Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Nusa Dua

Kuta (Bali)
Denpasāra (Bali)
Denpasāra (Bali)
Denpasāra (Bali)
№5. Bali muzejs
Denpasāra (Bali)
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
— гид на бали
 • 
1 gadā atpakaļ

— Бали
 • 
4 gadā atpakaļ

— Бали
 • 
5 gadiem atpakaļ

Tūristu stāsti par Nusa Dua pievienot stāstu
Viesnīca tiek remontēta par 90%, bet numuriņi tiek pārdoti, it kā viss ir ok
Viesnī ca ir slē gta remontdarbu dē ļ . Viss ir slē gts: trenaž ieru zā le, spa un masā ž as, restorā ni, velosipē du noma, centrā lais baseins.
 •  1 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca
Ierodoties viesnī cā , mū s pā rsteidza milzī gais skaistais rajons. Istaba ir ļ oti ē rta. Istabā s bezmaksas Wi-Fi, halā ti, č ī bas, tē jkanna, TV ar krievu kanā lu, ledusskapis, seifs, divas dzeramā ū dens pudeles stikla ...
 •  5 gadiem atpakaļ
Nav paradīzes brīvdienas paradīzes salā
Mē s ar vī ru esam apmetuš ies š ajā viesnī cā kopš.2019.  gada 2.  maija. lī dz 2019. gada 15. maijam Pirmais un svarī gā kais, kas mani nepatī kami pā rsteidza, bija š ausmī gi netī rā pludmale (foto pievienots).
 •  5 gadiem atpakaļ
Labākā viesnīca Bali
Lē mums doties uz Bali bija ļ oti spontā ns, sā kotnē ji plā nojā m apskatī t Š rilanku, draugi bija sajū smā par ekskursijā m un konsultē ja, ieradā mies tū risma aģ entū rā , parunā jā mies un mums ...
 •  6 gadiem atpakaļ
Grūtniece izlaista uz ielas
Pirmkā rt, es runā š u vispā rī gi. Viesnī ca tieš ā m ir ļ oti veca un pretencioza lī dz nelabumam. Viss ir nolietots un nav svaigs.
 •  6 gadiem atpakaļ
Labi
Tikko atgriezos no atvaļ inā juma. Viesnī ca ir lieliska, kā jau iepriekš ē jā s atsauksmē s: mū s sagaidī ja ar atspirdzinoš u dzē rienu, augļ i istabā , numuriņ i lieli un viss nodroš inā ts (gludeklis, gludin...
 •  6 gadiem atpakaļ
Augstas klases viesnīca
Patieš ā m augstas kvalitā tes viesnī ca. Par to liecina fakts, ka visas starptautiskā s konferences un pasā kumi notiek š ajā viesnī cā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Zādzība viesnīcā
Pirmo reizi rakstu atsauksmi, lai aizsargā tu citus tū ristus. Ceļ oju ar vī ru 2018. gada martā . Ajodja atš ķ iras kardinā li: viesnī ca nobruž ā ta, jā remontē kā dus 10 gadus.
 •  6 gadiem atpakaļ
Pieklājīga viesnīca
Laba diena. Mē s ar vī ru atgriezā mies no š ī s viesnī cas pirms 3 dienā m. Gribu teikt, ka esam diezgan izvē lī gi, tā pē c centī š os visu aprakstī t pē c iespē jas sī kā k.
 •  6 gadiem atpakaļ
Ēdiet un izbaudiet dzīvi Bali
Tas bija mans pirmais ceļ ojums uz Ā ziju, paldies vī ram par atvaļ inā jumu un mā sai par kompā niju. Mums bija izbraukš ana 2017.
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Nusa Dua