Kopumā viesnīca ir laba!

Rakstīts: 9 februāris 2022
Ceļošanas laiks: 1 — 8 februāris 2022
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 5.0
Infrastruktūra: 10.0
Es gribu sā kt ar sliktajā m lietā m, kas ar mums notika pirmajā dienā ! Pirmajā dienā mums sarunā ja TUI kompā nijas gids Mohammeds, atbraucā m ar visu ģ imeni (es, sieva un meita 5 gadi). Viņ š piedā vā ja ekskursijas uz 15 minū tē m, mē s izvē lamies Safari. Viņ š saka: Dodieties vairā k ekskursijā s! Bet pā rē jais mū s neinteresē ja un mē s atteicā mies. Uz ko viņ š sā ka pacelt balsi un izrā va no rokā m anketu, to saburzī ja un teica: Es tik daudz laika pavadī ju uz tevi, ej prom no š ejienes un vairs nesazinies! ! ! Mē s vienkā rš i bijā m š okē ti par š ā du attieksmi! ! Tad pē c sarunas ar atpū tniekiem izrā dī jā s, ka viņ š tā uzvedas ar visiem! Un sū dzē jā s par to vairā kkā rt! Š ā diem cilvē kiem nevajadzē tu satikt viesus un sabojā t garastā vokli.
Tagad es gribu runā t par viesnī cu. Nopirkā m vauč erus akcijai un vispā r viesnī ca nav slikta! Ļ oti labi kopta, teritorija zaļ a, skaista, tī ra, pastā vī gi kopta. Novē roju, ka vadī tā ji katru dienu izbrauc pa visu teritoriju, pā rbauda darbiniekus. Bā ra tī rī ba tiek pā rbaudī ta katru dienu. Bā rs piedā vā vietē jo alkoholu, kokteiļ us, desiņ as. Nepeldieties jū rā no krasta, tikai no pontona. Teritorija ir ļ oti vē jaina, labā k ir atpū sties sezonā . Februā ra sā kumā atpū tā mies, temps bija ap 22 grā diem un vē ja dē ļ bija vē ss. Ē diens labs, bet vienmuļ š , ā tri apnī k. Ļ oti laba animā cija un spē lē jas ar bē rniem un ir visā di konkursi pieauguš ajiem. Istabas arī labas, par pā rē jā m nezinu, mums ir pilnī gi svaiga istaba. Kondicionieris istabā nav iestatī ts uz siltumu, nevienam vispā r nav, tā pē c visi sū dzē jā s, ka naktī ir auksts, it ī paš i ar bē rniem!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu