Sunrise Montemare Resort Grand Select 5*– Atsauksmes

153
Novērtējums 8.410
№11 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
8.2 Numurs
8.5 apkalpošana
8.3 Tīrība
8.3 Uzturs
9.2 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Šarm eš Šeihas kūrortpilsētā. Atvērts 2014. gadā. Viesnīca ir celta ēku kaskādes veidā, kas vienmērīgi nolaižas līdz jūrai, nelielā zaļā zonā. No reģistratūras terases paveras panorāmas skats uz jūru. Piemērots klusai, cienījamai atpūtai.Vairāk →
аватар kia14441
 •  apceļots 8 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 1.0
Sliktā kā brī vdiena. Izlī gums aizkavē jā s par divarpus stundā m. Istaba nebija tā , par kuru tika samaksā ts. Tā vietā , lai pā rceltos uz labā ko istabu, viņ i mē ģ inā ja pā rcelties uz sliktā ko istabu Kopē jā telpa č etrā m personā m (divi pieauguš ie un divi bē rni) viena liela gulta un statī vs. … Tomēr ▾ Sliktā kā brī vdiena.
Izlī gums aizkavē jā s par divarpus stundā m.
Istaba nebija tā , par kuru tika samaksā ts.
Tā vietā , lai pā rceltos uz labā ko istabu, viņ i mē ģ inā ja pā rcelties uz sliktā ko istabu
Kopē jā telpa č etrā m personā m (divi pieauguš ie un divi bē rni) viena liela gulta un statī vs.
Maksā jums bija par luksusa numuru
Viņ i teica, atvainojiet, š is numurs ir aizņ emts. Rezervē ja istabu 2 nedē ļ as iepriekš.
Istabas netī ras, duš ā pelē jums
Virtuve par 3 punktiem.
Dvieļ i ir netī ri. Pievienoš u foto
Vadī tā js melo ik uz soļ a.
Плесень на унитазе Полотенце грязные. Только зашли в номер Двери в душевую не закрываются. Плесень
аватар gritsenk073
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izcila viesnī ca. Tī rī ba visur, istabā s, teritorijā , pludmalē , restorā nā . Ļ oti draudzī gs, uzmanī gs personā ls. Daudzveidī ga virtuve, pē c divā m nedē ļ ā m ē diens nemaz neapnika. Apmeklē jā m 5 Ala carte restorā nus pē c iepriekš ē ja pieraksta. … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca. Tī rī ba visur, istabā s, teritorijā , pludmalē , restorā nā . Ļ oti draudzī gs, uzmanī gs personā ls. Daudzveidī ga virtuve, pē c divā m nedē ļ ā m ē diens nemaz neapnika. Apmeklē jā m 5 Ala carte restorā nus pē c iepriekš ē ja pieraksta. Gultas veļ a un dvieļ i tika mainī ti katru dienu. Milzī ga zaļ ā zona, kurā apraktas sniegbaltas ē kas. Tī ri baseini. Stacionā rs pontons, kā du citā s viesnī cā s neatradī siet. Nav kaitinoš s animatoru darbs. Vakarā dzī vā mū zika.
Viesnī cu iesaku gan ģ imenes atpū tai, gan divatā .
аватар iravsegda18
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Sunrise Montemare Resort 5 * ir viena no labā kajā m viesnī cā m, ko jebkad esmu apmeklē jis!!! ! Cik ļ oti viņ i mani biedē ja, ka Ē ģ iptē ir slikti, ka viesnī cas ir vecas un ē diens ir bezgarš ī gs ...bet jums vienkā rš i jā lido uz pareizo viesnī cu ! ! Uzskatu par savu pienā kumu par to pastā stī t, jo tā vienkā rš i bija lieliska atpū ta!???? Pirmkā rt, teritorija. … Tomēr ▾ Sunrise Montemare Resort 5 * ir viena no labā kajā m viesnī cā m, ko jebkad esmu apmeklē jis!!! ! Cik ļ oti viņ i mani biedē ja, ka Ē ģ iptē ir slikti, ka viesnī cas ir vecas un ē diens ir bezgarš ī gs ...bet jums vienkā rš i jā lido uz pareizo viesnī cu ! ! Uzskatu par savu pienā kumu par to pastā stī t, jo tā vienkā rš i bija lieliska atpū ta!????
Pirmkā rt, teritorija. Nu vienkā rš i fantastiski! Pati viesnī cas ē ka ir sniegbalta, moderna, un apkā rt ir daudz zaļ umu! Un nevis parastā s palmas, bet vesels ainavas dizains - daž ā di krū mi, puķ es, neparasti koki. Pastaiga pa teritoriju ir prieks, prieks acī m. Paturiet prā tā , ka teritorija ir kaskā des, daudz pakā pienu! Mammā m ar ratiņ iem š eit nebū s ī paš i ē rti.
Otrkā rt, ē diens. Dievs, tas bija lieliski! ! Katru dienu viņ i cepa tī ģ ergarneles, krabjus, steikus - viss bija ļ oti garš ī gs. Izvē le ir milzī ga.
Svaigi dā rzeņ i, augļ i (pat zemenes, gide teica, ka tas ir retums), daudz saldumu, no rī tiem vienmē r bija sarkana zivs (izņ emot pē cpusdienu, varbū t visu apē dā m ???? ). Man ļ oti patika brī dis, kad pavā ri bez problē mā m gatavoja ē dienus speciā li mū su bē rnam !! ! Tikko pienā ca klā t, jautā ja - viņ i mums to izdarī ja !!!!!!!!
Treš kā rt, personā ls vienkā rš i gudrs!! ! Sū dzī bu nav vispā r. Visi vienmē r ir laipni, bet tajā paš ā laikā neuzbā zī gi. Uz visiem mū su pieprasī jumiem tika atbildē ts nekavē joties! Ieradā mies reģ istrē ties vē lu vakarā un mums uzreiz piedā vā ja doties uz restorā nu, paē duš i (lai gan teorē tiski mums tas nebija obligā ti). Un kā pē c tam ticē t visā m atsauksmē m, ka Ē ģ iptē ir slikti?
Bet jā saka, ka pieauguš ajiem bē rniem (6-12 gadi) viesnī cā bū s garlaicī gi. Nav slidkalniņ u, daž i baseini. Viesnī ca ir orientē ta uz relaksē još ā m brī vdienā m, nav uzmā cī gas animā cijas, viss ir mierī gi.
Droš i dodiet padomu š ai viesnī cai, tas pilnī bā pā rvē rta manu stereotipu, ka Ē ģ ipte ir slikta, bezgaumī ga. Jo galvenais ir tikt uz pareizo viesnī cu!
аватар Alex_Odess
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izvē lē ts pē c draugu ieteikuma. Atbalstu iepriekš ē jo komentā ru. Ļ oti pieklā jī ga viesnī ca, viss augstā lī menī . Neko sū dzī bu neatradu - istabiņ a plaš a, ē diens izcils, personā ls vienmē r jautā vai viss kā rtī bā , kā das problē mas ar istabu vai pā rē jo, cenš as operatī vi reaģ ē t. … Tomēr ▾ Izvē lē ts pē c draugu ieteikuma. Atbalstu iepriekš ē jo komentā ru.
Ļ oti pieklā jī ga viesnī ca, viss augstā lī menī .
Neko sū dzī bu neatradu - istabiņ a plaš a, ē diens izcils, personā ls vienmē r jautā vai viss kā rtī bā , kā das problē mas ar istabu vai pā rē jo, cenš as operatī vi reaģ ē t.
Teritorija sakopta, skaista.
Ž ē l, ka decembrī biež i pū š auksti vē ji, bet tas neattiecas uz viesnī cu.
аватар demidenk-svetlana
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliska viesnī ca! Lai jums brī niš ķ ī ga atpū ta! Ieradā s ap 8:00. Tū lī t uzvilkā m rokassprā dzes, iedevā m izdrukas ar Wi-Fi pieteikumvā rdu un paroli (visā viesnī cā Wi-Fi ir lielisks) un sū tā m brokastī s. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca! Lai jums brī niš ķ ī ga atpū ta!
Ieradā s ap 8:00. Tū lī t uzvilkā m rokassprā dzes, iedevā m izdrukas ar Wi-Fi pieteikumvā rdu un paroli (visā viesnī cā Wi-Fi ir lielisks) un sū tā m brokastī s. Pē c brokastī m par piemaksu 20$ (paš i piedā vā jā m. Uz jautā jumu cik? Atbildē ja, cik tu dotu) tikā m iekā rtoti istabā . 10:00 jau veicā m izpakoš anu.
Teritorija liela, kopta un ļ oti skaista. Apstā dī jumi, koki, krū mi, puķ es, skaists apgaismojums vakarā . Dī vā ni / atzveltnes krē sli / nojumes visā . Viss komplekss kaskā dē s lejup lī dz jū rai. Paš ā augš ā ir reģ istratū ra un ē damistaba, tad ē kas iet uz leju. Virs skaitļ iem sā kot no viena, zemā k 11.12. Dzī vojā m ideā li - 6. korpusā istabiņ ā Nr, t. i. vidū . Numurs ir liels, pirmajā stā vā , ar sā nu skatu uz jū ru ar savu terasi. Terasē ir galds un divi pī ti krē sli. Istabā ir divas vienvietī gas gultas, matrač i ir ļ oti ē rti. Arī divi spilveni ir ē rti. Gulta ir tī ra. Vienu reizi mū su uzturē š anā s laikā tika mainī ta gultas veļ a. Istabā ir naktsgaldiņ i, drē bju skapis, liels galds, sienas lampa, stā vlampa, televizors, atzveltnes krē sli, ledusskapis, kondicionieris, koferu statī vs un pat grī das svari koferu svē rš anai. Ledusskapī sprite, kola, fanta, ū dens. Duš ā bija viss lī dz vienreiz lietojamajam skuveklim un skū š anā s krē mam. Kosmē tikas miniatū ras tika papildinā tas visu laiku, tā pat kā dzeramais ū dens. Peldomē teļ i, č ī bas, matu fē ns, diegu/adatu komplekts. Ū dens vienmē r bija karsts. Un viņ a ir patieš ā m forš a. Dvieļ i tiek mainī ti katru dienu. Telpā ir 5 no tiem: divi lieli, divi vidē ji un viens kā jā m. Par 3 van dolā riem apkopē ja mū s uztaisī ja par gulbjiem un pā viem/mawlins
Ē diens ir izcils. Paipalas, grilē tas garneles, jē ra gaļ a, pica, vistas, tī tari, sieri (garš ī gi), desiņ as (garš ī gi), ceptas, grilē tas, sautē tas, tvaicē tas, kū pinā tas, sā lī tas zivis. daž ā di sā nu ē dieni, kartupeļ u biezeni, frī kartupeļ i, sautē ti dā rzeņ i, cepti, grilē ti. Svaigi no rī ta 5-6 sugas. Augļ i, daž ā di konditorejas izstrā dā jumi, deserti, biezpiens, musli, kokteiļ i. Ir tirdzniecī bas automā ti, kuros var iegā dā ties daž ā du veidu kafiju. Saldē jums vienmē r. Vispā r resnu vē deru paradī ze! Apkalpojoš ais personā ls ir visaugstā kajā lī menī ! Viņ i neskrē ja, viņ i vienkā rš i lidoja! Viņ i jautā ja, ko jū s vē lē tos, un atnesa tē ju/kafiju/sulas/kokteiļ us.
Ar dzeramo ū deni nebija nekā du problē mu. Viņ a bija visur: ē damistabā uz galdiem, uz bā riem, istabā s.
Baseini: ir 4 no tiem viens atrodas netā lu no ē damzā les. Otrais ir paredzē ts tikai pieauguš ajiem. Un pludmales apakš ā ir divi lieli.
Pludmales: viena ir paredzē ta tikai pieauguš ajiem. Un viens visiem. Sauļ oš anā s krē sli un saulessargi pludmalē un pie daž ā da veida baseiniem. Pludmales dvieļ i ir milzī gi un neizmantoti. Izsniedz ar kartē m.
Pie zemā kajiem baseiniem un pludmales atrodas bā rs, kur var paņ emt alkoholiskos/bezalkoholiskos dzē rienus, č ipsus, sulas. Ē diens arī , bet pamatē dienu laikā bijā m tik piesā tinā ti, ka pludmalē nepaņ ē mā m neko. Biež i vien viesmī ļ i uz iesmiem gatavoja kokteiļ us un augļ us un pasniedza tos atpū tniekiem.
Jū ra ir burvī ga! Skaists rifs, daž ā das zivis. Pastā vī gi snorkelē ja. Ieeja no pontona. Krastā ir smiltis, ieeja jū rā ir beigts koraļ ļ i. Bet dziļ ums pie ieejas mazs un tā lī dz paš am koraļ lim. Vē jš un sarkanais karogs reiz bija pusi dienas. Tač u mums paveicā s – tieš i š ajā pusdienā devā mies ekskursijā uz Ras Mohamedu. Vē ja tur nebija.
Kur vien iespē jams, dezinfekcijas lī dzekļ i stā v vai karā jas.
Animā cija darbojas labi, labi darī ti puiš i. Kaut kā da neliela uzstā š anā s bija pē cpusdienā pie baseiniem, ap 16.00 dejojot ar atpū tnieku iesaisti (Zumba, piemē ram). Vakarā pusstundu animā cija ar bē rniem, tad kaut kā da programma pieauguš ajiem. Programmas bija normā las: ne š iks / melns, bet arī ne sū ds. Viesnī cā nav savas diskotē kas, katru dienu animatori ar atpū tniekiem devā s uz diskotē kā m citā s viesnī cā s.
Tā kā teritorija ir liela, ir autobusi un tā saucamā s autoostas ar telefoniem. Tu aizej tur, zvani, autobuss piestā j. Mē s nekad neizmantojā m. Tikai pirmajā rī tā mū s un mū su bagā ž u aizveda uz istabu tā dā autobusā . Izbraukš anas dienā , starp citu, viņ i arī ieradā s istabā un paņ ē ma mū su koferus, lai mū s aizvestu uz autobusu.
Teritorijā ir volejbola un tenisa korti, bē rnu istaba, sauna/vanna/hammam (nebija), restorā ni (nebija).
Pā rē jie bija ļ oti apmierinā ti. Viesnī ca ir skaista, paldies visam personā lam!
аватар Gramm
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Transfē rs uz viesnī cu ap 5:00. Mums uzreiz piedā vā ja piemaksā t par agro reģ istrē š anos vai pagaidī t ap 10:00 un reģ istrē ties bez maksas. Nolē mā m pagaidī t. Pirms brokastī m mū s uzlika rokassprā dzes, paē dā m un devā mies apspriest istabu. … Tomēr ▾ Transfē rs uz viesnī cu ap 5:00. Mums uzreiz piedā vā ja piemaksā t par agro reģ istrē š anos vai pagaidī t ap 10:00 un reģ istrē ties bez maksas.
Nolē mā m pagaidī t. Pirms brokastī m mū s uzlika rokassprā dzes, paē dā m un devā mies apspriest istabu. Rezultā tā mē s par papildmaksu tikā m paaugstinā tas no "superior" klases numura ar skatu uz dā rzu uz luksusa numuru ar skatu uz jū ru 9. ē kā otrajā stā vā . (virs peldē š anas kā pnē m)
Viesnī cas priekš rocī bas:
Skaista, kopta, zaļ a teritorija. Milzī gs darbinieku skaits, kuri uzsā k darbu pat pirms noteiktā laika. Lieliska infrastruktū ra. Mē s neredzē jā m nevienu atvē rtu joslu. Ļ oti ē rti un daudzveidī gi sauļ oš anā s krē sli. Apmē ram ik pē c 5 minū tē m ap teritoriju kursē autobuss tiem, kam ir grū ti uzkā pt pa kaskā des kā pnē m. Pā rtika augstā lī menī . Ļ oti spē cī gas brokastis. Ī paš i mū s pā rsteidza bekons, svaigas sulas, rieksti un lasis ar sieru. Gatavi augļ i.
Saldē jums pusdienā m un vakariņ ā m. Gardas zupas. Vakariņ ā s katru dienu milzī gas ceptas garneles ar kalmā riem.
Bija divos a la carte restorā nos - steiku namā un itā ļ u. Lieliska apkalpoš ana, garš ī gi ē dieni. Iesaku aiziet.
12-17 varat ē st uzkodu bā rā no ē dienkartes. Laba izvē le un cienī gs aizvietotā js pusdienā m galvenajā restorā nā .
Ir arī muļ ķ is, č ipsi, rieksti, iepakotas sulas. Viņ i nelietoja alkoholu.
Mī nusi:
Skaitļ u fonds. Diezgan vecas mē beles, neveikls kosmē tiskais remonts (renovā cija) izskatā s ī paš i mež onī gi š ā das klases viesnī cā . Trokš ņ ains gaisa kondicionieris. Gultas veļ a spolē s un ar caurumiem. Un tas pat nav tas skumjā kais. Skudras dzī voja mū su istabā . Protams, mē s par to ziņ ojā m gestrelā cijai. Trī s dienas mē ģ inā jā m viņ us saindē t, bet to kļ uva tikai vairā k. Rezultā tā mū s nomainī ja uz istabu, kurā bija arī skudras, bet mazā kā skaitā .
Viesnī cā ir arī problē ma ar to, ka daudzi, vismaz mū su ē kā , vakariņ oja istabā s un pē c tam izlika traukus pa durvī m uz kopē jo koridoru, kur stā vē ja lī dz rī tam. Reizē m bija tā da atkrituma sajū ta.
Rifs ir ļ oti vā jš , kaut ko var redzē t, bet noteikti nevajadzē tu izvē lē ties viesnī cu pie jū ras.
Augsta lī meņ a viesnī ca ē dinā š anas, apkalpoš anas un infrastruktū ras ziņ ā . Tač u problē ma ar skaitļ iem ir jā atrisina. Labprā t tur paliktu vē lreiz pē c remonta. Un tā pē c telpas stā voklis un it ī paš i skudru klā tbū tne bū tiski sabojā ja iespaidu par viesnī cu.
Муравьи на кровати.
аватар oxi40509
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca attaisnoja cerī bas! Izvē lē jā s, pamatojoties uz atsauksmē m, un nekad neesmu to nož ē lojis! Plaš ajā vestibilā sā kas iepazī š anā s ar viesnī cu. Reģ istrē š anā s nav atkarī ga no reģ istrē š anā s, iespē jams, tā pē c, ka ir pieejams pietiekams skaits brī vu numuru. … Tomēr ▾ Viesnī ca attaisnoja cerī bas! Izvē lē jā s, pamatojoties uz atsauksmē m, un nekad neesmu to nož ē lojis!
Plaš ajā vestibilā sā kas iepazī š anā s ar viesnī cu.
Reģ istrē š anā s nav atkarī ga no reģ istrē š anā s, iespē jams, tā pē c, ka ir pieejams pietiekams skaits brī vu numuru. Istaba tī ra, plaš a, kvalitatī va uzkopš ana, minibā rs tiek papildinā ts katru dienu.
Ē diens visaugstā kajā lī menī , visā m gaumē m, vē lmē m un vajadzī bā m! Ē ģ iptei, labā kais!
Arī apkalpoš ana bija lieliska, draudzī gs un izpalī dzī gs personā ls.
Pludmale ir ļ oti skaista un tī ra. Sargā ts no vē ja, jo. no trim pusē m ieskauj pakalni, lielisks risinā jums! Ieeja ū denī tikai no pontona.
Animā cija ir ļ oti patī kama, aktī va, bet neuzkrī toš a, kas ir svarī gi. Visas dienas garumā tiek piedā vā tas daž ā das jautras sporta spē les un izklaides. Nu ko, vakarā sagaida kultū ras programma, mū ziķ u priekš nesumi un š ovi, katru reizi jauni un neticami interesanti. Nu, neatlaidī gā kajiem ir diskotē ku apmeklē š ana.
Paldies visai viesnī cas komandai par kvalitatī vu uzturē š anos! ! !
аватар _532288
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Izvē lē jā mies viesnī cu ar pretenziju uz luksusa, gribē jā m atpū sties un gū t iespaidus, bet. . . Viesnī cā ieradā mies 5.30, ilgi apbraukā jā m visas viesnī cas, cauri kaut kā diem graustiem un beidzot atvedā m. to. Viesnī cas vestibils ir jauks, grī das spī dī gas, kondicionieris darbojas, bā rs arī . … Tomēr ▾ Izvē lē jā mies viesnī cu ar pretenziju uz luksusa, gribē jā m atpū sties un gū t iespaidus, bet. . . Viesnī cā ieradā mies 5.30, ilgi apbraukā jā m visas viesnī cas, cauri kaut kā diem graustiem un beidzot atvedā m. to. Viesnī cas vestibils ir jauks, grī das spī dī gas, kondicionieris darbojas, bā rs arī . Pases tika atņ emtas un klusums lī dz pulksten 7 no rī ta. 7 uzvilkā m rokassprā dzes un devā mies brokastī s. Galvenais restorā ns nebija pā rsteigts ne ar ē dienu, ne ar interjeru. Pabrokastojā m un atkal uz reģ istratū ru, un atkal iestā jā s klusums, neviens nenā ca klā t, neko nepiedā vā ja, lī dzi atbraukuš ie viesi izlē ma savu izlī gumu ar naudas palī dzī bu "kabatā ", nesteidzā mies, aizgā jā m. uz pludmali. Lī dz pludmalei ir vairā k nekā.170 pakā pieni)) Pludmale ir tī ra, maza, sauļ oš anā s krē sli ir jauni. Mē s guļ am. . . sauļ ojamies. . . Ap 12 meitenes ieradā s pludmalē ar viesnī cas viesu aptauju, teicā m, ka vē l neesam iekā rtojuš ies, meitene kaut kur atzvanī ja un teica, ka istabiņ a gatava.
Numurs
Izmē rā mazs, viss strā dā , tikai aizkari nobruž ā ti un netī rs tills, pelē kā krā sā , ar aizlā pī tu caurumu. Veļ a nav kokvilna, palagi visi ir spolē s. Tī rī ba Ē ģ iptei ir relatī vs jē dziens, tā pē c nesū dzē š os par putekļ iem, traipiem vai noguruš ā m mē belē m, viss kā parasti)). Pirms aizbraukš anas viena zeķ e bija pazaudē ta, paskatī jā s zem gultas, atrada tur kā da č ī bas un putekļ u kā rtu.
Ē diens
Ir daudz ē dienu gatavoti, bet es gatavoju labā k, lai gan neesmu profesionā ls š efpavā rs. Viņ i visu vā ra nesaprotamā eļ ļ ā , visticamā k rapš u sē klā s, viss ē diens izdala š ī s eļ ļ as garš u. Sweet nemaz nesajū sminā ja, izmē ģ inā ju katru saldo lietu, viss ir ļ oti slikti. Gaļ as ir daudz, kas mī l gaļ u, tas ir vē dersvē tki. Visi siltumnī cas dā rzeņ i, arbū zi un melones nav saldi. Dateles un apelsī ni ir garš ī gi. Grilē tas garneles katru vakaru, bet ē d tikai divas reizes, tā s ir gumijas. Darbinieki izdala pā rtiku, nav mantkā rī gi, bet tik un tā nepatī kami, ka jā stā v ar izstieptu š ķ ī vi un kaut kas tur jā prasa))) Alkoholu neņ ē mā m, alus slikts, visas sodas parastas, iepakotas sulas.
Izklaide
Viesnī cā animā cija laba, puiš i pozitī vi, vakara š ovi C pakā pē . Arī aiz viesnī cas nav nekā interesanta, ceļ š , viesnī cas, veikali ar visā diem atkritumiem, aptiekas, izgrauztas ietves, nolobī tas "skulptū ras" un savī ti zaļ umi.
apkalpoš ana
Bija dī vaini iespaidi. . . Iekā rtojā mies kaut ko paē st baseina bā rā . Pasū tī jums tika veikts ā tri, viņ a prasī ja saldē jumu, tā pē c viesmī lis teica...ej pats uz bā ru, tur ir saldē jums. )) Daudziem cilvē kiem patī k, ka viņ i pastā vī gi jautā , vai viss ir kā rtī bā ? Man tas š ķ iet uzmā cī gi, š ie pastā vī gie sveš inieku jautā jumi. . . vai viss ir kā rtī bā ? kā tev iet? Č au! utt. uz visu dienu š ī skaņ a, nevajadzī gais troksnis man saslimst. Jo ī paš i tā pē c, ka viņ iem ir vienalga, kā man iet))). Par sanitā riju vispā r grū ti runā t, tie ir vienreizē jā s lietoš anas dū raiņ os, bet iekš ā jau slapjš no sviedriem, var paņ emt kaut ko no grī das nokrituš u, un tad ar š ī m rokā m saspraust piparmē tru mohito. Trauki nav vienreizē jie, tikai kafija batoniņ os papī ra glā zī tē s, un viss pā rē jais ir vai nu vairā kkā rt lietojama, dzī ves nolietota plastmasa, vai fajansa.
Teritorija
Zaļ š , tī rs, apgriezts, laistī ts, maz ziedu. Teritorijai nav kur izstaigā t, nav tā saucamā krastmalas, visi aizņ em ē kas un pakā pienus. No pludmales lī dz ē damzā lei karstumā jā pā rvar vairā k nekā.170 soļ u. Var braukt ar shuttle, bet viņ iem arī jā maina no dī zeļ a uz elektromobiļ iem, citā di braukā pa viesnī cu, smird.
Ē ģ iptē biju kā das 6 reizes, š ī viesnī ca nav cienī jama. Maksā jot 1600 $ par 7 dienā m un vī luš ies, nevis pā rsteigti. . . tas ir pā rā k daudz! Mē s braucā m mā jā s un nolē mā m, ka viss! Ir pienā cis laiks atvadī ties no Ē ģ iptes.
аватар 1998soroka
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Labdien visiem))) tas bija neaizmirstams medusmē nesis! 1. NORĒ Ķ INĀ JUMS Viss ir super, ieradā mies, pē c pusotras stundas jau bijā m iekā rtojuš ies istabiņ ā , pa š o laiku devā mies brokastī s un 10:00 jau savā plaš ajā istabā ))) Viesnī cā ieradā mies 8:30 no rī ta, mū s uzreiz sasē dinā ja uz dī vā niem, teica, ka nā ks pie mums, atnesa mohito. … Tomēr ▾ Labdien visiem))) tas bija neaizmirstams medusmē nesis!
1. NORĒ Ķ INĀ JUMS
Viss ir super, ieradā mies, pē c pusotras stundas jau bijā m iekā rtojuš ies istabiņ ā , pa š o laiku devā mies brokastī s un 10:00 jau savā plaš ajā istabā )))
Viesnī cā ieradā mies 8:30 no rī ta, mū s uzreiz sasē dinā ja uz dī vā niem, teica, ka nā ks pie mums, atnesa mohito. Tieš ā m bija ļ oti jauki un tē mā ))) atsvaidzinā ties pē c ceļ a, uzreiz uzvilkt rokassprā dzes, devā mies brokastī s un 10:00 bijā m savā istabā )
2. NUMURS
Istaba ir eleganta
Paskatieties kas te ir 3x3 metru gulta, nu neko tā du vē l neesmu redzē jis, milzī gs, nav ko teikt, tikai lidlauks, jaunlaulā tajiem tas ir visvairā k))))) Istaba lieliska, gaiš s, plaš s, ir viss jū su ē rtī bā m. Peldmē teļ i, č ī bas, dvieļ i bez caurumiem, bez traipiem, zobu birstes, zobu pasta, ziepes, š ampū ns, kondicionieris, ķ ermeņ a ž eleja, skuveklis, skū š anā s putas, diegi, adatas, vispā r viss))) Seifs ir bez maksas
3. PERSONĀ LS un ANAMĀ CIJA
Visi, vienkā rš i visi te (kurus redzē ja) tieš ā m ir ļ oti labi cilvē ki, personā ls, visi grib palī dzē t, tikai acī s var redzē t, ka viņ š ir ļ oti laipns, apkopē ja pienā ca 3 sekundē s, iepazinā s mē s, pasmaidī ja, saka "Es jū s tī rī š u katru dienu" daudz krieviski runā još u darbinieku, gandrī z visi runā labi
Visi viesmī ļ i vienmē r jautā s "Vai jums viss kā rtī bā ? "
Animā cija arī bija lī menī un netraucē ja, ar vī ru pat gā jā m uz aktivitā tē m, lai gan nekad nekur negā jā m, bet te mums interesē ja joga, ū dens aerobika, š autriņ as, viss ļ oti patika. Vakara š ovi katru dienu, pē c programmas vienmē r dzī vā mū zika, pē c vakariņ ā m ir ko darī t)))
Ī paš i vē los pieminē t Fadi, Tatu un Saod un viesmī li no baseina bā ra Mohamed (iesauka mazais) Ļ oti smieklī gi un smieklī gi puiš i no animā cijas.
Maskas vispā r nav vajadzī gas
Brokastī s viss, ko vē laties, un viss ir kvalitatī vs
Un sieri, un desiņ as, olu kultenis, kā vienmē r un visur, viss arī garš ī gs
Un nutellas, un ievā rī jumi, bulciņ as un konditorejas izstrā dā jumi, Turcijā tā das lietas nebija. Lai gan turki brokastī s ē d maizī tes
Svaigi spiestu sulu kaudze, dā rzeņ i, augļ i, viss ir, visu uzskaitī t tieš ā m bū s ilgi. Ir arī bē rnu ē dienkarte. Nu, ja neesat atradis, ko ē st, š efpavā rs nā ks pie jums un piedā vā s kaut ko pagatavot jums personī gi))) kā š is
Ā , aizmirsu, prasī ju gludekli un gludinā mo dē li, saku, lai nemelo, pē c 3 minū tē m visu atnesa, uzstā dī ja.
Mā jturī ba - viņ š laiza visu lī dz spī dumam
Veļ u maina katru dienu
Katru dienu viņ i nā ca pludmalē , pie baseina (galvenais menedž eris, š efpavā rs un tulks)
Ikvienam, un viņ us interesē ja, vai visiem garš o, ko viņ i vē lē tos pievienot, vai arī viņ i varē tu kaut ko pagatavot jums personī gi.
Mums ļ oti paveicā s, bet cilvē ku bija maz, forš i, nekur nebija rindas, ne reizi 10 dienā s un principā nekur neliks gaidī t vai saspringtam stā vē t))) uzreiz ieliks un viss tiks pasniegts un atvests. Vestibila bā rā ir ļ oti garš ī ga kafija, ļ oti garš ī ga zaļ ā tē ja, vienmē r dod cepumus, riekstus alum, č ipsus saplombē tu pakā s. Ļ oti garš ī gi kokteiļ i pat no vietē jā alkohola. Skaisti, labi darī ts, mē ģ ina.
Baseini ir ļ oti tī ri, tajos ir sauļ oš anā s krē sli, tieš ā m ir ļ oti forš i, paņ em kokteili un atpū š as guļ ot baseinā , ū denī nav grī das))) jū rā tas pats stā sts, tas ir ļ oti wow pareizi.
Ja gribas peldē ties, tad tikai no mola (jū rā ).
Ir arī bē rnu baseins.
Teritorija ļ oti skaista, tī ra, zaļ a, viss smarž o, par cik viss tiek uzraudzī ts. Patī kami skatī ties, baudī t. Palmas skaistas, nav nokaltuš as (kā biež i Ē ģ iptē , nabadzī gi) viss ir ļ oti kopts.
Starp citu, ir elektromobiļ i, tie brauc bez atpū tas no vestibila lī dz baseiniem un jū rai, un, ja jū s nevē laties kā pt pa 150 m pakā pieniem, tad brauksiet uz basa ar vē ju un forš a mū zika)))
WiFi lido visur
Varbū t kā dam noderē s bankomā ts viesnī cā iekš ā .
аватар tashku1
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca laba, tī ra, ē rta, viss skaisti, bā rmeņ i, viesmī ļ i jauki, bet ļ oti liels mī nuss, kad pieraksties uz masā ž u, vai tenisu, vai kur citur, tad ar to vienmē r ir problē ma, tu plā no savu vakaru, bet tevi nepierakstī s, personā ls reģ istratū rā ļ oti slikts, un vē l viens mī nuss pē c 17:00 viss kļ ū st par platī nu lī dz 19:00 (pie baseina bā riem) tad arī reģ istratū rā daž i kokteiļ i ir apmaksā ti, lai gan tas bija bez maksas visu dienu, ir daudz mī nusu, ī paš i darbinieki reģ istratū rā . … Tomēr ▾ Viesnī ca laba, tī ra, ē rta, viss skaisti, bā rmeņ i, viesmī ļ i jauki, bet ļ oti liels mī nuss, kad pieraksties uz masā ž u, vai tenisu, vai kur citur, tad ar to vienmē r ir problē ma, tu plā no savu vakaru, bet tevi nepierakstī s, personā ls reģ istratū rā ļ oti slikts, un vē l viens mī nuss pē c 17:00 viss kļ ū st par platī nu lī dz 19:00 (pie baseina bā riem) tad arī reģ istratū rā daž i kokteiļ i ir apmaksā ti, lai gan tas bija bez maksas visu dienu, ir daudz mī nusu, ī paš i darbinieki reģ istratū rā .
Parādīt vairāk »


Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель расположен в городе-курорте Шарм-эш-Шейх. Открыт в 2014 году. Отель построен в виде каскада зданий, плавно спускающихся к морю, на небольшой зеленой территории. С террасы ресепшен открывается панорамный вид на море. Подходит для спокойного, респектабельного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 10 км (13 мин.) от центра Шарм-эль-Шейха и в 22 км (21 мин.) от международного аэропорта Шарм-эль-Шейха. В 7 км от бухты Наама-Бей, в 4 км от Старого города, в районе Hadaba.
Pludmales apraksts Коралловый (вход только с понтона), понтон (72 м), рекомендуется специальная обувь. На пляже матрасы, полотенца: бесплатно. Протяженность пляжа 400 м, есть зона пляжа Только для взрослых (100 м).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

7 баров (1 только для взрослых), 7 ресторанов (6 а ля карт ресторанов, 1 из них за доплату), 4 бассейна (2 с подогревом в зимний период, один из них – только для взрослых), а также 1 детский бассейн (без подогрева). В бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно.

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, услуги консьержа, услуги по глажке одежды (платно), room service: круглосуточно (платно), факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi о территории всего отеля (бесплатно), магазины, 1 конференц-зал (макс. на 140 чел., платно).

Также в отеле действует концепция Posh Club, чтобы сделать пребывание пребывание гостей максимально удобным. Привилегии Posh Club: экспресс-регистрация заезда и отъезда, ранняя и поздняя регистрация отъезда, VIP-приветствие с игристым вином от дворецкого и менеджеров клуба по прибытии, служба дворецкого, услуги бизнес-центра, бесплатная цифровая газета, скидка 20% на будущие бронирования в отелях-партнерах.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский клуб (4-12 лет), время работы: 10:00 – 12:30 и 15:00 – 17:00. Детская игровая комната,Спортивные мероприятия, Прикладное искусство, Живопись и Кулинария, Ежедневные обучающие и спортивные занятия, Мини-диско, Кино, Услуги няни (за доплату).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Дартс, бочче, теннисный корт с жестким покрытием, прокат теннисных ракеток и мячей, освещение теннисного корта, массаж платно, водное поло, аквааэробика, волейбол на пляже, дайвинг-центр платно, вечернее шоу, живая музыка.
 • biljards
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • volejbols
 • sporta zāle
 • aerobika
 • jogas nodarbības
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 283 номера. Отель состоит из основного 2-этажного здания (только ресепшен) и комплекса 2-этажных корпусов.

Cледующие типы номеров включены в концепцию Posh Club: Honeymoon Suite, Executive Suite, Signature Swim-Up Suite, Jacuzzi Suite, Deluxe Suite, Royal Villa.

Istabās

Спутниковое ТВ, индивидуальный кондиционер, мини-бар (заполнен), сейф (бесплатно), душ, фен, телефон, Wi-Fi (бесплатно), набор для приготовления чая и кофе, балкон или терраса, room service: круглосуточно (платно), уборка номера и смена белья: ежедневно.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts
 • balkons/terase
 • peldbaseins (ne visās istabās)
Adrese El Fanar St., Hadaba Om El Sid Hill, P.O. Box 256, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: Tel: +20 69 366 6681
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис, теннис, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой, йогой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.