Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Madeira

Novērtējums 8.1
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Madeira pievienot stāstu
Tīra un mājīga viesnīca ar brīnišķīgu skatu uz okeānu!
Viesnī ca atrodas Garajau pilsē tā . Istaba atradā s ē kā Nr. 3, ar balkonu, aprī kota ar virtuvī ti, ar plī ti un mikroviļ ņ u krā sni.
 •  11 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca. Ārēji neuzkrītošs, iekšpusē glīts
Par viesnī cu palika pozitī vi iespaidi. No malas tas izskatā s diezgan nepretenciozi. Betona sienas mijas ar flī zē m. Iekš pusē viss kā rtī gs, tī rs, labā stā voklī .
 •  3 gadā atpakaļ
Tiem, kam patīk daba un aktivitātes brīvā dabā
Tā kā š ogad cena ir zema salī dzinā jumā ar iepriekš ē jiem gadiem, kā arī tieš ais lidojums no Kijevas, mē s izvē lē jā mies š o salu.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīcas Zarco Residencial apskats
Attiecī bā uz hosteli ir diezgan normā li. Š ī s viesnī cas lielā kā priekš rocī ba ir atraš anā s vieta un zemā cena.
 •  4 gadā atpakaļ
Pestana CR7 Funchal Hotel apskats
Kas zina, š ī viesnī ca pieder Kriš tianu Ronaldu. Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m un savas pludmales klā tbū tni.
 •  4 gadā atpakaļ
Lēta viesnīca pilsētas centrā
Pilsē tas centrā , 200 metru attā lumā no krastmalas. Ir brokastis. Ieņ em dzī vojamā s ē kas 4. un 5. stā vu. Lifts darbojas.
 •  5 gadiem atpakaļ
Jauka viesnīca ar lielisku skatu uz pilsētu un okeānu
Š ovasar pirmo reizi bijā m uz Portugā li. Viesnī ca izrā dī jā s š ika, kā solī ts tū risma aģ entū rā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Fantastiska viesnīca Funšalas centrā
Viesnī ca iepriecinā ja visu mū su grupu. Moderns, mā jī gs, stilī gs. Izpalī dzī gs personā ls reģ istratū rā .
 •  7 gadiem atpakaļ
Jūsu izvēles cienīga viesnīca
Viesnī cas galvenā ē ka stā v it kā uz kalna, un pā rē jā s ē kas iet uz leju, beidzas ar izeju uz jū ru. Katrā lī menī ir lifts nolaiš anai.
 •  8 gadiem atpakaļ
Mākoņu piedzīvojumi Madeirā!
Madeira Pē c deviņ u stundu ilgas iesildī š anā s Amsterdamā mums bija 20. stundu pā rsē š anā s Lisabonā . KLM darbinieki bija ļ oti apmierinā ti, viņ i patieš ā m atlaida.
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Madeira