Sliktākā viesnīca manā mūžā

Rakstīts: 28 augusts 2021
Ceļošanas laiks: 8 — 16 augusts 2021
Viesnīcas vērtējums:
1.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 1.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 1.0
Uzturs: 1.0
Infrastruktūra: 1.0
Tas ir tā lu no 4 zvaigznē m! visticamā k 2 ir griesti!
Mē s ar sievu lidojā m 7.08 - 16.08, mums bija ekskursija 8 dienas 7 naktis, diviem maksā jā m 25500 UAH, es jau iepriekš biju bijis daž ā dā s viesnī cā s, un jo ī paš i 4-5 zvaigž ņ u viesnī cā s Turcijā bija 6 vai 7 ē dienreizes dienā , garš ī gs alkohols un viss BEZ MAKSAS.
Tagad varu salī dzinā t un tā teikš u par ADALIN - ē diens š ausmī gs, ē dnī ca, kā dreiz bija zivs kā karū sa, pā ris reizes bija vista, bija tī rradņ i, bet iekš ā nav gaļ a, bet maize ! Principā nekā nav! Atnā cu mā jā s un nostā jos uz svariem -3kg! Forš i viss iekļ auts.

Vairā k par pā rtiku - š im svaigi dā rzeņ i, paldies, ē dā m arbū zu gadu iepriekš , katru dienu brokastī s ņ ē mā m pusdienas un vakariņ as, deserts ir baklava vienam cilvē kam 1 vai 2 gab, vairs nedos, ir stingrs ierobež ojums pā rtikā ! Un arī vajadzē ja agri celties un stā vē t rindā , kā PSRS pē c desas.
Turklā t 2 reizes gā jā m ē st kafejnī cā s, iztē rē jā m normā lu naudu, bet vismaz jutā mies kā cilvē ki!
Jo baroja 3x dienā , un ja nokavē si kaut pusstundu, tad puse ē diena vairs nebū s un nav ko ņ emt! Brokastis, pusdienas un vakariņ as stundu (tas nav ļ oti daudz). Fanta ir atš ķ aidī ta, kola derē s, dzē ra pā rsvarā ū deni! Un visu parasto barī bu ā rpus š ī kū ts.
No 14:30-17:30 bā rā ir pā rtraukums!
Un, starp citu, personā ls ir atseviš ķ s jautā jums, daž reiz rupjš . Jo ī paš i mē s bijā m rupji, kad es uzrā dī ju savu laulī bas apliecī bu, domā jot, ka pienā kas prē mijas, un viņ š mums teica: "Man nav vienalga jū su apliecī ba. " Pē c tam mē s samaksā jā m 25 USD par reģ istrē š anos, jo ieradā mies 7:00, viņ i mums pat neteica, kā aizvē rt durvis.
Wi-Fi tiek apmaksā ts, USD 2 dienā , jū s to nevarat iegā dā ties uz dienu, tikai lī dz brī vdienu beigā m viņ i to arī uzskata par PPC! Un Wi-Fi tiek pā rdots nevis par istabu, bet gan uz cilvē ku, tas ir, mums bija jā maksā.15 USD par diviem.
Istabas ir ļ oti vecas, tualetes durvis nevē rā s ciet, vienmē r bija vaļ ā , ledusskapis nestrā dā ja, gulta veca, cieta un č ī kst.
Paldies Dievam, gaisa kondicionieris strā dā ja! Mū su istabiņ a tika iztī rī ta tikai vienu reizi un tad 15:00, kad gā jā m gulē t.

Pludmale no viesnī cas ir nož ē lojama, vairs nav ko teikt, vienreiz aizbraucā m ak...un aizgā jā m. Iet vairā k nekā.1 km karstumā un kā pludmale no Adalinas, bet visi uz to nā k, š ī ir kopī ga pludmale! Turklā t tas ir netī rs. Savē jo nevar ienest, bet tur par visu maksā . Mē s devā mies pē c 2 dolā riem par sauļ oš anā s krē slu un 2 minū tes no viesnī cas.
Par dvieļ iem bija jā maksā dolā rs, un par komplektu vispā r 3, arī man jaunums! Viss personā la darbs ir uzbū vē ts ļ oti dī vaini, administrators un viesmī lis un apkopē ja un vē l kā ds! Galu galā viņ i neko nevar izdarī t pareizi!
Atseviš ķ a tē ma bija, kad manai sievai bija dzimš anas diena. Aizgā ju uz reģ istratū ru un jautā ju vai kaut kas ir vajadzī gs? Man teica, ka nā kamajā dienā pulksten 15:00 bū s kū ka. Mē s atnā cā m, viņ i teica, ka tas bū s vakariņ ā s, mē s atnā cā m vakariņ ā s un beigā s nekas nenotika.
Teritorija ir ļ oti maza! Vienī gā atrakcija ir baseins!
Zā lē ir suņ u kakas un apkā rt lē kā visā di kukaiņ i! Nekas cits kā ū denspī pes.
NEIESAKU VIESNĪ CU ADALIN RESORT. VISLABĀ KĀ VIESNĪ CA. JA PIEDĀ VĀ JUMS VAI SLAVĒ S - NETICI!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu