Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Lisabona

Tūristu stāsti par Lisabona pievienot stāstu
Lieliska viesnīca un super atrašanās vieta
Esmu ļ oti gandarī ts par dzī ves apstā kļ iem un brī niš ķ ī go skatu uz Sao Jorge pili, kas mani uzreiz apbū ra. Rezervē jot viesnī cu prasī ju skaistu skatu un man to uzdā vinā ja.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Lieliska atrašanās vieta centrā
Bija apskates ekskursijā , dzī voja izremontē tā istabā Vienvietī gs. Visiem patika. Istaba ir maza, bet tajā ir viss nepiecieš amais no garderobes lī dz koferim.
 •  4 gadā atpakaļ
Brīvdienas Lisabonā
Lisabona ir pilsē ta uz septiņ iem pakalniem, tač u daudz ievē rojamā ka nekā , piemē ram, Kijeva. Slavenie Lisabonas paralē lskaldņ u formas tramvaji tā di nav skaistuma dē ļ , bet gan tā pē c, ka citā di pilsē tas kaln...
 •  4 gadā atpakaļ
Lisabona rudenī
Lisabona mums patika jau pirms nolaiš anā s lidostā . Lidosta atrodas blakus pilsē tai, un lidmaš ī nas nolaiž as tieš i virs pilsē tas, un no lidmaš ī nas paveras pirmie pilsē tas skati.
 •  3 gadā atpakaļ
Nekad neejiet tur!
Es nekad mū ž ā neesmu rakstī jis atsauksmes par viesnī cu. Š ī ir pirmā reize. Kā pē c? Jo sliktā kā viesnī ca manā dzī vē , un es biež i ceļ oju, nebija.
 •  5 gadiem atpakaļ
Jauna viesnīca (2017) vecā vēsturiskā ēkā - tas ir unikāli!
2019.  gada maijā uzturē jā s viesnī cā Corpo Santo Lisbon Historical Hotel. Mē s rezervē jā m luksusa numuru ar balkonu. Rezervē jot prasī jā m augsto stā vu, bet pie reģ istrā cijas mums iedeva 1.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lisabona - nav iespējams neiemīlēties!!!
Lasot daudzas atsauksmes par š o pilsē tu un valsti kopumā , es pamanī ju milzī gu skaitu entuziasma pilnu komentā ru, vē rtē jumu, un jā saka, ka, tur paviesojoties, jā , tā ir š ika pilsē ta un ļ oti interesanta valsts, kur j...
 •  5 gadiem atpakaļ
Super!!!
Tiem, kas plā no apmeklē t Lisabonu uz 3-5 dienā m un tajā paš ā laikā ietaupī t naudu, es vispirms iesaku š o 3 zvaigž ņ u viesnī cu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska atrašanās vieta!
Sū tī ju vecā kus, bet viesnī cu izvē li izdarī ju pati Eduardo patika atraš anā s vieta, paš ā Lisabonas sirdī , pretī mā jī gam parkam, kafejnī cai, var lē ti uzkost, un mums piedā vā ja ļ oti labu cenu ...
 •  6 gadiem atpakaļ
Labāk par labu
Lieliska viesnī ca Lisabonas centrā . Istabā bija vanna, regulā ri tika atjaunoti tualetes piederumi, uzkopš ana tika veikta katru dienu. Numurā ir seifs, TV, gaisa kondicionieris.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Lisabona