Sierra Sharm El Sheikh Hotel 5*– Atsauksmes

430
Novērtējums 9.510
№1 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
9.5 Numurs
9.6 apkalpošana
9.6 Tīrība
9.5 Uzturs
9.6 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas otrajā krasta līnijā, ko pārvalda Savoy ķēde. Tūristi var izmantot Savoy Hotel infrastruktūru, kas atrodas pāri ceļam (izņemot restorānus). Atklāta 2004. gadā, pēdējā daļēja rekonstrukcija notika 2016. gadā. Viesnīca sastāv no 2 stāvu ēku kompleksa. Sastāv no vienas 1 stāvu ēkas (bez numuriem) un vienpadsmit 2 stāvu korpusiem. Viesnīca Sierra pāriem, draugu grupām un ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар sasaala367
 •  apceļots 3 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 3.0
Sjerrā atpū tā mies treš o reizi (gada laikā kopš pagā juš ā gada novembra). Pirmo reizi bijā m neizsakā mi sajū smā un rakstī jā m atsauksmes, palī dzot viesnī cai ieņ emt pirmo vietu. Bet diemž ē l pē dē jā reize bija pilnī ga vilš anā s. … Tomēr ▾ Sjerrā atpū tā mies treš o reizi (gada laikā kopš pagā juš ā gada novembra). Pirmo reizi bijā m neizsakā mi sajū smā un rakstī jā m atsauksmes, palī dzot viesnī cai ieņ emt pirmo vietu. Bet diemž ē l pē dē jā reize bija pilnī ga vilš anā s. Mū s reģ istratū rā sagaidī ja vē si, “nu, labi jau treš o reizi”, lai gan viesnī ca nemitī gi raksta par kaut kā dā m neesoš ā m kumulatī vā m prē mijā m.
Galvenajā restorā nā notiek remonts, atkal reģ istratū rā nekā du informā ciju nedeva, tikai lika gaidī t. Mē s tikā m izmitinā ti izsalkuš i ē kā , kas tiek atjaunota. Mē s visas 7 dienas sē dē jā m putekļ os. Ž ē l, ka devā mies uz uzticamu viesnī cu, aicinot draugus (biļ ete tika iegā dā ta iepriekš , tas ir, dā rgā ka nekā citas). Bet velti, tagad atpū š amies Hurgadā (25.11. 2023), tač u Sjerrā varē jā m atgriezties. Uz redzē š anos!! !
аватар tatyana020471
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ir lieliska! Es apmetos š ajā viesnī cā otro gadu pē c kā rtas. Liels paldies puiš iem reģ istratū rā . Ieradā mies ar bē rnu agri no rī ta, bet reģ istrē š anā s noritē ja ļ oti labi??? ? . Viņ i man iedeva tā du paš u numuru kā pagā juš ajā gadā (3502), par ko esmu ļ oti pateicī gs. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir lieliska! Es apmetos š ajā viesnī cā otro gadu pē c kā rtas. Liels paldies puiš iem reģ istratū rā . Ieradā mies ar bē rnu agri no rī ta, bet reģ istrē š anā s noritē ja ļ oti labi??? ? . Viņ i man iedeva tā du paš u numuru kā pagā juš ajā gadā (3502), par ko esmu ļ oti pateicī gs. Viesnī cas personā ls ir draudzī gs un smaidī gs. Viņ i vienmē r sveicina un jautā , kā jums iet. Liels paldies puisim, kurš uzkopa istabu. Ļ oti labi, vienmē r savu darbu darī ja perfekti??? ? . Ē diens garš ī gs, izvē le liela un saldumu daudz. Wi-Fi darbojas lieliski, kas ir ļ oti jauki. Viesnī cas atraš anā s vieta ir lieliska, tieš i SOHO laukumā . Ir bezmaksas transports uz vecpilsē tu, kas ir ļ oti ē rti un labi. Bijā m apmierinā ti ar atvaļ inā jumu.
Mē s noteikti š eit atgriezī simies vē lreiz. ES iesaku.
аватар mila2027mila
 •  apceļots 5 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Brī niš ķ ī ga, zaļ a izskata viesnī ca. Vіdpochivaemo nav pirmā reize. Garne rіznomanіtne kharchuvannya. Buli kalmā ri, garneles, tuncis, paipalas. Dosit bagā tī gi augļ i, kavuni, dino, vī ģ es. Kam patī k iesals, lū k, nu, vē l sā ļ ā ks. … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī ga, zaļ a izskata viesnī ca. Vіdpochivaemo nav pirmā reize. Garne rіznomanіtne kharchuvannya. Buli kalmā ri, garneles, tuncis, paipalas. Dosit bagā tī gi augļ i, kavuni, dino, vī ģ es. Kam patī k iesals, lū k, nu, vē l sā ļ ā ks. Reģ istratū ras darbinieki. Norē ķ inu laikā bija ē diena diakoni, bet administratori dziedā ja ā tro maltī ti. Pasaules administratoriem, armijai, esiet silti un laipni gaidī ti. Viegli tī rs, numuriņ i, dzī voju 2624. istabā ar skatu uz golfa laukumu. Jū ra un rifs ir brī niš ķ ī gas, dzī vas, bagā tas zivis. Lī dz pludmalei var nokļ ū t 3-4 min, caur brī numaino zaļ o viesnī cas Savoy teritoriju, tā tad ar autobusu, kura kurss ir 10 min. Bez maksas (kā bonuss viesnī cai) var apskatī t dž akuzi, kovzani, boulingu. Dyakuyu par vodpochinok! Jū s vē laties atgriezties savā viesnī cā !
аватар ehlinaslveva
 •  apceļots 7 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Jā , š ī ir viesnī ca, kurā atgriezties. Patika viss! Ē diens, izmitinā š ana – viss visaugstā kajā lī menī . Personā ls ir 100% draudzī gs un izpalī dzī gs. Dzī vojā m 3417. istabā . Atpū tas zona. Es gribē ju klusu un patī kamu uzturē š anos! Notika! Par ko vē los atzī mē t bā rmeni no blakus istabas bā ra un puisi, kas apkalpo baseinu. … Tomēr ▾ Jā , š ī ir viesnī ca, kurā atgriezties. Patika viss! Ē diens, izmitinā š ana – viss visaugstā kajā lī menī . Personā ls ir 100% draudzī gs un izpalī dzī gs. Dzī vojā m 3417. istabā . Atpū tas zona. Es gribē ju klusu un patī kamu uzturē š anos! Notika! Par ko vē los atzī mē t bā rmeni no blakus istabas bā ra un puisi, kas apkalpo baseinu. Jū s esat gudrinieki! PALDIES!
аватар boichenkole
Ierados no rī ta 8.00, aizpildī ju dokumentus . . cilvē ku nebija vispā r. Biju pā rsteigta, ka lika pagaidī t lī dz 14.00, jo istaba nebija gatava. Es domā ju, ka labi. Reģ istratū rā man palū dza atnā kt 11.00 izdalī t broletu?? ? ? neviens nepiedā vā ja iet brokastī s, kamē r it kā gaidī ja istabiņ u. … Tomēr ▾ Ierados no rī ta 8.00, aizpildī ju dokumentus . . cilvē ku nebija vispā r.
Biju pā rsteigta, ka lika pagaidī t lī dz 14.00, jo istaba nebija gatava.
Es domā ju, ka labi.
Reģ istratū rā man palū dza atnā kt 11.00 izdalī t broletu?? ? ? neviens nepiedā vā ja iet brokastī s, kamē r it kā gaidī ja istabiņ u....
Man bija jā sē ž sauļ oš anā s krē slos lī dz 11.00 (((
Pirmo reizi š ā di. parasti ar agru ieraš anos piedā vā ja iet brokastī s, kad es vienmē r atgriezos, istaba bija gatava bez problē mā m.
Nu vispā r ierados 11.00, beidzot iedeva broletu, un istaba bija gatava.
Apmetā s otrajā stā vā , jau elle zina kur.
Man arī nebija neviena kaimiņ a.

Es tikai nesaprotu, kā pē c tas tā ir.
Tas noteikti sabojā ja garastā vokli...
Š o viesnī cu izvē lē jos pē c sava tū roperatora ieteikumiem.
Lai gan es vienmē r atpū tos iepriekš , viesnī cā s Sulta, Sunrise, Juzz,
Man nepatika attieksme.
Tā lā k pati istabiņ a, lai gan velns zina, kur ne saule, ne ziedi, un pā ri ceļ am lidosta vienmē r ir trokš ņ aina, tā bija diezgan tī ra.
Ē diens labs, apkā rtne skaista, ...
Tač u š ī attieksme visu sabojā ja. cilvē ku ir patieš ā m maz, un pat nā kamajā rī tā es agri dodos uz sporta zā li. skatoties bildi bija 7.30 no rī ta atbrauca pā ris, kuri uzreiz bija iekā rtojuš ies, vilka koferus, pirmais stā vs, dā rzs, skats uz baseinu. Nu, tas nevar likt vilties.
Varbū t es kaut ko nesaprotu, varbū t man vajadzē ja dot naudu. Pastā sti man, kas ir smieklī gi.? ? ?
аватар boichenkole
 •  apceļots 8 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Labdien, iepriekš ē jā dienā es atstā ju atsauksmi par viesnī cu, par pakalpojumu, kas mani neapmierinā ja. Bet pat ne dienu vē lā k man piezvanī ja no reģ istratū ras, kas ir labas ziņ as) Un viņ i teica, ka vē lē tos, lai manas brī vdienas bū tu brī niš ķ ī gas. … Tomēr ▾ Labdien, iepriekš ē jā dienā es atstā ju atsauksmi par viesnī cu, par pakalpojumu, kas mani neapmierinā ja.
Bet pat ne dienu vē lā k man piezvanī ja no reģ istratū ras, kas ir labas ziņ as)
Un viņ i teica, ka vē lē tos, lai manas brī vdienas bū tu brī niš ķ ī gas. un tā pē c viņ iem ir brī va istaba, kur es varu pā rvietoties.
Man bija liels prieks, ka atsauksmes pievē rš uzmanī bu.
Viņ i man iedeva milzī gu istabu blakus baseinam, klusā vietā??????????? ? Man š eit atlikuš as pā ris dienas un varu baudī t sauli.
Man arī paskaidroja, ka ierodoties varē š u iet vē lā s brokastī s...Bet, kā jau teicu iepriekš , toreiz es par to vienkā rš i nebiju informē ts.
Tomē r es vē los pateikties, ka pievē rsā t uzmanī bu atsauksmē m.
Un viņ i patieš ā m rū pē jas par savu viesu komfortu.
Es uzliku augstu atzī mi, jo viņ i tieš ā m mani sadzirdē ja un centā s padarī t manu atvaļ inā jumu vē l labā ku.
аватар lyagipa
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Kopā ar vī ru atpū tā mies 2023. gada martā . Mē s bijā m pilnī bā sajū smā un devā mies ceļ ā ar pilnī gu gandarī jumu par atvaļ inā jumu. Priekš rocī bas: 1. Apkalpoš ana ir viesnī cas iezī me! Augstā kā pakā pe, noteikti. … Tomēr ▾ Kopā ar vī ru atpū tā mies 2023. gada martā . Mē s bijā m pilnī bā sajū smā un devā mies ceļ ā ar pilnī gu gandarī jumu par atvaļ inā jumu.

Priekš rocī bas:
1. Apkalpoš ana ir viesnī cas iezī me! Augstā kā pakā pe, noteikti. Ik pē c daž ā m dienā m viņ i zvana uz istabu un uzzina, kā iet pā rē jā , viņ i pienā k pie restorā na un jautā , vai viss ir kā rtī bā . Visas problē mas tiek atrisinā tas zibens ā trumā.
2. Individuā la pieeja. Reģ istrē joties mums tika pieš ķ irts luksusa numurs standarta vietā bez papildu maksas, par ko ī paš s paldies administratoram Armie! Kā arī , pateicoties viņ am, arī pē c izrakstī š anā s palikā m ar dvieļ iem un pusdienojā m bez papildus samaksas, jo ierodoties mums nebija laika pusdienā m.
3. Uzturs. Mums palaimē jā s kā du dienu papusdienot Albatros Hotel un pateicoties tam salī dzinā jā m ē dienu - Sjerrā noteikti garš ī gā ks, daudzveidī gā ks, labā ks serviss. Ir veģ etā rie un vegā ni varianti, kas ir ļ oti patī kami.
Tā pat pē c mū su lū guma pirmajā dienā (kad bija laiks pusdienā m un devos iekost) Adiamo bā rā mums uztaisī ja burgeru ar dā rzeņ u kotleti gaļ as vietā . Lai to izdarī tu, ī paš i pieaicinā ti š efpavā ri no galvenā restorā na! Un katru reizi, kad atgriezā mies pē c uzkodā m visu brī vdienu laiku, bija veggie pī rā dziņ i burgeri. Sī kums, bet jauki)
4. Skaista, pasakaina teritorija. Daudz apstā dī jumu, puķ u, katru dienu mazgā ti celiņ i, kopti zā lieni.
5. Viesnī ca atrodas Soho laukumā - daudzi veikali, restorā ni un bā ri, iluminā cijas un š ovi vakarā . Bet mē s tur pastaigā jā mies tikai pā ris reizes, un tad tomē r devā mies uz pilsē tu. Jo mē s vienmē r ē dā m savā viesnī cā , un Soho veikalos cenas ir 3 reizes augstā kas nekā Naama Bay, tā pē c iesakā m pilsē tā iegā dā ties maskas, arafā tus, suvenī rus (Fix Price, Mango Market).
6. Bezmaksas transfē rs uz pilsē tu un atpakaļ katru vakaru.
7. Blī ves. Viesnī cā viņ u ir daudz, visi ir sirsnī gi un jauki)
8.
Viss ir radī ts kvalitatī vai un bezrū pī gai atpū tai. Pie katra baseina un pludmalē dvieļ i tiek izsniegti uz kartē m, ē rti sauļ oš anā s krē sli ar galvas aizsardzī bu no saules. Bā ros jebkuru kokteili var pagatavot bezalkoholisku. Garš ī gs saldē jums) ierodoties saņ ē ma bezmaksas talonus saunas un dž akuzi (2 reizes uz 1 stundu), boulinga vai tenisa, slidotavas vai biljarda apmeklē jumam.
9. Teritorijā darbojas fumigā cija un viesnī cā vispā r nav odu! Mē s pietiekami daudz dzirdē jā m no cilvē kiem no citā m viesnī cā m, ka odi ir liela problē ma Ē ģ iptei, bet ne Sjerrā : )
10. Viesnī cā ir 7 peldbaseini. 1 galvenais ar animā ciju un skaļ u mū ziku. Pā rē jie ir klusā ki, mazā ki, vienmē r var atrast sev vietu pē c garastā vokļ a. Mani iepriecinā ja tas, ka viesnī cā ir aizliegts izmantot atseviš ķ us skaļ ruņ us, neviens ar savu š ansonu nepā rkā pj tavu personī go telpu.
11. Daudz ā rzemnieku, vairā k nekā krievu. Ir arī diezgan daudz atpū tnieku ar bē rniem.
Mums ar vī ru tas bija pluss : ) arī sakarā ar to, ka viesnī cā ir tenisa korti, ļ oti daudz tenisistu atpū š as.
12. Labas telpas ar savu trasi. Mē beles ir kā rtī bā , labi iztī rī tas.
13. Lidosta ir tuvu, jū s bū siet pirmais, kurš tiks atvests pē c ieraš anā s un pē dē jais, kurš tiks aizvests atpakaļ pirms izlidoš anas.
Trū kumi:
1. Lidosta ir tuvu, dzirdamas lidmaš ī nas, kas nemaz netraucē atpū tai, bet pē kš ņ i kā dam tas ir svarī gi.
2. Viesnī ca nav pirmajā rindā . Nekur š ī informā cija ī paš i neparā dā s, bet lī dz jū rai iet 15 minū tes + no viesnī cas kursē autobusi ik ​ ​ pē c 20 minū tē m. Izstaigā jā m Savoy Hotel un izbaudī jā m teritoriju. Visu kompensē skaisti rifi!
3. Viesnī cā ir viens a la carte restorā ns un tas nekā di nepā rsteidza. Vienreiz tur ē dā m un vairs negribē jā m.

Mē s iesakā m š o viesnī cu ikvienam, jū s nenož ē losit)
Территория отеля Территория отеля Территория отеля ночью Территория отеля Сады и качели в отеле
аватар alexandrabotsman68
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Labdien. Nesen atgriezos no Š arm eš Š eihas, vē los atstā t pozitī vas atsauksmes par viesnī cu. Skaista teritorija, draudzī gs personā ls, garš ī gi ē dieni. Mums tik ļ oti patika uzturē š anā s tur, ka negribē jā m braukt prom! Iesaku visiem vismaz vienu reizi apmeklē t š o viesnī cu. … Tomēr ▾ Labdien. Nesen atgriezos no Š arm eš Š eihas, vē los atstā t pozitī vas atsauksmes par viesnī cu. Skaista teritorija, draudzī gs personā ls, garš ī gi ē dieni. Mums tik ļ oti patika uzturē š anā s tur, ka negribē jā m braukt prom! Iesaku visiem vismaz vienu reizi apmeklē t š o viesnī cu.
Vē los pieminē t viesnī cas vadī tā ju Muhamedu, reģ istratū rā mū s sagaidī ja draudzī gs darbinieks Omrans. Ī paš s paldies visiem viesnī cas š efpavā riem par gardo ē dienu pā rpilnī bu. Gribu pateikties visiem, kas mū s apkalpoja vā rdā : bā rs restorā nā - Mostafa, Ahmeds, Mina, Hasans, Raš a - skaista, smaidī ga meitene. Vestibila bā rs - Gerges, Rami, Abanayub, Ahmed Asfor un Peter. Pludmales bā rs – Miš ela ir gudra, strā dī ga un jautra bā rmene! Ē damistaba – viss personā ls, ī paš i pozitī vais puisis Gē rgess. Super č etri animatori, kuri neļ ā va mums garlaikoties - Manass, Gonzo, Ali Iradž i un vienkā rš i Ali, kurš prot runā t 4 valodā s, liela cieņ a viņ am!
Liels paldies Annai, kura interesē jā s, vai ar mums viss ir kā rtī bā , un kura vairā kkā rt nā ca palī gā . Vē los pateikties arī cilvē kam, kurš uzturē ja mū su istabu tī ru – uzmanī gajam un bezrū pī gajam Muhamedam Abdulhamidam.
Mē s jū s mī lam un ceram, ka tiksimies vē l!
аватар marinatikh
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ļ oti jauka viesnī ca ar lielisku servisu. Mums ļ oti patika mū su uzturē š anā s š ajā viesnī cā . Tieš ā m ļ oti uzmanī ga personā la attieksme pret saviem viesiem. Istaba mums bija pē c remonta, nekā du sū dzī bu nav. … Tomēr ▾ Ļ oti jauka viesnī ca ar lielisku servisu. Mums ļ oti patika mū su uzturē š anā s š ajā viesnī cā . Tieš ā m ļ oti uzmanī ga personā la attieksme pret saviem viesiem. Istaba mums bija pē c remonta, nekā du sū dzī bu nav. Ē diens labs, izvē le liela, bē rnu galds arī . Rotaļ u laukums ir liels un labs. Baseins ir apsildā ms. Viesnī ca ir ļ oti tī ra un skaista. Daž i raksta, ka lidmaš ī nas traucē – es nezinu, man tas ir ī paš s š arms – skatī ties, kā tā s nolaiž as, manuprā t, ir jautri. Ar slē gtu balkonu nekas netraucē ja skaņ ai. Kā arī transfē rs uz jū ru – pusotra minū te un esat tieš i pludmalē . Man ļ oti patika š is ī sais ceļ ojums. Arī pilsē tas rajons, kurā atrodas viesnī ca, ir pā ri visam uzslavu. Manuprā t, š is ir absolū ti labā kais variants cenas un kvalitā tes ziņ ā . Esmu apsvē ris daudzas viesnī cas un pat devos uz tā m vē lā k – SIERRA ir labā kā š ajā cenu kategorijā (un VISS arī iekļ auts! ) 2023. gada pavasarī . Salī dzinā t noteikti nav ko. PS: ī paš s paldies Salah darbiniekam (mā jvieta ē kā Nr. 2) par š edevriem, ko viņ š mums izkā rtoja no ziediem un dvieļ iem. Tas ir tikai atseviš ķ s stā sts)))
аватар kiseleva7070
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cas teritorija zaļ a, ļ oti kopta, skaista. Daž ā du krā su divstā vu ē kas pieš ķ ir viesnī cai papildu krā sainu izskatu. Istabas ar balkoniem otrajā stā vā , gaiš as, tī ras, viss dzī voš anai nepiecieš amais. … Tomēr ▾ Viesnī cas teritorija zaļ a, ļ oti kopta, skaista. Daž ā du krā su divstā vu ē kas pieš ķ ir viesnī cai papildu krā sainu izskatu. Istabas ar balkoniem otrajā stā vā , gaiš as, tī ras, viss dzī voš anai nepiecieš amais. Ē diens ir daudzveidī gs un garš ī gs. Labs SPA, kurā ir sauna, dž akuzi, iekš telpu baseins, trenaž ieru zā le, pē c vē lē š anā s (par maksu) veic masā ž u. Atpū tu viesnī cā s iespē jams daž ā dot ar papildus pakalpojumiem: spē lē t tenisu, galda tenisu, biljardu, boulingu, golfu, š ahu, slidot, ū dens volejbolu. Animatori ir ļ oti aktī vi puiš i. Tieš i ā rpus teritorijas vakaros pastaigā jieties pa gaiš o un skaisto Soho laukumu, klausieties dziedoš ā s strū klakas mū ziku. Teritorija ir labi apsargā ta. Visi viesnī cas darbinieki ir draudzī gi un izpalī dzī gi, vienmē r smaidī gi.
Крытый бассейн в СПА Сауна в СПА Территория отеля Транспорт, который возит к морю Красивая территория отеля Шахматы на свежем воздухе
Parādīt vairāk »


Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель находится на второй береговой линии, под управлением сети Savoy. Туристы могут пользоваться инфраструктурой отеля Savoy, расположенного через дорогу (кроме ресторанов). Открыт в 2004 году, последняя частичная реконструкция прошла в 2016 году. Отель состоит из комплекса 2-этажных корпусов. Состоит из одного 1-этажного корпуса (без номеров) и одиннадцати 2-этажных блоков. Отель Sierra для пар, компании друзей и семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta В 6 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх, 15 км от Наама Бей, в бухте Шаркс Бей.
Pludmales apraksts Ширина пляжной полосы 45 м, длина пляжной полосы 75 м. Пляж находится на территории отеля Savoy. Вход в море - рядом кораллы, рекомендуется использовать специальную обувь. Бесплатный автобус (с левой стороны от Egypt Hall) до пляжа Savoy ходит каждые полчаса, с 08:00-18:00.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа (бесплатно), услуги консьержа, услуги по продаже билетов, экскурсионное бюро, услуги по глажке одежды (платно), 1 основной ресторан Mountain View с террасой, сервирующий шведский стол (2 а’ля карт в Soho Square), 10 баров (3 в Soho Square), 8 конференц-залов (до 1400 персон), 7 бассейнов (1 крытый с подогревом в зимнее время, 6 открытых: 1 с морской водой, 5 с подогревом в зимнее время), барбекю, терраса для загара. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Открытый бассейн с подогревом в зимний период, услуги няни по предварительной резервации.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 6 теннисных кортов (с грунтовым покрытием), дартс, кинозал, караоке, библиотека.
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • golfs  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Номерной фонд отеля насчитывает 393 номера.

Istabās

В номере есть кондиционер, Wi-Fi (платно), телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон (не во всех номерах). Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns (ne visās istabās)
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese P.O. Box 169 White Knight Beach, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: +2 069 3 602 500
Tīmekļa vietne: Sierra Sharm El Sheikh Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.