Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Portugāle

Tūristu stāsti par Portugāle pievienot stāstu
Tiem, kam patīk daba un aktivitātes brīvā dabā
Tā kā š ogad cena ir zema salī dzinā jumā ar iepriekš ē jiem gadiem, kā arī tieš ais lidojums no Kijevas, mē s izvē lē jā mies š o salu.
 •  3 gadā atpakaļ
Brīvdienas Lisabonā
Lisabona ir pilsē ta uz septiņ iem pakalniem, tač u daudz ievē rojamā ka nekā , piemē ram, Kijeva. Slavenie Lisabonas paralē lskaldņ u formas tramvaji tā di nav skaistuma dē ļ , bet gan tā pē c, ka citā di pilsē tas kaln...
 •  5 gadiem atpakaļ
Lisabona rudenī
Lisabona mums patika jau pirms nolaiš anā s lidostā . Lidosta atrodas blakus pilsē tai, un lidmaš ī nas nolaiž as tieš i virs pilsē tas, un no lidmaš ī nas paveras pirmie pilsē tas skati.
 •  4 gadā atpakaļ
Obidos – vecs portugāļu ciems
Obidos ir mazs un ļ oti stilī gs ciemats aptuveni 100 kilometru attā lumā no Lisabonas, no Lisabonas var ē rti nokļ ū t ar autobusu no Campo Grande autoostas, biļ ete maksā.
 •  4 gadā atpakaļ
Sintra – brauciens ar autobusu pa apkārtni
Labā kais veids, kā nokļ ū t no Lisabonas uz Sintru, ir ar vilcienu no Rossio stacijas. Par braukš anas maksu var norē ķ inā ties ar pilsē tas braukš anas karti, tikai no tā s tiks iekasē ta nedaudz vairā k nekā par parasto brauci...
 •  4 gadā atpakaļ
Ar vienu dienu Porto ir par maz
Mē s Porto bijā m tikai vienu dienu, un vienu dienu ir ļ oti maz, labā k ieplā not divas vai trī s dienas Porto, plus vē l pā ris dienas priekš pilsē tā .
 •  4 gadā atpakaļ
Astoņas dienas mūžīgā pavasara salā
...Ap pulksten 16:10 lidmaš ī na nolaidā s Funč anas Kriš tianu Ronaldu lidostā . Tiklī dz lietus pā rgā ja, asfalts vē l bija slapjš , bet lielais mitrums (pā rsteidzoš i) nebija jū tams gaisā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Portugāle: Sintras pilis, okeāns un pasaules gals. 4. daļa. Beigas.
Sā ciet š eit. 1. daļ a. 2. daļ a. 3. daļ a. Ejiet uz Cabo da Roca. Rokas rags Es pat nezinu, no kurienes š ī ideja radā s, bet nez kā pē c tā stingri iedzī vojā s galvā , ieņ ē ma tur vadoš o vietu un nepie...
 •  5 gadiem atpakaļ
Portugāle: Sintras pilis, okeāns un pasaules mala. 3. daļa
Turpinā jums, 1. daļ a š eit. 2. daļ a š eit. Lai gan mē s nonā cā m pie okeā na, Dabī gais okeā na zelts sauļ oties un slinkot, š ajā rež ī mā mums pietika vienai dienai.
 •  5 gadiem atpakaļ
Portugāle: Sintras pilis, okeāns un pasaules gals. 2. daļa.
Turpinā jums. Sā ciet š eit Pateicoties tam, ka mē s ļ oti labi izvē lē jā mies vietu Sintrā , nā kamajā dienā bijā m vieni no pirmajiem, kas atklā ja Quinta da Regaleira Palace.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »