MC Arancia Resort Hotel 5*– Atsauksmes

210
Novērtējums 6.010
№146 viesnīcas reitingā Alanja
6.9 Numurs
6.3 apkalpošana
6.6 Tīrība
6.7 Uzturs
7.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Konakli ciematā. Uzcelta 2006. gadā, pēdējo reizi renovēta 2016. gadā. Jauki iekārtota, liela viesnīca ar zaļu teritoriju un plašiem numuriem. Piemērots ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар k_aa
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca man ļ oti patika, bet ir mī nuss, tā ir istabas uzkopš ana (reizi trī s dienā s un ne vienmē r izmazgā grī du), varbū t tā pē c, ka dabū jā m krievvalodī gos apkopē jus. Istaba bija piektajā stā vā ar skaistu skatu uz parku un kalniem, no kaimiņ u numuriņ iem paveras skats uz pretī esoš o viesnī cu, nav ī paš i jauki. … Tomēr ▾ Viesnī ca man ļ oti patika, bet ir mī nuss, tā ir istabas uzkopš ana (reizi trī s dienā s un ne vienmē r izmazgā grī du), varbū t tā pē c, ka dabū jā m krievvalodī gos apkopē jus. Istaba bija piektajā stā vā ar skaistu skatu uz parku un kalniem, no kaimiņ u numuriņ iem paveras skats uz pretī esoš o viesnī cu, nav ī paš i jauki. Teritorija liela, personā ls uzmanī gs un ā tri risina visus pieprasī jumus. Reģ istrē š anā s bija ā tra (atbraucā m 8.00, uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes un devā mies brokastī s, 10:00 jau bijā m istabā ) Ē diens 5+ un jū ras veltes, un 6 veidu gaļ a un zivis - tur bija viss un daudz. No dzē rieniem garš ī gs ir pussausais vī ns un alus _ ir ar ko salī dzinā t, daudzkā rt esam atpū tuš ies daž ā dā s viesnī cā s. Alkohols, kokteiļ i, turku tē ja, kafija - viss ir pā rpilnī bā.
Minibā ru vajadzē tu piepildī t ar saldajiem dzē rieniem reizi trijā s dienā s, bet mū su apkopē ja redzē ja, ka vē l nedaudz palicis un nepiegā dā ja pilnu daudzumu (Pepsi, Fanta, Sprite) 7 nakš u tū rē viens bezmaksas à la carte restorā ns, jums ir jā vienojas par tikš anos, jū s varat izvē lē ties zivju vai Osmaņ u virtuvi, izvē lē jā s zivis un nenož ē loju (zupa, sarkanā zivs uz nril, nrivetkiv mē rce, vī ns, dzī vā mū zika). Uzkodu bā rā sieviete pagatavoja gardu gü zleme, uzkodu bā rā varē ja arī ieliet airā nu. Pludmale ir tī ra, puika tur peldē jā s un liela, var pat bez č ī bā m peldē t, viesnī ca ir noņ ē musi š ķ ī vjus ū denī , tā pē c saulriets un peldē š anā s ū denī ir forš i))). Baseins ir milzī gs, sadalī ts sekcijā s un slidkalniņ iem, bet mē s nonā cā m pie jū ras, nevis pie baseina, tā pē c nesalī dzinā š u, ir viens brī dinā jums, pludmalē nav bā ra, tā pē c vienmē r ir daudz cilvē ku netā lu no baseina. baseins. Animā cija nav slikta, katru dienu bija kā ds priekš nesums: tautas dejas, akrobā ti, konkursi, animatori uz pludmali negā ja.
Mums paveicā s ar kaimiņ iem - tie ir daž ā du Eiropas valstu un daž ā du kontinentu pā rstā vji, bet diemž ē l bija nepatī kami cilvē ki, ap 30%, neviens nevienam netraucē ja. Atseviš ķ i es izcelš u saldē jumu, to var ē st daudz, daž ā das š ķ irnes ir ļ oti garš ī gas))) Tuvumā ir iepirkš anā s centri, un, ja vē laties doties uz Alaniju, tas ir 10 minū tes ar autobusu apmierinā ts ar viesnī cu un atpū tu (izņ emot istabiņ as uzkopš anu) Vē l viena svarī ga lieta ir wifi, bezmaksas ir limits, darbojas tikai pirmajā stā vā , recepcijā un vestibilā . Vai tas ir 10 par groš iem? neierobež ots 7 dienas visā teritorijā (pludmalē , istabā s)
аватар nikooola
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Atnā cā m atpū sties 21.08. 2021! Vienī gais pluss ir tas, ka ir 1 krasta lī nija un laba smilš u pludmale...un tas arī viss)) Personā ls ir pretī gs un nav viesmī lī gs, tī rī š ana 9 dienas istabā bija 5 reizes un tad, kad es devos uz reģ istratū ru bija kautiņ š , viesnī ca bija nogurusi, galdi vienmē r netī ri, bet atkritumi ir izmē tā ti stū ros, grī das ir netī ras, var redzē t putekļ u kā rtu))) Rindas ir visur, sā kot no lifta, kas darbojas atbilstoš i uz kaut kā du nevienam nesaprotamu principu) Rindas uz ē damzā li, rindas uz vestibila bā ru rindas uz bā ru pludmalē )) Internets man vispā r maksā , tas bija mež onī ba) Bezmaksas tikai vienā vietā pie tualetes un konferenč u zā le, un arī tur viss ir pilns ar cilvē kiem, kuriem tas ir vajadzī gs, pat nav kur sē dē t)) Ē diens š ausmī gs, 9 dienas vienmuļ ī ba un izvē les trū kums ir tik noguris, ka negribē ju pat iet ē st, tā da sajū ta, ka gatavotu cū kā m)) Par velti gandrī z nekas nav)) Hammam ja par velti tikai auksts)) Kā arī pirts) Baseinus viņ i netī ra vispā r, 9 dienu laikā neesmu redzē jis neko tā du, kas bū tu iztī rī ts vismaz vienu reizi, tam ir vismaz kā ds balinā tā js))) Tī rī š ana nedē ļ as nogalei pie baseina parasti nav, sā kot no sestdienas)) Pludmales dvieļ i parasti maksā no sā ls))) Un tos nevar mainī t katru dienu, tos izsniedz uz 2 dienā m)) Un tikai no 8 lī dz 14, un tad, ja vē laties ņ emt viņ iem ir 14, tad viņ i tur nekad nav))) Viesnī cā nav klimata kontroles, istabā s ir veci konderi, kas strā dā no pedā ļ iem)) Tie stā v uzreiz virs gultas, labi viņ am, visa ģ imene atstā ja mū su atvaļ inā jumu ar sā poš u kaklu un ausī m (( pati viesnī ca, tas ir neticami smacī gs liftos sasmakums vienā vā rdā tin) Vairā k Jū s varat uzskaitī t daudz negatī vu lietu par š o viesnī cu, bet tas jau ir tik nepatī kami! P. … Tomēr ▾ Atnā cā m atpū sties 21.08. 2021! Vienī gais pluss ir tas, ka ir 1 krasta lī nija un laba smilš u pludmale...un tas arī viss)) Personā ls ir pretī gs un nav viesmī lī gs, tī rī š ana 9 dienas istabā bija 5 reizes un tad, kad es devos uz reģ istratū ru bija kautiņ š , viesnī ca bija nogurusi, galdi vienmē r netī ri, bet atkritumi ir izmē tā ti stū ros, grī das ir netī ras, var redzē t putekļ u kā rtu))) Rindas ir visur, sā kot no lifta, kas darbojas atbilstoš i uz kaut kā du nevienam nesaprotamu principu) Rindas uz ē damzā li, rindas uz vestibila bā ru rindas uz bā ru pludmalē )) Internets man vispā r maksā , tas bija mež onī ba) Bezmaksas tikai vienā vietā pie tualetes un konferenč u zā le, un arī tur viss ir pilns ar cilvē kiem, kuriem tas ir vajadzī gs, pat nav kur sē dē t))
Ē diens š ausmī gs, 9 dienas vienmuļ ī ba un izvē les trū kums ir tik noguris, ka negribē ju pat iet ē st, tā da sajū ta, ka gatavotu cū kā m)) Par velti gandrī z nekas nav)) Hammam ja par velti tikai auksts)) Kā arī pirts) Baseinus viņ i netī ra vispā r, 9 dienu laikā neesmu redzē jis neko tā du, kas bū tu iztī rī ts vismaz vienu reizi, tam ir vismaz kā ds balinā tā js))) Tī rī š ana nedē ļ as nogalei pie baseina parasti nav, sā kot no sestdienas)) Pludmales dvieļ i parasti maksā no sā ls))) Un tos nevar mainī t katru dienu, tos izsniedz uz 2 dienā m)) Un tikai no 8 lī dz 14, un tad, ja vē laties ņ emt viņ iem ir 14, tad viņ i tur nekad nav)))
Viesnī cā nav klimata kontroles, istabā s ir veci konderi, kas strā dā no pedā ļ iem)) Tie stā v uzreiz virs gultas, labi viņ am, visa ģ imene atstā ja mū su atvaļ inā jumu ar sā poš u kaklu un ausī m (( pati viesnī ca, tas ir neticami smacī gs liftos sasmakums vienā vā rdā tin) Vairā k Jū s varat uzskaitī t daudz negatī vu lietu par š o viesnī cu, bet tas jau ir tik nepatī kami!
P. S. Ja vē laties labi pavadī t brī vdienas Turcijā , apejiet š o viesnī cu! Mē s tur vairs neejam) un jā , kā di 5 *)) Kurš viņ iem vispā r iedeva, maksimums 3 * un tad ar stiepš anos pludmales dē ļ !
Всегда Грязные столы возле барахолка и в столовой) Грязные полы) виден аж слой пыли который не вытирают неделями Вот так здесь люди ловят Wi-Fi Бассейн Вид
аватар allakurilets
Man ļ oti patika viesnī ca. Ļ oti draudzī gs personā ls, neskatoties uz agro rī tu (ap 06.00) satikā s pie ieejas, pieklā jī gi palū dza aizpildī t attiecī gos dokumentus iekā rtoš anai. Apmetā mies pirmajā stā vā , ap 14. … Tomēr ▾ Man ļ oti patika viesnī ca. Ļ oti draudzī gs personā ls, neskatoties uz agro rī tu (ap 06.00) satikā s pie ieejas, pieklā jī gi palū dza aizpildī t attiecī gos dokumentus iekā rtoš anai.
Apmetā mies pirmajā stā vā , ap 14.00, un sā kumā man istaba ī sti nepatika, jo skats pa logu. Mē s vē rsā mies pie reģ istratū ras, un darbiniece piedā vā ja sazinā ties ar administratoru.
Administrators Aihans Babaš ovs ir atseviš ķ s jautā jums. Es ceru, AYHAN, jū s izlasī sit mū su pā rskatu (es apsolī ju, ka uzrakstī š u, un es to daru ar prieku).

Ayhan ir stabils pozitī vs, harizma un humors. Sazinoties, noskaņ ojums uzreiz paceļ as un visi jautā jumi tiek atrisinā ti lidojumā . Ajhanč ika mū s pā rcē la uz skaistu istabu ar skatu uz jū ru (lai gan tas bija deklarē ts biļ etē s (land view standard room - skats uz apkā rtni), viņ i vienkā rš i nepievē rsa uzmanī bu, izsniedzot biļ etes. Aykhanchik ienā ca mū su vietā un nevarē ja atteikties no pā rcelt 3 meitenes. Pats es paņ ē mu istabu un aizvedu to parā dī t savā liftā )))

Kopumā lī dz ekskursijas beigā m izbaudī jā m atpū tu un uzturē š anos viesnī cā . Vē lreiz paldies. Mē s noteikti atgriezī simies š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā .
Uz ē diena rē ķ ina - ļ oti liela izvē le un daž ā dī ba, katrai gaumei. Liels skaits ceptu dā rzeņ u daž ā dā s variā cijā s. Augļ i un saldumi - nebija laika visu izmē ģ inā t. Gaļ a pā rsvarā ir grilē ta, bet garš ī ga. Ē st var jebkurā laikā , uzkodu bā rs un restorā ni ir pielā goti laikam, ja viens aizveras, tad atveras otrs. Saldē jums, dzē rieni un alkohols - kredī ti!
Katru dienu tī rī ja, tī ri, bez gulbjiem uz gultas, bet dvieļ u ventilatori - regulā ri!
Teritorija tī ra un sakopta, meitenes no baseiniem lī dz jū rai dabū t ā rā nebija iespē jams, slidkalniņ i plikpauri.
Jū ra ir tī ra, silta, maiga.
Viennozī mī gi - iesaku, patī kamu atpū tu VISIEM un POZITĪ VAS EMOCIJAS!
аватар irapodpryadok
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ceļ oja ar 5 gadus veco mazdē lu. Sā kš u ar mī nusiem: nav telpu uzkopš anas, biež i vien nedod vannas dvieļ us, duš as piederumus (vismaz par naudu, vismaz bez). Internets ir tikai iegā dā ts (7 dienas - 12 USD), bet visā teritorijā viņ i varē ja pieslē gties bezmaksas internetam tikai tad, kad tas bija sabojā ts. … Tomēr ▾ Ceļ oja ar 5 gadus veco mazdē lu.
Sā kš u ar mī nusiem: nav telpu uzkopš anas, biež i vien nedod vannas dvieļ us, duš as piederumus (vismaz par naudu, vismaz bez). Internets ir tikai iegā dā ts (7 dienas - 12 USD), bet visā teritorijā viņ i varē ja pieslē gties bezmaksas internetam tikai tad, kad tas bija sabojā ts. Oļ u dibens ar lieliem akmeņ iem.
Viss pā rē jais ir labi. Teritorija, peldbaseini, pludmale - tī ra un labi kopta. Slī dkalniņ i ir lieliski, lielisks bē rnu klubs (bija 1 reizi, kad bē rnu baseini bija slē gti uz pusi dienas) un rotaļ u laukums. Tur ir daudz krievvalodī go tū ristu un darbinieku, mazdē lam bija ē rti sazinā ties ar bē rniem un animatoriem. Ē diens nav ī paš i daudzveidī gs, bet garš ī gs.
аватар niffilin90
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Mē s atpū tā mies 2021.  gada jū nija beigā s. Nu, tas ir viss. . . Es nezinu, kā pē c š ai viesnī cai ir 5 *. Kas attiecas uz mani, 4 ir stiepš anā s. Ja kā rtī bā , tad reģ istrē š anā s viesnī cā - visi noteikumi. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies 2021.  gada jū nija beigā s. Nu, tas ir viss. . . Es nezinu, kā pē c š ai viesnī cai ir 5 *. Kas attiecas uz mani, 4 ir stiepš anā s. Ja kā rtī bā , tad reģ istrē š anā s viesnī cā - visi noteikumi. Numurs ar gaisa kondicionē tā ju un divguļ amo gultu. Tī rī š ana ir tik un tā . Viņ i, piemē ram, var nomainī t dvieļ us, bet grī du nenoslaucī s - reiz atnā cā m no jū ras, istabā iekļ uva smiltis, tā pē c š ī s smiltis vairā kas dienas gulē ja uz grī das vannas istabā . Vannasistabā jaucē jkrā ni veci, vietā m jau nobruž ā ti. Mums nekad nav bijusi doma par gulbju ripinā š anu pa gultu vai ko tamlī dzī gu, pat par maksu. Citi atpū tnieki teica, ka viņ iem ir, bet mē s ne. Tā tad kopumā par paš u izmitinā š anu es liktu ne vairā k par 5/10. Baseins ir lielisks, slidkalniņ i darbojas, bē rni ir sajū smā , nav jautā jumu 10/10. Jū ra laba, ū dens tī rs (ja nav viļ ņ u), pā ris metru dziļ umā var redzē t akmeņ us apakš ā . Spa salons strā dā , tur veicu masā ž u, arī š eit viss š ķ iet kā rtī bā . Bet š eit ir ē diens...tas noteikti ir kaut kas...
Ē diens sabojā kopē jo iespaidu par viesnī cu. Par ē dienu dodu 3/10. Vairā k ne. Tas ir mans viedoklis. Jū s varat ilgi aprakstī t, kas un kā tas tika pagatavots, bet es aprakstī š u tikai vienu punktu. Tas attiecas uz a la carte restorā nu. Tas notiek pē c iepriekš ē ja pieraksta, reizi reģ istrē š anā s reizē , par pā rē jiem laikiem tiek apmaksā ts (lai gan es uz turieni nebrauktu, pat ja man piemaksā tu). Raugoties uz priekš u, atzī mē ju, ka vienī gais, kas mums š ajā "restorā nā " patika, bija. . . dzī vā mū zika. Š eit ir tā das muļ ķ ī bas. Divi puiš i, viens pie ģ itā ras, otrs pie saksofona - labi darī ts, viņ i ar savu spē li kaut kā iekā rtoja š o darbī bu, kas iecerē ta kā "restorā na apmeklē jums". Tā tad, starp ē dieniem mums tika pasniegta sava veida kā rtainā s mī klas aploksne, pā rgriezta pa diagonā li. Ar mē rci. Ja izdosies pievienot foto, tad pievienoš u, bet aprakstī š u tā . Tā tad, uz griezuma aploksnes iekš pusē apakš ē jā slā nī bija...gabals viņ u vietē jā s desas, virs tā bija siera gabals. AU! TU ESI NORMĀ LS? ? ? Vā rī tas desas gabals ar sieru, ietī ts (labi, rupji) pitas maizē un cepts eļ ļ ā - vai jū s domā jat, ka tas ir restorā na ē diens ? ! Vai tas ir ē diens no restorā na, kurā pieņ em un pasniedz tikai pē c pieraksta? ! Bet tas vē l nav viss. Š is "izsmalcinā tais" ē diens tika pā rklā ts ar kaut kā du tomā tu mē rci. Un mē rcē es redzē ju...gabaliņ u spageti, č etrus centimetrus. Jautā jums - kur traukā , kur nav spageti, parā dī jā s Š IS? ? ? Es atradu sev tikai vienu atbildi: vakariņ ā s katru dienu pasniedz spageti (vienā paplā tē ) un spageti mē rci (tuvumā , citā paplā tē ). Cilvē ki to varē ja bezrū pī gi rakstī t, un spageti gabali nonā ca mē rces paplā tē . Tieš i š o mē rci, kas palika pā ri no vakariņ ā m, mums lē ja a la carte restorā nā , ē diens ar vā rī tu desu ar sieru. Kā jums garš o š is ē diens 5*?? ?
Ja to apkalpo "restorā ns pē c pieraksta", varat iedomā ties, ar ko cilvē ki tiek pabaroti pusdienā s un vakariņ ā s. Taisnī bas labad es, protams, atzī mē š u, ka viņ iem bija arī labi ē dieni, tač u tie bija tikai viens vai divi, un tie tika skaitī ti, un ne katru dienu. Turklā t medus karote bū s tas brī dis, kad lielajā zā lē saldie ē dieni bija ļ oti cienī gi, visā das kū kas un tamlī dzī gi saldumi. Un viņ iem ir platforma, piemē ram, atvē rta ē damistaba (ja stā vi ar seju pret viesnī cu un ar muguru pret jū ru, tad pa kreisi no baseina), un tur pa dienu pasniedz saldē jumu - arī ļ oti garš ī gi. Turpat, platformas malā , ir tā ds pā rsegts š ķ ū nis, un tur kā da turkiete cep plakanas kū kas, vienkā rš as un reizē m pildī tas ar neraudzē tu biezpienu un zaļ umiem. Mums ļ oti patika š ī s kū kas, iesaku. Te nu viņ a ir - amatniece, un par galveno š efpavā ru man radā s iespaids, ka viņ š vairā k ir kulinā rijas, nevis pamatē dienu speciā lists: saldais galds labs, bet pā rē jais klusas š ausmas. Es atkā rtoju, es rakstu tieš i savu viedokli, noteikti daudziem patika tas, kas tur tika pasniegts, bet mums nē . Jū s nebū siet izsalcis, bet negaidiet daudz.
Un par alkoholu situā cija ir diezgan interesanta: pie baseina ir bā rs, tas ir vispopulā rā kais dienas laikā , un tā pē c tur tiek liets alus, piemē ram, atpū tniekiem, viņ i to ielej plastmasas glā zē s ar tilpumu 240 ml (apakš ā ir marķ ē jums). Tas, protams, ar putā m - un putas var bū t lī dz treš daļ ai glā zes, tas ir, lai izdzertu litru alus, jā ņ em 6 glā zes, ne mazā k. Bā rā Atrium, kas atrodas paš ā viesnī cas ē kā , situā cija ir labā ka - glā zē ielej 0.33, bet jū s nevarat izņ emt konteineru no š ī bā ra. Ī sā k sakot, pilnī gs absurds - lai karstumā dzertu alu, ir nepā rtraukti jā skrien. Gribē tos paņ emt divas glā zes pa 0.5 katra - un normas, bet nē , tā s lej vā rglā zē s, un daž reiz pie bā ra ir rindas ar 15 cilvē kiem, izrā dā s, ka tu nebaudi alu tik ļ oti, kā stā vi. rindā uz to. Ar mani puisis nā ca pie alus ar atstarpi (kur viņ š to dabū ja, tas ir noslē pums), un uzreiz viņ am uzlika 12 glā zes. Mū su draugi atpū tā s tieš i tajā paš ā laikā , bet citā viesnī cā - tā tad viņ iem bija alus skā rdenē s, katrs 0.33 un 0.5. Paņ emiet tik daudz, cik vē laties. Neviens nestā v uz noplū des un neveido rindu. Mū su secinā jums ir š ā ds: ja nekas nemainī sies, es neredzu jē gu doties uz š o viesnī cu. IMHO.
Ne par viesnī cu, bet tī ri ieteikuma veidā - aizbrauc uz paš u Alanju, uz paš u kalnu-pussalu, uzkā p troš u vagoniņ ā , skats ir burvī gs. Tur nokļ ū t ir viegli: pa š oseju kursē autobusi, piemē ram, mū su mikroautobusi. Brauciens no Konaklas uz Alaniju ir aptuveni 6 liras (maksā lirā s, tas ir lē tā k), brauciens aizņ em 15-20 minū tes. Pastā stiet vadī tā jam "teleferik" - tas ir troš u vagoniņ š turku valodā . Viņ š jums pateiks, kur piecelties, bet, pat ja jū s braucat uz pē dē jo, pilsē tas centrā , tas nav svarī gi, tur atgriezties nav tā lu. Brauciens turp un atpakaļ ar vagoniņ u maksā.39 liras vienam pieauguš ajam un 26 liras vienam bē rnam, laika posmā.5 minū tes, ne vairā k. Pat no troš u vagoniņ a kabī nes un vē l jo vairā k no kalna virsotnes paveras vienkā rš i izcilas panorā mas, lieliska vieta fotosesijai.
Блюдо ресторана A la Carte, в нижней части видно спагетти
аватар marinat
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Viesnī cā ieradā mies 10.30. Ā tri noformē jā m dokumentus un devā mies brokastī s, kam vajadzē tu bū t pirms pulksten 11. Bet, izņ emot tē ju, viņ i mums neko nevarē ja dot. Iekā rtojā s ā tri, istabiņ a standarta, tī ra. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies 10.30. Ā tri noformē jā m dokumentus un devā mies brokastī s, kam vajadzē tu bū t pirms pulksten 11. Bet, izņ emot tē ju, viņ i mums neko nevarē ja dot.
Iekā rtojā s ā tri, istabiņ a standarta, tī ra. Tī rī š ana tika veikta katru dienu. Ar š o viss ir kā rtī bā .
Gribē jā m paņ emt gludekli, bet pateica, ka tas ir maksas pakalpojums.
Ē damistabā viss ir vairā k vai mazā k normā li, bet jau 7 dienas ē dienkarte nav mainī jusies. Viss bija standarta un paredzams. Domā ju, ka ģ imenē m ar maziem bē rniem ē st bija problemā tiski.
Zivju restorā ns tika slē gts.
Atseviš ķ i es teikš u par bā rmeņ iem. Es nezinu, par ko viņ i mū s uzskata, bet viņ i kaut ko traucē kokteiļ os. Uz mū su piezī mē m viņ i vienmē r spī tī gi pierā dī ja, ka tieš i š ā ds kokteilis tika pasū tī ts.
Animā cijas bū tī bā nav. Vakarā bija diskotē ka bē rniem un stundu pasā kumi pieauguš ajiem. 2200 viss beidzā s, lai gan tuvā kajā s viesnī cā s mū zika skanē ja lī dz 2300 ar dejā m.
Interesantā kais bija no rī ta, kad 10.00 iznā ca trī s animatori, nostā jā s uz tilta, divas minū tes pakustē jā s mū zikas pavadī jumā un aizgā ja. Reiz no rī ta bija fitnesa vingroš ana un viss. Tas viss izskatī jā s dī vaini.
Pludmale ir netī ra, atkritumi nav izvesti, nebija mū zikas.
Viesnī cu var novē rtē t ar 3, bet ne ar 5.
Atseviš ķ i es vē los atzī mē t SPA. Visi darbinieki ir draudzī gi un profesionā li. Mē s paņ ē mā m kompleksu, kurā bija hammam, klasiskā masā ž a un sejas maska. Viss bija visaugstā kajā lī menī , tā kā bija ar ko salī dzinā t. Paņ ē ma vē l piecas masā ž as sesijas. Liels paldies masierē m Miai un Nurgulai, kā arī administratorē m par uzmanī bu un patī kamo komunikā ciju. Iesaku visiem.
аватар zhenia200
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Sā ksim ar istabā m: cieš i nav ē rti, bija ar 6 gadī gu bē rnu un istaba tā tad 4-; Tā lā kais ē diens: viss bū tu nekas, bet kā tā da NAV bē rniem ē diena, bē rniem nav virtuves, bet karantī nas laikā nez kā pē c slē gta! ! ! ! ! Tā pē c bē rniem atliek ē st to, ko ē d pieauguš ie! Tā tam nevajadzē tu bū t! Piemē ram, š ī iemesla dē ļ mans dē ls tika ievietots slimnī cā. … Tomēr ▾ Sā ksim ar istabā m: cieš i nav ē rti, bija ar 6 gadī gu bē rnu un istaba tā tad 4-;
Tā lā kais ē diens: viss bū tu nekas, bet kā tā da NAV bē rniem ē diena, bē rniem nav virtuves, bet karantī nas laikā nez kā pē c slē gta! ! ! ! ! Tā pē c bē rniem atliek ē st to, ko ē d pieauguš ie! Tā tam nevajadzē tu bū t! Piemē ram, š ī iemesla dē ļ mans dē ls tika ievietots slimnī cā.5. dienā ! Nu š ī ir atseviš ķ a saruna!
Pē c tam pludmale un baseins: nav nekā du jautā jumu! ? Jū ra ir lieliska, par lielajiem viļ ņ iem nemaz nerunā jot, bet viesnī cai un personā lam nav ne vainas. Baseinā ir 3 mē reni un 2 lieli slidkalniņ i! Š im 5+ un vē l "droš ī bai" skatā s "glā bē js" ....te ir mazs gadī jums ...dē ls sabojā ja brilles, kurā s peldē ties zem ū dens, tā pē c pieejot pie "glā bē ja" un izskaidrojot situā ciju, viņ š nekavē joties atradu un dabū ju brilles .
Bā rs: nu š eit 4+ viesnī cā s vajag atlasī t bā rmeņ us, kuri ir vairā k vai mazā k izglī toti, jo bija tā di, kas ņ irgā joties negribē ja taisī t kokteili! ! ! !!
Es to nemaz nesaprotu!
Spa: izmē ģ inā ju! Forš i forš i! Cilvē ki, kas tur strā dā , ir sava amata meistari! Bet dī vā ni, sē dekļ i u. t. t ir tik pā rblī vē ti, ka ir bail skatī ties!
Uzņ emš ana: draudzī ga un maiga! Piemē ram, pirms doš anā s ar bē rnu uz slimnī cu, es raudā dama atnā cu uz pieņ emš anu ar lū gumu palī dzē t! Es nezinu, kā sauc cilvē ku, kurš stā vē ja reģ istratū rā , bet liels paldies par palī dzī bu! Ļ oti ā tri un prasmī gi palī dzē ja man sazinā ties ar apdroš inā š anas kompā niju "VUSO" ...115 $ ...tā kā bē rnam bija aizdomas par apendicī tu, steidzami vajadzē ja veikt pā rbaudes ...un ziniet ...man patī k mana mamma bija gatavs atdot visu, bet lai mans dē ls labā ks! ). . ā trā palī dzī ba ieradā s ļ oti ā tri! Par to arī ī paš s paldies!
Un visbeidzot, bet ne mazā k svarī gi ...izklaides programmas: es jū s lū dzu! ! ! ! ! Atjauniniet savu programmu!
Tā pē c katru dienu bija kaut kas jauns, daļ a no š ī s programmas bija interesanta, piemē ram, dejas! Super! Lai dzī vo dziedā š ana! Vienkā rš i Wow!
Uz, un deva? ? ? Piemē ram, dienu?
Nebija nekas cits kā lē ciens ar nū ju baseinā ar mū ziku! ! ! ! ! !!
Man likā s, ka Turcija ir slavena ar savu komfortu, draudzī gumu un apkalpoš anu! Un sanā ca otrā di! Pati pilsē ta ir ļ oti skaista un tī ra! ! ! ! ! Bet tas arī viss! ! ! ! ! Ļ oti apbē dinā ts! Uz Turciju vairs negribu braukt, (nu neieš u uz MS Aransiya Hotel !!! ) !!! Tas ir 100% un nevienam neieteikš u! ) Aaaaa, vē l viena lieta, pirms tu izej no istabas, tici man, neviens tevi nebrī dinā s! Tas jau ir fakts, uz ko derē t! Ne gids, ne viesnī cas administrā cija nebrī dina, ka istabiņ as jā nodod pulksten 12... protams... caur jā , pat Ukrainā lī dz pulksten 12 nā kamajā dienā pirms izbraukš anas numuriņ i tiek izī rē ti. . bet mē s lidojā m 50 cilvē kus. no vienas vietas, visi dzī vojā m "MS Aransiya", mums bija 7 naktis 8m dienas, pē dē jā diena mū s neieskaitī ja, izmeta no istabā m un dari ko gribi.
Dzī vesvietas iespaidi: vā rdu nav! ! ! ! ! Dā rgs! Atsauksmes dara daudz! Visi 50 cilvē ki. no mū su kompā nijas teica NĒ viesnī cai "MS Aransiya"! ! ! ! !
аватар 1982bespalovv
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Labas ģ imenes brī vdienas. Viņ i veica ekskursiju uz citu viesnī cu, bet tā netika atvē rta un pē dē jā brī dī iedeva biļ eti uz Arancia. Man ļ oti patika viss fotoattē lā . Bē rniem galvenais kritē rijs bija milzī gs baseins un ū dens atrakciju parka klā tbū tne. … Tomēr ▾ Labas ģ imenes brī vdienas.
Viņ i veica ekskursiju uz citu viesnī cu, bet tā netika atvē rta un pē dē jā brī dī iedeva biļ eti uz Arancia. Man ļ oti patika viss fotoattē lā .
Bē rniem galvenais kritē rijs bija milzī gs baseins un ū dens atrakciju parka klā tbū tne.
1. Norē ķ ins. Ā tri, rokassprā dzes, paskaidroja, kas ietilpst maksas un bezmaksas pakalpojumos, koferis tika pacelts un ienests istabā . Savu gidu satikā m nā kamajā dienā . Par ekskursiju cenā m: nedaudz dā rgā k nekā citos ekskursiju veikalos uz ielas, bet labā k ņ emt no gida, par neko nav jā maksā . Cenā ir iekļ auta arī gidu apdroš inā š ana.
2. Skaitlis. Prasī ja istabu ar skatu uz jū ru un nesaņ ē ma nekā du problē mu. Istaba skaista un kopta, ir daž i nelieli kosmē tiski defekti. Vannas istabā nav sē nī š u. Durvis duš ā neaizveras ļ oti ļ odzī gi, pie savienojuma ar š ļ ū teni lej lejkanna. Tī rī š ana katru dienu ir minimā la. Dvieļ i netika mainī ti katru dienu.
3. Ē diens. Trī s reizes dienā papildus uzkodu batoniņ š dienas laikā un nakts zupa. Ir pirmie ē dieni (zupas), piena produkti. Picas. Daž ā di sā nu ē dieni. Gaļ a pā rsvarā ir vistas gaļ a. Gaļ as ē dieni. Daudz salā tu un sieru. Saldais galds ir ļ oti liels un daudzveidī gs. Pietiek ar dā rzeņ u salā tiem un augļ iem. Grils - vakariņ ā m papildus gatavo gaļ u, zivis, dā rzeņ us. Saldē jums no diviem lī dz pieciem, garš ī gs un daudzveidī gs. Divas bā ra letes, verandā un iekš pusē .
4. Bā ri pie baseina un vestibilā . Alkohols ir diezgan daudzveidī gs. Bā rmeņ i ir draudzī gi un rotaļ ī gi. Bā rs ir tī rs. Viņ i strā dā no 10 lī dz 00. Vestibilā klavieres.
6. Baseini tī ri, nav dziļ i, divi centrā.1, 4 m. . Malā s 1.2 m + atseviš ķ i bē rniem 0.4 m un slidkalniņ i ļ oti maziem. Ū dens slidkalniņ i strā dā pē c grafika. Bē rns ir ļ oti priecī gs. Sauļ oš anā s krē sli ir noguruš i, bet dzī vi, bez mī kstiem sauļ oš anā s krē sliem. Ir arī iekš telpu baseins, bet to neizmantoju.
7. Jū ra. Š ī ir Alanja - un tur ir akmeņ i, bet pludmale ir ļ oti liela, un jū s varat atrast vietu, kur to nav. Krasta smiltis sajauktas ar maziem oļ iem. Pludmalē bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. Pludmale tika tī rī ta katru vakaru. Jū ra ir silta un skaidra.
8. Teritorija liela un kopta. Atkritumu nav. Ir tenisa korts, basketbola un volejbola laukums.
9. Bē rnu klubs strā dā ja. Ir batuts un rotaļ u laukums.
10. Visa veida animā cijas (ū dens aerobika) pieauguš ajiem visas dienas garumā . Vakarā no 20:30 animā cija amfiteā trī lī dz 22:00.
11. Spa zona. Sauna un turku pirts bez maksas. Ķ ermeņ a skrubis, putu masā ž a, daudz klasisko masā ž u, sejas maska. Man ļ oti patika masā ž a, viņ i to dara ļ oti labi (profesionā li).

Sporta zā le nedarbojā s.
Pirmajā stā vā atrodas apģ ē rbu veikals, sudrablietas, somas, visu veidu mazie veikali.
Rezultā ts. Viesnī ca ģ imenē m un pensionā riem. Neiesaku nemierī gai jaunatnei.
аватар zhynai19
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Settling 5 jeb Kā mē s nonā cā m Arancijā . Tā pat kā lielā kā daļ a, 2020.  gads izrā dī jā s visu turneju pā rcelš ana. Ļ oti ilgu laiku izvē lē jā mies viesnī cu, galvenais kritē rijs bija akvaparks un ultra viss iekļ auts. … Tomēr ▾ Settling 5 jeb Kā mē s nonā cā m Arancijā .
Tā pat kā lielā kā daļ a, 2020.  gads izrā dī jā s visu turneju pā rcelš ana.
Ļ oti ilgu laiku izvē lē jā mies viesnī cu, galvenais kritē rijs bija akvaparks un ultra viss iekļ auts.
Jo tas bija paredzē ts bē rniem. Lasī jā m atsauksmes un noskatī jā mies daudz viesnī cu, jautā jums paliek tiem, kas savas pozitī vā s atsauksmes raksta domā s par somā m! ?
1. Norē ķ ins. Ā tri koferis tika paņ emts un ienests istabā .
2. Skaitlis. Dabū ju istabiņ u ar daļ ē ju skatu uz jū ru, tikai viena zvaigzne laikam pienā kas š ai viesnī cai. Telpā ir nepiecieš ams neliels kosmē tiskais darbs un ļ oti labs gē ns. tī rī š ana. Tī rī š ana katru dienu ir minimā la. Duš as kontrasts, ar temperatū ras izmaiņ ā m.
Dvieļ i netika mainī ti katru dienu.
3. Ē diens. Ir deklarē ts ultra viss iekļ auts, patiesī bā tas ir tikai trī s ē dienreizes dienā , kā arī dienas laikā atvē rts uzkodu bā rs. Ierodoties laika posmā no 17.00 lī dz 19.00, pat paē st nekur no ceļ a nevarē jā m. Izsalkuš i un noguruš i viņ i gaidī ja vakariņ as. Ē diens vienmuļ š , milzī gas rindas. Mans bē rns 11 dienas dzī voja uz makaroniem, kartupeļ iem un gurķ iem, no rī ta bija pankū kas ar š okolā di, ja tā var nosaukt. Bija omlete, deserti, baklava garš ī ga, bet ļ oti salda. Mē s biež i pusdienojā m uzkodu bā rā , rindu nebija. Bet bija makaroni un mazas kotletes un saldē jums, nu, bija arī alkohols un nekur nebija rindas. Saldē jums bija, parasti garš ī gs, tikai daž ā dā s krā sā s. Reģ istrā cijas rinda restorā nā ir kilometrs, ņ em tikai no 10 lī dz 11. Ceturtdien pat nepieraksta uz nā kamo nedē ļ u. Tikai no saules lī dz takai. nedē ļ a. Tikai daž as muļ ķ ī bas.
4. Alkohols ir dī vains. Neatš ķ aidī ts, bā rmeņ i jā dzen ar nū ju, kā miegainas muš as, ja bū tu uz vietas, administrā cija iedotu dauzī tu. Vī ns, viskijs, degvī ns, rums. Kola, sprite viss ir atš ķ aidī ts. Sulas - tvaiki. Stieņ i smird pē c sapuvuš iem, brilles netī ras ar pā rklā jumu. Bā ra lete vienkā rš i peld spirta atlikumos. Bā rmeņ i sarunā jas savā starpā , veidojot vē l lielā ku rindu. Š ausmas!
6. Peldbaseins un akvaparks. Baseini ir tī ri un nav dziļ i. Sauļ oš anā s krē sli ir noguruš i, bet dzī vi, bez mī kstiem sauļ oš anā s krē sliem. Akvaparks ir so-so, drī zā k viņ iem vajadzē ja pateikt, ka tur ir tikai ū dens slidkalniņ i. No 5 slaidiem periodiski strā dā ja 3 gabali, tad 4 gabali. Bē rns ir laimī gs, ar to pietiek.
7. Jū ra. Š ī ir Alanja, kas nozī mē , ka visā piekrastē ir plā tnes un akmeņ i. Krasta smiltis sajauktas ar maziem oļ iem. Pludmalē bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. Bet tie izskatī jā s nobruž ā ti, daž i bija salauzti. Atkritumi, glā zes, plastmasas glā zes guļ uz smiltī m, bet tas vairā k ir atpū tnieku jautā jums. 2 nedē ļ as redzē ju tikai vienu vī rieti pludmalē uzkopjam. Jū ra ir silta, es nevaru teikt, ka tā ir tī ra, ja nav viļ ņ u, jū ra ir caurspī dī ga. Nu nebija vilnis tikai 2 vai 3 dienas.
8. Teritorija. Teritorija liela, cik pareizi sapratu, tad 3 viesnī cas vieno kopē ja teritorija, pa tā m var staigā t, bet tā kā divas viesnī cas bija slē gtas no š ī s sē rijas, tad mē s tikai nedaudz pastaigā jā mies savā , jo bija ļ oti tumš s otrs 2.
9. Animā cija. Bē rnu klubs tika slē gts, jo bija sezonas beigas. Domā ju, ka visdrī zā k savu lomu nospē lē ja karantī na, tad animā cijas nebija vispā r. Nulle. Š ausmas. Garlaicī ba. Lai gan tajā paš ā laikā blakus esoš ajā viesnī cā nepā rtraukti dū rā s mū zika, cilvē ki jautri pavadī ja laiku un atpū tā s. Sē dē jā m un bē dā jā m bez mū zikas. Vakarā , kad skaļ runis spē lē ja skaļ i, viņ i piegā ja pie mums un lū dza to izslē gt. No bē rnu animā cijas tikai 30 minū tes skanē ja mū zika, un bē rni paš i dejoja uz skatuves. Katru dienu fokusā bija arī vē derdejas. Bet to ir grū ti nosaukt par animā ciju.
10. Cits. Dzimš anas dienā apsveikumi nebija. Kad es teicu, ka manam bē rnam ir dzimš anas diena un vai viesnī ca mani kaut kā apsveica, man piedā vā ja viņ u apsveikt uz skatuves par 10 USD. Arī uz astoņ iem man piedā vā ja nopirkt kū ku. Tas noteikti izskatī jā s ļ oti smieklī gi. Mē s vienmē r svinam bē rna dzimš anas dienu atvaļ inā jumā )
Pirmajā stā vā atrodas apģ ē rbu veikals, sudrablietas, somas, visu veidu mazie veikali.
Rezultā ts. Es vē l neesmu bijis š ajā . Š ausmas. Garlaicī ba. Viesnī ca paredzē ta tikai pensionā riem. Nevienam neiesaku un neatgriezī š os. Š is ir mans otrais piecinieks pē c visiem 4. Bet tas nav piecinieks vai pat č etrinieks. Vā ja trijotne.
Вид из номера Очередь на запись в ресторан Мороженое Бассейн Аквапарк
аватар tatanidzelskaya
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es teikš u ī si un precī zi. ) Mē s ieradā mies 18:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies. Istaba tī ra, ē rta, mē beles jaunas, labas) Tī rī ts katru dienu. Ū dens vienmē r bija karsts. Teritorija tī ra, liela, zaļ a. … Tomēr ▾ Es teikš u ī si un precī zi. )
Mē s ieradā mies 18:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies. Istaba tī ra, ē rta, mē beles jaunas, labas) Tī rī ts katru dienu. Ū dens vienmē r bija karsts.
Teritorija tī ra, liela, zaļ a. Baseini ir lieli, un ir daudz vietas. Restorā ns liels, tī rs, ē diena pietika visiem. Gaļ u katru dienu, zivis arī . Grilē ta gaļ a, sautē jums, vistas jē ra gaļ a, vistas aknas, teļ a gaļ a. Daudz salā tu un dā rzeņ u. Rī si, vermicelli, frī kartupeļ i, sautē ti kartupeļ i, daž ā das uzkodas. Bija arī daudz saldumu. Ir daudz augļ u, zaļ ā s un zilā s vī nogas, persiki, plū mes, apelsī ni, kavun melone, ā boli. Kopumā ē diena bija pietiekami daudz, un, kas galvenais - viņ i gatavo ļ oti garš ī gi. Turcijā esam bijuš i ne vienu, ne divas reizes, un ir ar ko salī dzinā t.
Pludmale - sauļ oš anā s krē slu pietika visiem, pat daudz kas bija tukš s, pludmale smilš aina, bet pludmale ir mazliet maza nū jā s, skaidrs, ka pludmale nav tī rī ta. Atkritumus izved katru rī tu, bet mazos kociņ us netī ra. Saulriets - oļ i, tad ir nedaudz smilš u. Arī jū rā , kur pieauguš a cilvē ka pleci, ir pā ris lielas plā tnes vai akmeņ i. Bet tā kā pludmale tur ir liela, tad bez š iem plā ksnē m ir daudz vietas, plā tnes ir tikai gar pludmales vidu, 3-4 metri. Viss pā rē jais ir oļ i un smiltis.
Mē s bijā m ar bē rnu, es nekā pju no jū ras) Man viss ļ oti patika) Tā tad, ja viņ i raksta daž ā dus atkritumus, tad jums ir jā atpū š as Rixos un par attiecī go naudu. Š ī viesnī ca nebija lē ta, teiksim, bet ne par visu pasaules naudu, kā Rixos un tamlī dzī gi. Mums svarī gā kais bija ē diens un jū ra. Jū ra super, apkā rtne tī ra, ē diens garš ī gs, izvē le laba) Visu to labā ko!
Parādīt vairāk »


iemiesojums oksy341
6 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
iemiesojums ivanova297
Es vēlētos uzzināt M.C. Arancia Resort Hotel 5, laba viesnīca, kur palikt??
10 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
iemiesojums nfnmzyf.cthutq
dodamies uz viesnīcu 25.07.2014. Atsauksmēs lasīju, ka kondicionieris strādā no 15.00 līdz 5.00
10 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Alānijas cietoksnis
Novērtējums 8.9
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Muzeji, Stats
Kleopatras pludmale
Novērtējums 8.5
Turcija, Alanja
Daba, Pludmales
Olimpas pilsētas drupas
Novērtējums 10.0
Turcija, Alanja
Arhitektūra, Stats

Отель расположен в п. Конаклы. Построен 2006 году, последняя реновация прошла в 2016 году. Красиво оформленный, большой отель с зеленой территорией и просторными номерами. Подходит для семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Расположен в 10 км от центра города Алания, в 110 км от аэропорта г. Анталия. в 50 км от г. Сиде, в 5 км от пос. Авсаллар, в 1 км от пос. Конаклы, на берегу моря. . В 500 м от отеля есть торговый центр.
Pludmales apraksts Пляжная полоса: длина 300 метров, ширина 150 метров. Бар на пляже (бесплатно), полотенца: залог (замена — бесплатно).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Wi-Fi в лобби, бесплатно (до 100 Mb), почтовые услуги, room service: платно, 3 ресторана — 1 основной, 2 ресторана A la Carte (османский и рыбный, по предварительной записи, за время проживания посещение одного ресторана 1 раз — бесплатно), 6 баров, 4 конференц-зала, ТВ-зал, 3 открытых бассейна, 1 крытый бассейн, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы (бесплатно), полотенца: депозит (замена бесплатно), магазины, услуги фотографа.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca neuzņem vīriešus bez sievietēm
Bērniem 2 детских бассейна (1 крытый, 1 открытый), 3 водные горки, детские коляски (платно), детский мини-клуб, (4-12 лет), анимация для детей, мини-дискотека.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports 5 водных горок, центр талассотерапии, кинозал платно, игровые автоматы платно, прокат теннисных ракеток и мячей платно, теннисный корт бесплатно (2 корта с жестким покрытием), уроки тенниса платно, освещение теннисного корта платно, дартс бесплатно, шахматы платно, аэрохоккей платно, бадминтон платно, волейбол на пляже бесплатно, водные виды спорта платно, баскетбол бесплатно, уроки подводного плавания платно, мини-футбол бесплатно
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • velosipēdu noma
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 455 номеров. Состоит из одного 7-этажного корпуса.

Istabās

В номерах представлено: сплит-кондиционер, мини-бар (вода ежедневно, прохладительные напитки - в день заезда), спутниковое ТВ с российским каналом, телефон, душ, банные принадлежности, фен, сейф (бесплатно), Wi-Fi (платно), балкон, доп раскладная кровать, по запросу.

 • vanna/duša
 • fēns
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese Iskele Mevkii Konaklı, Alanya, Antalya, Turkey
Tālruņi: +90 242 565 04 26
+90 242 745 04 71
Tīmekļa vietne: MC Arancia Resort Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.