Rixos Sharm El Sheikh 5*– Atsauksmes

178
Novērtējums 9.510
№2 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
9.4 Numurs
9.5 apkalpošana
9.6 Tīrība
9.3 Uzturs
9.7 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas plašā labiekārtotā teritorijā ar skatu uz Akabas līci un Tirānas salu. Atvērts 2012. gadā, pēdējo reizi renovēts 2016. gadā. Piemērots relaksējošām brīvdienām vai jauniešu atpūtai draugu lokā.Vairāk →
аватар helga7764
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pē kš ņ i viesnī cā un uz visiem laikiem sirdī . Lieliska apkalpoš ana, nepā rspē jama apkalpoš ana, vienmē r smaidoš i cilvē ki. Ē dienu izvē le galvenajā restorā nā ir vienkā rš i visaugstā kā : vienmē r svaigas jū ras veltes, gaļ as ē dieni, daž ā di dā rzeņ i un augļ i. … Tomēr ▾ Pē kš ņ i viesnī cā un uz visiem laikiem sirdī . Lieliska apkalpoš ana, nepā rspē jama apkalpoš ana, vienmē r smaidoš i cilvē ki. Ē dienu izvē le galvenajā restorā nā ir vienkā rš i visaugstā kā : vienmē r svaigas jū ras veltes, gaļ as ē dieni, daž ā di dā rzeņ i un augļ i.
Pludmales bā ra puiš i vienmē r ir draudzī gi, garš ī gi kokteiļ i, augstā kā s kvalitā tes alkoholiskie dzē rieni. Vakara programma tā da pati kā pagā juš ajā reizē , bet vienmē r interesanta. Priecī gas ballī tes neļ aus garlaikoties.
Jū s nenož ē losiet, ja izvē lē sities š o lielisko viesnī cu savā m brī vdienā m!
аватар Naumenko_Uliana
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es izvē lē jos viesnī cu, ņ emot vē rā augsto novē rtē jumu. Mā jī ga, jauneklī ga, koncepta pieauguš ajiem, kopta teritorija, lai arī maz krū mu ar ziediem, bet ir lieliska palmu aleja. Uzņ emš anas zā lē vienmē r svaigi ziedi. … Tomēr ▾ Es izvē lē jos viesnī cu, ņ emot vē rā augsto novē rtē jumu.
Mā jī ga, jauneklī ga, koncepta pieauguš ajiem, kopta teritorija, lai arī maz krū mu ar ziediem, bet ir lieliska palmu aleja. Uzņ emš anas zā lē vienmē r svaigi ziedi.
No luksusa numura paveras lielisks skats.
Pludmalē ir detox bā rs, kurā tiek pasniegtas cenā iekļ autas svaigas sulas, arī brokastī s galvenajā restorā nā , pā rē jais par papildus samaksu.
Dvieļ i ir jauni un tī ri pareizā daudzumā pludmalē un pie baseiniem bez kartē m, kas ir ļ oti ē rti, dienas beigā s kursē pick-up kluba maš ī na.
Stilī gas noņ emamas rokassprā dzes.
Apmeklē ti 3 restorā ni: itā ļ u, brazī lieš u, zivju, viss labi. Ī paš i man patika brazī lieš u restorā ns.
Trū kumi: gandrī z nav iespē jas peldē ties pie jū ras, izkā rt sarkano karogu, pludmalē nav smilš u, netā lu ir neliela lagū na, bet viduklī ū dens.
Restorā nos izklā ti krē sli, brī ž iem skaļ i vā cot traukus, kas raksturī gi daudzā m viesnī cā m Ē ģ iptē , personā ls daž ā ds, ļ oti kvalificē ts, savas jomas eksperti, pielikš u bildes no labā kajā m privā ti.
Attiecī bā uz personā la apkalpoš anu: ā tri iekā rtojā s, labi informē ti, vestibilā pie reģ istratū ras meitenes strā dā labi ģ ē rbuš ā s un labi apkalpo, restorā nā un bā rā pie baseina ir daž ā di darbinieki, gan labi, labi dara savu darbu, gan tenko tirgū .
Apkā rtnē kursē klubu maš ī nas, kurā m nepiecieš ams remonts, bet kopumā kā izklaide ir patī kami braukt ar vē ju.
Pievienoš u fotogrā fijas ar labā kajiem strā dniekiem, starp tiem bā rmeni detox bā rā , gardā kā s svaigā s sulas, animatoru Alī nu, kā arī glā bē ju, kurš viļ ņ u laikā izglā ba divus vecā kus vī rieš us no jū ras.
Pirmo reizi, kad ievietoju video un fotoattē lus, un nenorā dī ju vietu, man jautā ja, vai esmu Dubaijā , tā tieš ā m izskatā s.
Viesnī ca ir cienī ga, bet tai ir nepiecieš ams pamatī gs remonts, uzturē š anā s laikā reģ istratū ra tika izremontē ta, kas ir deklarē ts sludinā jumā , un personā lam nepiecieš ama apkalpoš anas apmā cī ba, protams, ne visiem. Kopumā iespaidi ir pozitī vi.
Rixos Sharm! Краща аніматорка Аліна Кращий бармен в детокс барі в Rixos Sharm Кращий рятувальник
аватар Ipolitsaev
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliski svē tki, viss personā ls ir zaķ i. Brauciens no lidostas 15 minū tes. Pā rkā pjot viesnī cas slieksni, uzreiz jū ties kā mī ļ š viesis, esi š eit gaidī ts. Uz reģ istrē š anos gaidī jā m apmē ram 1 stundu, š ajā laikā reģ istratū rā mums atnesa aukstu š ampanieti un riekstus. … Tomēr ▾ Lieliski svē tki, viss personā ls ir zaķ i.
Brauciens no lidostas 15 minū tes.
Pā rkā pjot viesnī cas slieksni, uzreiz jū ties kā mī ļ š viesis, esi š eit gaidī ts. Uz reģ istrē š anos gaidī jā m apmē ram 1 stundu, š ajā laikā reģ istratū rā mums atnesa aukstu š ampanieti un riekstus.
Mē s apmetā mies ē kā numur 4. Tiem, kam nepatī k ballī tes un troksnis, padoms: jautā jiet 3. vai 4. korpusam. Vienmē r kluss. Ballī tes no pludmales un blakus esoš ā baseina ir absolū ti nedzirdamas.
Ē diens: viss garš ī gi, pareizi pagatavots un pareizā daudzumā , kā jau š ā dā viesnī cā pienā kas. vienmē r ir vieta, kur paē st jebkurā diennakts laikā . Pludmalē pē cpusdienā garš ī gs saldē jums.
No a la carte restorā niem man ļ oti patika Brazī lijas restorā ns. garš ī gi un neparasti, viesmī le meitene (vā rdu neatceros) ir tikai mī ļ a. Netā lu esoš ajā Seagate man patika "brazier" restorā ns, lieliski steiki un pati atmosfē ra, viesmī lis Mohameds bija ļ oti izpalī dzī gs, vakariņ u laikā.10 reizes jautā ja, vai ar mums viss ir kā rtī bā , vai mums viss garš oja)
Katru vakaru pludmalē.17:00 sā kas SUNSET PARTY. Laba mū zika, kokteiļ i. Viņ i vienmē r nā k klā t un jautā , vai viss ir kā rtī bā . Ja jums nepatī k kokteilis, viņ i to pā rtaisī s, lī dz jums tas sā ks patikt.
Vietē jais alus skā rdenē s 0.33 STELLA, mums patika.
Atmosfē ra paš ā viesnī cā ir patī kama, viņ i tiek pā rvadā ti pa teritoriju ar golfa ratiņ iem, nav pā rpildī ti baseini. vienmē r ir ko darī t, vienmē r ir tī ri dvieļ i jebkurā laikā gan pludmalē , gan ap baseiniem.
viesnī cā ir krā š ņ s rifs, zivis visā s varavī ksnes krā sā s. pā ri ielai no viesnī cas Dž ordž a Klū nija veikalā viņ i paņ ē ma snorkelē š anas maskas par 10 USD, emocijas par aptuveni 1.000 USD.
Luksusa numurs ir ļ oti plaš s, bet nedaudz vecs, bet mē s visi saprotam. 6 gadus Ē ģ iptē nebija krievu tū ristu. Ceru, ka viņ i to drī zumā panā ks un izlabos.
Viss personā ls valkā maskas, un visur ir pieejami dezinfekcijas lī dzekļ i. auksts š ampanietis un rieksti.
Mē s apmetā mies ē kā numur 4. Tiem, kam nepatī k ballī tes un troksnis, padoms: jautā jiet 3. vai 4. korpusam. Vienmē r kluss. Ballī tes no pludmales un blakus esoš ā baseina ir absolū ti nedzirdamas.
Ē diens: viss garš ī gi, pareizi pagatavots un pareizā daudzumā , kā jau š ā dā viesnī cā pienā kas. vienmē r ir vieta, kur paē st jebkurā diennakts laikā . Pludmalē pē cpusdienā garš ī gs saldē jums.
No a la carte restorā niem man ļ oti patika Brazī lijas restorā ns. garš ī gi un neparasti, viesmī le meitene (vā rdu neatceros) ir tikai mī ļ a. Netā lu esoš ajā Seagate man patika "brazier" restorā ns, lieliski steiki un pati atmosfē ra, viesmī lis Mohameds bija ļ oti izpalī dzī gs, vakariņ u laikā.10 reizes jautā ja, vai ar mums viss ir kā rtī bā , vai mums viss garš oja)
Katru vakaru pludmalē.17:00 sā kas SUNSET PARTY. laba mū zika, kokteiļ i. Viņ i vienmē r nā k klā t un jautā , vai viss ir kā rtī bā . Ja jums nepatī k kokteilis, viņ i to pā rtaisī s, lī dz jums tas sā ks patikt.
Vietē jais alus skā rdenē s 0.33 STELLA, mums patika.
Atmosfē ra paš ā viesnī cā ir patī kama, viņ i tiek pā rvadā ti pa teritoriju ar golfa ratiņ iem, nav pā rpildī ti baseini. vienmē r ir ko darī t, vienmē r ir tī ri dvieļ i jebkurā laikā gan pludmalē , gan ap baseiniem.
viesnī cā ir krā š ņ s rifs, zivis visā s varavī ksnes krā sā s. pā ri ielai no viesnī cas Dž ordž a Klū nija veikalā viņ i paņ ē ma snorkelē š anas maskas par 10 USD, emocijas par aptuveni 1.000 USD.
Luksusa numurs ir ļ oti plaš s, bet nedaudz vecs, bet mē s visi saprotam. 6 gadus Ē ģ iptē nebija krievu tū ristu. Ceru, ka viņ i to drī zumā panā ks un izlabos.
Viss personā ls valkā maskas, un visur ir pieejami dezinfekcijas lī dzekļ i.
аватар Nechepurnova61
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s pavadī jā m trī s dienas š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā . Skaista labiekā rtota teritorija, draudzī gs personā ls. Galvenajā restorā nā ir milzī ga ē dienu izvē le katrai gaumei. Ir zivju gaļ as vista grilē ta vai cepta, kā jums patī k. … Tomēr ▾ Mē s pavadī jā m trī s dienas š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā . Skaista labiekā rtota teritorija, draudzī gs personā ls. Galvenajā restorā nā ir milzī ga ē dienu izvē le katrai gaumei. Ir zivju gaļ as vista grilē ta vai cepta, kā jums patī k. Liela saldumu un augļ u izvē le. Apmeklē jā m brazī lieš u restorā nu. Gaļ a ir maiga, sulī ga, skaisti pasniegta. Numuri ir plaš i un labi iztī rī ti. Vairā ki baseini. Mē s dodam priekš roku Oā zei, kur nav skaļ ā kas mū zikas. Noteikti dodieties uz tē jas ceremoniju galvenajā pieņ emš anā . Apbrī nojama tē ja! Ieeja jū rā ir koraļ ļ i, bet ir neliela lagū na, ar ko mums principā pietika. Tiem, kam patī k peldē t ar maskā m, labā k peldē t no pontona. Kopumā viesnī ca ir š ika. Iespē jams, labā kais Š arm eš Š eihā .
аватар Sergeysergey
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Iesaku viesnī cu. Man patika, ka viesnī cā ir 16+. Bet vē l vairā k man patika, ka viesnī cas viesi var izmantot Rixos Seagate pakalpojumus. Kā rtī bā . Vispirms viņ i iedeva istabu 3. ē kā netā lu no reģ istratū ras, luksusa numuru. … Tomēr ▾ Iesaku viesnī cu. Man patika, ka viesnī cā ir 16+. Bet vē l vairā k man patika, ka viesnī cas viesi var izmantot Rixos Seagate pakalpojumus.
Kā rtī bā . Vispirms viņ i iedeva istabu 3. ē kā netā lu no reģ istratū ras, luksusa numuru. Papildus vannas istabai istabā ir duš as telpa.
Ē diens ir labs, ī paš i brazī lieš u un itā ļ u restorā ni. Reģ istrā cija caur botu, dienu iepriekš , apmeklē jums ir bez maksas. Apkā rtnē kursē marš ruta autobusi, ļ oti ē rti, kad ir karsts. Labs spa, lielisks baseins.
Jū s varat izmantot Seagate teritoriju: peldbaseinus, pludmali, akvaparku, restorā nus un pat reģ istrē ties a la carte restorā nos reģ istratū rā . Ē diens Seagate ir forš ā ks (pusdienā s bija garneles, krabji, mī dijas), tā pē c tur var droš i ieturē t pusdienas vai brokastis. Sī geitas pontons ir garš , tač u tajā ir 4 nogā zes, tā pē c peldē ties ir ē rtā k, bet plū dmaiņ as ir jū tamas spē cī gā k. Rixos Sharm pontons ir ī sā ks, bet uzreiz dziļ š . Ir glā bē ji, aiz bojā m peldē t nedrī kst, vestes arī ir.
PCR tests tiek veikts tieš i viesnī cā . Transfē rs uz viesnī cu ar minivenu. Uz vietas ir fotogrā fs. Ir nirš anas centrs PIRAMĪ DAS. Cenas mums bija piemē rotas, lē tā ku nemeklē jā m. Braucā m ar jahtu (individuā li) uz 4 stundā m ar 2 pieturā m snorkelē š anai (bija bezalkoholiskie dzē rieni, augļ i un cepumi), maskas, vestes, instruktors - par 330 $. Jahta ir pilnī gi jauna, tī ra, bija lieliski. Draugi uz visu dienu paņ ē ma jahtu 8 personā m ar nirš anu un pusdienā m (zivis, jū ras veltes) par 1000 USD. Ekskursijā s nedevā mies.
Akvaparks ir lielisks, slidkalniņ i ļ oti forš i.
Spa bez maksas ir pieejamas 2 saunas, hammam un dž akuzi.
Wi-Fi ir pietiekami labs, ir seifs, tē jkanna - pieejama tē ja/kafija, minibā rs (kola, minerā lū dens, sulas, alus, č ipsi).
Istaba bija dekorē ta ar gulbjiem un ziedlapiņ ā m)
Vispā r ar mums viss bija kā rtī bā (atnesa zobu birstes, tad paš i glā stī ja, sī kumi, bet galvenais bija attieksme un lai visi viens ar otru apmierinā ti).
аватар lika.ten04
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Rixos Sharm! Lieliska izvē le ceļ oš anai vienatnē vai draugu kompā nijā . Teritorija: skaista, kopta un zaļ a. Peldbaseins: divi baseini, pirmais ir dziļ š (170 cm), kuram ir ē nojums (bā ra laukums ir nosegts), otrs ir sekls 100 cm maksimums, ē nas nav vispā r. … Tomēr ▾ Rixos Sharm! Lieliska izvē le ceļ oš anai vienatnē vai draugu kompā nijā .
Teritorija: skaista, kopta un zaļ a. Peldbaseins: divi baseini, pirmais ir dziļ š (170 cm), kuram ir ē nojums (bā ra laukums ir nosegts), otrs ir sekls 100 cm maksimums, ē nas nav vispā r.
Restorā ni:
Japā ņ u - patī kams pā rsteigums, tieš ā m labs japā ņ u restorā ns, ļ oti cienī gs;
Brazī lijas - lielisks restorā ns ar lielu gaļ as izvē li, kas tiek pā rvadā ta bez apstā jas, ļ oti garš ī gi!
Turkiski - vienkā rš i super, lieki komentā ri !! !
Jū ras velš u restorā ns - klase.
Galvenajā restorā nā ir lieliska gaļ as izvē le, kas tiek grilē ta jū su priekš ā (galvenais ir to laiku apturē t), grilē tas jū ras veltes (kalmā ri, garneles).
Milzī ga augļ u izvē le, saldumi, liela humusa un citu uzkodu izvē le, svaigi dā rzeņ i.
Jū ra: neliels pontons (250 m), kura galā ir platforma, kur atstā t personī gā s mantas, paņ emt spuras un peldē ties gar rifu.
Personā ls: vienkā rš i super, ļ oti izpalī dzī gs un uzmanī gs.
Vakara programma: katru vakaru notiek tematiskā ballī te ar š ova programmu. No 17:30 pludmalē DJ spē lē ļ oti forš u klubu mū ziku. 22:30 lī dz 12:00 uz skatuves kā ps dī dž ejs.
Istabas: Mē s paņ ē mā m luksusa numurus, lielas plaš as istabas, lielu vannas istabu (pat pā rā k daudz).
Kopumā viesnī ca ir ļ oti laba, turklā t tajā nav bē rnu, kas papildina viesnī cas prieku.
аватар yasik82
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū ta Rixos, kā vienmē r, atstā j tikai pozitī vas emocijas! Teritorija ir milzī ga un ļ oti skaista, ar kā jā m grū ti apiet, bet pa teritoriju braukā golfa rati. Istabas tī ras, uzkopš ana laba, bijā m luksusa istabiņ ā , istabiņ a milzī ga, pirms remonta, bet pietiekami svaiga. … Tomēr ▾ Atpū ta Rixos, kā vienmē r, atstā j tikai pozitī vas emocijas!
Teritorija ir milzī ga un ļ oti skaista, ar kā jā m grū ti apiet, bet pa teritoriju braukā golfa rati.
Istabas tī ras, uzkopš ana laba, bijā m luksusa istabiņ ā , istabiņ a milzī ga, pirms remonta, bet pietiekami svaiga. Minibā rs tiek piepildī ts katru dienu.
Ē diens ir neticami garš ī gs un daudzveidī gs! Galvenajā restorā nā vienmē r ir jū ras veltes, brokastī s lasis! Vakariņ ā s garneles, kalmā ri, krabji, suš i (ar zivī m un jū ras veltē m), gaļ a: liellopa gaļ a, vista. daudz zivju)
Saldumi ir garš ī gi un daudzveidī gi, ļ oti forš i makaroni!
Netā lu no White Lounge reģ istratū ras, kur katru dienu no 15:00 lī dz 18:00 notiek gardas tē jas ballī tes ar neticami skaistu un iespaidī gu pasniegš anu un gardā m uzkodā m.
Arī bā rmeņ i trako un vienmē r piedā vā dzē rienus katrai gaumei. Mani ļ oti iepriecinā ja a la karš u sistē ma restorā nos, tā s ir 7 un vakarā var baudī t jebkuru virtuvi: brazī lieš u - ļ oti maiga un garš ī ga grilē ta gaļ a, suš i restorā ns - pā rsteidzoš s, turku restorā ns - pieklā jī gi un smaidī gi š efpavā ra gardumi. viesi ar gardiem turku ē dieniem. Vē los pieminē t arī dienas un vakara animā ciju: daž ā das dienas sporta aktivitā tes un vakara š ovi. Katru vakaru notiek diskotē ka.

Liels paldies Rixos par brī niš ķ ī go uzturē š anos! ! !
аватар Igor.kruchko89
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
6. atpū tas dienā skaistajā Rixos Sharm El Sheikh viesnī cā rakstu savu atsauksmi tieš raides rež ī mā . Viss ir kā rtī bā . Personā ls un serviss ir pielī dzinā mi Š veices pulksteņ a kustī bai (nekur tā du neesmu redzē jis)! ! ! Viss, kas viņ iem ir, ir ļ oti organizē ts, viņ i brī dina par katru vē lmi. … Tomēr ▾ 6. atpū tas dienā skaistajā Rixos Sharm El Sheikh viesnī cā rakstu savu atsauksmi tieš raides rež ī mā . Viss ir kā rtī bā . Personā ls un serviss ir pielī dzinā mi Š veices pulksteņ a kustī bai (nekur tā du neesmu redzē jis)! ! ! Viss, kas viņ iem ir, ir ļ oti organizē ts, viņ i brī dina par katru vē lmi. Mē s tikā m uzlaboti, pē c remonta mums tika pieš ķ irta jauna istaba klusā vietā . Kondicionieris darbojas pareizi, ē rti spilveni, kraukš ķ ī gi balta veļ a. Perfekta ikdienas tī rī š ana. Ļ oti ļ oti tī ra un labi kopta teritorija. Visi smaida, novē l labu atpū tu un nedod mā jienus par dzeramnaudu.
Ē diens ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs, brokastī s galvenajā restorā nā sarkanā s zivis ir pā rpilnī bā un ne tikai. Garda kafija un visi pā rē jie dzē rieni ir pelnī juš i visaugstā ko uzslavu. Vē los pieminē t Ala Carte restorā nus: brazī lieš u, turku, aziā tu, jū ras veltes - pā ri visam uzslavas! ! ! Kur pavā ri gatavo, tur viss dzirkstī perfektā tī rī bā (ieskatī jos virtuvē ). Pē c vakariņ ā m pienā k š efpavā rs un jautā , vai viss bijis kā rtī bā , un brazī lieš u restorā nā š efpavā rs Endrjū pats atnes savus mā kslas darbus. Esmu liels kritiķ is, bet š eit man nav par ko sū dzē ties)).
Un pats labā kais un patī kamā kais š ajā viesnī cā ir Aleksandras gastronomijas attieksme. Š ī brī niš ķ ī gā meitene atrisina visus jautā jumus un ir ī sts š ī s viesnī cas rotā jums. Manam vī ram 18. maijā bija dzimš anas diena, tā pē c viņ a sarī koja mums ī stus svē tkus. Telpu rotā ja uzraksti un ziedi, un vakarā turku restorā nā mū s sagaidī ja ī paš s pā rsteigums: galds ziedos un svecē s, darbinieku apsveikumi dziesmu veidā ar tamburī nā m, personalizē ta torte ar svecē m, tas bija tik mī ļ i un jauki! ! ! Es lū gš u viesnī cas vadī bu atzī mē t viņ as nevainojamo attieksmi pret darbu, viņ a padarī ja mū su atvaļ inā jumu neaizmirstamu un krā sainu. Manuprā t, š ī ir labā kā viesnī ca Sarkanā s jū ras piekrastē ), un mē s noteikti š eit atgriezī simies! Liela cieņ a viesnī cas saimniekam! ! !
аватар _833882
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu pē c atsauksmē m Turpravda un domā jā m, ka Ē ģ iptē nav labā kas viesnī cas. . . bet...iepriekš bijā m atpū tuš ies citā Sharma viesnī cā un sapratā m, ka tā ir viennozī mī gi labā ka par Rixos. … Tomēr ▾ Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu pē c atsauksmē m Turpravda un domā jā m, ka Ē ģ iptē nav labā kas viesnī cas. . . bet...iepriekš bijā m atpū tuš ies citā Sharma viesnī cā un sapratā m, ka tā ir viennozī mī gi labā ka par Rixos.
1. Š ī ir tikš anā s, viņ i mū s sagaidī ja ne slikti un iedeva labu istabiņ u, bet neviens mums nedeva ekskursiju pa viesnī cu un nepateica, kas, kur un kā . Viss bija jā meklē paš am. Viņ i iedeva tieš saistes karti, bet, protams, viņ i varē ja arī izvest cauri teritorijai - tas ir Rixos !! !
2. Mū su istaba bija laba - plaš a, luksusa. Skats uz baseinu, bet kluss un mierī gs. Tī rī š ana katru dienu, arī bā ra piepildī š ana. Apkopē ja mums bija super, katru dienu istaba ir tī ra un svaiga, un gultas apdare ir super. Ī paš s paldies viņ am. Nav sū dzī bu vispā r!
3. Pa teritoriju skraida golfa rati, super ē rti jo teritorija liela un nav ļ oti karsti staigā t, tā pē c braucā m uz pludmali, vakariņ as un pusdienas, tie brauc ā tri un nav ilgi jā gaida. . Tā pē c paldies arī š oferiem puiš iem - izskatī gie! Nu, es tū lī t rakstī š u par teritoriju - lielu, skaistu, zaļ u, koptu un instagrammu - tur nav nekā du jautā jumu !! !
4. Ala carte restorā ni. Esam sajū smā par itā ļ u restorā nu, nezinu, kā pē c par to nav atsauksmju - bet tas tieš ā m ir labā kais un garš ī gā kais. Ļ oti forš a apkalpoš ana, patī kami viesmī ļ i un menedž eris, esam vienkā rš i vau, ļ oti sajū smā .
Arī suš i bā rs ir labs, bet tā du paš u suš i vakariņ ā s iedeva parastā restorā nā . Bet garš ī gu pretenziju nav.
Brazī lieš u restorā ns ir garš ī gs, ļ oti vienmē rī gs, bet mazliet apkalpoš ana mū su apmeklē juma dienā neizdevā s - tā kā puse ē diena nesasniedza mū s! Un jā , visu vakaru ē dā m 3 garneles. Nu, tas arī viss)
Zivis arī ir labas, bet bez liela entuziasma.
Un turku - turku brokastis ir kaut kas. Ļ oti skaista un instagramma.
5. Restorā ns, kurā brokastis, pusdienas un vakariņ as. Š eit ir neliela viedokļ u atš ķ irī ba. Pirmā lieta, kas sarū gtinā ja Freč i. Izvē loties Rixos, viens no kritē rijiem bija ē dieni un dzē rieni. Mē s negribē jā m dzert atš ķ aidī tu kolu un jupi un sulas no iepakojuma, tā pē c nolē mā m pā rmaksā t, lai Rixos dzer gardus kokteiļ us un svaigas sulas. Bet te izrā dī jā s, ka tā nav, svaigu mango iedeva tikai no rī ta. Lai gan viesnī cā s, kurā s bijā m iepriekš , decembra beigā s Freshs atdeva visu dienu - bā rā , pie baseina, pludmalē galvenajā restorā nā . Un š eit super Rixos - tikai no rī ta. Pusdienā s un vakariņ ā s dzer sulas no iepakojuma. Ja tie, kas lasa, domā , ka esam izlutinā ti, es jums pateikš u NĒ . Tā kā , ja mē s par viesnī cu bū tu samaksā juš i 1000-1300 dolā rus, jautā jumu nebū tu, bet par 2000 ar zirgasti, nu, man ļ oti gribē jā s visu dienu vismaz Freshie dzert. (Kad jums tā liekas, es domā ju).
Ē diens. Ē dienu daudzveidī ba protams liela, jautā jumu nav. Zivis katru rī tu ir sarkanas, augļ u ir daudz, saldumus neē dā m - bet š eit to ir vienkā rš i nereā li daudz.
Bet ko lai saka, ka tikko izgā jā m ā rā ar gastronomisku baudu, nē , nu nav slikti, garš ī gi, bet š is ir Rixos, gaidī jā m mazliet vairā k ieguldī jumu ē dienā...Un atkal atceros mū su iepriekš ē jo viesnī cu, kur katru reizi, kad izgā ji no restorā na, tu biji par 101% apmierinā ts ar to, ko ē di, nu, lū k, tu ej tieš i un paē di supergarš ī gi. Š eit tā nebija, un 5 dienas man vispā r bija smaga Caureja, nezinu vai no Rixos Hotel ē diena, bet nekur citur neē dā m un ekskursijā s nedevā mies, tā pē c droš i vien no pā rtikas.
Nu serviss pie baseina, uz visu dienu var pieiet 1 reizi (nav svarī gi vai iedevi dzeramnaudu), un 40 karstumā paš am jā staigā un jā ņ em kokteiļ i un ū dens, lai gan atkal atceros iepriekš ē jo viesnī cu, kur visi nā ca pie tevis pusstundu un paņ ē ma pasū tī jumu. . . te mē s to paš u gaidī jā m, š is ir Rixos. . .
5. Pludmale. Koraļ ļ i skaisti, zivis daudzveidī gas, tikko tikā m augstu. Bet pludmale ir kaut kā mē ma, smiltis ir netī ras, nav izsijā tas, sauļ oš anā s krē sli ir netī ri nejauš i, kaut kā ne pē c Rixoski domā m. Nu, bā rs pludmalē arī ir kaut kā ds vispā r netī rs un neradī ja pā rliecī bu.
6. Alkohols, tā kā neesam piedzerš anā s un alus un š ņ abja uzpildī š anas fani, izvē lē jā mies viesnī cu un sapratā m, ka maksā jam vairā k par pā rē jo, lai Ē ģ iptei bū tu vairā k vai mazā k alkohola. Bet nebija neviena kokteiļ a, kas bū tu garš ī gs. Dzert var, bet nav ī sti super, tā pē c gandrī z visas 9 dienas nedzē rā m, jo ​ ​ nebija garš ī gu dzē rienu. Vī ns un š ampanietis ne ar ko neatš ķ iras no parastajā m lē tajā m Ē ģ iptes viesnī cā m, kā pē c gan maksā t vairā k.
Un visbeidzot, esam pilnī bā vī luš ies attieksmē pret klientiem un viņ u sadalī jumā pa tautī bā m. 9. datumā , mū su pē dē jā uzturē š anā s dienā Rixos viesnī cā s, vajadzē ja palaist č arterreisus no Krievijas. Un kā viņ us gaidī ja, kā gatavojā s, kā sagaidī ja. Mē s viņ us satikā m ar dzē rieniem, š ampanieti un animatoriem. Viņ i veica supertī rī š anu, sagatavoja visu personā lu, pat noberzē ja kā jas uz galdiem lī dz spī dumam - galu galā Krievija ē d! Man nav nekas pret krieviem, bet viņ i ir tā di paš i klienti un tū risti kā mē s, bet mū s nekad tā nesanā ca, pat ū deni zā lē nedeva, nemaz nerunā jot par kokteiļ iem un š ampanieti. Nu vakariņ as Krievijas ieraš anā s dienā bija daudz skaistā kas, garš ī gā kas un daudzveidī gā kas nekā visas 8 dienas pirms Krievijas ieraš anā s. Tā pē c mē s, visticamā k, neieteiksim š o viesnī cu draugiem. Galu galā , kā pē c maksā t vairā k? Vienkā rš i bijā m Rixos Turcijā un citā s Ē ģ iptes viesnī cā s un mums ir ar ko salī dzinā t. Un, lai jū s varē tu saukt par Rixos viesnī cu, jums ir jā nopelna nauda, ​ ​ jo jū s sabojā t viņ u reputā ciju.
Nu ko, pē dē jā lieta ir izbraukš ana, mē s izgā jā m no viesnī cas 3:00, un neviens mums nepiedā vā ja un nedeva pusdienu kastī tes (ē dienu uz ceļ a), lai gan visas viesnī cas, pat lē tā kā s, iedeva ē st saviem ž ē liem. ceļ u, un no visa autobusa lī dz tikai mē s, tū risti no Rixos, braucā m uz lidostu bez ē diena. Jā , tas nav vissvarī gā kais atpū tā , un pulksten 3 es diez vai ē stu, bet apkalpoš anas un cieņ as nospiedums pret klientu izpauž as tieš i tajā - bet tā nebija. Ne viesnī cas gids, ne personā ls par to neuztraucā s un piedā vā ja mums…
аватар nellynugaeva
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Plusi: ļ oti plaš a pludmale un ē rts pontons, daudz vietas un bezmaksas sauļ oš anā s krē sli, lieliska apkalpoš ana pludmalē , uzmanī gs personā ls; skaista liela teritorija ar ē rtu pā rvietoš anos ar elektromobiļ iem (iespē jams, ik pē c trim minū tē m); dzī vajā m radī bā m ļ oti bagā ts rifs (labā k kuģ ot uz nā kamo viesnī cu pa labi un pirms 12:00, lai saule labā k izgaismo rifu); jauka istabiņ a, uzkopta katru dienu, mini bā rs tiek papildinā ts katru dienu un seifs ir piemē rots portatī vajam datoram; ļ oti labs ē diens, a la carte restorā ni (jā apmeklē turku un japā ņ u) un spa; ļ oti draudzī gs personā ls un laba animā cija; ir iespē ja izmantot blakus esoš ā s Rixos Seagate infrastruktū ru (10 minū š u gā jiens pa 3 viesnī cā m gar aleju gar jū ru vai pā ris minū tes laukumā ), tas ir ļ oti jauks bonuss, ī paš i vakara diskotē ku cienī tā jiem. … Tomēr ▾ Plusi:
ļ oti plaš a pludmale un ē rts pontons, daudz vietas un bezmaksas sauļ oš anā s krē sli, lieliska apkalpoš ana pludmalē , uzmanī gs personā ls;
skaista liela teritorija ar ē rtu pā rvietoš anos ar elektromobiļ iem (iespē jams, ik pē c trim minū tē m);
dzī vajā m radī bā m ļ oti bagā ts rifs (labā k kuģ ot uz nā kamo viesnī cu pa labi un pirms 12:00, lai saule labā k izgaismo rifu);
jauka istabiņ a, uzkopta katru dienu, mini bā rs tiek papildinā ts katru dienu un seifs ir piemē rots portatī vajam datoram;
ļ oti labs ē diens, a la carte restorā ni (jā apmeklē turku un japā ņ u) un spa;
ļ oti draudzī gs personā ls un laba animā cija;
ir iespē ja izmantot blakus esoš ā s Rixos Seagate infrastruktū ru (10 minū š u gā jiens pa 3 viesnī cā m gar aleju gar jū ru vai pā ris minū tes laukumā ), tas ir ļ oti jauks bonuss, ī paš i vakara diskotē ku cienī tā jiem.
Parādīt vairāk »


Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель находится на большой ландшафтной территории, имеет вид на залив Aqaba и остров Тиран. Открыт в 2012, последняя реновация проведена в 2016 году. Подходит для спокойного отдыха или молодежного отдыха с друзьями.

Atrašanās vieta Отель расположен в 8 км от аэропорта г. Шарм-эль-шейх, 22 км от Наама Бей.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж протяженностью 330 м. Вход в море с понтона (длина понтона 147 м).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

7 бесплатных ресторанов а ля карт и полноценный снэк ресторан на пляже. 10 бассейнов.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca pieaugušajiem
Bērniem
Izklaide un sports Дартс, бочча, вечерние шоу и живая музыка, ночные вечеринки под открытым небом. 2 ночных клуба, 3 водные горки. Гости отеля могут бесплатно пользоваться аквапарком и развлекательным комплексом AQUAVENTURE PARK отеля Rixos Premium Seagate 5*. Анимация – активная.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Всего 695 номеров. Состоит из главного 2-этажного здания и 17-и 3-этажных корпусов.

Istabās

Во всех номерах курортного отеля Rixos оборудован балкон или терраса с видом на море, сад или бассейн. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, мини-бар, шкаф и телефон. В некоторых номерах обустроена просторная гостиная зона.

 • vanna/duša
 • bidē (ne visās istabās)
 • fēns
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts  FREE 
 • balkons/terase
 • peldbaseins (ne visās istabās)
Adrese Nabq Bay, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: Tel: +20 69 3710 210
E-pasts: rhssh.sal[email protected]
Tīmekļa vietne: Rixos Sharm El Sheikh
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.