Sierra Sharm El Sheikh Hotel 5*– Atsauksmes

328
Novērtējums 9.010
№3 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
9.0 Numurs
9.1 apkalpošana
9.1 Tīrība
8.9 Uzturs
9.2 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas otrajā krasta līnijā, ko pārvalda Savoy ķēde. Tūristi var izmantot Savoy Hotel infrastruktūru, kas atrodas pāri ceļam (izņemot restorānus). Atklāta 2004. gadā, pēdējā daļēja rekonstrukcija notika 2016. gadā. Viesnīca sastāv no 2 stāvu ēku kompleksa. Sastāv no vienas 1 stāvu ēkas (bez numuriem) un vienpadsmit 2 stāvu korpusiem. Viesnīca Sierra pāriem, draugu grupām un ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар aminaamir777
 •  apceļots 1 nedēļa atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ē ģ iptē bija pirmā reize, ļ oti ilgi vajadzē ja izvē lē ties viesnī cu??? ? Tī ra, mā jī ga un ē rta viesnī ca. Ir daudz plusu, ē diens ļ oti garš ī gs, daudzveidī gs, bija viss (gaļ a, vista, zivis, cepti krabji, tī tars). … Tomēr ▾ Ē ģ iptē bija pirmā reize, ļ oti ilgi vajadzē ja izvē lē ties viesnī cu??? ? Tī ra, mā jī ga un ē rta viesnī ca. Ir daudz plusu, ē diens ļ oti garš ī gs, daudzveidī gs, bija viss (gaļ a, vista, zivis, cepti krabji, tī tars). Jū ra krā š ņ a, savs rifs??? ? Viesnī cas atraš anā s vieta ir vienkā rš i lieliska, blakus Soho laukumam. Viesnī cas personā lu var slavē t un slavē t, ļ oti pieklā jī gs un labsirdī gs. Atseviš ķ i vē los atzī mē t Mukhamedu, brī niš ķ ī gu uzņ emš anu un palī dzī bu visos jautā jumos??? ? Iesaku visiem. Mē s noteikti atgriezī simies
аватар Nadya_l
 •  apceļots 1 nedēļa atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ī nav pirmā reize Ē ģ iptē , bet š ī viesnī ca bija patī kams pā rsteigums?? * Teritorija liela un zaļ a, daudz baseinu, vakaros var pastaigā ties pa Soho laukumu, kas atrodas pā ris minū š u attā lumā no viesnī cas. … Tomēr ▾ Š ī nav pirmā reize Ē ģ iptē , bet š ī viesnī ca bija patī kams pā rsteigums??
* Teritorija liela un zaļ a, daudz baseinu, vakaros var pastaigā ties pa Soho laukumu, kas atrodas pā ris minū š u attā lumā no viesnī cas. Tā pat katru vakaru kursē bezmaksas transports uz vecpilsē tu un Naama Bay, kas ir ļ oti ē rti.
* Personā ls ļ oti pieklā jī gs un draudzī gs, vienmē r jautā vai viss ir kā rtī bā . Ī paš s paldies vadī tā jam Mohammedam, kurš vienmē r ir bijis ļ oti uzmanī gs un gā dī gs, savas jomas profesionā lis????
* Ē diens diezgan daudzveidī gs un garš ī gs: zivs, gaļ a, itā ļ u stū rī tis ar makaroniem, pica un burgeri??? ? , augļ i un saldumi, kruasā ni š ķ ir mī lestī bu??? ? . Jū s noteikti neaizbrauksit izsalcis. )
* Istaba bija diezgan mā jī ga ar verandu ar skatu uz nelielu un klusu baseinu, skaņ as izolā cija ir lieliska. Pē c pieprasī juma 5 minū š u laikā tika atnesti halā ti un č ī bas ??? ? tī rī š ana katru dienu, internets pat pludmalē.
* Viesnī cas galvenais pluss un bonuss ir smilš aina pludmale ar patī kamu mū ziku un ļ oti skaists koraļ ļ u rifs ar krā sainā m daž ā da izmē ra zivī m??? ? Glā bē ji ir ļ oti uzmanī gi
Jū s varat iet uz pludmali, vai arī varat braukt ar mikroautobusu, kas kursē ik pē c 20 minū tē m??? ? tas mū s netraucē ja)
*Ī paš u uzmanī bu pelnī juš i 8 viesnī cas kaķ i??? ? viss tī rs, ar medu. pases, ļ oti draudzī gi))
*Godī gs pā rskats un padoms apmeklē t Sjeriju)))
Vē lreiz paldies par lieliskajā m brī vdienā m un labā m atmiņ ā m??? ?
Рассвет
аватар levchenkobrn
 •  apceļots 1 nedēļa atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laba diena. Š ī gada septembrī es atkal viesojos Ē ģ iptē , un pirmo reizi biju 2018. gadā . Pē c atgrieš anā s no pirmā brauciena es visiem stā stī ju, cik lieliski esmu atpū tusies. Toreiz man nebija ar ko salī dzinā t, bet tagad ir. … Tomēr ▾ Laba diena. Š ī gada septembrī es atkal viesojos Ē ģ iptē , un pirmo reizi biju 2018. gadā . Pē c atgrieš anā s no pirmā brauciena es visiem stā stī ju, cik lieliski esmu atpū tusies. Toreiz man nebija ar ko salī dzinā t, bet tagad ir. Par sevi secinā ju, ka pā rē jais atkarī gs no viesnī cas izvē les. Un Sierra Hotel ir kaut kas tā ds, kas atbilst rē ķ inam. Skaistas ē kas, mā jī gas istabas, glā stoš s apstā dī jumu izskats visā teritorijā , bā ri ar bezalkoholiskajiem dzē rieniem un saldē jumu. Pirts, ē nas korta, boulinga abonements. Viesnī ca atrodas SOHO pilsē tas galvenajā laukumā , kur var redzē t dzī vo mū ziku un dziedoš as strū klakas, pasē dē t mā jī gā kafejnī cā vai vienkā rš i pastaigā ties, tur ir tik brī niš ķ ī gs un neticams apgaismojums. Un kā ds draudzī gs personā ls!! ! Par jebkuru jautā jumu, jebkurā valodā , viņ i jums palī dzē s. Liels trauku sortiments. Un visvairā k mani pā rsteidza telpas iekā rtojums.
Par visu ir padomā ts: apgaismojums, tē jkanna, mā jī gas gultas ar baltu veļ u un viss nepiecieš amais duš ai (lī dz matu cepurī tei). Un tas, kas mani pā rsteidza, bija diegu, pogu un tapas komplekts. Es vienkā rš i iemī lē jos visā tur. Un es jums ļ oti iesaku, ja vē laties atpū sties Ē ģ iptē , atpū tieties Sierra viesnī cā . Jū s nenož ē losiet!! ! . Natā lija. Kazahstā na.
аватар Balzada
 •  apceļots 1 nedēļa atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lieliska viesnī ca ar lielisku infrastruktū ru un ē rtu atraš anā s vietu. Tas atrodas 10 minū š u attā lumā no lidostas, un no tā paveras skats uz Soho izklaides zonu (Arbat). Neskatoties uz to, ka viesnī ca atrodas otrajā krasta lī nijā , nokļ ū š ana pludmalē nav grū ta, ik pē c 20 minū tē m kursē autobuss ar jauku, draudzī gu onku vai arī var iet 10 minū tē s. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca ar lielisku infrastruktū ru un ē rtu atraš anā s vietu. Tas atrodas 10 minū š u attā lumā no lidostas, un no tā paveras skats uz Soho izklaides zonu (Arbat). Neskatoties uz to, ka viesnī ca atrodas otrajā krasta lī nijā , nokļ ū š ana pludmalē nav grū ta, ik pē c 20 minū tē m kursē autobuss ar jauku, draudzī gu onku vai arī var iet 10 minū tē s.
Uzturē š anā s laikā pamanī jā m, ka kontingents viesnī cā ir starptautisks, kas ir interesants fakts. Bija itā ļ i, ukraiņ i, brazī lieš i, kazahi, arā bi, krievi un pat cilvē ki no Jaunzē landes.

Pamata momenti:
- Tī ri baseini ar daž ā du dziļ umu un uzkodu bā rs
- Garda virtuve (daudzveidī ga ē dienkarte: liellopa gaļ a, zivis, vista, salā ti, deserti!!! ). Cepuri nost galvenā š efpavā ra un saldā š efpavā ra priekš ā
- Plaš s dzē rienu klā sts (americano un mojito!!! )
- Atseviš ķ a a la carte zona kafejnī cā Hakuna Matata (iesaku nogarš ot zivju zupu), ar jautriem viesmī ļ iem (Gerges!!! )
- Tiek izsniegti kuponi vienreizē jai Spa apmeklē jumam, tenisa kortam un biljardam
- Jautra un enerģ iska animatoru komanda, kas neļ ā va jums garlaikoties ne dienu, ne nakti
- Wi-Fi darbojas gandrī z visā s zonā s, arī pludmalē . Pats labā kais reģ istratū rā , ka istaba ir nedaudz vā jā ka, bet es to praktiski neizmantoju
- Ikdienas uzkopš ana un krā jumu papildinā š ana (ū dens, kafija, tē ja)
- Un pats galvenais, skaista tī ra, smilš aina pludmale ar visā m ē rtī bā m (pontons, bā rs, duš a, sauļ oš anā s krē sli, dvieļ i, rotaļ u laukumi), kur par jums pastā vī gi rū pē jas spē cī gi un vē rī gi glā bē ji. Atseviš ķ i jā atzī mē skaistā zemū dens pasaule ar daž ā dā m dzī vā m radī bā m un valdzinoš iem rifiem. Tos vislabā k var redzē t no rī ta.

Tā diem kaķ u mī ļ otā jiem kā es, viesnī cā dzī vo apmē ram 10 skaisti, sirsnī gi, tī ri un vakcinē ti kaķ i!!!
Protams, visu atvaļ inā jumu pavadī ja pieklā jī ga, neuzbā zī ga profesionā ļ u komanda no apsardzes pie ieejas, reģ istratū ras, viesmī ļ iem restorā nā , bā rmeņ iem lī dz apkopē jā m istabā s, kuri tik jauki atstā ja ē rtī bas pē c uzkopš anas))
Ī paš s paldies par uzmanī bu un darbu vecā kajam menedž erim Mohamedam, kurš pastā vī gi stā stī ja par iespē jā m, ko var izmantot viesnī cā.

Starp citu, vai jū s ieteiktu apmesties š ajā viesnī cā ?
аватар smirnov-ver
 •  apceļots 1 nedēļa atpakaļ
Novērtējums 10.0
Brī niš ķ ī ga viesnī ca ar skaistu sakoptu teritoriju, ē rtu infrastruktū ru, daudzā m vietā m, kur pavadī t laiku atvaļ inā jumā , pieklā jī gu, smaidī gu, uzmanī gu un, galvenais, neuzbā zī gu personā lu! Istabas tiek uzkoptas katru dienu, dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, gultas veļ a tiek mainī ta ik pē c 3 dienā m (! ), tiek ieliktas ū dens pudeles un š ķ ī stoš ā kafija : ) Baseini regulā ri tiek slē gti tī rī š anai un apstrā dei, es personī gi redzē ju kā š o procesu kontrolē ja san. … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī ga viesnī ca ar skaistu sakoptu teritoriju, ē rtu infrastruktū ru, daudzā m vietā m, kur pavadī t laiku atvaļ inā jumā , pieklā jī gu, smaidī gu, uzmanī gu un, galvenais, neuzbā zī gu personā lu! Istabas tiek uzkoptas katru dienu, dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, gultas veļ a tiek mainī ta ik pē c 3 dienā m (! ), tiek ieliktas ū dens pudeles un š ķ ī stoš ā kafija : ) Baseini regulā ri tiek slē gti tī rī š anai un apstrā dei, es personī gi redzē ju kā š o procesu kontrolē ja san. ā rsts.
Kā du nakti tika iztī rī tas kanalizā cijas caurules, lai iznī cinā tu baktē rijas utt. , kas liecina, ka viesnī ca rū pē jas par savu viesu droš ī bu! Atpū ta bija bezgala apmierinā ta! Paldies viesnī cai Sierra par gaiš ajā m dienā m Ē ģ iptē un sirsnī go uzņ emš anu! Noteikti ieteikš u visiem saviem draugiem un ģ imenei!
аватар rimmaissekova
Viesnī ca ļ oti laba, mums bija istabiņ a ar skatu uz lielo baseinu, numuriņ os ir kondicionieris, ē rtas gultas, garš ī gs ē diens, ļ oti pieklā jī gs personā ls, ļ oti maz bē rnu, ik pē c 5 minū tē m kursē shuttle uz jū ru (3-4 min brauciens ), izstaigā jā m arbatu 8-10 minū tes, vē l pluss, blakus Arbatam var nopirkt visu nepiecieš amo, suvenī rus un dā vanas, cenas pieņ emamas, principā visi saprot krieviski. … Tomēr ▾ Viesnī ca ļ oti laba, mums bija istabiņ a ar skatu uz lielo baseinu, numuriņ os ir kondicionieris, ē rtas gultas, garš ī gs ē diens, ļ oti pieklā jī gs personā ls, ļ oti maz bē rnu, ik pē c 5 minū tē m kursē shuttle uz jū ru (3-4 min brauciens ), izstaigā jā m arbatu 8-10 minū tes, vē l pluss, blakus Arbatam var nopirkt visu nepiecieš amo, suvenī rus un dā vanas, cenas pieņ emamas, principā visi saprot krieviski. Kopumā es ļ oti iesaku brī vdienā m.
Вид с нашего номера. Арбат. После уборки номера (романтическая атмосфера). Я как любительница кошек...была в восторге,что на территории живут кошки, они всегда сытые и не назойливые. Погружение оставило самые незабываемые впечатления.
аватар olesia1_
 •  apceļots 1 nedēļa atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirmo reizi devā mies uz Ē ģ ipti, viesnī ca tika izvē lē ta no operatora piedā vā tajiem variantiem un nemaz nenož ē loja savu izvē li. Viesnī ca ir ļ oti mā jī ga un jau no pirmajā m minū tē m jutā mies tajā kā mā jā s) Visvairā k uztraucos par savu vī ru, kurš ir ļ oti izvē lī gs ē dienam, bet man par lielu pā rsteigumu ē diens bija vienkā rš i virsū ! ļ oti liels ē dienu klā sts katrai gaumei un es domā ju, ka tī kamā kie bū s apmierinā ti) apkalpoš ana bā ros un restorā nā ir vienkā rš i krā š ņ s! Puiš i rū pī gi seko lī dzi tī rī bai un kā rtī bai uz galdiem! Viesnī cā ieradā mies pulksten 11 un uzreiz bijā m iekā rtojuš ies, negaidot 14. … Tomēr ▾ Pirmo reizi devā mies uz Ē ģ ipti, viesnī ca tika izvē lē ta no operatora piedā vā tajiem variantiem un nemaz nenož ē loja savu izvē li. Viesnī ca ir ļ oti mā jī ga un jau no pirmajā m minū tē m jutā mies tajā kā mā jā s) Visvairā k uztraucos par savu vī ru, kurš ir ļ oti izvē lī gs ē dienam, bet man par lielu pā rsteigumu ē diens bija vienkā rš i virsū ! ļ oti liels ē dienu klā sts katrai gaumei un es domā ju, ka tī kamā kie bū s apmierinā ti) apkalpoš ana bā ros un restorā nā ir vienkā rš i krā š ņ s! Puiš i rū pī gi seko lī dzi tī rī bai un kā rtī bai uz galdiem! Viesnī cā ieradā mies pulksten 11 un uzreiz bijā m iekā rtojuš ies, negaidot 14.00. istaba ir vienkā rš i lieliska! it ī paš i logs ar skatu uz ielu ar galdu un krē sliem, skats uz dā rzu ir krā š ņ s! no rī ta ir ļ oti patī kami sē dē t un dzert kafiju))) istabu uzkopš ana - nav sū dzī bu!
wi fi visā viesnī cā un pat pludmalē bija kaimiņ u viesnī cas wi fi) bez pieslē guma nebijā m) lai gan viesnī ca atrodas 2 lī nijā s, pā rē jo tas nemaz neaizē noja, jo autobuss brauc ik pē c 20 minū tē m un laiks aizņ em tikai 3 minū tes) mē s devā mies uz pludmali kā jā m, bet bija slinkums doties atpakaļ kalnā ) pludmale ir tī ra ?? ? ? vienmē r bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, bā rmeņ i pludmalē ir mana atseviš ķ a mī lestī ba) Viesnī cas zona ir ļ oti zaļ a, kas nav atrodama katrā viesnī cā (devā mies ekskursijā s un pievē rsā m uzmanī bu viesnī cas teritorijai) ir daudz baseinu, bet mē s galvenokā rt izmantojā m vienu centrā lo ar krā š ņ u ū denskritumu. Menedž eris Muhameds bija ļ oti uzmanī gs pret mums un vienmē r interesē ja, vai mums viss der un vai ir kā di komentā ri, bet ja nebija, tad mums nebija nekā du pretenziju) Gribu teikt, ka bū š u priecī gs atgriezties š ajā viesnī cā vē lreiz, vai varbū t ne vienā )))))
аватар elenkhachatryan
 •  apceļots 2 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 10.0
Tā bija neaizmirstama uzturē š anā s Sierra viesnī cā ! Ļ oti skaista, kompakta un sakopta teritorija ar daudz apstā dī jumu. Laipni un draudzī gi darbinieki: apkalpotā ji, bā rmeņ i, glā bē ji pie baseiniem un jū ras, pozitī vi un aktī vi animatori. … Tomēr ▾ Tā bija neaizmirstama uzturē š anā s Sierra viesnī cā ! Ļ oti skaista, kompakta un sakopta teritorija ar daudz apstā dī jumu. Laipni un draudzī gi darbinieki: apkalpotā ji, bā rmeņ i, glā bē ji pie baseiniem un jū ras, pozitī vi un aktī vi animatori. Mā jī gas telpas, ikdienas papildinā š ana bā rā , higiē nas preces tiek papildinā tas katru dienu. Daudzveidī gs un garš ī gs ē diens restorā nā . Viesnī ca atrodas skaistajā Soho ielā , ar daudziem veikaliem, dziedoš u strū klaku, brī niš ķ ī gu vietu ar skulptū rā m relaksē još ā m fotosesijā m un visa veida izklaidi: kafejnī cā m, restorā niem, bā riem un veikaliem. Uz skatuves ir daž ā di dejotā ju, dziedā tā ju un mū ziķ u priekš nesumi. Tiem, kas vē las, katru vakaru tiek organizē ts brauciens uz naktsklubiem. Ik pē c 20 minū tē m kursē transporta pakalpojumi uz pludmali. Ir lieliska ieeja jū rā caur pontonu. Ū dens ir kristā ldzidrs ar satriecoš u rifu. Tī ra un labiekā rtota pludmale.
аватар mery_s
 •  apceļots 2 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š armelš eihā atpū tā mies jau vairā k nekā gadu, bet tik mā jī gu visā dā ziņ ā omulī gu viesnī cu vē l neesam satikuš i. Viesnī ca bija patī kami pā rsteigta par lielisko atraš anā s vietu (tieš i blakus Soho laukumam) un sakopto teritoriju, kā arī uzmanī go un izpalī dzī go personā lu. … Tomēr ▾ Š armelš eihā atpū tā mies jau vairā k nekā gadu, bet tik mā jī gu visā dā ziņ ā omulī gu viesnī cu vē l neesam satikuš i. Viesnī ca bija patī kami pā rsteigta par lielisko atraš anā s vietu (tieš i blakus Soho laukumam) un sakopto teritoriju, kā arī uzmanī go un izpalī dzī go personā lu. Ī paš i vē los atzī mē t profesionā lu attieksmi pret viesiem no vecā kā menedž era Muhameda puses, kurš ir ļ oti uzmanī gs un vienmē r gatavs palī dzē t, kā arī restorā na Hakuna Matata vadī tā jas, kurš ne tikai paveica savu darbu, bet arī centā s ar saviem pā rsteigumiem iepriecinā t mazos restorā na viesus.
Mū su nā kamā brī vdiena noteikti bū s Sierra Hotel!!!!!!! !
аватар olga-kolegnuk
 •  apceļots 2 nedēļas atpakaļ
Novērtējums 10.0
Nesen atgriezos no Sjerras Š ī s ir manas pirmā s brī vdienas Ē ģ iptē , un esmu priecī gs, ka izvē lē jos š o viesnī cu. Viesnī cā ieradā mies ap 16.00, uzreiz tikā m iekā rtoti ē rtā plaš ā istabiņ ā ar skatu uz baseinu otrajā stā vā . … Tomēr ▾ Nesen atgriezos no Sjerras
Š ī s ir manas pirmā s brī vdienas Ē ģ iptē , un esmu priecī gs, ka izvē lē jos š o viesnī cu. Viesnī cā ieradā mies ap 16.00, uzreiz tikā m iekā rtoti ē rtā plaš ā istabiņ ā ar skatu uz baseinu otrajā stā vā . Mū su istaba bija 3517. Vispirms gribē jā m to mainī t uz pirmo stā vu, lai tam bū tu sava terase. Bet noturoties istabiņ ā pusstundu sapratā m, ka paliksim uz otro. Numurā ir balta veļ a. Peldmē teļ a un č ī bu nebija, bet zinu, ka pē c pieprasī juma tā s atnesī s. Bet mums tā s nebija vajadzī gas. Viss ir skaidrs. Gribē tos sū dzē ties, bet nav nekā . Ū dens tika papildinā ts katru dienu. Tur bija tē jkanna. Katru dienu papildinā ti tē jas krā jumi.
Man ļ oti patika viesnī cas apkā rtne. Tas nav liels, bet ē rts. Daudz apstā dī jumu, kas tiek kopti katru dienu. Vietas pietiek visiem. Personā ls pieklā jī gs, draudzī gs. Vienmē r ar smaidiem. Lī dz svē tku beigā m visi ir kā ģ imene. Ir spa. Bet mē s neapmeklē jā m.
Ir neliela trenaž ieru zā le ar aprī kojumu. Ž ē l, ka tas sā kas 9:00.
Es gribē tu tur aizbraukt agrā k.
Ē dieni restorā nā bija garš ī gi un daudzveidī gi. Es neē du tikai gaļ u. Bet zivs bija lieliska. Saldumu cienī tā jiem ir milzī ga izvē le. Daž ā di augļ i. Melone, arbū zs, apelsī ni, dateles, ā boli, vī nogas, banā ni. Atseviš ķ i es vē los atzī mē t ļ oti garš ī gas zupas. Ļ oti taisni.
Patika animatori. Vairā ki cilvē ki runā krieviski. Tas ir jauki, jo viesnī cu vairā k apmeklē itā ļ i. Organizē t braucienus uz diskotē kā m. Patika..
Netā lu atrodas Soho laukums, kur vakarā varat doties pastaigā . Un Savojas viesnī ca. Kurus mē s varam arī apmeklē t (neskaitot restorā nus) tiem, kam patī k fotografē t, ir daudz skaistu vietu.
Jū s varat staigā t lī dz pludmalei 7-10 minū tes. Vai ar autobusu. Tas darbojas ik pē c 20 minū tē m. Ē rti devā mies ar autobusu.
Pludmale tī ra, ieeja ū denī caur pantoni. Ū dens ir kristā ldzidrs ar ļ oti skaistu rifu. Un zivis ir atseviš ķ s prieks tos skatī ties. Ir nirš anas centrs.
Negribē jā s iet prom. Ar 10 dienā m atpū tai nepietiek. Nā kamreiz es atgriezī š os tajā paš ā viesnī cā , bet uz vairā kā m dienā m viesnī cā ir tik daudz, ka jū s nevē laties to atstā t.
С лучшим менеджером отеля Мохаммедом .
Parādīt vairāk »


Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Viesnīca atrodas otrajā krasta līnijā, ko pārvalda Savoy ķēde. Tūristi var izmantot Savoy Hotel infrastruktūru, kas atrodas pāri ceļam (izņemot restorānus). Atklāta 2004. gadā, pēdējā daļēja rekonstrukcija notika 2016. gadā. Viesnīca sastāv no 2 stāvu ēku kompleksa. Sastāv no vienas 1 stāvu ēkas (bez numuriem) un vienpadsmit 2 stāvu korpusiem. Viesnīca Sierra pāriem, draugu grupām un ģimenēm ar bērniem.

Atrašanās vieta 6 km no Šarm eš Šeihas lidostas, 15 km no Naama Bay, Sharks Bay.
Pludmales apraksts Pludmales joslas platums ir 45 m, pludmales joslas garums ir 75 m. Pludmale atrodas viesnīcas Savoy teritorijā. Ieeja jūrā - pie koraļļiem, ieteicams izmantot speciālus apavus. Bezmaksas autobuss (Ēģiptes zāles kreisajā pusē) uz Savojas pludmali kursē ik pēc pusstundas no pulksten 8:00 līdz 18:00.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Diennakts reģistratūra, bagāžas glabātuve (bezmaksas), konsjerža pakalpojumi, biļešu serviss, tūrisma aģenta pakalpojumi, gludināšanas pakalpojumi (par piemaksu), 1 galvenais Mountain View terases restorāns, kurā tiek pasniegta bufete (2 a'la carte Soho laukumā), 10 bāri (3 Soho laukumā), 8 konferenču telpas (līdz 1400 cilvēkiem), 7 peldbaseini (1 iekštelpu apsildāma ziemā, 6 āra: 1 ar jūras ūdeni, 5 apsildāmi ziemā), bārbekjū, sauļošanās terase. Wi-Fi ir pieejams sabiedriskajās zonās bez maksas.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Ziemā apsildāms āra baseins, bērnu pieskatīšana pēc iepriekšējas pieteikšanās.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 6 tenisa korti (ar māla segumu), šautriņas, kino, karaoke, bibliotēka.
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • golfs  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 393 numuri.

Istabās

Numurā ir kondicionieris, Wi-Fi (par maksu), TV, telefons, minibārs, kafijas un tējas komplekts, seifs, balkons (ne visos numuros). Vannas istaba ar fēnu un tualetes piederumiem.

 • vanna/duša
 • fēns
 • mini bārs
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese P.O. Box 169 White Knight Beach, Šarm eš Šeiha, Sinaja dienvidos, Ēģipte
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.