Sierra Sharm El Sheikh Hotel 5*– Atsauksmes

418
Novērtējums 9.510
№2 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
9.4 Numurs
9.6 apkalpošana
9.5 Tīrība
9.4 Uzturs
9.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas otrajā krasta līnijā, ko pārvalda Savoy ķēde. Tūristi var izmantot Savoy Hotel infrastruktūru, kas atrodas pāri ceļam (izņemot restorānus). Atklāta 2004. gadā, pēdējā daļēja rekonstrukcija notika 2016. gadā. Viesnīca sastāv no 2 stāvu ēku kompleksa. Sastāv no vienas 1 stāvu ēkas (bez numuriem) un vienpadsmit 2 stāvu korpusiem. Viesnīca Sierra pāriem, draugu grupām un ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар boomerangpoltava
 •  apceļots 10.02.2023
Novērtējums 10.0
SIERRA RESORT Š armā ir viena no labā kajā m viesnī cā m! Renovē tas telpas, uzmanī gs un viesmī lī gs personā ls, zaļ a un skaista teritorija, ziemas laikā iesildī ti baseini, lieliska maltī te, garš ī gs saldē jums. … Tomēr ▾ SIERRA RESORT Š armā ir viena no labā kajā m viesnī cā m!
Renovē tas telpas, uzmanī gs un viesmī lī gs personā ls, zaļ a un skaista teritorija, ziemas laikā iesildī ti baseini, lieliska maltī te, garš ī gs saldē jums.
Atraš anā s vieta ir ideā la - SOHO laukums atrodas tieš i pie ieejas.
Uz pludmali varat staigā t pa Soho laukumu (6-7 minū tes) vai doties ar bezmaksas transfē ru (2 minū tes un esat pludmalē ).
Papildu paldies Mr. Mohameds Sobhijs – viņ š mums bija ļ oti uzmanī gs un izpalī dzī gs!
Dodieties tur bez vilcinā š anā s!
Novē lu Sjerrai tikai to labā ko!
Ar cieņ u, Evgenia
аватар Vita2023
Ļ oti patī kams personā ls. Viesnī cas vadī tā js Muhameds vienmē r jautā ja, vai ir vē lmes. Kam patī k labi paē st un dzert daudz bezmaksas dzē rienu un atpū sties pie baseiniem vai jū ras mā jī gā viesnī cā , tad jū s esat š eit!. … Tomēr ▾ Ļ oti patī kams personā ls. Viesnī cas vadī tā js Muhameds vienmē r jautā ja, vai ir vē lmes. Kam patī k labi paē st un dzert daudz bezmaksas dzē rienu un atpū sties pie baseiniem vai jū ras mā jī gā viesnī cā , tad jū s esat š eit!
аватар _Anna_Lee
 •  apceļots Aizvakar
Novērtējums 10.0
Ļ oti forš a, skaista viesnī ca, super serviss, salī dzinā jā m ar citā m viesnī cā m) Bā rmeņ i, uzņ emš ana, animatori ir vienkā rš i jauki Atseviš ķ a mī lestī ba pret kaķ iem??? ? … Tomēr ▾ Ļ oti forš a, skaista viesnī ca, super serviss, salī dzinā jā m ar citā m viesnī cā m)
Bā rmeņ i, uzņ emš ana, animatori ir vienkā rš i jauki
Atseviš ķ a mī lestī ba pret kaķ iem??? ?
аватар razipwns
 •  apceļots 5 dienas atpakaļ
Novērtējums 10.0
Sveiki. Sā kotnē ji paš i meklē ja viesnī cu, tā bija Š armā (mazā vē ja dē ļ ) un pē c daudzu video apskatu apskatī š anas izvē le krita uz Sjerru! Uzreiz atzī mē ju, ka neesmu nirš anas, zivju un tā tā lā k cienī tā js. … Tomēr ▾ Sveiki. Sā kotnē ji paš i meklē ja viesnī cu, tā bija Š armā (mazā vē ja dē ļ ) un pē c daudzu video apskatu apskatī š anas izvē le krita uz Sjerru! Uzreiz atzī mē ju, ka neesmu nirš anas, zivju un tā tā lā k cienī tā js. un orientieris bija: vispā rē js dizains/atraš anā s vieta.

Reģ istrē š anā s bija no rī ta, reģ istratū rā mū s sagaidī ja ļ oti pieklā jī gi un, neskatoties uz agro reģ istrē š anos, uzreiz tikā m iekā rtoti 6. korpusā , Garden View istabiņ ā ar balkonu. Istabā ir viss nepiecieš amais, viss darbojas, un galvenais - skats uz dā rzu ir tikai pasaka!
Istabu uzkopš ana augstā kā lī menī!

Es izcelš u atseviš ķ u rindkopu par visa noformē jumu - viss ir tik š iki un skaisti nostrā dā ts, ka katru dienu apgriezā m vairā kus apļ us, lai fotografē tu/video, katru viesnī cas stū ri, katru palmu, katru augu - viss ir tik harmoniski uz daudzkrā sainu ē ku fona, ka es vienkā rš i gribu tur staigā t un staigā t! Kā pasakā ! Teritorija diezgan liela, gribē jā s bū t visur vienlaicī gi! ! (((((((

Uzturs.
Galvenajā restorā nā - pieklā jī gi daudzveidī gi ē dieni, katrs atradā m ko sev tī kamu un bija ļ oti garš ī gi! Uz Hakuna Matata izdevā s aizbraukt tikai vienu reizi, jo vairs nebija laika un nevaru to objektī vi novē rtē t. Bā ri - vietē jais alkohols, bā rmeņ i gatavo kokteiļ us gan no ē dienkartes, gan pē c Jū su personī gā pasū tī juma! Arī - galvenais un uz Soho strā dā lī dz vieniem naktī , lai var pastaigā ties ilgā k)

Personā ls. Visi ir ļ oti forš i (un tieš ā m ir ar ko salī dzinā t) !! ! Visi visu zina, visi visu stā sta un stā sta, un es runā ju ne tikai par viesu attiecī bā m, bet par katru darbinieku, ar kuru man varē tu bū t jā sazinā s. Animatori ir ļ oti forš i puiš i, bija patī kami sazinā ties un izklaidē ties ar visiem))

Jū ra - zivju un koraļ ļ u cienī tā jiem, manuprā t, tā ir ļ oti piemē rota, jo bija pietiekami daudz cilvē ku ar maskā m / akvalangu)

Baseini bija apsildā mi! Mē s bijā m patieš ā m pā rsteigti! Wi-fi aptver visu viesnī cas teritoriju + pludmali, tā pē c sim karte nav nepiecieš ama.
Starp citu, neskatoties uz to, ka viesnī ca ir ģ imenes viesnī ca - katru vakaru animatori pulcē ballī tes klubos ne tikai Soho, bet arī citā s pilsē tas vietā s.

Izbraukš anas dienā viņ i lū dza vē lo izrakstī š anos un mums iedeva vē l vienu istabu 7. korpusa pirmajā stā vā ar skatu uz baseinu, viss bija arī labi kopts, viss bija kā nā kas, un skats bija ī paš i ī paš s. daž ā di un š iki!

Kopumā esmu pā rliecinā ts, ka mē s vē l atgriezī simies! Paldies Sierra!

P. S. Ja tev patī k kaķ i, š ī ir ī stā vieta tev!
аватар Mmillochka
 •  apceļots 5 dienas atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ir ļ oti cienī ga! Mī nusi nav atrasti. Iekā rtojā mies pirms noteiktā laika, 6. korpusā iedeva labu istabu, atraš anā s vieta ē rta un tuvu restorā nam un baseinam. Apkalpoš ana un personā ls super, visi draudzī gi, bā rmeņ i, viesmī ļ i restorā nā , istabu apkopē ja, pavā ri - bija patī kami papļ ā pā t! Apsildā mi baseini, super animā cija, daudz aktivitā š u: volejbols, zumba, š autriņ as, ū dens aerobika, joga, stiepš anā s. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir ļ oti cienī ga! Mī nusi nav atrasti. Iekā rtojā mies pirms noteiktā laika, 6. korpusā iedeva labu istabu, atraš anā s vieta ē rta un tuvu restorā nam un baseinam. Apkalpoš ana un personā ls super, visi draudzī gi, bā rmeņ i, viesmī ļ i restorā nā , istabu apkopē ja, pavā ri - bija patī kami papļ ā pā t! Apsildā mi baseini, super animā cija, daudz aktivitā š u: volejbols, zumba, š autriņ as, ū dens aerobika, joga, stiepš anā s... Super animatori! Patī kams bonuss bija bezmaksas biljarda spē les, boulings vai teniss un slidotava, vē l 2 braucieni uz dž akuzi ar saunu, no kuriem izvē lē ties - tas ir paredzē ts viesiem ar augstā kā s kvalitā tes rokassprā dzē m! Ē diens ļ oti garš ī gs, mums vienmē r bija no kā izvē lē ties! Diskotē kas katru dienu - maksas, izved uz citiem klubiem! Bijā m uz vienu Savojā - dejojā m no sirds! Vakara animā cija ir pieejama arī viesnī cā un vietnē Soho! Soho ir ļ oti skaists un liels pluss ir tas, ka viesnī ca atrodas tieš i laukumā! !
Pludmale lieliska, ļ oti skaista un zaļ a, smilš aina ieeja nav, tikai no pantones, bet mums tā nebija problē ma! Ar bezmaksas autobusu lī dz pludmalei ir jā iet 5 minū š u braucienā vai 10 minū š u gā jienā , lai pastaigā tu pa Savoy viesnī cu! Viesnī cas teritorija ir brī niš ķ ī ga. Pagā ja 7 dienas un visi bildē jā s, ir daudz vietu, apstā dī jumi, palmas, skaisti ziedi, krā sainas mā jas - mī lestī ba! Viesnī cā ir daudz draudzī gu un murgojoš u kaķ u))) Kopumā viesnī ca pā rspē ja visas mū su cerī bas! ! ! Mē s zinā jā m, ka viesnī ca ir laba, bet tik daudz? ? Ieteiksim draugiem un noteikti atgriezī simies!
аватар Svetlana210177
 •  apceļots 1 nedēļa atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c tū roperatora ieteikuma un daudzā m atsauksmē m internetā . Savā izvē lē nekļ ū dī jā mies un nenož ē lojā m. Brī niš ķ ī ga viesnī ca no tikš anā s ar viesu reģ istratū rā un iekā rtoš anā s numurā . … Tomēr ▾ Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c tū roperatora ieteikuma un daudzā m atsauksmē m internetā . Savā izvē lē nekļ ū dī jā mies un nenož ē lojā m. Brī niš ķ ī ga viesnī ca no tikš anā s ar viesu reģ istratū rā un iekā rtoš anā s numurā . Pieņ emts, veikts, viss sī ki izskaidrots kas, kur un kā . Skaista teritorija, uzmanī gs un izpalī dzī gs personā ls. Daudzi baseini ar daž ā du dziļ umu ir apsildā mi, katrā ir bā rs, kurā tiek piedā vā ta dzē rienu un saldē juma izvē le. Ē diens ir daudzveidī gs un milzī gā sortimentā , katrs var izvē lē ties pē c garš as. Lī dz pludmalei jā iet apmē ram 5 minū tes, vai arī varat izmantot transporta pakalpojumus, kas kursē no pludmales vai viesnī cas ik pē c 20 minū tē m. Ī paš s paldies personā lam, kas izklaidē viesus pie baseiniem, uz vietas un pludmalē . Pludmalē ir savs bā rs, kurā tiek piedā vā ti arī dzē rieni un uzkodas. Pludmale ir smilš aina un tī ra.
Jū ra ir skaista, var nirt ar masku un apskatī t daž ā da izmē ra un krā sas koraļ ļ us un zivis. No pulksten 10 lī dz 01 viesnī cas ē kā ir atvē rts bā rs. Biju patī kami pā rsteigts, ka Wi-Fi darbojas visur viesnī cā un pludmalē . Izsaku pateicī bu visam viesnī cas personā lam par patī kamo uzturē š anos un daudzā m neaizmirstamā m pieredzē m.
аватар VeraNadezhdaLubov
 •  apceļots 2 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cu izvē lē jā mies pē c atsauksmē m un tā , ka ziemā bija maz vē ja, jo pagā juš ajā gadā mums bija nepatī kama pieredze laikapstā kļ u dē ļ. Tā tad, mē s reģ istrē jā mies pē c 22. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies pē c atsauksmē m un tā , ka ziemā bija maz vē ja, jo pagā juš ajā gadā mums bija nepatī kama pieredze laikapstā kļ u dē ļ.
Tā tad, mē s reģ istrē jā mies pē c 22.00 Reģ istrā cija bija ā tra, viņ i iedeva istabu bez balkona, logi pavē rā s uz blakus istabas terasi, gultas bija atseviš ķ as. Viņ i lū dza pā rģ ē rbties, viņ i piedā vā ja istabu citā ē kā ar iekš pagalmu. Jautā jumu par numuru nebija, te viss bija sakā rtots. Uzkopš ana ir visu laiku labā kā . Puika ir ļ oti draudzī gs, taisī ja gulbjus, kaisī ja gultu ar rož u ziedlapiņ ā m un pilnī gi bez maksas. Mums ar vī ru pē c tam kļ uva neē rti, devā mies samainī t dolā rus un sā kā m atstā t dzeramnaudu. Istabā bija viss nepiecieš amais: tē ja, kafija, tē jkanna, fē ns, š ampū ni, ž elejas, ķ ermeņ a losjoni, cepures utt. Viss tika papildinā ts laicī gi. Zinu, ka pē c pieprasī juma tika nodroš inā ti peldmē teļ i un č ī bas. Mē s nejautā jā m.
Reģ istratū ra mums paskaidroja, kur viss atrodas, kur atrodas Hakuna Matata restorā ns, kā nokļ ū t Soho.
Tā kā ieraš anā s bija vē la, vakariņ as tika piedā vā tas Hakuna Matata restorā nā . Principā tur paē dā m vakariņ as un vairs negā jā m. Man patika galvenais restorā ns, un nebija vē lmes atkal doties uz Hakuna Matata, lai gan mums patika tas, ko mē s tur ē dā m.
Ierodoties piedā vā vauč erus, bet mē s devā mies tikai uz boulingu. Spē lē jā m kopā ar vī ru, spē le aizņ ē ma 20 minū tes. Bija interesanti. Pirtī un dž akuzi negā jā m, iepirkš anā s centrs bija no 9 lī dz 12. Tas nav ī paš i ē rti, un es varu iet uz pirti mā jā s.
Š ai viesnī cai ir ļ oti kompakts, bet brī niš ķ ī gs rajons. Viss ir zaļ š , un var redzē t, ka viss ir kopts. Pievē rsā m uzmanī bu, lai baseini tiktu regulā ri tī rī ti, vakaros veicā m ū dens mē rī jumus. Ē dienu ē damistabā pā rbaudī ja arī ī paš a Higiē nas brigā de. Mums nebija nekā du ē š anas traucē jumu. Ē diens kā dam var š ķ ist vienmuļ š , bet mums ne reizi nedē ļ ā nav bijis garlaicī gi: paipalas, pī le, liellopa gaļ a, vista, tī tars, zivis, jū ras veltes.
Un gardi kokteiļ i bā rā!
Man ļ oti patika pakalpojums. Ļ oti laipns un izpalī dzī gs personā ls, kas strā dā tū ristu ē rtī bā m. Viss ļ oti neuzbā zī gi, ar smaidu, draudzī gi. Ir ar ko salī dzinā t, personā ls vienkā rš i lielisks.
Vienī gā piezī me ir par animā ciju. Š ajā gadī jumā pat ne piezī me, bet vē lme. Puiš i ir ļ oti dzī vespriecī gi un pozitī vi, priecē ja viesus no rī ta lī dz vakaram. Bet vakara programma ir kaut kas...Mē s esam pieraduš i, ka ir daž i numuri, priekš nesumi, š ovi. Ir arī mā jas ballī te, kurā vienmē r piedalī jā s vieni un tie paš i cilvē ki. Nē , bija ļ oti jautri, jo sanā ca laba kompā nija. Tač u tieš i vakara izrā de nesasniedza viesnī cas bā ru. Pa dienu viss bija lieliski. Un es gribē tu diskotē ku, vismaz vienu stundu pieauguš ajiem.
Mē s janvā rī ceļ ojā m ar baž ā m, ņ ē mā m siltas drē bes. Bet mums paveicā s ar laikapstā kļ iem. Nebija karsti, bet ē rti. Peldbaseini ar tik labu apkuri, pirkti no sirds. Viņ i pat devā s uz jū ru.
Un es, neģ ē lis, arī tajā iekā pu. Vē jš brī ž iem bija, bet ne stiprs un no tā varē ja paslē pties
Kopumā pā rē jais un viesnī ca atstā ja tikai pozitī vus iespaidus, drosmī gi lieku 10 no 10. Ieteikš u viesnī cu!
Номер Номер
аватар olegdavidenko.dndz
 •  apceļots 2 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 10.0
No lidostas mū s sagaidī ja autobuss, kas aizveda uz viesnī cu. Tiklī dz ieradā mies, pē c 30 minū š u ieraš anā s mū s ā tri nosē dinā ja. Mums tika pieš ķ irta "Ģ imenes istaba" - tā ir tī ra, skaista un ar lielisku skatu uz baseinu, duš u un karstu ū deni ar lielisku Wi-Fi. … Tomēr ▾ No lidostas mū s sagaidī ja autobuss, kas aizveda uz viesnī cu. Tiklī dz ieradā mies, pē c 30 minū š u ieraš anā s mū s ā tri nosē dinā ja. Mums tika pieš ķ irta "Ģ imenes istaba" - tā ir tī ra, skaista un ar lielisku skatu uz baseinu, duš u un karstu ū deni ar lielisku Wi-Fi. Ē dinā š ana pē c grafika, ļ oti garš ī ga produktu bagā tī ba, augļ i. Ē dienu izvē le ir ļ oti milzī ga: vista, jū ras veltes, dzē riens, liellopu gaļ a, zivis. kopumā ē diens ir lielisks. Apkalpoš ana bā ros ļ oti laba, puiš i atdod visu iespē jamo un vienmē r jautā vai viss ir kā rtī bā ? Es satiku draugu vā rdā Islā ms, liels sveiks viņ am un paldies par labo kompā niju. Liels paldies arī Andž elo un Minai un Ahmetam – jū s padarī jā t manu uzturē š anos neaizmirstamu! Iesaku š o viesnī cu, noteikti iegriezī simies š eit vē l! P. S Wi-Fi uztver pat jū rā , kas bija ļ oti pā rsteidzoš i)
На фото Mina, передаю огромное спасибо!
аватар Oksanalukanenko663
 •  apceļots 2 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca pā rspē ja visas mū su cerī bas!! ! Mū s sagaidī ja draudzī gs personā ls un pē c pusstundas mums jau iedeva istabiņ as atslē gu, mums bija “Ģ imenes istaba”. Istaba ir liela, gaiš a ar skaistu skatu uz baseinu ar jū ras ū deni. … Tomēr ▾ Viesnī ca pā rspē ja visas mū su cerī bas!! ! Mū s sagaidī ja draudzī gs personā ls un pē c pusstundas mums jau iedeva istabiņ as atslē gu, mums bija “Ģ imenes istaba”. Istaba ir liela, gaiš a ar skaistu skatu uz baseinu ar jū ras ū deni. Katru dienu mū su istabā tī rī ja un mainī ja dvieļ us un gultas veļ u, starp citu, gultas veļ a un dvieļ i bija sniegbalti un labi smarž oja, mums iedeva halā tus un č ī bas, kas bija patī kams pā rsteigums. Teritorijā ir daudz baseinu, ļ oti zaļ š jau no rī ta, strā dnieki strā dā kā bites, kas laista, kas pļ auj zā li, teritorija nav liela, bet ļ oti mā jī ga. Ī paš s paldies bā rmenim Andž elo, Aminei par brī niš ķ ī gajiem kokteiļ iem, ļ oti garš ī gi un krā saini. Ē diens ļ oti daudzveidī gs, deva jū ras veltes, lielu augļ u izvē li, zemenes, arbū zus, melones, kā jau janvā rim, tas man liekas liels pluss. Tagad mē s ar ģ imeni esam š eit. Ieteikt. Tieš ā m labs piecinieks.
аватар monica_petrachi
 •  apceļots 2 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ļ oti jauka viesnī ca. Personā ls bija profesionā ls un draudzī gs. Ē diens bija garš ī gs un daudzveidī gs. Lieliska animā cijas komanda. Viss ir lieliski: siltā laika baseini, dā rzs, SPA centrs un, protams, visas iespē jas, kas jums ir SOHO SQUARE. … Tomēr ▾ Ļ oti jauka viesnī ca. Personā ls bija profesionā ls un draudzī gs. Ē diens bija garš ī gs un daudzveidī gs. Lieliska animā cijas komanda. Viss ir lieliski: siltā laika baseini, dā rzs, SPA centrs un, protams, visas iespē jas, kas jums ir SOHO SQUARE. Mums bija lieliskas brī vdienas, un mē s noteikti atgriezī simies.
Parādīt vairāk »


Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель находится на второй береговой линии, под управлением сети Savoy. Туристы могут пользоваться инфраструктурой отеля Savoy, расположенного через дорогу (кроме ресторанов). Открыт в 2004 году, последняя частичная реконструкция прошла в 2016 году. Отель состоит из комплекса 2-этажных корпусов. Состоит из одного 1-этажного корпуса (без номеров) и одиннадцати 2-этажных блоков. Отель Sierra для пар, компании друзей и семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta В 6 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх, 15 км от Наама Бей, в бухте Шаркс Бей.
Pludmales apraksts Ширина пляжной полосы 45 м, длина пляжной полосы 75 м. Пляж находится на территории отеля Savoy. Вход в море - рядом кораллы, рекомендуется использовать специальную обувь. Бесплатный автобус (с левой стороны от Egypt Hall) до пляжа Savoy ходит каждые полчаса, с 08:00-18:00.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа (бесплатно), услуги консьержа, услуги по продаже билетов, экскурсионное бюро, услуги по глажке одежды (платно), 1 основной ресторан Mountain View с террасой, сервирующий шведский стол (2 а’ля карт в Soho Square), 10 баров (3 в Soho Square), 8 конференц-залов (до 1400 персон), 7 бассейнов (1 крытый с подогревом в зимнее время, 6 открытых: 1 с морской водой, 5 с подогревом в зимнее время), барбекю, терраса для загара. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Открытый бассейн с подогревом в зимний период, услуги няни по предварительной резервации.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 6 теннисных кортов (с грунтовым покрытием), дартс, кинозал, караоке, библиотека.
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • golfs  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Номерной фонд отеля насчитывает 393 номера.

Istabās

В номере есть кондиционер, Wi-Fi (платно), телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон (не во всех номерах). Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese P.O. Box 169 White Knight Beach, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: +2 069 3 602 500
Tīmekļa vietne: Sierra Sharm El Sheikh Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.