Justiniano Deluxe Resort 5*– Atsauksmes

29
Novērtējums 7.810
№45 viesnīcas reitingā Alanja
7.9 Numurs
6.8 apkalpošana
7.3 Tīrība
8.2 Uzturs
8.1 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas kūrortciemā Okurcalar.Tā tika atklāta 2012.gadā un atjaunota 2013.gadā. Tas sastāv no galvenās 7 stāvu ēkas jūras krastā un papildu 7 stāvu Theodora ēkas (pāri ceļam, 300 m līdz pludmalei). Viesnīcas viesi var izmantot Justiniano Club Alanya pludmali un baseinus. Viesnīca ir piemērota ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар grigoryantyupa38
Viss ir kā rtī bā , pat tas, ka istabā nav Wi-fi, ir liels pluss, citā di bē rni bezgalī gi sē dē s internetā , jā atpū š as no gadž etiem, ī paš u uzsvaru likš u uz spa zonu, hammam ir kaut kas, profesionā la komanda, … Tomēr ▾ Viss ir kā rtī bā , pat tas, ka istabā nav Wi-fi, ir liels pluss, citā di bē rni bezgalī gi sē dē s internetā , jā atpū š as no gadž etiem, ī paš u uzsvaru likš u uz spa zonu, hammam ir kaut kas, profesionā la komanda, sā kot ar Nigara un Viti administratoriem, beidzot ar Nigara apkopē ju un ī paš s paldies Memo (Mehmet Efendi), savas jomas profesionā lis, masā ž as terapeits no Dieva, uzreiz atklā ja muguras problē mu , 5 seansos jau bija cita poza, maģ iska enerģ ija, pazuda galvassā pes, Maskavā visu laiku uz pretsā pju zā lē m, kas nepalī dz un pē c masā ž as pazuda, paldies visam personā lam! Es tur atgriezī š os daudzas reizes!
аватар irina.korobko
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Izvē lē jā s š o viesnī cu tā s atraš anā s vietas un atsauksmju dē ļ . Tieš ā m ļ oti laba viesnī cas atraš anā s vieta, praktiski, paš ā jū ras krastā , jū ra ir lieliska, teritorija neliela, bet ļ oti tī ra un kopta. … Tomēr ▾ Izvē lē jā s š o viesnī cu tā s atraš anā s vietas un atsauksmju dē ļ . Tieš ā m ļ oti laba viesnī cas atraš anā s vieta, praktiski, paš ā jū ras krastā , jū ra ir lieliska, teritorija neliela, bet ļ oti tī ra un kopta. Diemž ē l problē mas sā kā s uzreiz pē c ieraš anā s. Viesnī cā ieradā mies ap pulksten 12.00. diena. Reģ istratū rā satika nedraudzī gu darbinieci, teica, ka reģ istrē š anā s pulksten 14. un, paslidinā jis bukletu par bā ru un restorā na darbu, nosū tī ja uz pludmali. Izskatī jā s, ka viņ a tikai cenš as pē c iespē jas ā trā k no mums atbrī voties. Norunā tajā laikā saņ ē mā m 121. istabas atslē gu. Ieejot istabā , bijā m š ausmā s - istabā bija smirdoš s, izejot uz balkona sapratā m tā s avotu. Istaba atrodas virs virtuves un atkritumu tvertnē m. Uzaicinā tie viesnī cas darbinieki sā ka apsmidzinā t istabu ar gaisa atsvaidzinā tā ju, it kā tas varē tu atbrī voties no poligona smakas! Ņ emot vē rā mū su saš utumu, viņ i solī ja pā rcelties nā kamajā dienā , kas par laimi notika. Atpū tas diena tika zaudē ta.
Š ī s viesnī cas lielā kā priekš rocī ba ir spa un masieri. Nokļ uvā m superspeciā listes ANNAS rokā s, kura ne tikai diagnosticē ja esoš ā s problē mas, bet arī veica 10 ā rstnieciskā s masā ž as seansus, kas pilnī bā atbrī voja no sā pē m mugurkaulā , tū sku un citā m problē mā m. Liels paldies viņ ai. Par ē dienu nav jautā jumu: garš ī gi, daudzveidī gi, skaisti, izņ emot zivju restorā nu, kur nolē mā m svinē t vī ra dzimš anas dienu. Ak, svē tkus sabojā ja bezgarš ī gs aukstais ē diens, pretī ga apkalpoš ana. Radā s iespaids, ka cenš as pē c iespē jas ā trā k atbrī voties no apmeklē tā jiem, uz lū gumu atnest glā zi apelsī nu sulas, atnesa glā zi ū dens, pā rkrā sotu ar kaut ko dzeltenu, bez smarž as un garš as. Mē s nekad neesam vakariņ ojuš i tik ā tri kā š ajā restorā nā . Kopumā ar atpū tu bijā m apmierinā ti, galvenokā rt pateicoties masierei ANNEI, jū rai, saulei.
аватар andrey.popovsky
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Jaukts iespaids. Plus Viesnī ca atrodas pirmajā rindā , jū ra ir tī ra, mazi oļ i. Uzreiz dziļ i (3 metri). Maziem bē rniem - pastā vī ga kontrole. Gleznains lī cis. Gandrī z pretī ir Bruņ urupuč u sala. Plusi: Bā ri, restorā ni – darbinieki ir ļ oti izpalī dzī gi un dara savu darbu. … Tomēr ▾ Jaukts iespaids. Plus Viesnī ca atrodas pirmajā rindā , jū ra ir tī ra, mazi oļ i. Uzreiz dziļ i (3 metri). Maziem bē rniem - pastā vī ga kontrole. Gleznains lī cis. Gandrī z pretī ir Bruņ urupuč u sala. Plusi: Bā ri, restorā ni – darbinieki ir ļ oti izpalī dzī gi un dara savu darbu. Pluss: liela zaļ ā zona. Plusi: SPA – profesionā ls. Ir problē mas ar mugurkaulu - iesaku Annu - augstā ko speciā listu, viņ a man palī dzē ja atbrī voties no diezgan nopietnas problē mas mugurkaula lejas daļ ā . Pluss, mī nuss: Ē diens ir labā ks nekā Ē ģ iptē (100/500), bet sliktā ks nekā Eiropas pludmales č etriniekā ). Alkohols, ja ALL + ir normā ls: rums (nav VISI + principā netiek pasniegts), Nemirof degvī ns, JB viskijs, turku š ampanietis (der, neslikti), Baileys (nedzē ra), kokteiļ i noliktavā . Mī nuss: galvenā s ē kas reģ istratū ra - bezdievī gi vī ri, viņ i atrisina problē mu tikai tad, kad jū s taisā t skandā lu. Ī paš i atš ķ irī gs š ajā ziņ ā ir reģ istratū ras darbinieks IZZAD. Mī nuss: Elena ir viesnī cas menedž ere darbam ar tū ristiem. Ā rē ji ļ oti pieklā jī ga, bet, kad ir konkrē ta pretenzija, viņ a uzreiz nostā jas uzņ emš anas pusē . Apdraud droš ī bu.
Mī nusi: vispā r nav jā uzpilda š ampū ns-duš as ž eleja. Tas bija 5 viesnī cā man vairā kas reizes bija jā iet uz reģ istratū ru, lai manai ģ imenei pietiktu mazgā š anas lī dzekļ u? Telpa ir iztī rī ta slikti, visur putekļ ains pā rklā jums pē c tī rī š anas. Lieliska menedž ere Jeļ ena — apsardze, vai varat beigt izrā dī ties un ķ erties pie lietas?
аватар miv13-02
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā s viesnī cā jū nija beigā s un jū lija sā kumā. Atbrauca ap 10.00, uzvilka rokassprā dzes un aizsū tī ja brokastī s. Reģ istrē š anā s notika ap pulksten 14:00, jo viesnī ca bija gandrī z pilna. Rezervē ts ģ imenes numurs galvenajā ē kā . … Tomēr ▾ Atpū tā s viesnī cā jū nija beigā s un jū lija sā kumā.
Atbrauca ap 10.00, uzvilka rokassprā dzes un aizsū tī ja brokastī s. Reģ istrē š anā s notika ap pulksten 14:00, jo viesnī ca bija gandrī z pilna. Rezervē ts ģ imenes numurs galvenajā ē kā . Istaba bija 314, super-milzī ga, ar labā m mē belē m, kondicionieri, TV, skaistu skatu uz jū ru, ledusskapi. Viss strā dā ja. Liels balkons.
Ī paš ums ir kopī gs ar Justiniano 4.
Izvē loties viesnī cu, vadī jā mies pē c tā , ka viesnī ca nebija liela, tuvu jū rai, apkā rtne zaļ a. Viesnī ca izpildī ja visas mū su vē lmes uz 100 procentiem. Teritorijā viss ļ oti skaidri izplā nots, daž ā das atpū tas zonas.
Uzturs ir normā ls. Bez jebkā dā m gastronomiskā m sajū tā m. Pusdienu vai vakariņ u sā kumā bija pietiekami daudz pā rtikas, kā arī tiem, kas ieradā s beigā s.
Administrā cija ļ oti skaidri strā dā ja, kad apmeklē tā ju bija vairā k – atvē ra vē l vienu uzkodu bā ru.
Patiesī bā ir galvenais restorā ns, 2 uzkodu bā ri (pica, burgeri, kartupeļ i Frieda, pita…), turku plā tsmaize. Ir konditoreja. 2 à la carte restorā ni.
Alkohols ir gan vietē jais, gan imports.
Personā ls: restorā nā un uzkodu bā ros, labi darī ts! ! ! ! ! !!
Pludmale: mazi oļ i + smiltis, vienī gais nav ē rti iebraukt jū rā , krasts lielā ki oļ i, labā k ņ emt lī dzi akvaš uvas.
Trū kumi: administrā cijai jā pievē rš uzmanī ba darbiniekiem, kas uzkopj telpas. Lai lā pī t! ! ! ! ! Ja istaba nav piegruž ota ar atkritumiem - tad tī riet. Uz 9 naktī m - vienu reizi tī rī ts ar putekļ u sū cē ju. Un jā , izmesti atkritumi, atnests tualetes papī rs, nomainī ti dvieļ i un viss. Paziņ as tika iztī rī tas tā pat kā mē s.
Kopē jais iespaids par viesnī cu: budž ets 5. Vai jū s noteikti atgrieztos viesnī cā par labu cenu!
Вид з основного ресторану Сніданок Пляж Вид з номеру
аватар turboboy75
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
No 26. jū nija lī dz 5. jū lijam atpū tā s Justiniano Deluxe. Palasot atsauksmes, sapratu, ka no viesnī cas neko daudz nevajag gaidī t. Pirmie iespaidi joprojā m bija pozitī vi, sā kot ar skaisto skatu pie reģ istratū ras viesnī cas ieejas. Ieradā s ap 10 no rī ta, uzreiz sā ka noformē t dokumentus. … Tomēr ▾ No 26. jū nija lī dz 5. jū lijam atpū tā s Justiniano Deluxe. Palasot atsauksmes, sapratu, ka no viesnī cas neko daudz nevajag gaidī t. Pirmie iespaidi joprojā m bija pozitī vi, sā kot ar skaisto skatu pie reģ istratū ras viesnī cas ieejas. Ieradā s ap 10 no rī ta, uzreiz sā ka noformē t dokumentus. Mū s brī dinā ja, ka vietas bū s pē c 13:00, bet uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes un aizsū tī jā m uz brokastī m. Restorā nā jau ir sā kta tī rī š ana, jo pē c stundas ir beiguš ā s papildus brokastis, bet mums nebija nekā du š ķ ē rš ļ u no personā la, tā pē c mierī gi ķ ē rā mies pie maltī tes un pabeidzā m. No restorā na raiti pā rgā jā m uz bā ru, kur pavadī jā m atlikuš ā s stundas pirms iekā rtoš anā s. Istaba tika pieš ķ irta Teodora mā jai, kurai faktiski jau ir 2 lī nijas no jū ras. Man patika izmē rs, sā nskats uz jū ru un paklā js uz grī das.
Pē c aprī kojuma pā rbaudes devos uz reģ istratū ru ar daudziem jautā jumiem par kondicioniera darbī bu (ar minimā lu knapi svaigu gaisu), bez pakaramiem un tukš u dozatoru duš ā . Kā izrā dī jā s, mums tomē r paveicā s ar kondicionieri, pakaramos solī jā s piegā dā t (vē l joprojā m), un dozators ir tukš s, jo uz izlietnes tika uzliktas 3 mini pudelī tes ar š ampū nu (bez ž elejas vai ķ ermeņ a losjona).
Peldmē teļ i, tē jas komplekti, papildu spilvens, gultas pā rklā js nav, arī balkonā nebija ž ā vē tā ja, lai gan tas ir kaut cik selektī vs, balkoni ar skatu uz baseinu ir gandrī z visi ar tiem aprī koti.
Matrač i istabā brī niš ķ ī gi, parastais atsperu bloks, gulē t var, bet diskomforts mugurā garantē ts. Pē c viesnī cas koncepcijas gulta bija jā maina ik pē c trim dienā m...6dien pirmo reizi mainī jā m tikai palagus un dvieļ us (paņ ē ma 3 dvieļ us, ieliku DIVUS)!
Ar vienu no dvieļ iem uzreiz devā mies uz reģ istratū ru, jo tā kvalitā te bija grī das lupatas lī menī.
Istabā tika nogā dā ta atvainoš anā s no viesnī cas vī na pudeles un augļ u groza veidā , un gulta tika pilnī bā nomainī ta nepilnas stundas laikā.
Tī rī š ana istabā ir formā lā ka: izņ ē ma atkritumus, atjauninā ja tualetes papī ru, š ampū nu, tā pē c pē dē jā s dienas sā ka karā ties pie durvī m - neuztraucieties. Bet es neesmu pā rliecinā ta, ka apkopē ja prot lasī t, jo reiz, kad bē rns apmaldī jā s istabā un karā jā s zī me, viņ a atvē ra istabu un paspē ra daž us soļ us iekš ā , lī dz ieraudzī ja savu meitu! Es atvainojos un izrā dī jā s, ka viņ a tikai gribē ja zinā t, tā pē c iesaku izmantot seifu, 1 USD dienā , tas nav daudz!
Teodora ē kā ir savs restorā ns, strā dā tikai brokastī s, minimā lā ē dienkarte, bet kā dam patiks. Ir arī savs skaists baseins ar bā ru.
Lielais pluss Theodori ir divi bezmaksas interneta piekļ uves punkti).
Lielais trū kums ir gaisa kondicionē š anas trū kums telpā , slikta ventilā cija liftos.
Lai nokļ ū tu jū rā vai galvenajā restorā nā , ir divi veidi: caur Justiniano klubu vai pa tuneli uz Justiniano Deluxe ē ku liftā un restorā nā , vai doties tā lā k uz jū ru. Abos gadī jumos jums bū s jā brauc uz leju un uz augš u pa slī po taku. Neļ aujiet sevi apmā nī t ar to, ka tur jū s vedī s motorlokomotī ve, tā brauks tikai viesnī cas vajadzī bā m, un to noķ ert ir nereā li, tikai caur reģ istratū ru.
Restorā nā izsalkuš ie nepazudī s, ē dienu izvē le nav liela un mainā s reti, bet gaļ as un zaļ umu cienī tā jiem vajadzē tu patikt. Zivis tiek dotas arī katru dienu un vairā kos gatavoš anas variantos.
Pilns ar saldumiem, arbū ziem, melonē m, apelsī niem, ā boliem, plū mē m...
Neievē rojot problē mas ar vietā m, galdi ā tri notī rī ti, dakš iņ as-naž i ar antiseptiku iepakojumā.
Izsniegš ana notiek ā tri, tač u ne vienmē r bija pietiekami daudz darbinieku.
Pē dē jā dienā no rī ta tā vispā r nebija, nā cā s paš am ņ emt un bija haoss, tā pē c lielai daļ ai cilvē ku, kas gribē ja pildī t savus š ķ ī vjus, nebija vietas.
Iesaku nogarš ot nakts zupu, tā ir pē c 23 stundā m galvenajā restorā nā.
Ē dienu laukumi strā dā pē c grafika, glazū ra, saldē jums, cepš ana arī.
Bā ru ir ļ oti daudz un nekā das problē mas viņ u darbā nemanī ju, izņ emot darba ī patnī bas-kokteiļ us pē c grafika, daž i alkohola veidi tikai atseviš ķ os bā ros. Tomā tu sula tikai vienā bā rā visai viesnī cai! ))) Starp citu, no viesnī cā m, kurā s biju, š ie ir vienī gie bā rmeņ i, kuri, atkā rtoti piesakoties viņ ā m, nedod mā jienus par dzeramnaudu))
Ir vairā ki baseini, un tie izskatā s interesanti, bet vietas pie tiem ir agri aizņ emtas, tā pē c tajos jau ir 8 bezmaksas sauļ oš anā s krē sli.
30:00 tas ir nereā li) ar baseinu pie galvenā restorā na, it kā bez problē mā m, un vē l vienu baseinu, kas, š ķ iet, pieder Justiniano Club, apakš ā daž viet nav flī zes, tā pē c man ir viegli sagriezt kā ju, ko es veiksmī gi izmantots.
Un š o vietu ir ļ oti daudz, uz zila baseina fona apakš ā ir redzami balti plankumi, flī ž u nav. Jā , viņ š ir redzams, bet spē lē joties ar bē rnu, tu par viņ iem aizmirsti.
Jū ra ir tas, kura dē ļ jums š eit vajadzē tu ierasties. Un, lai gan ieieš ana jū rā ir jogas sapnis, tī ra silta jū ra un skats ap jums to kompensē . Par sauļ oš anā s krē sliem te neviens nerū pē jas, smiltis vakaros neslauka, apkopē jas tikai iztī ra miskastes un viss. Atkal no rī ta dvieļ u kaudze, kas var nogulē t pusi dienas un neviens nenā ks. Mē s skatī jā mies, kā peldē š anas maska ​ ​ un bē rnu piepū š amais aplis nogulē ja uz viena no sauļ oš anā s krē sliem vairā k nekā.3 dienas, un personā lam bija vienalga.
Animā cija viesnī cā ir pffff.
Standarta komplekts: joga, ū dens aerobika, volejbols, š autriņ as.
GoGo kungs, par kuru te visi lielā s, ir tikai blē dis ar sliktu izrunu, kuru vairs nevajag vadī t kā bē rnu izrā di. Vakara animā cija tiek atkā rtota katru nedē ļ u, tā pē c, ja dodaties uz vairā k nekā.7 dienā m, jums bū s jā brī nā s par iepriekš redzē to vai jā izklaidē jas bā ros
...No š ī m 7 dienā m pirmdiena ir brī vdiena, 1 nakts Bingo, 1 mē nesis viesnī cā , un tikai pā rē jā s dienas ir normā li priekš nesumi, ieskaitot turku nakti! Bē rnu animā cija it kā ir lī menī , bet mē s jau esam no tā s izauguš i, tā pē c nesekojā m.
Labā kie animatori pludmalē ir meitenes, kas piedā vā ceļ ojumu uz ā das un kaž okā du veikalu. Viņ i ne tikai dara savu darbu, bet arī labprā t runā par daž ā dā m tē mā m. Kas attiecas uz ceļ ojumu uz veikalu PONTO MK, tad ir vē rts apmeklē t! Turku viesmī lī ba + jū su spē ja kaulē ties = labs pirkums par smieklī gu (gudru) naudu!
Viesnī ca, atstā jot dubultu sajū tu, diez vai vē lē š os š eit atgriezties. Viesnī ca nekam nepieskā rā s un izskatī jā s pē c pilnas piekrastes.
Tiem, kas ir bijuš i tikai budž eta viesnī cā s 3-4 *, bū s paradī ze. Ja esat bijis dā rgā kā s viesnī cā s, jū s š eit neinteresē sit.
Басейн,вигляд з ресторану Котів тут як і відпочиваючих Вигляд з балкону Міні обід Баранина на вечерю Таке морозиво в безлімі Солодощі тут в асортименті Вид з тунелю
аватар dimafox1
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Izlī guma laikā runā jā m ar kā du atpū tnieku, kurš jau devā s projā m. Viņ š vē lē jā s mums palī dzē t, sniedzot padomus par viesnī cu, bet, uzzinot, ka š ī nav pirmā reize, mē s teicā m: "Ne labā k kā pagā juš ajā gadā , bet ne sliktā k. … Tomēr ▾ Izlī guma laikā runā jā m ar kā du atpū tnieku, kurš jau devā s projā m. Viņ š vē lē jā s mums palī dzē t, sniedzot padomus par viesnī cu, bet, uzzinot, ka š ī nav pirmā reize, mē s teicā m: "Ne labā k kā pagā juš ajā gadā , bet ne sliktā k. " Atslē gas frā ze ir "ne sliktā ka". Un tas ir laikā , kad daž as viesnī cas netiek vaļ ā , bankrotē pandē mijas dē ļ , bet te viss ir stabili.

Š ogad atvaļ inā jums iekrita jū nijā , un tā pē c, apsverot vairā kas iespē jas, vē lreiz prasot cenu par randiņ iem Justiniano, mē s pat nekavē jā mies izvē lē ties to, kas mums gada laikā sagā dā ja patī kamas atmiņ as. Mū su ceļ ojumu aģ ents utm_medium=copy_link, kā vienmē r, visu izdarī ja profesionā li, un naktī no 9. uz 10. jū niju devā mies uz Okurcalar. Tā tad, pateicoties ceļ ojumu aģ entam, mū su viedtā lruņ os bija iekā pš anas kartes, mē s nosvē rā m un reģ istrē jā m savu bagā ž u pie UIA kasē m Borispiļ as lidostā , izgā jā m visas kontroles un pacē lā mies tieš i 2:25. Antā lijā nolaidā mies 15 minū tes agrā k nekā plā nots. Autobuss, pusotra stunda, un esam klā t.
Kamē r gaidī jā m apmetni, devā mies brokastī s, un tā kā mums iedeva dvieļ u kartes, devā mies uz pludmali. Tieš i 12:00 bijā m iekā rtojuš ies. Starp citu, izskanē ja viedoklis š ogad pamē ģ inā t ko citu, tač u atkā rtotai uzturē š anā s laikam ir savas priekš rocī bas, jo ī paš i tas, ka jau no pirmā s minū tes pē c ieraš anā s tu zini, ko darī t un kur doties, netē rē jot laiku un pū les. teritorijas "izpē te", viesnī cas koncepcija . Un jauno var papildinā t ar ekskursijā m vai viesnī cai pieguloš ā s teritorijas izpē ti. Ko mē s darī jā m: https://www.turpravda.com/tr/alanja/blog-478323.html. Lai gan tas bija plā nots un gribē jā s vairā k.
Tā kā es sā ku savu stā stu ar frā zi, ka nekas nav mainī jies, un nekavē ties pie tā , ko aprakstī ju pirms 10 mē neš iem: https://www.turpravda.com/tr/alanja/Justiniano_Deluxe_Resort-h38490-r470594.html Lai to izdarī tu , tikai papildinā š u saitē rakstī to.
Istaba.
Teodora ē ka palika, mums ē rta, mierī ga, pat mū su istabiņ a š ogad bija gandrī z tā da pati, tikai stā vu augstā k - 4, lī dz ar to bezmaksas Wi-Fi pavilka sliktā k nekā.3 stā vā , lai gan, manuprā t, istabā s pat ceturtais stā vs atrodas tuvā k baseina bā ram, labi jā strā dā.1414. 1413. Mums bija 1415. istabiņ a. Telpa ar labā ko skatu uz jū ru no grī das nekā.2020. gadā . Doresi restorā ns Teodorā š ogad ir atvē rts tikai brokastī m, bet tikpat ē rti bez rindā m, lai gan ar mazā ku sortimentu nekā galvenajā restorā nā . Teodorā restorā na komanda ir tā da pati kā.2020. gadā , katru rī tu tika mī ļ i sveicinā ti, š efpavā rs, mū s uzreiz ieraugot bez prasī š anas, uzvā rī ja mums olu kulteni, un reiz viesmī le-bā rmene Eda mums atnesa olu kulteni ar papriku, tomā tiem. tā dus kā paš i gatavo - jauki. Kopumā ē dieni galvenajā restorā nā ir standarta. Zivis, gaļ a, dā rzeņ i. No augļ iem bija sezonas arbū zi, melones, persiki, ķ irš i.
Animā cija, kā ierasts, ir vislabā kajā veidā gan bē rniem, gan pieauguš ajiem (apskatam pievienoju foto ar izklaides pasā kumu grafiku).
Pē c stundas mū s savā c ar transfē ru, lai 17:35 lidotu mā jā s. Tā pē c, lū dzu, nedaudz skumjas, bet patī kamas atmiņ as. Atnā ktu vē lreiz - jā , bet ne jū nijā , jo jū ra vē sa, bet augustā . Es nā ktu, ja nebū tu krievu, daž ā du iemeslu dē ļ , tai skaitā mazā kā tū ristu skaita dē ļ , jo tie galvenokā rt ir ukraiņ i, kazahi, turki, poļ i, baltkrievi dē ļ zemā s ekskursijas cenas un ne tikai ...Paldies viesnī cas personā lam par radī to atmosfē ru labai atpū tai!
Вигляд на готель з мису, який виходить у відкрите море
аватар Nusia
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cā atpū tā mies no 29.05. 2021 lī dz 2021.06. 08. Mums ļ oti patika lī cis, kurā atrodas š ī viesnī ca, un nolē mā m tur atgriezties vē lreiz. Rudenī atpū tā mies blakus esoš ajā Sealife Buket Resort & Spa 5 * viesnī cā un skatī jā mies uz š ī s viesnī cas nā kotni, varē jā m redzē t un dzirdē t viņ u animā ciju no pludmales. … Tomēr ▾ Viesnī cā atpū tā mies no 29.05. 2021 lī dz 2021.06. 08. Mums ļ oti patika lī cis, kurā atrodas š ī viesnī ca, un nolē mā m tur atgriezties vē lreiz. Rudenī atpū tā mies blakus esoš ajā Sealife Buket Resort & Spa 5 * viesnī cā un skatī jā mies uz š ī s viesnī cas nā kotni, varē jā m redzē t un dzirdē t viņ u animā ciju no pludmales. Un viņ i bija pilnī bā apmierinā ti ar pā rē jo.
Tā nu lī dz viesnī cai braucā m 2 stundas ar vienu pieturu lī dz veikalam. Ieradā mies agri, uzvilkā m rokassprā dzes, izmē rī jā m temperatū ru (reģ istratū rā ir termovizors) un aizsū tī jā m uz brokastī m, sakot, ka reģ istrā cija ir pē c 12, jo. viesnī ca ir 90% noslogota un mū su istabiņ a vē l nav gatava. Pieņ emot to, iepriekš , vē l mā jā s bū dami, uzvilkā m peldkostī mus un peldbikses un pē c brokastī m, netē rē jot laiku, devā mies peldē ties. Mums iedeva dvieļ u kartes, aiznesā m uz SPA un devā mies pie miera. Ap pulksten 12 viņ i piegā ja pie reģ istratū ras un iedeva mums atslē gu no istabas, kuru bijā m rezervē juš i Teodora ē kā . Mū s turp aizveda ar mū su koferiem rakstā mmaš ī nā . Istaba laba, plaš a, tajā ir divguļ amā gulta un vienvietī ga gulta. Bet tomē r nolē mā m atgriezties reģ istratū rā un piemaksā t par dupleksu.
Mums Sealife bija arī duplekss, un manai meitai tas ļ oti patika. Mē s nolē mā m viņ u iepriecinā t. Bet š eit otrajā stā vā bija arī televizors, ledusskapis, skapis un logs uz ē ku.
Istabā viss darbojā s, bija č ī bas, un ziepes un š ampū ni tika papildinā ti katru dienu, gulta tika mainī ta katru otro dienu, mini bā rs tika piepildī ts reizi nedē ļ ā , pē c nedē ļ as atgā dinā jā m, un viņ i to papildinā ja, bet mū su draugi nelika, tad viņ i neko nelika (.
No Teodora ē kas lī dz galvenajai ē kai un jū rai ir ļ oti tuvu. Ir vairā ki ceļ i, pa kuriem varat doties.
No 1. jū nija viesnī ca sā ka pā riet uz vasaras koncepciju. Animatori tika pievienoti, viņ i pastā vī gi piegā dā ja sauļ oš anā s krē slus pludmalē , atvē rā s a la carte restorā ns, pludmales bā rs, parā dī jā s saldē jums - viņ i to deva divas reizes dienā pusstundu pē c pusdienā m un pē c vakariņ ā m (bet labā k bū tu citā laiks).
Ē diens bija labs un daudzveidī gs. Jā , visu ē dienu darbinieki izsniedza, tač u nekā du ierobež ojumu nebija, daž reiz pat uzlika daudz.
No augļ iem bija arbū zi, ā boli, apelsī ni, melones, aprikozes. Daudz gardu saldumu. Pē du laukumā bija iespē ja kaut ko uzkost - bija gan gaļ a un dā rzeņ i, gan augļ i, saldumi, vē lā k arī pica.
Restorā nā Teodora ē kā bija mazā ks ē dienu klā sts, tač u tas bija arī klusā ks. Un jū s varat ņ emt lī dzi savu ē dienu. Ē rti, kad agri jā dodas uz ekskursijā m, var ā tri pabrokastot. Bā rs š eit strā dā ja lī dz pulksten 23:00 Jā , un Wi-Fi tika labā k uztverts reģ istratū rā š ajā ē kā , galvenokā rt tas ir vā jā ks.
Bā ri piedā vā gardus kokteiļ us. Bija arī Baileys, š ampanietis un visi standarta stiprie alkoholiskie dzē rieni.
Mani ļ oti iepriecinā ja bē rnu animā cija un animatori Gogo un Anna, bē rni bija traki par viņ iem. Bē rni tika izklaidē ti no sirds: veidoja mī klu, cepa cepumus, apgleznoja akmeņ us, apgleznoja seju, veidoja krelles. . . Mini diskotē kā , pē c tam bē rniem, kuri piedalī jā s rotaļ ā s, tika pasniegti diplomi. Pirmo reizi mana meita gaidī ja mini kluba atvē rš anu.
Ir č etri ū dens slidkalniņ i, mierī gs baseins un aktī vs baseins. Vadī ja ū dens aerobiku (vā ju) un citas ū dens spē les.
Pludmale ir maziem oļ iem. Mums bija droš ī bas apavi, bet daudzi tik un tā gā ja jū rā , tur jau bija pietiekami silts, lai varē tu ē rti peldē ties. Vienmē r bija pieejams daudz sauļ oš anā s krē slu. Var bū t. kad tiks atvē rta blakus esoš ā Justiniano Club Alanya 4 * viesnī ca, ar kuru kopē jā teritorija atš ķ irsies.
Pie kā da vī rieš a pludmalē paņ ē mā m ekskursiju ar pirā tu jahtu, viņ am bija lē tā kais. Man ļ oti patika - trī s reizes peldē jā mies atklā tā jū rā , bija iekļ autas pusdienas un bezalkoholiskie dzē rieni. Bija putu disko un mini diskotē ka, š ovs ar Spider lē kš anu pā ri bī stamiem akmeņ iem, kopumā bija jautri. Pa Alaniju staigā jā m pusotru stundu, viss brauciens ilga 8 stundas.
Darbinieki valkā maskas, un tū ristiem pie ieejas restorā nā un reģ istratū rā ir paciņ as ar viņ iem. Izejot uz Alara bazā ru un pastaigā joties, mē s viņ u aizvedā m, bet viņ a nekur nebija vajadzī ga.
Mū su svē tkos mums uzdā vinā ja augļ u un vī na š ķ ī vi (bet man tas viņ iem bija jā atgā dina).
Mē s pavadī jā m brī niš ķ ī gas brī vdienas. Viesnī ca ir ieteicama ģ imenē m ar bē rniem. Paldies mū su tē tim, ka š oreiz varē ja ar mums padalī ties atvaļ inā jumā ; -)
Номер 1613 (2 этаж) Номер 1613 (1 этаж) Номер 1308 Поварята Гого и печенье)
аватар botyanovskaya
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Sveiki! Parasti pē c atvaļ inā juma atsauksmes neatstā ju. Un viņ a nenoturē jā s. Tikko atnā cu un te rakstu. Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga! ES iesaku. Brī niš ķ ī ga zaļ ā zona, izcili daudzveidī gi ē dieni. … Tomēr ▾ Sveiki! Parasti pē c atvaļ inā juma atsauksmes neatstā ju. Un viņ a nenoturē jā s. Tikko atnā cu un te rakstu. Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga! ES iesaku. Brī niš ķ ī ga zaļ ā zona, izcili daudzveidī gi ē dieni. Bē rniem ir animā cija, baseins, ē dinā š ana.
Uzreiz rakstu par SPA salonu. Tas ir kaut kas! Katru dienu bezmaksas sauna un hammam. Prasmī gi masieri jū s atslā binā s un palī dzē s atgū t spē kus, atrisinā t fiziskas problē mas. Ļ oti labs taktiskais gā jiens - vī rieš us masē sievietes, bet sievietes masē vī rieš i. Es pati izgā ju masā ž as pie daž ā diem speciā listiem, bet te pē c Mehmeta (visi viņ u sauc par Memo) masā ž as guvu lielu prieku un jutu, ka viņ š tieš ā m ir profesionā lis savā jomā . Mū su draugs ar savā m problē mā m bija pie sievietes masieres un arī bija ļ oti apmierinā ts. Sā pes plecā ir pā rgā juš as, lai gan tika ieteikts atgriezties, lai pabeigtu procedū ru. Putu masā ž a ir kaut kas! Jutos kā mazs bē rns putā s. Vē lā k pludmalē runā ju ar daudziem cilvē kiem, un ir tā di, kas tieš i š o viesnī cu izvē las spa dē ļ . Tā tad ekskursijas ir ekskursijas, bet par veselī bu ir jā rū pē jas.
Man nepatika zivju restorā ns. Tika atvestas tik niecī gas porcijas, un viss ē diens bija no kopī ga restorā na, izņ emot zivju zupu un ī paš i pagatavotas zivis, no kurā m izvē lē ties, vai nu jū ras asaris vai jū ras plaudis. Bet kopumā viss ir pa vecam. Un ieeja ū denī ir ļ oti neē rta - uzreiz stā va. Viss pā rē jais ir visaugstā kajā lī menī . Mē s visi bijā m tik priecī gi, ka negribē jā m braukt prom. Un pats galvenais ir personā ls! Tie izstaro siltumu un laipnī bu.
аватар el_masusik
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Istabu iedeva par piemaksu 2-istab. Patiess skats uz otru pusi. Tas nemaz nav biedē još i. Pā rtika ir normā la, zivis, gaļ a. Augļ u, dā rzeņ u salā ti kā parasti. Deserti ir lieliski. Baseini ir silti, jū ra ar katru dienu kļ ū st siltā ka, visu laiku peldamies. … Tomēr ▾ Istabu iedeva par piemaksu 2-istab. Patiess skats uz otru pusi. Tas nemaz nav biedē još i. Pā rtika ir normā la, zivis, gaļ a. Augļ u, dā rzeņ u salā ti kā parasti. Deserti ir lieliski. Baseini ir silti, jū ra ar katru dienu kļ ū st siltā ka, visu laiku peldamies. Slaidi ir lieliski. Teritorija ir brī niš ķ ī ga. Animā cija tikai bē rniem. Alkohols ievests lī dz 17.00 tad tikai vietē jais, bet mums der. Vakar pat saņ ē mā m riekstus. Ir jau karsts.
Viens mī nuss š ajā viesnī cā man personī gi nav ī paš i ē rta iebraukš ana jū rā . Pontons vai, tā pat kā citā s viesnī cā s, ī paš a ieeja no krasta tiem netraucē tu. Bet tie, protams, ir sī kumi. Un tā pē c viss ir ļ oti labi, un istaba, un teritorija, jū ra nav auksta, tī ra, un ē diens ir labs. Internets ir vā jš , bet arī tā mums nav problē ma. Paldies vē lreiz. Un tiekamies lī dz nā kamajam atvaļ inā jumam.
аватар tanya_08
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man ļ oti patika zaļ ā , skaistā , sakoptā teritorija. Visur jauki un tī ri. Esmu sajū smā par spa. Masieris Selami veic ļ oti labas kvalitā tes masā ž u. Viņ š diagnosticē , atrod problē mzonas un novē rš problē mu. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika zaļ ā , skaistā , sakoptā teritorija. Visur jauki un tī ri.
Esmu sajū smā par spa. Masieris Selami veic ļ oti labas kvalitā tes masā ž u. Viņ š diagnosticē , atrod problē mzonas un novē rš problē mu. Pē c masā ž as vieglums visā ķ ermenī . Sā pes manā plecā ir pā rgā juš as. Selyami ir speciā lists no Dieva! Iesaku š o viesnī cu visiem un noteikti dabū jiet masā ž u!
Великолепная зеленая территория. Красота природы очаровывает. Спа салон в отеле Justiniano Delux Resort Красивая зеленая территория Красота природы завораживает. Райское местечко. Зеленая чудесная территория.
Parādīt vairāk »


iemiesojums Smith5
Jaunā Teodora ēka tika atklāta 2013. gadā. Kur tieši tā tika uzcelta? Reģistratūras priekšā vai tieši aiz kūrorta
9 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums kaygorodova1
Esmu izlasījis visas dažādas atsauksmes! =(
9 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Alānijas cietoksnis
Novērtējums 8.9
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Muzeji, Stats
Kleopatras pludmale
Novērtējums 8.5
Turcija, Alanja
Daba, Pludmales
Olimpas pilsētas drupas
Novērtējums 10.0
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Stats

Viesnīca atrodas kūrortciemā Okurcalar.Tā tika atklāta 2012.gadā un atjaunota 2013.gadā. Tas sastāv no galvenās 7 stāvu ēkas jūras krastā un papildu 7 stāvu Theodora ēkas (pāri ceļam, 300 m līdz pludmalei). Viesnīcas viesi var izmantot Justiniano Club Alanya pludmali un baseinus. Viesnīca ir piemērota ģimenēm ar bērniem.

Atrašanās vieta Viesnīca atrodas 90 km attālumā no Antālijas lidostas, 75 km attālumā no Alānijas lidostas, 35 km attālumā no Alanjas un 25 km attālumā no Manavgatas.
Pludmales apraksts Pašas smiltis un oļi, 50 m no viesnīcas (no Theodora ēkas līdz pludmalei - 300 m), garums - 150 m, pludmales joslas platums - 50 m Ieeja jūrā: mazi oļi. Pludmales dvieļi, matrači – bez maksas.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Diennakts reģistratūra, bagāžas glabātuve, tūrisma aģenta pakalpojumi, biļešu serviss, fakss/kopēšana (par maksu), gludināšanas pakalpojums (par maksu), apkalpošana numurā: par maksu (tikai numuriem galvenajā ēkā), Wi- Fi vestibilā bez maksas ( istabiņās (par maksu), interneta kafejnīcas, veikali, 3 konferenču zāles (par maksu), 1 āra baseins, platība 200 m2, neapsildāms, darba laiks 09:00-19:00, 1 iekštelpu baseins, platība 60 m2 (atvērts ziemas sezonā), 3 ūdens slidkalniņi, atvērts 10:00-12:00/15:00-17:00.

Restorāni un bāri:

Galvenais restorāns - brokastis 07:00-10:00, vēlās brokastis 10:00-11:00, pusdienas 12:30-14:00, uzkodas (uzkodu bārā) 12:00-16:00, vakariņas 19:00 -19:00-21:00, vēlās vakariņas no 23:00-00:00. Diētas ēdienkarte (bezmaksas).

2 a la carte restorāni - darba laiks no 19:00-21:00, nepieciešama rezervācija. Reizi nedēļā ir iespējams apmeklēt vienu no restorāniem bez maksas. Restorāni ir atvērti no 10. maija līdz 20. septembrim.

Vestibila bārs - 08:00-24:00.

Baseina bārs - 10:00-24:00 (ziemas sezonā 11:00-16:00).

Disko bārs - 23:00-01:30.

Moonlight bārs - 24:00-08:00.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava / skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Mini klubs bērniem vecumā no 4-12 gadiem, darba laiks 10:00-12:00 un 14:30-17:00, bērnu animācija, vakara mini diskotēka.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Bezmaksas - turku pirts, sauna, ūdens aerobika, animācija, šautriņas, badmintons, boči, pludmales volejbols, pludmales futbols, dzīvā mūzika, 3 ūdens slidkalniņi, atvērts 10:00-12:00 / 15:00-17:00. Par maksu - masāža, ūdens sporta veidi, kanoe laivas.
 • ūdens atrakciju parks vai slidkalniņi  FREE 
 • sauna / vanna / hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogas nodarbības
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

105 numuri: 79 standarta numuri, 20 ģimenes numuri, 6 augšējā stāva numuri.

Istabās

Vannas istaba, fēns (bez maksas), gaisa kondicionieris, Wi-Fi (par maksu), TV, telefons (par maksu), seifs (par maksu), tējas un kafijas komplekts (bez maksas), minibārs bez maksas (bezalkoholiskie dzērieni un ūdens - papildina divas reizes nedēļā), balkons. Numuru uzkopšana un dvieļu maiņa (katru dienu), gultas veļas maiņa (3 reizes nedēļā), apkalpošana numurā: par maksu (tikai numuriņiem galvenajā ēkā).

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 • mini bārs  FREE 
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • tējas/kafijas automāts  FREE 
 • balkons/terase
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
Adrese Alara Turizm Merkezi Okurcalar Kasabası, Alanja, Antālija, Turcija
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает йогой. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.