Ideāli piemērots ģimenes brīvdienām

Rakstīts: 26 jūlijā 2021
Ceļošanas laiks: 10 — 17 jūlijā 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 7.0
Infrastruktūra: 6.0
Es gribē tu sā kt ar to, kā mū s sagaidī ja. Par 2.400 UAH no tū roperatora Join Up jeb Peninsula tours dabū jā m ekonomiskā s klases istabiņ u, kas š ajā viesnī cā ir pagrabs, kuru ar prieku nomainī jā m par papildus 50 eiro, ieradā mies 6 no rī ta. (ar prieku nokā rtojā m, par papildus 20 eiro), neviens nepiekā pā s, saka tā dus starptautiskus noteikumus. Tā nu pā ris minū š u laikā reģ istratū rā palikā m bez 70 eiro (88 dolā riem). Internets viesnī cā arī ir maksas, maksā.2 eiro un var paņ emt lī dz pilnī gai atpū tai (dienu vai divas nav iespē jams), ķ eras labi, bet neķ er tikai istabā , lejā ē damistabā vai pie baseina.
Teritorija ļ oti skaista, bet ne lī dz galam kopta, skati apkā rt ir burvī gi. Skats no istabas paveras vai nu uz kalniem vai uz baseinu.
Baseins ir tī rs, ū dens kristā ldzidrs.

Personā ls gandrī z viss ir krieviski runā još s, draudzī gs, cenš as atrisinā t visas problē mas.
Pludmale atrodas ļ oti tā lu - 25 minū š u gā jiena attā lumā (veic transfē ru divas reizes dienā ). Uz pludmali var ņ emt lī dzi tikai ū deni, viss pā rē jais ir aizliegts, ir bode, kur var kaut ko nopirkt. Pludmale ir ī rē ta (trī s viesnī cas atpū š as uz š o mazo gabalu). Devā mies atpū sties uz tuvē jo pludmali. Kā alternatī vu varat doties uz pilsē tas pludmali, kas atrodas 7-10 minū š u gā jiena attā lumā no viesnī cas, par sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem ir jā maksā .
Viesnī ca atrodas Kemeras centrā , tirgus, apskates objekti, viss ir tuvu.
Ē dienu daž ā dī ba nav ī paš i liela, bet izsalcis nebū si, saldumiem galvenokā rt dod arbū zu un meloni, pā ris reizes bija baklava un turku gardums. Ē damistaba ir atvē rta laikā (no 8:00-9:00.13:00-14:00.19:00-20:00), kas ir ļ oti neē rti, it ī paš i, ja pludmale ir tik tā lu.
Bā rā nav alkoholisko dzē rienu, izņ emot balto un sarkanvī nu, kā arī daž ā dus sī rupus, kas atš ķ aidī ti ar sulu vai kolu (kā kokteiļ us). Ir kola, fanta, sprite, daž ā das sulas. Bā rs ir atvē rts arī pē c grafika no 10:00-14:30.17:30-22:00. Alus vai labā ki dzē rieni par maksu. Stingri aizliegts ienest lī dzi daž ā dus dzē rienus, sods 50 eiro (saka koronavī rusa dē ļ ). Ir kafijas automā ts, kas darbojas no 07:00-22:00. Ja pē kš ņ i agri no rī ta dodaties ekskursijā – tad apsargs to var ieslē gt par papildus samaksu. Istabā ir stingri aizliegts ienest dzē rienus vai ē dienu.

Mē beles istabā s vecas, bet gulta mī ksta, gultas veļ a tī ra un balta, ir divi dvieļ i, kurus aizliegts ienest uz pludmali (uz pludmali hammam dvieļ us vedam par 5$, kas tiek atdoti izrakstoties), tā ir tī ra, ir arī duš as ž eleja, š ampū ns un tualetes papī rs. Numurā ir arī ledusskapis, televizors un gaisa kondicionē tā js. Istabu uzkopš ana tiek veikta ik pē c trim dienā m (arī koronavī rusa dē ļ ).
Atseviš ķ i gribu konsultē t bū rus, speciā listi tur ir vienkā rš i super.
Nav animā cijas.
Kopumā vieta ir klusa, pē c 23:00 nevar dzirdē t mū ziku, viss ir kluss, ideā ls ģ imenes atpū tai.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu