Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Sintra

Nav ziņojumu par Sintra   Rakstiet
Tūristu stāsti par Sintra pievienot stāstu
Sintra – brauciens ar autobusu pa apkārtni
Labā kais veids, kā nokļ ū t no Lisabonas uz Sintru, ir ar vilcienu no Rossio stacijas. Par braukš anas maksu var norē ķ inā ties ar pilsē tas braukš anas karti, tikai no tā s tiks iekasē ta nedaudz vairā k nekā par parasto brauci...
 •  4 gadā atpakaļ
Portugāle: Sintras pilis, okeāns un pasaules gals 1. daļa.
                                                                                                          Kā pē c mē s izvē lamies tieš i tā s jomas, kas mū s ī paš i interesē ?
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīca tieši pludmalē
Mē s viesnī cā Oceano palikā m veselas 8 dienas no 2019. gada 31. maija lī dz 8. jū nijam. Viesnī ca atrodas ē rtā vietā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska atmosfēras viesnīca
Kad mē s pirmo reizi sā kā m domā t par to, kur palikt Sintrā , lai apskatī tu tā s apskates vietas, š ī viesnī ca-villa piesaistī ja mū su uzmanī bu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Sintra