Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Algarve

Tūristu stāsti par Algarve pievienot stāstu
Lieliska kūrorta viesnīca ar milzīgu teritoriju
Lake Resort ir pā rsteidzoš s apgaismojums visā . Tī ras telpas un pilnī gi jauna visu kompleksa ē ku ā rpuse. Ļ oti liela viesnī cas teritorija ar daudziem baseiniem un lielisku milzī gu ezeru.
 •  4 gadā atpakaļ
Auramar Beach Resort apskats
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c ē diena, atraš anā s vietas, apkalpoš anas, viss kopā un spē lē ja savu lomu. Istabas ļ oti plaš as, istabā ir virtuve, serviss - daudz krievvalodī go, tas nekur nebija norā dī ts.
 •  5 gadiem atpakaļ
4 zvaigžņu viesnīca ar virtuvi, lielu lodžiju, pirti, baseiniem utt.
Viesnī ca Estrella Du Vao. 4 zvaigznes. 700 metru attā lumā no okeā na krasta. Portimaunas centrs atrodas aptuveni 3.5 km attā lumā . Ar taksi 7-8 eiro.
 •  6 gadiem atpakaļ
Perfektas mierīgas brīvdienas luksusa stilā
Nu es bū š u pirmais, kas uzrakstī s pā ris rindiņ as par š o apbrī nojamo viesnī cu. Mums ļ oti patī k atpū sties Eiropā , esam bijuš i daudzā s vietā s un viss jau ir apnicis, nolē mā m sazinā ties ar aģ...
 •  6 gadiem atpakaļ
Un atkal Portugāle-Lagosa
Daž as brī niš ķ ī gā s Lagosas fotogrā fijas no ceļ ojuma uz Portugā li 2015. gada septembrī .
 •  9 gadiem atpakaļ
Parunāsim par Portugāli? Mazliet vairāk?
Ceļ ojuma turpinā jums. Sā kums — http://www.turpravda.ua/pt/algarve/blog-153847.html Mē s nevarē jā m atpū sties Algarves piekrastē un neapmeklē t pasaules leģ endā rā ko galu — Sagres (Sagres) cietoksni.
 •  9 gadiem atpakaļ
Parunāsim par Portugāli? Mazliet?
"Mani atvaļ inā juma plā ni bija jā maina" - pē dē jos divus gadus š ī frā ze ir kļ uvusi raksturī ga lielā kajai daļ ai ukraiņ u.
 •  9 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca, bet wi-fi istabās neķeras.
Viesnī ca izceļ as ar austrumniecisku dizainu. Istaba ir dzī voklis ar virtuvī ti. Ir tač u vakariņ as. Par pā rtiku sū dzī bu nav.
 •  10 gadiem atpakaļ
Brīvdienas Portugālē
Vē los padalī ties iespaidos par kā rtē jā s pludmales brī vdienu pē rles atklā š anu par viesnī cu ALAGOAMAR Algarves pilsē tiņ ā Portugā lē .
 •  10 gadiem atpakaļ
Lieli atklājumi mazā ceļojumā
Man ļ oti patika Portugā le. Izvē le krita, pateicoties vienam no raidī jumiem par š ī s valsts arhitektū ru, skatī jā mies vienā no ziemas vakariem.
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Algarve