Sharm Grand Plaza 5*– Atsauksmes

387
Novērtējums 7.010
№66 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
7.0 Numurs
6.9 apkalpošana
7.5 Tīrība
6.4 Uzturs
7.1 Infrastruktūra
Viesnīca, kas celta arābu stilā, skaisti iekārtota plaša zaļā zona, atrodas Nabq līča rajonā pirmajā piekrastē. Viesnīca sastāv no vienas galvenās divstāvu ēkas (galvenajā ēkā atrodas restorāns un viesnīcas vestibils, numuru nav) un sešām divstāvu un trīsstāvu ēkām. Pēdējā renovācija notika 2017. gadā. Pēc pieprasījuma pludmalē ir pieejamas niršanas un citas ūdens sporta iespējas. Viesnīca ir lieliski piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm.Vairāk →
аватар Marat74
 •  apceļots 5 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Es gribu sā kt ar sliktajā m lietā m, kas ar mums notika pirmajā dienā ! Pirmajā dienā mums sarunā ja TUI kompā nijas gids Mohammeds, atbraucā m ar visu ģ imeni (es, sieva un meita 5 gadi). Viņ š piedā vā ja ekskursijas uz 15 minū tē m, mē s izvē lamies Safari. … Tomēr ▾ Es gribu sā kt ar sliktajā m lietā m, kas ar mums notika pirmajā dienā ! Pirmajā dienā mums sarunā ja TUI kompā nijas gids Mohammeds, atbraucā m ar visu ģ imeni (es, sieva un meita 5 gadi). Viņ š piedā vā ja ekskursijas uz 15 minū tē m, mē s izvē lamies Safari. Viņ š saka: Dodieties vairā k ekskursijā s! Bet pā rē jais mū s neinteresē ja un mē s atteicā mies. Uz ko viņ š sā ka pacelt balsi un izrā va no rokā m anketu, to saburzī ja un teica: Es tik daudz laika pavadī ju uz tevi, ej prom no š ejienes un vairs nesazinies! ! ! Mē s vienkā rš i bijā m š okē ti par š ā du attieksmi! ! Tad pē c sarunas ar atpū tniekiem izrā dī jā s, ka viņ š tā uzvedas ar visiem! Un sū dzē jā s par to vairā kkā rt! Š ā diem cilvē kiem nevajadzē tu satikt viesus un sabojā t garastā vokli.
Tagad es gribu runā t par viesnī cu. Nopirkā m vauč erus akcijai un vispā r viesnī ca nav slikta! Ļ oti labi kopta, teritorija zaļ a, skaista, tī ra, pastā vī gi kopta. Novē roju, ka vadī tā ji katru dienu izbrauc pa visu teritoriju, pā rbauda darbiniekus. Bā ra tī rī ba tiek pā rbaudī ta katru dienu. Bā rs piedā vā vietē jo alkoholu, kokteiļ us, desiņ as. Nepeldieties jū rā no krasta, tikai no pontona. Teritorija ir ļ oti vē jaina, labā k ir atpū sties sezonā . Februā ra sā kumā atpū tā mies, temps bija ap 22 grā diem un vē ja dē ļ bija vē ss. Ē diens labs, bet vienmuļ š , ā tri apnī k. Ļ oti laba animā cija un spē lē jas ar bē rniem un ir visā di konkursi pieauguš ajiem. Istabas arī labas, par pā rē jā m nezinu, mums ir pilnī gi svaiga istaba. Kondicionieris istabā nav iestatī ts uz siltumu, nevienam vispā r nav, tā pē c visi sū dzē jā s, ka naktī ir auksts, it ī paš i ar bē rniem!
аватар rl.73
 •  apceļots 7 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī cu konsultē ja tū roperators, par ko viņ am ī paš s "paldies". 1) Nav jū ras...ir pontons, bet nav iespē jams peldē t, ir spē cī ga straume. Netā lu esoš ajā viesnī cā ir aprī kotas virves, apļ i - cilvē ki peld, mē s tikai svilpā m, jū s pat nevarat noturē ties pie virves) 2) Neliela ieejas zona jū rā , kur puse viesnī cas drū zmē jas kā siļ ķ es mucā . … Tomēr ▾ Viesnī cu konsultē ja tū roperators, par ko viņ am ī paš s "paldies".
1) Nav jū ras...ir pontons, bet nav iespē jams peldē t, ir spē cī ga straume. Netā lu esoš ajā viesnī cā ir aprī kotas virves, apļ i - cilvē ki peld, mē s tikai svilpā m, jū s pat nevarat noturē ties pie virves)
2) Neliela ieejas zona jū rā , kur puse viesnī cas drū zmē jas kā siļ ķ es mucā .
3) Ir ē diens - margarī ns sviesta vietā , cukura sī rups medus vietā , bezgarš ī ga maize, baigie rullī š i - milti un cukurs. . . sausa vista un rū gta zivs.
4) Augļ i - koka dateles, zaļ a melone, sapuvuš as vī nogas, cietā gvajava, zaļ ais granā tā bols. . . tie principā ir, bet kā da jē ga.
5) Rī sus nav iespē jams ē st, kartupeļ i ir mež onī gi bezgarš ī gi.
6) Kafija ir pretī gs dzē riens.
Ī sā k sakot - ne peldē ties, ne ē st. . . kā pē c es tur atnā cu, nav skaidrs.
аватар Ll4ss
 •  apceļots 8 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 6.0
Ieradā mies 10os, istabiņ u iedeva 12os. Pirms iekā rtoš anā s izstaigā jā m teritoriju, peldē jā mies jū rā , tā pē c lī dz iekā rtoš anā s brī dim bijā m izpē tī juš i visu teritoriju. Mums iedeva istabu Tirā nas ē kā . … Tomēr ▾ Ieradā mies 10os, istabiņ u iedeva 12os.
Pirms iekā rtoš anā s izstaigā jā m teritoriju, peldē jā mies jū rā , tā pē c lī dz iekā rtoš anā s brī dim bijā m izpē tī juš i visu teritoriju.
Mums iedeva istabu Tirā nas ē kā . Istaba laba, istabā viss darbojā s bez pā rtraukuma, regulā ri tika papildinā ts viss kam bija jā bū t istabā .
Tī rī ts katru dienu, par tī rī š anu nav sū dzī bu.
Cenā ir iekļ autas visas ē dienreizes. Viss bija ļ oti garš ī gi, daž ā di ē dieni. Paņ ē mā m no visa pa druskai ē damu, bet sapratā m, ka tik daudz nevaram, tā pē c izvē li ierobež ojā m.
Apmeklē jā m visus restorā nus, kas visi garš ī gi un labs serviss.
Apmeklē jā m visus bā rus, patī kama apkalpoš ana, bez alkohola, bet nevajadzē ja.
Viesnī cas teritorija ir ļ oti liela un skaista, uzņ ē mā m daudz skaistu fotogrā fiju.
Jū ra ir nedaudz vī lusies.
Liels paldies meitenē m animatorē m un personā lam kopumā . Nepatī kamu iespaidu atstā ja tikai komunikā cija ar pā rdevē ju veikalā ar eļ ļ ā m Mustafa. Preces kvalitā te ir š ausmī ga un attieksme arī pret klientiem.
аватар Lena.Zhukova
 •  apceļots 8 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī ca ir laba. Liels skaists rajons. Ļ oti skaists koraļ ļ u rifs. Tī ra smilš u pludmale. Daudzveidī gs ē diens divos bufetes tipa restorā nos. Viesnī cā ir vairā ki peldbaseini. Animā cijas komanda ir vienkā rš i pā rsteidzoš a. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir laba. Liels skaists rajons. Ļ oti skaists koraļ ļ u rifs. Tī ra smilš u pludmale. Daudzveidī gs ē diens divos bufetes tipa restorā nos. Viesnī cā ir vairā ki peldbaseini. Animā cijas komanda ir vienkā rš i pā rsteidzoš a. No mī nusiem - istaba ne vienmē r tika iztī rī ta. Dzē rieni plastmasas glā zē s. Vietē jos veikalos var nopirkt visu nepiecieš amo, nav tā lu jā brauc. Man nepatika tikai pā rdevē ja Mustafa briesmī gā apkalpoš ana. Ļ oti slikti runā par citiem pā rdevē jiem un preci.
аватар sinaginaangelina
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
21. augustā atpū tā s. Vispirms par plusiem: - ļ oti skaists rifs netā lu no viesnī cas (piestā tnes) - tī ra smilš u pludmale - tī rs peldbaseins - ļ oti tuvu jū rai - tuvu lidostai - laba telpu uzkopš ana Paldies vī rietim vā rdā Hanijs Saids par uzkopš anu, telpas tī rī ba ir 5 no 5. … Tomēr ▾ 21. augustā atpū tā s. Vispirms par plusiem:

- ļ oti skaists rifs netā lu no viesnī cas (piestā tnes)

- tī ra smilš u pludmale

- tī rs peldbaseins

- ļ oti tuvu jū rai

- tuvu lidostai

- laba telpu uzkopš ana

Paldies vī rietim vā rdā Hanijs Saids par uzkopš anu, telpas tī rī ba ir 5 no 5. Viņ š arī vienmē r atbildē ja uz lū gumiem pē c ū dens, š ampū nu, ž eleju, palagu un tamlī dzī gi. Paldies!

- skaista, sakopta viesnī cas teritorija

No animā cijas man patika uguns š ovs un ū denspolo baseinā , citā di animā cija bija 3.

Mī nusi: pā rtika. Godī gi sakot, tas nav ī paš i labi. Maz augļ u, atš ķ aidī tas sulas, lē ts alkohols, š aš liku kebabs bija pā rkaltē ts, maza izvē le. Bez saldē juma, frī kartupeļ i bija tikai vienu reizi. Gaidī ju viņ u: D Zupa vienreiz bija pā rsā lī ta, otrajā dienā izlaboja. Bet mē s nekad nebijā m izsalkuš i. Tas ir tikai tas, ka š is ē diens nav 5 zvaigž ņ u viesnī ca. Dzē rieni tika pasniegti vienreizē jā s lietoš anas glā zē s. Kā pē c gan nenopirkt normā las brilles? Visā ir ietaupī juma sajū ta.
- uzmā cī gs mā rketings viesnī cas teritorijā (spa, ekskursijas)

- mē beles nav jaunas, izskatā s vidē ji

- veci sauļ oš anā s krē sli un saulessargi pludmalē . Tos var izmantot, bet ne ē rti. Biež i vien no lietussargiem var atrast stieņ us. Ideā lā gadī jumā tos aizstā tu ar modernā kiem.

- Internets tikai reģ istratū rā un restorā nā

SVARĪ GI: saskaņ ā ar mū su aptaujā m, kurā s piedalī jā s cilvē ki no citā m viesnī cā m, mē s secinā jā m, ka tā ir visā Ē ģ iptē . Visā s viesnī cā s. Visur cilvē ki sū dzē jā s, ka ē diens nav pā rā k labs. Daž i bija sliktā ki par mums. Tā pē c varu teikt, ka visticamā k Ē ģ iptes lī menim š ī ir laba viesnī ca. Pē c Eiropas standartiem vai vismaz, salī dzinot ar viesnī cā m Turcijā , tas nav 5 zvaigznes.

Novē lē jumi viesnī cai: vismaz uzlabot ē dienu, papildinā t daž ā dī bu, augļ us, kvalitatī vus dzē rienus, nomainī t lietussargus pludmalē un sauļ oš anā s krē slus pret jauniem, pā rtraukt lietot plastmasu dzē rieniem, pirkt traukus.

Kopumā es vē rtē ju viesnī cu ar 4 no 5.
Patika koraļ ļ u rifs netā lu no viesnī cas. Tas ir pā rsteidzoš s skaistums un aptver visus viesnī cas trū kumus.

Ja š ī ir jū su pirmā reize ā rzemē s, jums tas patiks. Ja esat jau atpū tuš ies citā s valstī s izcilā s viesnī cā s, jums liksies, ka viesnī cas Ē ģ iptē nedaudz atpaliek no kvalitā tes.
аватар MRZen
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 5.0
Biju š ajā viesnī cā otro reizi. Pirmo reizi 2019. Ko es varu teikt. Viesnī ca ir tī ra, teritorija ir sakopta, viņ i vienmē r un pastā vī gi uzkopj teritoriju. Š eit nekas nav mainī jies. Ē diens. Salī dzinot ar pirmo reizi, viss ir daudz bē dī gā k. … Tomēr ▾ Biju š ajā viesnī cā otro reizi. Pirmo reizi 2019.
Ko es varu teikt.
Viesnī ca ir tī ra, teritorija ir sakopta, viņ i vienmē r un pastā vī gi uzkopj teritoriju. Š eit nekas nav mainī jies.
Ē diens.
Salī dzinot ar pirmo reizi, viss ir daudz bē dī gā k.
Dā rzeņ u nav. Visur rindas. Frī kartupeļ iem tie var pā rgrauzt rī kli. Traukus lej. Ja tie ir rī si, tad liek ar slaidu, ja gaļ a, tad mazu gabaliņ u. Viņ i ieliek mazu gaļ as gabalu un ieskatā s acī s un...iedod š ķ ī vi. Tu paprasi vairā k, ieliek vē l vienu tā du paš u sī ko gabaliņ u un atkal iedod š ķ ī vi. Ī sā k sakot, visu, kas ir garš ī gs, viņ i nelej daudz. Lai gan viņ i daudz ko noliek paš i (diskriminā cija š ajā viesnī cā ir jū tama stipri).
Lai garš o, viss ir tik-tā , stipri tik-tā . Garš vielas it visā , pat kartupeļ os. Aiz visa stā v rindas, kas garš ī gā ks, vienmē r pazudis.
Jā , pastā vī gie biedri un kaimiņ i ē dnī cā (proti, ē dnī cā , citā di to nevar nosaukt) zvirbuļ i. Viņ i ē d pie blakus galda un nebaidā s.
Bā ri un dzē rieni pie baseiniem.
Dzē rienus lej vienreizē jā s lietoš anas krū zē s. Ielej pusi glā zes un dod. Ja saviem (arā biem), tad ieber briest un izrotā ar kaut ko (atkal diskriminā cija).
Lielajā baseinā tiek lieti spaiņ i ar balinā tā ju, tū risti pat neapmulsuš i. Pē c peldes š ajā baseinā ā da dega vē l 2 dienas, alva.
Telpas tiek uzkoptas. Viņ i duš ā dvieļ us nemaina, vai tu tos met uz grī das vai nē , viņ iem vienalga, viņ i tos nolika un viss.
Vakara programma ir kaut kas. Jautri, rotaļ ī gi (NĒ ! ).
Vakarā te nav ko darī t! Tas ir tikai murgs. Vai nu pensionā riem ar bē rniem vai...vienkā rš i pensionā riem jā brauc uz š ejieni : ).
Vakarā lī dz 23 bar un tad nekā .
Š ī viesnī ca ir pā rvē rtusies par sanatoriju, padomju tipa, nekā das izklaides, nekā . Tuvumā viesnī cā s var dzirdē t diskotē kas, un š eit pat vakaros neieslē dz mū ziku (jā bū t klusumam). Jaunieš i te vakaros stulbi dunkš ķ , lai gan pirms 2 gadiem bija diskotē kas.
Jū ra.
Jū ra ir, bet ne š ajā viesnī cā . Š eit nav iespē jams peldē t. Sarkanais karogs karā jas visu laiku. Ir lagū na, bet tas nepalī dz.
Ī sā k sakot, ja esat pensionā rs ar bē rniem - jū s esat š eit (varbū t), ja esat jauns un aktī vs, tad š is kū rorts jums nav piemē rots. Nolē mu, ka vairs negribu š eit nā kt. Garlaicī ba.
Большой бассейн. С хлоркой, которая выедает кожу Территория красивая и ухоженная Общий вид Общий вид Глубокий бассейн, в котором можно плавать. Сосед воробушек, который кушает со стола. Общий вид
аватар levitsky2010
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 2.0
Pē c karantī nas mē s ļ oti vē lē jā mies apmeklē t Nabq vasarā . Viesnī ca, uz kuru viņ i parasti devā s, negaidī ti sadā rdzinā jā s gandrī z 2 reizes - viņ i sā ka meklē t alternatī vu. Tū roperators ieteica Sharm Grand Plaza kā lī dzī gu pē c lī meņ a. … Tomēr ▾ Pē c karantī nas mē s ļ oti vē lē jā mies apmeklē t Nabq vasarā . Viesnī ca, uz kuru viņ i parasti devā s, negaidī ti sadā rdzinā jā s gandrī z 2 reizes - viņ i sā ka meklē t alternatī vu. Tū roperators ieteica Sharm Grand Plaza kā lī dzī gu pē c lī meņ a...Atslē gas vā rds lī dzī gs...banā ns kaktusam arī savā ziņ ā lī dzī gs...

Istaba: dabū jā m Superior... Vecu, bet ar 2 divguļ amā m gultā m... kā pē c 2. gultu sapratā m vē lā k, kad arā bu ģ imene (tabor) apmetā s tajā paš ā ģ imenes istabiņ ā blakus - lai viņ iem bū tu kur kur kur kur paņ emt. gulē t...Bija ierasts uz viņ iem kliegt tikai no 12 naktī lī dz 6 rī tā...Skaņ as izolā cija, protams, nē...Mazliet aizmigt palī dzē ja zvani uz reģ istratū ru ar lū gumu nomierinā t cilts biedrus. . . Silikona spilveni, kā kā dreiz biju nabaga studente hostelī...Pē c tam, kad aizvē rā m nakts priekš karu, man bija jā iet duš ā , jo no tā man uz galvas uzkrita putekļ u mā konis...Problē ma ar tī rī š anas un dvieļ u nomaiņ as regularitā ti izlē ma vandolā rs ...

Ē diens: pipari...
visur...Pat kartupeļ u biezenī...Viss cepts, pā rcepts...pirmā s 2-3 dienas ē dienu izvē le kaut kā iedvesmoja - tad vienkā rš i nebija ko ē st...Bijā m š okā - pat nebija tomā ts ar gurķ iem, ar ko Ē ģ ipte ir slavena...Pasniedza tikai salā tus no daž ā di sasmalcinā tiem kā postiem pē c garš as un pieskā riena, piemē ram, bē rza mī kstumu...No augļ iem - plā nā kā rtā sagrieztus ā bolus, peldot ū denī un pasniedza kā cū kas un melones ar viena un tā paš a bē rza garš u. . Lielajos svē tkos paveicā s pamē ģ inā t vī ģ es, dateles, arbū zu...ja ir laiks paņ emt...Visas kū kas - divas biskvī ta kū kas ar tā pati kā rtiņ a atš ķ ī rā s tikai ar glazū ru virsū...Rī ta konditorejas izstrā dā jumi garš o pē c lē ta ATB kukulī ta ielej rī sus ...Jū s prasā t zivis - viņ i ielej vistu ...
Ja tu kliedzi uz š efpavā ru un viņ š cienī jā s tev kaut ko dabū t, bet tajā brī dī pienā k arā bs un izdara pasū tī jumu - viņ i tevi nogalina un apkalpo vietē jo...
Lai paņ emtu tī taru, jā stā v rindā.40 minū tes, un rindā uz kotleš u un makaronu cepš anu...Arguments, ka man nevajag kotletes, cilvē ki stā v un gaida, kad izcepsies, un lū k, tī tars ir nav arguments pavā rei...Daudz nebija rindu, jo nebija ē dienu izvē les - jau desmitajā dienā es personī gi nevarē ju skatī ties uz ē damistabas pusi...Manai sievai, ar vā ju vē deru un pieklā jī gi raksturs, pā rvē rtā s par ikdienas miskasti ...Vairā kas reizes bija kā das jū ras veltes salā tos ar piparu garš u un...grilē ti krabji - man jau nobira asara, vai tas tieš ā m te ir iespē jams...

Dzē rieni: 200 mg lej vienreizē jā s krū zī tē s... apmē ram puse... nu, respektī vi, pē c alus jā skrien biež i - un pareizi! Galu galā , ja jū s varat izveidot rindu - jums tā ir jā izveido!
Alus ir kā rtī bā...
Var dzert kokteiļ us, bet pē c piparu maltī tes - nedaudz, lai pilnī bā nenogalinā tu vē deru...

Apkalpoš ana: Nolē mā m nomainī t pludmales dvieļ us vakarā...atbraucā m 18:05 - teica, ka jau vē ls, nā c no rī ta...No rī ta atnā cā m 09:15 - teica, ka vē l agri, nā c vē lā k...Atnā cā m ap 12 - dvieļ i-vī ri nolē ma pastā stī t, cik kļ ū dī jā mies un ka dvieļ i jā maina katru dienu laicī gi lī dz 18:00...vē l nedaudz un viņ š bū tu teicis, ka š is cietumā ir ļ oti stingri noteikumi un te nevar atslā binā ties, bet viņ u pā rtrauca kā ds arā bs, kurš piegā ja pie viņ a, kurš gurdē ja un dabū ja jaunus dvieļ us veco vietā . Uz maniem iebildumiem, ka mē s it kā bijā m agrā k atnā kuš i un ilgi klausī jā mies viņ a viedā s runas, tikā m apbalvoti ar nicinoš u rī binā to "minū ti" ..., kā bē rnudā rzā - esi-be-be . ..

Animā cija: tā nav ...nepavisam ...animā cija, tā pat kā ē diens š ajā viesnī cā , jums tas ir jā saņ em.
Vai nu paaugstinot ppm lī meni asinī s vakara bā rā lī dz Tagila lī menim, ko darī ja lielā kā daļ a atpū tnieku...Vai arī veikt ī paš u operā ciju, lai caur smiltī m apavos un disko kleitā iekļ ū tu kaimiņ u viesnī cā . pā ri pludmalei ...Dienā bija vairā ki animatori, bet mē s centā mies viņ us netraucē t - viņ i ir ļ oti spī dzinā ti ...kaut kā di dzī ti ...acis uz grī das, viņ i cenš as paslī dē t garā m, nepievē rš ot uzmanī bu paš i.

Pludmale: smiltis ...daž i bruģ akmeņ i - tie mums netraucē ja ...Ir daudz sauļ oš anā s krē slu un lietussargu, bet tie ir ļ oti veci, sarū sē juš i ...Viens lietussargs tikko nokrita no vecuma - nu tā nevienam nesā pē ja ...Bī č manis ā tri atņ ē ma . . Saulrieta laikā pludmale ā tri aiziet ē nā - vakara sauli nevar pasmelt...

Jū ra: Sarkanā jū ra ir pasaka...bet pasakā tomē r jā iekļ ū st, jo no pontona ir tikai viens nolaiš anā s/kā piens...un katrs atpū tnieks uzskata par nepiecieš amu pielaikot masku tieš i uz. nolaiš anā s...
Karogs kļ ū st zaļ š pusotru stundu vē lā k nekā blakus viesnī cai un kļ ū st sarkans agrā k...Jā , iespē jams, tas ir saistī ts ar grunts reljefu un attiecī gi spē cī gā kā m straumē m š ī s viesnī cas tuvumā , bet, kad peldē š ana ir vienī gā izklaide, tad tā ir skumjas...

Teritorija: skaista, kopta, bet ne pā rā k liela ...zivju restorā ns slē gts ...dž akuzi slē gts ...faktiski 1 aktī vs baseins peldē š anai, pusi aizņ em ū dens polo platforma ...un 1 relaksā cijas baseins ledusskapja kastes lielumā un ... atrodas blakus aktī vajam baseinam un mū zikas skaņ ā m...

Labi, ka š ī nav mū su pirmā viesnī ca Š armā , citā di iespaids par Ē ģ ipti tiktu sabojā ts uz visiem laikiem.. .
Бичмен уносит упавший от старости грибок Салаты со вкусом березовой мякоти Салаты со вкусом березовой мякоти Нашинкованые фрукты Когда наконец то ты докричался до насыпающего, но тут подошел араб
аватар katya.potapova1508
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Vā rdi nevar izteikt, cik laimī gs esmu, ka ierados š ajā viesnī cā ! Liela zaļ ā zona, jauka pludmale, vairā ki baseini un blakus katram ir bā rs. Milzī ga ē dienu izvē le, ir vistas, teļ a gaļ a, tī tara gaļ a, kā arī jū ras veltes. … Tomēr ▾ Vā rdi nevar izteikt, cik laimī gs esmu, ka ierados š ajā viesnī cā ! Liela zaļ ā zona, jauka pludmale, vairā ki baseini un blakus katram ir bā rs.
Milzī ga ē dienu izvē le, ir vistas, teļ a gaļ a, tī tara gaļ a, kā arī jū ras veltes.
Labs personā ls, vienmē r draudzī gs un sabiedrisks, kas ir ļ oti pacilā još i.
Gribu pateikt ī paš u PALDIES animatoriem! Viņ i ļ oti labi dara savu darbu, nekad neaizmirsa par mani un vienmē r aicinā ja uz visā m aktivitā tē m, proti, vingroš anu, ū denspolo, jogu, š autriņ as, boč iju, volejbolu, galda tenisu, olimpiskā s spē les, zumbu, kokteiļ u spē les, ū dens aerobiku un vakara š ovus.
Biro, Ļ ena, Karims, Elī na, Sonja - JŪ S ESAT LABĀ KIE!! !
Un arī pateicoties Romai (bā rmenis) gatavo ļ oti garš ī gus kokteiļ us, uzmanī gs, smaidī gs un izpalī dzī gs! ! !
Очень красивый вид с балкона
аватар rydelhousecb
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Pirmo reizi lidojā m uz Š armu. Aprī lī lidojā m bez lielā m cerī bā m, bet viss izdevā s ļ oti labi. Apmetā s, kā paredzē ts, "superior" numurā ar labu skatu. Istaba tī ra, viss tī rs, gultas veļ a un dvieļ i tī ri. … Tomēr ▾ Pirmo reizi lidojā m uz Š armu. Aprī lī lidojā m bez lielā m cerī bā m, bet viss izdevā s ļ oti labi. Apmetā s, kā paredzē ts, "superior" numurā ar labu skatu. Istaba tī ra, viss tī rs, gultas veļ a un dvieļ i tī ri. Tī rī š ana notiek katru dienu, tač u nav vē rts lutinā t tī rī tā ju ar uzgali, sā ksies mā jieni "gribu vairā k" cukura trū kuma vai maisī š anas karotī š u veidā . Tualete un duš a tī ra, bez pelē juma, smakā m utt. , plaš a, viss ē rti. Mē beles istabā s nav jaunas, bet nekas nav salauzts, viss darbojas pareizi. Bija divas divguļ amā s gultas (nu, laikam tā das istabas) ir ļ oti ē rtas, uzreiz aizmiga. Gaisa kondicionieris jū s atdzesē . Diemž ē l numurā nav Wi-Fi. Nozvejas vestibilā , ē damistabā un vislabā kais ir baseins pie bā ra.
Bet galu galā viņ i nelidoja istabā , lai sē dē tu un neasē tu televizorā...Teritorija ir liela, pilnī gi kopta. Nolaizī ja katru stū ri! Veģ etā cijas ķ ekars, viss zaļ š un acij tī kams. Personā ls ir draudzī gs un smagi strā dā . Baseini tī ri, dezinficē ti, acī mredzot ne ar hloru. Ū dens vispā r nesmird. Ir daudz vietu un sauļ oš anā s krē slu, periodiski nomazgā jiet baseinu apkā rtni. Ī sā k sakot, teritorija ir ļ oti apmierinā ta!

Jū ra. Vē jš bija pirmā s divas dienas un pē dē jā diena, un uz rifa karā jā s sarkans karogs. BET! Pat ja sarkanais zivju karogs karā jas, jū s tik un tā izskatā ties. Viesnī cas pludmalē ir neliela lagū na, kurā var peldē ties ar masku un makš ķ erē t atš ķ irī bā no blakus esoš ajā m viesnī cā m. Pats rifs ir pilns ar krā sainiem dzī vniekiem. Ī paš s paldies pludmalei
Ē diens. Ir daž ā dī ba, bet apmē ram 4 dienas. Bet viss ir ļ oti garš ī gs! Viņ i ē da visu! Normā lu desu un sieru, protams, Ē ģ iptē neredzē siet, tā pē c mī ļ otā jiem tas jā ņ em lī dzi. Starp ē dienreizē m pie baseina bā ra ir pieejamas uzkodas. Tu noteikti nepaliksi izsalcis. Viesnī cā , baseinos un pludmalē ir bā ri. No 10:00 lī dz 0:00 ir bez maksas. Mū s kā ruma cienī tā jus patī kami pā rsteidza Cuba libre kokteilis! Mē s pat neizmē ģ inā jā m pā rē jo) Bija pat tas, ka mē s sē dē jā m labi vakarā un no rī ta kā gurķ i.

Infrastruktū ra. Ir daudz veikalu gan ā rpus viesnī cas, gan uz tā s. Viesnī cas teritorijā cenas nav pā rspī lē tas, nu, varbū t nedaudz) Ekskursijas tiek pā rdotas visur, bet mē s pameklē jā m googlē vidē jā s cenas un paņ ē mā m gidu no tū roperatora visaptveroš am ceļ ojumam pa visu pussalas piekrasti ar č etrstū ri. , kamieļ i, nirš ana ar akvalangu, visa veida atrakcijas visai dienai (no 6 lī dz 22 gandrī z).

Vai mē s dotos tur vē lreiz? - Jā . Ī paš s paldies viesmī lim Ahmedam, pludmales darbiniekam Muhamedam, gidam Medhatam, eļ ļ as pā rdevē jiem Aladdinam un Omaram! Š ie cilvē ki ir ļ oti pozitī vi iespieduš ies manā atmiņ ā .
аватар Artur_Bruno
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ekskursijā divatā bijā m no 11. lī dz 18. aprī lim. Apmetā mies naktī , jo. ieradā s vē lu pulksten 23:00. Reģ istratū rā uzreiz prasī ju istabiņ u 2. stā vā un tā lā k no vietā m, kur ir pastā vī ga satiksme-Parī ze, ī stenī bā tā da istabiņ a tika nodroš inā ta, nekā dus papildus maksā jumus neprasī ja. … Tomēr ▾ Ekskursijā divatā bijā m no 11. lī dz 18. aprī lim. Apmetā mies naktī , jo. ieradā s vē lu pulksten 23:00. Reģ istratū rā uzreiz prasī ju istabiņ u 2. stā vā un tā lā k no vietā m, kur ir pastā vī ga satiksme-Parī ze, ī stenī bā tā da istabiņ a tika nodroš inā ta, nekā dus papildus maksā jumus neprasī ja. No istabas bija daļ ē js skats uz jū ru. Par paš u numuru jautā jumu nav. Conder darbojas labi, tī ra katru dienu.
Uztura ziņ ā man derē ja viss - bija grilē ti krabji, jē ra gaļ a (ļ oti garš oja), tuncis, kas man ir mazliet sauss, kalmā ri ar dā rzeņ iem, astoņ kā jis ar dā rzeņ iem, neaprē ķ inā ms saldumu daudzums, augļ i un jogurti. Nu standarta vista, liellopa gaļ a un vienkā rš i zivs mī klā , kas nevienu nepā rsteigs. Man tur nepatika desas griezums un cietais siers, vienkā rš i fuu, bet uz pā rē jā s gaļ as š ķ irnes fona viņ i desai nepievē rsa uzmanī bu.
Alkohols bā ros plū st kā ū dens)) Ja ņ emat kokteiļ us, palū dziet, lai viņ i nedaudz uzlej, tā vietā bā rmeņ i ļ oti dā sni ielej vietē jo rumu un viskiju, un kokteiļ i iznā k nedaudz stipri))
Atseviš ķ s treknraksts un nirš ana viesnī cā . Es ilgi googlē š o izklaidi, visur grib 22$ par 15 minū tē m, bet kā izrā dī jā s Grand Plaza par 25$ nodroš ina 30 minū tes! (starp citu, es speciā li noregulē ju laiku, lai netiktu maldinā ts, un tieš ā m 30 minū tes. ) Man ļ oti patika nirš ana viesnī cā , jo nekur nav jā iet, gaidiet to transfē ru, kas savā c cilvē kus no visiem viesnī cā s stundu, tad tevi aizved kaut kur citur un ir rinda gaidi savē jos. Vā rdu sakot, nirš ana ir tikai Agony, tā pē c tiem, kas, tā pat kā es, ir traki pē c nirš anas vai vē las iepriecinā t kā du tuvinieku, iesaku ņ emt nirš anu viesnī cā . Rifs ir diezgan pieklā jī gs nirstot, ir ko redzē t, daudz zivju, tā pē c nebū s garlaicī gi.
Bija murē nas, lauvu zivs dzī vo apmē ram 6-7 metru dziļ umā , tai tur uz klints ir sava "sala". Instruktors ir labs, runā krieviski, ir fiziski spē cī gs - tas ir svarī gi! Pasū tī ju meitenei, kura nira pirmo reizi un man bija svarī gi, lai instruktors bū tu fiziski spē cī gs un vajadzī bas gadī jumā varē tu viņ u izvilkt. Pē c tam mē s nirā m vairā k un nirā m jau trī s no mums, tas bija forš i! Visur tū risti "nirst" pa vienam, bet š eit viņ i trī s)) Bija brī dis, kas man ļ oti patika, mums pazuda brilles no saules (nokrita uz pantone), un tā , daivinga servisa ī paš nieks, viņ u sauc Ahmeds, nodroš inā ja 30 minū tes nirš anas bez maksas, lai meitene nebū tu sarū gtinā ta.
Atceļ ā savā cā m standarta pusdienu kastī tes, rullī š us, ā bolus, apelsī nus, karoč us, kā citur.
Parādīt vairāk »


iemiesojums pavlyukn
1.5 gadā atpakaļ  •  8 abonenti 7 atbildes
iemiesojums JxxxJ
Vai ir gaļa, mājputni, zivis, jūras veltes? Kādi augļi? Kā notiek apkalpošana un apkope?
3 gadā atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums jaroshuk
Pastāstiet, lūdzu, ekskursijas izmaksas. Vai arī atceries, cik tas maksā? Negribu pārmaksāt tūroperatoram. Vēlos sazināties ar vietējiem gidiem
3 gadā atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums info58
‹ Viesnīca Sharm Grand Plaza 5*
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Viesnīca, kas celta arābu stilā, skaisti iekārtota plaša zaļā zona, atrodas Nabq līča rajonā pirmajā piekrastē. Viesnīca sastāv no vienas galvenās divstāvu ēkas (galvenajā ēkā atrodas restorāns un viesnīcas vestibils, numuru nav) un sešām divstāvu un trīsstāvu ēkām. Pēdējā renovācija notika 2017. gadā. Pēc pieprasījuma pludmalē ir pieejamas niršanas un citas ūdens sporta iespējas. Viesnīca ir lieliski piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm.

Atrašanās vieta 8 km no Šarm eš Šeihas lidostas, 19 km no Naama Bay, Nabq līcī.
Pludmales apraksts Pludmales joslas garums 450 m Ieteicami koraļļi, speciāli apavi. Ir lagūna ar smilšainu dibenu.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Diennakts reģistratūra, bagāžas glabātuve (bez maksas), konsjerža pakalpojumi, biļešu serviss, tūrisma aģenta pakalpojumi, fakss/kopēšana (par maksu), taksometru pasūtīšana, gludināšanas pakalpojums (par maksu), apkalpošana numurā, 5 restorāni (3 a'la kartes) ), 4 bāri (1 par maksu), konferenču telpa (līdz 550 cilvēkiem), 4 āra baseini (1 apsildāms ziemā), saulessargi pie baseina, sauļošanās krēsli, matrači, dvieļi: bez maksas, veikali, autobuss uz pilsētu centrs (par maksu), Wi-Fi vestibilā, par maksu.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wifi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava / skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Āra baseins ar saldūdeni bez apkures (platība 100 kv.m., dziļums 90 cm), sekcija bērniem baseinā pieaugušajiem (bez apkures), bērnu animācija, bērnu stūrītis restorānā, mini diskotēka.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Bibliotēka, māla tenisa korts (tenisa rakešu un bumbiņu noma, apgaismojums par maksu), šautriņas, galda futbols, ūdenspolo, ūdens aerobika, pludmales volejbols, mini futbols, džakuzi (āra pie pludmales), niršanas centrs par maksu, dzērieni diskotēkā par maksu, vakara izrāde.
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 547 numuri.

Istabās

Numurā ir kondicionieris (individuāls), TV, telefons, minibārs, kafijas un tējas komplekts, seifs, balkons. Vannas istaba ar fēnu un tualetes piederumiem.

 • vanna/duša
 • fēns
 • mini bārs $
 • droši $
 • gaisa kondicionieris (ne visās istabās)
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • balkons/terase
Adrese Nabq līcis, 8 km attālumā no Šarmas lidostas
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.