Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Indonēzija

Tūristu stāsti par Indonēzija pievienot stāstu
Taizemes tūrisma vīzas iegūšana Džakartā
Gatavojoties ceļ ojumam, izmantojā m atsauksmes, diemž ē l daļ a informā cijas izrā dī jā s novecojusi. Ī sumā par savu pieredzi.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas Bali
Es vē los dalī ties iespaidos par savu atvaļ inā jumu Bali. Mē s devā mies ar grupu, jo mums divatā ir garlaicī gi ceļ ot personī gi.
 •  6 gadiem atpakaļ
Ievads Indonēzijā
Sapnis, ko apmeklē t. Bali ir kļ uvis gandrī z maniakā ls. Seš us mē neš us es izdomā ju, kurš no maniem draugiem un biedriem var uzturē t kompā niju.
 •  6 gadiem atpakaļ
Festivāls Papua
Indonē zija ir valsts, kas sastā v no 18 000 lielā m un mazā m salā m, kas izkaisī tas Klusā okeā na un Indijas okeā na ū deņ os.
 •  6 gadiem atpakaļ
Paradīze zemes virsū - Togean salas
Ja vē l neesi bijis PARADĪ ZĒ , varu pastā stī t vienu ļ oti interesantu vietu, tā nav tā lu, tikai kā dus 13 tū kstoš us kilometru no Ukrainas un paiet ilgs laiks, lai nokļ ū t tur.
 •  6 gadiem atpakaļ
Pārsteidzoša Java
Tā nu, izlasot atsauksmes par Bali (ne ī paš i pievilcī gu) un vairā k klaiņ ojot pa internetu, pieņ ē mu stingru lē mumu mocī t radus un doties uz Bali caur Java.
 •  8 gadiem atpakaļ
Lielisks angliski runājošs ceļvedis Bali
2014. gada aprī lī mums paveicā s apmeklē t brī niš ķ ī go Bali salu. Par visiem š ī ceļ ojuma pozitī vajiem aspektiem varat rakstī t ilgi - vē los padalī ties ar informā ciju par programmas ekskursiju daļ u.
 •  9 gadiem atpakaļ
Bali vienatnē. 6. daļa. Pēdējā.
Iepriekš ē jā vakarā ilgi sē dē ju uz terases, klausī jos upē un kaislī gi nož ē loju, ka pienā ks rī ts un mums bū s jā dodas prom.
 •  9 gadiem atpakaļ
Bali vienatnē. 5. daļa. Ubud.
1. daļ a http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101009.html 2. daļ a http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101017.html 3. daļ a http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101197.
 •  9 gadiem atpakaļ
Bali vienatnē. 4. daļa
1. daļ a http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101009.html 2. daļ a http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101017.html 3. daļ a http://blogs. turpravda. ua/Apyatka/101197.
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »