Kauns par viesnīcu

Rakstīts: 26 februāris 2023
Ceļošanas laiks: 21 — 28 septembris 2022
Viesnīcas vērtējums:
6.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 6.0
apkalpošana: 6.0
Tīrība: 6.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 4.0
Labdien Sveiki visi atpū tā s ar sievu no 21. -28.09. 2022 Justiniano Deluxe, dzī voja Teodora ē kā , paš i no Baltijas.
Teritorija sakopta, grī das un telpas tī ras, kas ļ oti patī kami, personā ls pieklā jī gs, ē diens labs, varē tu bū t vairā k jū ras velš u.
Kopumā apmierinā ts ar viesnī cu.
Bet tas nav tas, par ko mē s runā jam. Pierakstī jos ar sievu hammamā uz masā ž u, masieris nosauca sievu, nezinu, tikai pseidonī ms “mami” kaut kur pē c 4 masā ž ā m, pamanī ju sievas dī vaino uzvedī bu, apetī te pazuda. pabeidza 5 masā ž u kursu katrā.

Kad atbraucā m mā jā s, pamanī ju sievas dī vaino uzvedī bu, viņ a sā ka staigā t ar telefonu un neš ķ ī rā s no tā.24/7, man kļ uva aizdomī gs un gribē jā s uzzinā t, kas telefonā glabā jas. Kā du rī tu man izdevā s pacelt klausuli un es atradu Whatsapp manas sievas saraksti ar to paš u masieri "mami" un tur bija tā da sarakste kā "mami" rakstī ja par intī mā m attiecī bā m ar sievu uz masā ž as galda, cik tas bija labi viņ u.
Pē c š ī brī ž a sieva ielika telefonam slē dzeni, lai es neuzzinā tu par saraksti, un tas turpinā s lī dz pat š ai dienai. No sava dē la es uzzinā ju, ka viņ š sievai bija ietaupī jis naudu, ko viņ a nosū tī ja "mammai", tas bija par š ķ irš anos un mantas sadali.
Zvanī ju uz viesnī cu vestibilā tur, pie reģ istratū ras strā dā vā rdā Nadija no Ukrainas, lū dzu palī dzī bu, bet viņ i man atteica.
Es vē rš os pie Justiniano Deluxe Hotel ī paš niekiem, tā da masā ž as terapeite kā "mami" ir viesnī cas kauns.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu