Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Indonēzija

Tūristu stāsti par Indonēzija pievienot stāstu
Mūžīga vasara, bet tas vēl nav viss. Otrā daļa. Mēs tur nokļuvām.
Bali. Denpasā ra. Mē s nolaidā mies pulksten 22:20. Ratus saņ ē mā m uzreiz, pie izejas no piedurknes, un steidzā mies uz kontroli.
 •  1 gadā atpakaļ
Mūžīga vasara, bet tas vēl nav viss. Pirmā daļa. Uz paradīzi stafetēs.
Varbū t š o daļ u vajadzē tu ievietot sadaļ ā par Ungā riju vai sadalī t Ungā rijā un AAE, tač u š is stā sts ir daudz plaš ā ks un tas viss ir par manu "militā ro" ceļ ojumu uz Bali, tā pē c es vē ...
 •  1 gadā atpakaļ
Mūžīga vasara, bet tas vēl nav viss. Trešā daļa. Dienvidi.
Bukit. Es nebiju gatavojies š im ceļ ojumam. Man lika sakravā ties un lidot, un bija tik daudz organizatorisku problē mu, ka man neatlika laika izklaides-pā rvietoš anā s jautā jumiem un paš am ceļ ojuma plā nam.
 •  1 gadā atpakaļ
Taizemes tūrisma vīzas iegūšana Džakartā
Gatavojoties ceļ ojumam, izmantojā m atsauksmes, diemž ē l daļ a informā cijas izrā dī jā s novecojusi. Ī sumā par savu pieredzi.
 •  6 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas Bali
Es vē los dalī ties iespaidos par savu atvaļ inā jumu Bali. Mē s devā mies ar grupu, jo mums divatā ir garlaicī gi ceļ ot personī gi.
 •  7 gadiem atpakaļ
Ievads Indonēzijā
Sapnis, ko apmeklē t. Bali ir kļ uvis gandrī z maniakā ls. Seš us mē neš us es izdomā ju, kurš no maniem draugiem un biedriem var uzturē t kompā niju.
 •  7 gadiem atpakaļ
Festivāls Papua
Indonē zija ir valsts, kas sastā v no 18 000 lielā m un mazā m salā m, kas izkaisī tas Klusā okeā na un Indijas okeā na ū deņ os.
 •  8 gadiem atpakaļ
Paradīze zemes virsū - Togean salas
Ja vē l neesi bijis PARADĪ ZĒ , varu pastā stī t vienu ļ oti interesantu vietu, tā nav tā lu, tikai kā dus 13 tū kstoš us kilometru no Ukrainas un paiet ilgs laiks, lai nokļ ū t tur.
 •  8 gadiem atpakaļ
Pārsteidzoša Java
Tā nu, izlasot atsauksmes par Bali (ne ī paš i pievilcī gu) un vairā k klaiņ ojot pa internetu, pieņ ē mu stingru lē mumu mocī t radus un doties uz Bali caur Java.
 •  9 gadiem atpakaļ
Lielisks angliski runājošs ceļvedis Bali
2014. gada aprī lī mums paveicā s apmeklē t brī niš ķ ī go Bali salu. Par visiem š ī ceļ ojuma pozitī vajiem aspektiem varat rakstī t ilgi - vē los padalī ties ar informā ciju par programmas ekskursiju daļ u.
 •  10 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »