Viss ir ideāli, izņemot telpu uzkopšanu

Rakstīts: 16 maijā 2024
Ceļošanas laiks: 27 aprīlis — 4 maijā 2024
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Viesnī ca man ļ oti patika, bet ir mī nuss, tā ir istabas uzkopš ana (reizi trī s dienā s un ne vienmē r izmazgā grī du), varbū t tā pē c, ka dabū jā m krievvalodī gos apkopē jus. Istaba bija piektajā stā vā ar skaistu skatu uz parku un kalniem, no kaimiņ u numuriņ iem paveras skats uz pretī esoš o viesnī cu, nav ī paš i jauki. Teritorija liela, personā ls uzmanī gs un ā tri risina visus pieprasī jumus. Reģ istrē š anā s bija ā tra (atbraucā m 8.00, uzreiz uzvilkā m rokassprā dzes un devā mies brokastī s, 10:00 jau bijā m istabā ) Ē diens 5+ un jū ras veltes, un 6 veidu gaļ a un zivis - tur bija viss un daudz. No dzē rieniem garš ī gs ir pussausais vī ns un alus _ ir ar ko salī dzinā t, daudzkā rt esam atpū tuš ies daž ā dā s viesnī cā s. Alkohols, kokteiļ i, turku tē ja, kafija - viss ir pā rpilnī bā.
Minibā ru vajadzē tu piepildī t ar saldajiem dzē rieniem reizi trijā s dienā s, bet mū su apkopē ja redzē ja, ka vē l nedaudz palicis un nepiegā dā ja pilnu daudzumu (Pepsi, Fanta, Sprite) 7 nakš u tū rē viens bezmaksas à la carte restorā ns, jums ir jā vienojas par tikš anos, jū s varat izvē lē ties zivju vai Osmaņ u virtuvi, izvē lē jā s zivis un nenož ē loju (zupa, sarkanā zivs uz nril, nrivetkiv mē rce, vī ns, dzī vā mū zika). Uzkodu bā rā sieviete pagatavoja gardu gü zleme, uzkodu bā rā varē ja arī ieliet airā nu. Pludmale ir tī ra, puika tur peldē jā s un liela, var pat bez č ī bā m peldē t, viesnī ca ir noņ ē musi š ķ ī vjus ū denī , tā pē c saulriets un peldē š anā s ū denī ir forš i))). Baseins ir milzī gs, sadalī ts sekcijā s un slidkalniņ iem, bet mē s nonā cā m pie jū ras, nevis pie baseina, tā pē c nesalī dzinā š u, ir viens brī dinā jums, pludmalē nav bā ra, tā pē c vienmē r ir daudz cilvē ku netā lu no baseina. baseins. Animā cija nav slikta, katru dienu bija kā ds priekš nesums: tautas dejas, akrobā ti, konkursi, animatori uz pludmali negā ja.
Mums paveicā s ar kaimiņ iem - tie ir daž ā du Eiropas valstu un daž ā du kontinentu pā rstā vji, bet diemž ē l bija nepatī kami cilvē ki, ap 30%, neviens nevienam netraucē ja. Atseviš ķ i es izcelš u saldē jumu, to var ē st daudz, daž ā das š ķ irnes ir ļ oti garš ī gas))) Tuvumā ir iepirkš anā s centri, un, ja vē laties doties uz Alaniju, tas ir 10 minū tes ar autobusu apmierinā ts ar viesnī cu un atpū tu (izņ emot istabiņ as uzkopš anu) Vē l viena svarī ga lieta ir wifi, bezmaksas ir limits, darbojas tikai pirmajā stā vā , recepcijā un vestibilā . Vai tas ir 10 par groš iem? neierobež ots 7 dienas visā teritorijā (pludmalē , istabā s)
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu