Briesmīga viesnīca

Rakstīts: 7 jūlijā 2021
Ceļošanas laiks: 28 jūnijs — 6 jūlijā 2021
Viesnīcas vērtējums:
1.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 1.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 1.0
Uzturs: 1.0
Infrastruktūra: 1.0
Tas ir tā lu no 4 zvaigznē m! visticamā k 2 ir griesti!
Mums bija ekskursija 8 dienas 7 naktis, par trim samaksā jā m 16500 UAH, kamē r man palaimē jā s pirms mē neš a apmeklē t transatlantisko 5 zvaigž ņ u viesnī cu (diviem 10800 UAH) bija 6 vai 7 ē dienreizes dienā , garš ī gs alkohols un viss bija BEZMAKSAS.
Tagad varu salī dzinā t un tā teikš u par ADALIN - ē diens š ausmī gs, ē dnī ca, kā dreiz bija zivs kā karū sa pā ris reizes bija vista, bija tī rradņ i, bet iekš ā nebija gaļ a, bet maize ! Principā nekā nav! Atnā cu mā jā s un nostā jos uz svariem -4kg! Forš i viss iekļ auts.

Vairā k par pā rtiku - š im svaigi dā rzeņ i, paldies, ē dā m arbū zu gadu iepriekš , katru dienu brokastī s ņ ē mā m pusdienas un vakariņ as, deserts ir baklava vienam cilvē kam 1 vai 2 gab, vairs nedos, ir stingrs ierobež ojums pā rtikā!

Turklā t gā jā m ē st kafejnī cā s, iztē rē jā m normā lu naudu! Jo baroja 3x dienā , un ja nokavē si kaut pusstundu, tad puse ē diena vairs nebū s un nav ko ņ emt!
Brokastis, pusdienas un vakariņ as stundu (tas nav ļ oti daudz). Fanta ir atš ķ aidī ta, kola derē s, dzē ra pā rsvarā ū deni!
No 14:30-17:30 bā rā ir pā rtraukums!

Un, starp citu, personā ls ir atseviš ķ s jautā jums, daž reiz rupjš . Kad iereģ istrē jā mies, viesnī cas saimnieks iedeva 2 pudeles ū dens un teica, ka vairs tā ū deni nedos, kad dzer, nokā p ar pudelē m un savā c no dzesē tā ja. KAS TOOOOOOO? Š o es vē l neesmu redzē jis! Kā pē c ī paš nieks ir tik slavē ts atsauksmē s? Viņ i viņ u vienkā rš i dievina!

Wi-fi ir maksas, 2 eiro dienā , jū s to nevarat nopirkt uz dienu, tikai lī dz brī vdienu beigā m, viņ i to arī uzskata par PPC! Un Wi-Fi tiek pā rdots nevis par istabu, bet uz cilvē ku, tas ir, mums bija jā maksā.48 eiro par trim par 8 dienā m!

Istabas ļ oti vecas, durvis uz tualeti netaisī jā s ciet, vienmē r bija vaļ ā , ledusskapis nestrā dā ja, palū dza 2 dienas salabot, beigā s teica, ka salaboja, kamē r bijā m prom, bet neviens neko nedarī ja! Paldies Dievam, gaisa kondicionieris strā dā ja!

Pludmale no viesnī cas ir nož ē lojama, vairs nav ko teikt, mē s reiz devā mies ah ...

Lī un aizgā ja. Iet vairā k nekā.1 km karstumā un kā pludmale no Adalinas, bet visi uz to nā k, š ī ir kopī ga pludmale! Turklā t tas ir netī rs. Savē jo nevar ienest, bet tur par visu maksā . Mē s devā mies pē c 2 dolā riem par sauļ oš anā s krē slu un 2 minū tes no viesnī cas.

Par dvieļ iem jā atstā j depozī ts, arī man jaunums! Viss personā ls bija uzbū vē ts ļ oti dī vaini, administrators un viesmī lis un apkopē ja un vē l kā ds! Galu galā viņ i neko nevar izdarī t pareizi!

Teritorija ir ļ oti maza! Vienī gā atrakcija ir baseins! Zā lē ir suņ u kakas! Tas ir viss, ko es gribē ju pateikt!
NEIESAKU VIESNĪ CU ADALIN RESORT.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu