Mūžīga vasara, bet tas vēl nav viss. Trešā daļa. Dienvidi.

19 Maija 2023 Ceļošanas laiks: no 09 Novembris 2022 ieslēgts 09 Decembris 2022
Reputācija: +7251.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Bukit.

Es nebiju gatavojies š im ceļ ojumam. Man lika sakravā ties un lidot, un bija tik daudz organizatorisku problē mu, ka man neatlika laika izklaides-pā rvietoš anā s jautā jumiem un paš am ceļ ojuma plā nam. Viņ a ā tri kaut ko pajautā ja Bali č atā un ielika kartē daž as atzī mes, ī sti nesaprotot. Plā ns jau bija gandrī z lidojumā .

Tā pē c mums vajag kaut kur paslē pties no saules un ē st kaut kur Bukitā , un manā kartē ir tikai atzī me netā lu no Padang-Padang pludmales, kur mē s gatavojā mies doties pē c pusdienā m. Etiķ ete saucas Thomas Warung. Ikviens zina, kas ir Warung. Warung ir kafejnī ca, kurā ē dieni ir garš ī gi un lē ti. Pā rsvarā tur ē d vietē jie iedzī votā ji. Bet, ja man ir atzī me kartē , tad kā ds man ieteica š o vietu. Divreiz nedomā jot, ņ emam taksi un dodamies uz š o warung.


Tas ir diezgan tā ls brauciens, iespē jams, ka pa ceļ am ir daudz ē dinā š anas iestā ž u, š eit mē s ejam garā m lielam NOURISH restorā nam, bet es par tiem neko nezinu, un Thomas Warung ir ieteicama vieta! ))

Pirmā s š aubas man iezagā s prā tā , kad š oferis apstā jā s pie barjeras un teica, ka tā lā k jā dodas kā jā m. Ā rā ir simts grā du karstums, ne mazā k, ē nas vispā r nav, saule ir zenī tā . Jā iet pa briesmī gu ceļ u, akmeņ os un bedrē s. Es palū dzu Tanju neiet uz turieni, bet pasē dē t kaut kā dā kafejnī cā tepat (tur ir vesela iela ar daž ā dā m kafejnī cā m un visur pilna ar cilvē kiem), bet Taņ a jautā apsargiem, vai Tomass Varungs ir tā lu un viņ i atbild, ka tur ir gandrī z pā ris soļ us. Alise guļ Tanjas rokā s, es velku ratiņ us pā ri akmeņ iem. Un mē s ejam jau labu laiku. Visbeidzot, mē s redzam warung. Viņ š ir tik pieticī gs un trausls - niecī ga mā ja, niecī ga terase, noplukuš as mē beles. Ir zī me, bet nav darbinieku. Mē s skatā mies viens uz otru.

- Droš i vien, ka ē diens š eit ir ļ oti garš ī gs - mana meita pieļ auj pieņ ē mumu.

- Vai arī skats ir skaists, - es atbildu.

Varungs stā v uz paš as klints. Jū ras dzelmē , netā lu no takas, skrienot taisni lejā . Un neviens))

Mē s neizpratnē skatā mies apkā rt. Kur ir ē diens? Š eit divas meitenes dodas augš ā pa taciņ u un mums paskaidro, ka ar ratiem un guļ oš u bē rnu mē s noteikti nebrauksim, nav vē rts riskē t. Jautā jam, kur atrodas pats varungs, viņ i norā da uz bū du un paskaidro, ka š ī nav kafejnī ca, bet gan tikai orientieris tam slepenajam ceļ am uz brī niš ķ ī gu pludmali, ko no visiem slē pj akmeņ i. Ka tur ir neticama jū ras krā sa un brī niš ķ ī gs snorks.

Nu, jū s saprotat, vai ne? ) Aizbraucā m no turienes, sā li nemalkojot, uz tiem paš iem akmeņ iem, uz tuvā ko kafejnī cu. Viņ i knapi vilka ratus karstumā .

Gribē ju pasē dē t pieklā jī gā kā iestā dē , bet cilvē ku ir tik daudz — gan zā le, gan terase ir pā rpildī tas, un Tanja izvē las pieticī gu kafejnī cu netā lu, kur pasē dē t zā lē .

Man vienmē r ir bail paslī dē t, visa kā pņ u telpa ir slapja.

Ejam uz pludmali.


Ne Riodež aneiro, bet skaistas klintis un krā š ņ s ū dens pā rspē j bomž u stila celtnes (tualete ir briesmī ga).

Saule jau kļ uvusi maiga, brutā li necepas un neizraisa vē lmi meklē t ē nu.

Bet ē na joprojā m nā k, tuvojoties no akmeņ u puses.

Š eit mē s mazgā jā mies vissmagā k, un nav viļ ņ u, un dziļ ums ir pietiekams, un jū ra ir pietiekami tirkī za krā sā .

Un, kad mē s tur devā mies, mums teica, ka š ī pludmale nav paredzē ta peldē š anai, bet gan lai klī stu starp akmeņ iem, apbrī notu, fotografē tu. Ka te viļ ņ i ir stipri un jū rā neiekā psi.

Varbū t mē s bijā m bē guma laikā , vai varbū t eksperti kļ ū dī jā s.

Kad jau sā ka krē slot, mē s iekā pā m savā laipnajā taksometrā un braucā m uz Sanuru. Sanurā š oferis apmaldī jā s, mē ģ inā ja iespiesties kā dā s š aurā s ieliņ ā s, galu galā mū s izlaida starp š iem akmens dž ungļ iem un paņ ē ma gandrī z 800 tū kstoš us. Pē c skaitī tā ja. Tas ir vairā k nekā izmaksas par automaš ī nu ar š oferi par visu dienu braukā jot pa salu. Es joprojā m nespē ju noticē t, ka tiku pieķ erta) Es pat neaizvedu mani uz vietu. Labi, ka man ir prasme orientē ties nepazī stamos apvidos)

Piķ a tumsā mē s ieslē dzā m navigatoru un lukturī ti, klejojā m pa strupceļ iem, tad atgriezā mies uz ceļ a un visbeidzot ar taksometru devā mies uz viesnī cu. Daž us metrus pirms vā rtiem pamanā m veļ u. Un mums to ļ oti vajadzē ja!

) Uzzinā juš i, ka lī dz darba dienas beigā m atlikuš as tikai piecpadsmit minū tes, ā tri un ā tri skrē jā m mā jā s, lai savā ktu visu, ko paspē jā m š ajā s dienā s nosmē rē t. Kad ir mazs bē rns, netī ro lietu kalns aug ļ oti ā tri. Lietus nā k. Alise kategoriski nevē las draudzē ties ar savu vecmā miņ u, tā pē c Tanjai arī nā cā s vilkt lī dzi ratiņ us, ietinot viņ u lietusmē telī . Lietusmē teļ i Bali ir neaizstā jami.

Un es laimī gs apsē dos un smē ķ ē ju uz terases, lī dz neviens nesarauca degunu un neiedzen mani dž ungļ os)


Mē s pasū tī jā m vakariņ as istabā , lietusgā ze jau bija uzliesmojusi, mē s nemaz negribē jā m nekur iet. Patiesī bā ne gluž i istabā , bet uz krā š ņ as terases, kas apvī ta ar tropiskiem augiem. Virs mums gekons Toki dzied savu nemierī go dziesmu. Viņ š ir lielā ks par citiem gekoniem. Un tik mī ļ i... Lī dz viņ am uzbrū k caureja)) Viņ š dzī vo uz griestiem.

(foto no interneta)

Toki gekons, ļ oti skaists, ļ oti balss, diezgan agresī vs salī dzinā jumā ar citiem gekoniem, var iekost, ja pieskaras. Ļ oti veikls un ā trs. Var tā lu lē kt. Neuzbrū k cilvē kiem. Gluž i pretē ji, tas ir lielisks mā jas aizsargs tropiskā klimatā . Tas pasargā no jebkā diem kukaiņ iem, no pelē m un vardē m un pat no č ū skā m. Š ā ds mā jdzī vnieks dzī vo pats, neprasa nekā du aprū pi, neko neprasa. Jums nav nepiecieš ams viņ u barot. Nu, tas var bū t neē rti, kā jau rakstī ju iepriekš , tā pē c cilvē ku pā rtiku nevar atstā t uz galda. Daž iem pat tī š ā m ir gekoni, bū vē tiem terā riju, rada klimatu, kauš anas vietu utt. Bet tas, manuprā t, zaudē visu nozī mi. Dzī va rotaļ lieta nepavisam nav tas pats, kas brī vais aizstā vis, vai ne?

Es agrā k domā ju, ka gekoniem uz ķ epā m ir piesū cekņ i, tā pē c tie tik viegli pielī p pie sienā m un griestiem.

Bet tas izrā dī jā s neticami, kaut kā da miljardiem bā rdu kosmosa tehnoloģ ija.

(foto no interneta)

Tā pat viņ us smagi ietekmē gravitā cija, viņ i jū tas mierī gi gan otrā di, gan otrā di. Varbū t viņ i ir citplanē tieš i? ))

Denpasā ra

Nā kamajā dienā Tanja nodarbojā s ar bankas kartes izsniegš anu un tiesī bu iegū š anu, un mē s ar Alisi devā mies viņ u paņ emt kā piesietu.

Pa ceļ am mē s devā mies uz parku, Taman Bermain Puputan rotaļ u laukumu (Bali nav tik daudz rotaļ u laukumu, lai to ignorē tu) un Ikea veikalu. Vieta veca, veikals mazs. Nez kā pē c foto nav. Mē s braucā m ar taksometru. Nevaru teikt, ka taksometri ir lē ti, bet alternatī vas nav.


Š eit jā ierodas vai nu jā krī t izmisumā un jā kā pj uz velo, kas ir ļ oti bī stami, vai jā meklē autobusi, kuri vai nu kursē , vai nē , nav zinā ms, kur ir viņ u pieturas, un principā to ir tik maz, ka var nokļ ū t jebkurā pilsē tas punktā un pē c tam taksometru. Vai uzreiz taksometrs) Bali nav tuk-tuku, songteo, mikroautobusu un citu ē rtī bu. Ir daž i vietē jie bemo, lasī ju par tiem internetā , bet nekad neesmu redzē jis. Viņ i saka, ka viņ i arī nav redzē juš i nevienu tū ristu))

Principā autobusi Bali jau ir. Bet viss ir tik neskaidrs, ka to ir grū ti izdomā t. Atradu informā ciju, ka ir aplikā cija TEMAN BUS un tur var atrast marš rutus un pieturas, bet diemž ē l play veikalā tā du aplikā ciju neatradu, lai gan atrast un apskatī t var caur dators. Varbū t jū s varat to lejupielā dē t, tikai izveidojot savienojumu ar Indonē zijas internetu.

Turklā t grafiks man joprojā m palika noslē pums, es tikai atklā ju, ka man tikai jā pagaida, autobuss noteikti atbrauks)

Mē s paskatī jā mies uz karti un nolē mā m aiziet lī dz Kutas pludmalei.

Kuta.

Ja atrodaties Ikea apgabalā un vē laties doties uz pludmali (kartē ir akmens metiena attā lumā ), tad ņ emiet vē rā , ka pa ceļ am nav ietvju! Nē , sā kumā bija un pagalmi bija skaisti. Un tad viņ i mū s nodevī gi aizvilinā ja uz tā dā m vietā m, no kurienes ne tur, ne atpakaļ .

Jū s vienkā rš i sakodā t zobus un ejat pretī mež onī gi lidojoš ajiem velosipē diem un retajā m automaš ī nā m. Man ir vienalga, es Vjetnamā tā dos kā pumos un kritumos neiekļ uvu, bet Tanja ir ar ratiņ iem, un tas tieš ā m ir biedē još i.

Ceļ ā mē s redzam skaistu pastorā lu, ko aizē no atkritumu kaudze, kas pielī p pie augiem krasta tuvumā .

Mana mī ļ ā Ā zija diemž ē l joprojā m ir aprakta atkritumos. Tanja arvien vairā k vē las doties mā jā s ...

Beidzot mē s nonā kam pludmalē . Tā nav vienkā rš i piegruž ota, tā ir gandrī z pilnī ga atkritumu izgā ztuve. Es tev pat fotoattē lu nerā dī š u. Pat nav vē rts to skatī ties datorā )

Viena lieta, kas jā aplū ko, ir vā rti. Š ī ir galvenā ieeja pludmalē . Skaists. Tač u fotoattē ls nav mans)

Tanja nekavē joties pat metā s peldē t, bet devā s uz ū dens malu un atgriezā s. Jums bū tu jā iet ū denī uz peldoš ā m atkritumiem. Es nezinu, kas un kā pē c apmetas Kutā . Netī rā ku pludmali ir grū ti iedomā ties. Viļ ņ i. Un sē rfotā ji. Nu viņ i, acī mredzot, apmetas Kutā . Ir liels vilnis iesā cē jiem un daudzas sē rfotā ju skolas. Nu un jaunieš u ballī tes.


Tā nijai tieš ā m jā nopē rk daž as drē bes, viņ u piesaista tirgus, kas atrodas tepat pludmalē , Alise guļ ratiņ os, bet es apsē ž os uz brī va krē sla.

Tū lī t pie manis nā k vietē jais - krē sls ir samaksā ts)) Ak, Dievs! Š ajā "paradī zē " ir arī maksas krē sli))

Pludmalē pulcē jas daudz cilvē ku, viņ i gaida saulrietu, un mē s dodamies prom, mums vē l jā dodas uz Sanuru.

Š eit mums vajadzē tu atseviš ķ i runā t par taksometriem. Bali ir vairā ki taksometru pakalpojumi (no lē tiem lī dz dā rgiem):

 • inDrive
 • GoJek
 • Bluebird
 • Patveriet
 • Vietē jie taksometri (tie ir tie, kas sē ž gar ceļ iem un aicina - taksi, taksi . . )
 • Es nezinu, kā pē c, bet kaut kā mē s nekavē joties sā kā m izmantot Bluebird Taxi. Ir ē rta lietojumprogramma, jums nav nepiecieš ama vietē jā karte (lai gan Tanjai tā da bija), un mums tā kopumā patika. Laikam tā pē c, ka mū s izsauca pirmo reizi, no viesnī cas, tas bija Bluebird un tur izrā dī jā s pilnī gi cilvē cī ga cena un jaukas maš ī nas.

  Tagad mē s arī izsaucā m š o taksometru un izgā jā m uz ceļ a. Uz ceļ a maš ī nas rā po un raustā s nepā rtrauktā straumē . Nemirstī gi tū risti uz velosipē diem ņ ipri un nekaunī gi skraida starp tiem, atbalstot rokas uz sā niem, bagā ž niekiem un kapucē m. Un mē s esam otrā pusē .

  Ar grū tī bā m š ķ ē rsojā m ceļ u. Bet viņ a nav un nav ... Satumst...

  Visu š o laiku š oferis mums un Tanjai zvanī ja angļ u valodā , un viņ š angliski uzzinā ja, kur tieš i mē s atrodamies. Beigā s viņ š nez kā pē c brauca mums garā m. Un tur atgriezties vairs nav iespē jams, satiksme ir vienvirziena. Un mē s devā mies meklē t š o taksi. Teikt, ka esmu noguris, ir par zemu. Pē dē jā ceļ a posmā saspiedā mies š ajā velosipē du un maš ī nu straumē kopā ar savu blakusvā ģ i, jo velosipē di un maš ī nas praktiski nekustē jā s, un mums atkal vajadzē ja doties uz otru pusi. Kutu atceros kā š ausmī gu š ausmu. Lai es tur aizbrauktu vismaz vienu reizi... Jā , nekad)

  Un Tanja man nesen teica – viņ a bija Kutā , saulrietā tur ir tik jauki. Es nezinu, vai viņ a jau bija pieradusi pie visa š ī kauna, vai arī mē s bijā m nepareizā laikā .


  Mē s pasū tī jā m vakariņ as istabā vai drī zā k uz terases. Bija vē ls un neviens š ķ ī vjus neatņ ē ma. Toreiz Toki saindē jā s.

  Un rī t sā kas ī stais ceļ ojums — mē s dosimies uz Amedu!

  Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
  Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
  Līdzīgi stāsti
  Rādīt citus komentārus …
  iemiesojums