Festivāls Papua

09 Novembris 2016 Ceļošanas laiks: no 03 augusts 2016 ieslēgts 24 augusts 2016
Reputācija: +644.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Indonē zija ir valsts, kas sastā v no 18 000 lielā m un mazā m salā m, kas izkaisī tas Klusā okeā na un Indijas okeā na ū deņ os. Vairā k nekā.9000 salu nav nosauktas, un tikai aptuveni 1000 ir apdzī votas. Daž u salu platī ba nepā rsniedz vienu hektā ru. Mē s apmeklē jā m tikai 4 salas: Bali, Popua, Sulawesi un Togean salas un ceļ ojā m 19 dienas.

Š is ir mans pirmais ceļ ojums ar mugursomu, telti un karimatu, tā pē c manai pieredzei pievienojas kā pš ana kalnos. Prioritā te š ajā braucienā , protams, bija Popua, nu ļ oti gribē jā s paskatī ties uz plikajiem iezemieš iem, viss pā rē jais bija otrš ķ irī gi, pat programmu lasī ju tekoš i un neko neatcerē jos. Galvenais bija POPUĀ ZES!

Pavadot 3 dienas Bali, ierastā ekskursiju programma tū ristiem, iespē jams, tā pat kā visiem. Tempļ i, rī su terases, luwak kafija, raftings, vietē jā s dejas un ceturtajā dienā lidojam uz Vamenu, Baliem ielejas galveno pilsē tu.


Bali mē s bijā m ļ oti maza grupa, Natā lija no Austrā lijas, Oksana no Kijevas un es un mans vī rs. Popuā mums pievienojā s Alena no Kijevas un mū su gids Orests (mū su ceļ ojuma vadī tā js, iedvesmotā js un mocī tā js), kurš pā ris dienas agrā k atlidoja uz Popua un deva mums atļ auju palikt valstī , tā pē c pē c ieraš anā s mē s nedevā mies. sagaidī t kā du vai jebko, saņ ē mā m mugursomas un pā rcē lā mies uz viesnī cu.

Lidosta ir jaunā kā , tī rā kā un pompozā kā iestā de pilsē tā . Pirms pā ris gadiem gids stā stī ja, ka tur esot koka š ķ ū nis, pasaž ieri sē dē juš i uz lauka un gaidī juš i lidojumu, un uz skrejceļ a ž ū st drē bes. Ejot tā lā k, var noelsties par redzē to, viss iespē jamais ir izspļ auts sarkanā masā , ciets sarkans paklā js, tā ir beteles koš ļ ā š anas atkritumi. Satiekas un izbrauc daudz cilvē ku, visi skatā s ar interesi un izbrī nu. Iekā pjot kaut kā dā autobusā ,

Es ieraudzī ju pirmo mani interesē još o objektu

Š eit ir tā da atļ auja palikt valstī , lai gan neviens pat neskatī jā s pie tā jebkurā vietā


Viesnī cā izmetuš i mugursomas, steidzā mies uz festivā lu, kā jau pē cpusdienā ieradā mies, tas bija gandrī z beidzies. Mani iespaidi: daudz visa un visi uzreiz, nevis Ah un ne Wow! Tū ristu ir ļ oti maz, bet š ie visuresoš ie ķ ī nieš i ar saviem skaitī tā ju lē cā m!

Kam festivā ls ir noderī gs? Visi! Patiesī ba!

Beliemas ielejas festivā ls ir ikgadē js pasā kums, kas pulcē dalī , lani un jali cilš u pā rstā vjus. Tas

vienī gā iespē ja redzē t, kā simtiem vietē jo iedzī votā ju uzstā jas tradicionā lie

rituā li nacionā lajā tē rpā , t. i. , bez tā . Festivā la galvenā tē ma ir reproducē š ana

senais karotā js,

autentiskas mū zikas priekš nesums, dejas un konkursi: cū ku skrieš anā s, meš ana


š ķ ē pi, medī bas un citi. Kā pē c tas ir izdevī gi vietē jiem iedzī votā jiem? Nu, pirmkā rt, tū risti, lai arī viņ u ir maz, bet tomē r tur, otrkā rt, lai parā dī tu sevi, paskatī tos uz citiem, un, treš kā rt, vienkā rš i paē st, jo festivā la sponsori viņ us pabaro pusdienā s, lai gan kastes no plkst. pusdienu kastes, viss ir punktē ts. Par fotogrā fiju festivā lā naudu neviens neprasa, bet cigaretes š auj visi. Visi smē ķ ē , tantes un onkuļ i un bē rni, un viņ i arī koš ļ ā savu beteles riekstu jeb katehu, vai kā vietē jie to sauc - boo-ay. Š is rieksts ir ā rkā rtī gi populā rs, tam piemī t viegla stimulē još a iedarbī ba un vietē jie to koš ļ ā smē ķ ē jamā s tabakas vietā , tam ir stimulē još a, psihotropa un narkotiska iedarbī ba. Mums arī iedeva pamē ģ inā t, nez, cik daudz vajadzē tu koš ļ ā t, lai sajustu vismaz kaut kā du efektu? Garš a rū gta, krā sa balti dzeltena, struktū ra š ķ iedraina.

Jā uzmanā s arī , jo vietē jie priecā jas par neuzmanī bu un daļ a no spļ auš anas var uzkā pt arī tev virsū , tā pē c pirmo reizi, kad š ī koš i masī va tika nospļ auta tieš i zem kā jā m, es tur gandrī z iztukš oju.

Otrajā dienā jau no paš a rī ta mū s veda uz Mā rlesonas baleta otro daļ u, festivā lu, gaidī jā m kā das 1.5-2 stundas uz sā kumu un saņ ē mā m diezgan auksti, tā kā bijā m jau tur, tad jau zinā ju, kur jā iet. Sā kums ļ oti interesants, atbrauc ar kravas automaš ī nā m

viņ i izģ ē rbjas, iesmē rē jas ar visā diem mā ļ iem, un š ī kliedzoš ā -burbuļ ojoš ā masa skrien uz lauku sveicinā ties, reiz no pā rsteiguma nokļ uvu lietu biezoknī . Es pat neieslē dzu kameru, un tad man trī cē ja rokas, bija tik bail atrasties visa š ī pū ļ a vidū . Skatī tā jiem ir tribī ne, bet uz tā s nekas nav redzams, daudz interesantā k ir staigā t pa stadiona galu,

kur viņ iem ir nometnes, viņ i periodiski izskrien laukā , kaut ko parā da un tad atgriež as un dzied, dejo, pī pē , ē d, koš ļ ā un, protams, fotografē jas. Mē s tikai skatā mies fotogrā fijas no festivā la:

Es palū dzu tantei pielaikot cepuri, tad uztraucos, vai noķ erš u utis

cepure ir ļ oti dā rga un eksports no valsts ir aizliegts, kā tas ir ļ oti skaists un rets paradī zes putns


Vē l bija treš ā festivā la diena, bet sā kā m 3 dienu

pā rgā jieni dž ungļ os un

ciemi augstumā no 1800 lī dz 2900,

š ajā s trī s dienā s nogā jā m vairā k nekā.50 kilometru

Mē s braucā m vietē jā autobusā kopā ar smē ķ ē tā jiem, kuri atgriezā s no svē tki saviem ciemiem. Mikroautobusā bijā m 20 cilvē ki, puse uz jumta

Pa skaistu taku, starp ciemiem, nokļ uvā m savā pirmajā autostā vvietā . Š ī ir vietē jā skola, ja naktī lī s lietus, slē psimies š eit

Iedzī voš anā s, kontaktu veidoš ana

Mums skatā s desmitiem acu

Tā viņ i dzī vo

Izveidojiet kontaktus ar bē rniem

Mū su ceļ vedis uz Popua Raimondu


Pulksten 18:00 ļ oti ā tri satumst, tik tikko paspē jā m uzcelt teltis. Mē s gā jā m pie vietē jiem ciematā ē st. Sieviete, kura pat nezina, cik veca viņ ai ir vā rī ts jamss (saldais kartupelis) un š ī dā rzeņ a vā rī tas lapas salā tiem, jo ​ ​ mums bija oliija, sā ls, daudz mē rč u, maize un pat speķ is, man patika vakariņ as. Pagatavojā m viņ ai sviestmaizi ar melnu maizi, sinepē m un speķ i, viņ a ē da, garš ī gi runā ja.

Pirmo reizi mū ž ā es gulē ju teltī un guļ ammaisā , man nebija ne jausmas, kā tas ir. Naktī kā ds no ā rpuses berzē ja, varbū t suns vai cū ka, vai varbū t č ū ska,

Man bija ļ oti bail. Tajā paš ā vakarā es kaut ko gribē ju, kad izkā pu un paskatī jos debesī s, man palika tikai runa. Zvaigznē m nokaisī tas debesis pastaigas attā lumā , tā m var pieskarties ar roku. Š ī ir tū kstoš zvaigž ņ u viesnī ca!

Otrā diena. ELLĒ ! Esam pilsē tas kantora darbinieki ar pā rslogotiem muskuļ iem, Braucam ar maš ī nā m, nestaigā jam, bet velti! Š ī akcija man bija pā rbaudī jums izturī bai, prā ta spē kam, fiziskajai veselī bai, un es izdzī voju!

Tas ir grū ti, saule dedzina, š aurs ceļ š uz virsotni starp satriecoš iem dabu. Mē s trī s atpaliekam, vī rs manis dē ļ , esam galī gi atslā binā juš ies, kā dreiz sasniegsim, ī paš i nezin kur, aiz mums š veicars, slē dz mū su grupu

Atkal apstā jieties, vietē jā tante izvē las utis

Negaidī ti vectē vs iznā ca ar zobenu un veda mū s uz ciematu

Mē s ieradā mies uz otro nakš ņ oš anu, 2. , 2.  augstums — skats ir APBRAUKUMS! Mē s esam virs mā koņ iem! Viņ i nedrī kstē ja celt teltis, varbū t viņ i domā ja, ka mums visiem iedot tā du baraku ir vislielā kā cieņ a pret mums

Mē s dejojam, oho, kā ds marš ruts!

Mums ir kyrogaz, mē s varam uzvā rī t ū deni.

Mū su ē diens ir saldais kartupelis, tas izskatā s neprezentē jams, tas garš o, jū s varat ē st

Hanajas vidienē mū su nesē ji vakariņ o

Vietē jie ir š okē ti,

nekad nav redzē jusi telti

Rī ts sā kā s visa ciemata uzmanī gā acu priekš ā

Olenka tantē m dā vina krelles

Sā kas kultū ras programma ar bē rniem

Ceļ ā ! Mū s sagaida lieliskas lietas!

Ardievu, viesmī lī gais ciems

Tas vairs nav grū ti


dabū ja otru vē ju! Š odienas marš ruts ir dž ungļ os, vairs nebū s dedzinoš a saule. Mums beidzā s visi dzeramā ū dens krā jumi, tā pē c mums iedeva armijas filtrus un kolbas. Ū deni var smelt pat no purva, ko arī izdarī jā m. Bet filtrus nesē jiem nedeva un lai gan viņ i bija vietē jie un pieraduš i pie sava ū dens, viņ iem sā kā s caureja, mē s viņ us izglā bā m ar mū su aktivē to ogli, bet viņ i bija bā li un no 3 nesē jiem ar mū su atpalikuš o grupu palika tikai viens Raimonds . Ļ oti biež i kalnos pa š aurā m takā m satikā m vietē jos iedzī votā jus, kuri mū s vienmē r sveica aiz rokas ar badi vai bagi, viņ i kā jā m dodas uz Vamenu uz bazā ru pē c pā rtikas un atkal uz galvas, pa š ī m kazu takā m viņ i nē sā t smagus iepirkumu maisiņ us ar pā rtiku, ar bē rniem, ar ū deni un katliem. Viņ us skatī ties ir patī kami, tu ej gandrī z uz plauš ā m un elpo, ar speciā liem apaviem, kombinezonā , un viņ i ir basā m kā jā m, un viņ u kā jas ir kā pleznas, un viņ i č ū -č ū ,

sasveicinā jā s, apdzina un taka saaukstē jā s.

Dosimies augš up pa upes grī vu

Vietē jie dā rzi, 80 grā du slī pums

Mē s tik tikko tikā m lī dz citam nakš ņ oš anas ciematam. Š eit vietē jie iedzī votā ji bija piesardzī gi pret mū su lū gumu nakš ņ ot,

viņ i sauca viņ u priekš nieku, viņ š ilgi runā ja ar mū su gidiem, vai viņ š gaidī ja kaut kā du labumu, vai viņ š gribē ja daudz naudas, viņ š ar interesi skatī jā s uz sievietē m, bet tomē r atļ ā va. Atkal mums iedeva koka mā ju, ē rtā ku par iepriekš ē jo, tur pat bija viena gulta visiem, bet uzdā viniet kaut ko eksotisku. Teicu, ka gulē š u tikai hanajā , gribu dzī vot pie vietē jiem un visi piekrita, visi bija 4 cilvē ki, gidi atkal gulē ja teltī . Kas ir hanai? Š ī ir salmu bū da, salmu sienas, salmu jumts, puse salmu, pavards vidū , viņ i ē d pirmajā stā vā un guļ otrajā . Š ajā mā jā visi gulē ja pirmajā stā vā . Kad mē s ieradā mies, viņ i vakariņ oja. 7 cilvē ku ģ imene: mamma, tē tis un nedaudz mazā k, tad naktī skrē ja vairā k pusaudž u, var redzē t viņ u vecā kos bē rnus, neviens viņ us nebaroja un nav skaidrs, cik no viņ iem. Kopumā š ajā mazajā bū dā gulē ja kā di 20 cilvē ki, un vē l tik daudz varē ja ietilpt. Tikko sā ka iemigt, meitene pielec,

tai no griestiem uzkrita ž urka un izskrē ja man cauri, ekstrē mi tomē r kaut kā gulē jā m vai snaudā mies, no rī ta kad pamostos un redzē ju kā saimnieks kurdina pavardu sapratu, ka laiks to izgā zt bū t brokastī m. Nakš ņ oš ana Hanai bija mū su liktenī gā kļ ū da, jo hanai bija ļ oti netī ra, darvota, nekopta un mū s visus sakoda blaktis vai blusas. Kā š is!

Un no rī ta pie mums ieradā s krā sains vectē vs, lai š autu cigaretes

Tomē r viņ us ir daudz interesantā k satikt vienatnē

Un mē s atkal esam ceļ ā . Š odien uzkā psim 2900 augstumā un nolaidī simies. 17:00 mū s jā paņ em un jā ved uz viesnī cu. 4 no rī ta mums ir lidmaš ī na, bet tā s nebija!

ciemus vienu no otra atdala daž ā di akmens-koka ž ogi.

Biež i notiek kari par zemi


Visas 3 dienas neesmu saticis nevienu dzī vnieku (neskaitot cū kas) , neviena kukaiņ a, viņ i noteikti ir apē duš i visu

Iepazinos ar savu vecmā miņ u. Pirkstu nebija, kas liecina, ka, kad kā ds no radiniekiem nomira, viņ u piemiņ ai tika nogriezti pirksti

Kaut kas, bet ir daudz mā jas ganī bu cū ku

Kā dā ciemā viņ u seno naudu pirka par simbolisku naudu, kā dreiz par tā du bruģ akmens varē tu nopirkt sievu

Sā kas š ķ ē rsoš ana pā r bī stamo tiltu. Kā pē c bī stami? Jā , dē ļ i visi ir kā putekļ i

Mē s iebraucā m ciematā . Principā tū ristus š eit ved. Tikmē r, kur mē s bijā m un kur viņ iem nav nekā kopī ga.

Š eit ir pat suvenī ri

Tū risti izklaidē bē rnus. Spa salons

Gandrī z mā jā s

Kad beidzot tikā m lejā , vietē jie pastā stī ja, ka viņ iem ir militā rs konflikts. Kā ds piedzē ries no viena ciema nogā za divus cilvē kus no cita ciema lī dz nā vei un nā cā s atmaksā t ar cū kā m un rī siem, viņ š to nedarī ja,

kad beidzā s termiņ š , atbrauca uz ciemu uz izrē ķ inā š anos, un viņ š kā dam citam iesita ar š ķ ē pu kā jā , un mobilos telefonus nevajadzē ja, ciems uzreiz pulcē jā s uz karu. Skaidrs, ka auto mums nevarē ja izlauzties, piedā vā ja pie viņ iem nakš ņ ot, bet no rī ta mums bija lidmaš ī na un gids nolē ma doties! Kad gā jā m, mū s apsteidza bruņ oti cilvē ki, daž i ar cirvi, daž i ar loku, daž i ar š ķ ē pu un daž i ar kotek

š ī jau fotografē ar slē pto kameru, es varē tu trā pī t galva

vispā r mē s izgā jā m cauri divā m kaujinieku nometnē m, paldies Dievam, ka neizgā jā m noķ ert karu

Rezumē jot. Apmeklē jā m akmens laikmetu, apskatī jā m popuas. Redzē ts pietiekami daudz kailu vī rieš u un sievieš u no a lī dz z. Mē s kā pā m kalnos, apmeklē jā m militā ru konfliktu. Viss! Sapnis piepildī jā s! Mums ir lidojums uz citu interesantu Sulavesi salu, kur, lai arī ir ģ ē rbuš ies cilvē ki,

un ļ oti interesanti bē ru gā jieni, no kuriem viens bijā m mē s.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Единственный аэропорт Вамена находится на высоте 1800 метров.Т.е месные до материка могут добраться на самолёте,продукты,бензин то же только авиа-цены на всё соответствующие-космос!
Вот такое вот разрешение на пребывание в стране,правда его никто нигде даже не смотрел
попросила у тётеньки примерять её шапочку,потом переживала,не подхватила ли я вшей
шапочка очень дорогая и вывоз с страны запрещён,так как на ней очень красивая и редкая райская птичка
Ехали в местном автобусе,вместе с курящими попуасами которые возвращались с фестиваля по своим сёлам.В маршрутке нас было 20 человек,половина на крыше
Они уже оделись
Перешли реку бродом,пересели на другую колымагу
По красивой дорожке,между сёл,дошли до нашей первой стоянки.Это месная школа,если ночью пойдёт дождь,мы здесь укроимся
Обустраиваемся,налаживаем контакты
За нами наблюдают десятки глаз
Вот так они живут
Налаживаем с детками контакт
Наш гид по Попуа Раймонд
Тяжело,солнце палит,узкая дорожка в верх среди потрясающей природы.Мы втроём отстающие,муж из-за меня,у нас сплошные релаксы,когда нибудь дойдём,тем более не знаем куда,за нами портеры,замыкают нашу группу
Опять привал,местная тётя выбирает вошек
Неожиданно вышел дедушка с мечём и провел нас в деревню
Мы в пляс,ничего себе какой маршрут!
У нас есть кирогаз,можно закипять водичку
Наша еда -батат,на вид непрезентабельная,на вкус,есть можно
В середине ханая,наши портеры ужинают
Местные в шоке,никогда не видели палатки
Оленка дарит тётенькам бусы
Начинается культурная программа с детьми
В путь! Нас ждут великие дела!
Прощай гостеприимная деревня
Пошли вверх по устью реки
Местные огороды,угол наклона 80 градусов
Еле-еле долезли до ещё одного села-ночёвки
А утром к нам пришёл колоритный дедушка стрелять сигареты
Всё таки их поодиночке намного интереснее встречать
сёла друг от друга ограждены разными каменно деревянными заборами.Из-за земли часто происходят войны
За все 3 дня я не встретила не одного животного(не считая свиней),не единого насекомого,наверное они съели всё
Повстречали бабушку.У не было пальцев,это говорит о том,что когда умирал кто-то из родственников,в память о них отрубали пальцы
Чего-чего,а домашних пасущихся свиней полно
В каком то селе за символические деньги купили ихние древние деньги,когда то за такой булыжник можно было купить жену
Начинается переправа через опасный мост.Почему опасный? Да доски все как труха
Зашли в деревню.В принципе сюда возят туристов.Между тем где были мы и куда возят ничего общего.
Здесь даже есть сувениры
Туристы развлекают детей. Спа салон
Почти дома
это уже съёмка скрытой камерой,могла и получить по голове
вообщем мы прошли два воинствующих лагеря,слава богу войну не застали
Līdzīgi stāsti
komentāri (23) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums