Sīnāja pussalas atpūtas zonas ilgtspējīgas attīstības aktuālās problēmas pandēmijas apstākļos.III

03 Decembris 2021 Ceļošanas laiks: no 14 Novembris 2021 ieslēgts 21 Novembris 2021
Reputācija: +15097.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Sā ciet š eit >>>

Mums vē l bija atlikuš as divas pilnas dienas. Mē s nolē mā m tos pilnī bā veltī t jū rai. Verka sū dzē jā s, ka, puspiecos no rī ta atnā kot uz pludmali, knapi atradusi divus brī vus sauļ oš anā s krē slus - ļ audis kā rtī gā s kolonnā s virzī juš ies rī tausmas krē slā uz jū ras pusi. Es iedomā jos š o attē lu, un manī pā rskrē ja histē riski smiekli. Un vakarā nevari aizņ emties? Daž i cilvē ki Verkai teica, ka viņ iem par to piemē rots naudas sods. Interesanti, kā ?

Es pamodos pulksten 4.20. Viņ a uzvilka tuniku un, paņ ē musi pā ris lupatas, izgā ja no istabas. Verka vairs negulē ja. Viņ š saka, ka vē l ir agrs! Nu ko, es gulē š u un gaidī š u X stundu? Nozī me? Es labā k ieš u atpakaļ un mē ģ inu vairā k pagulē t. Verka jautā ja, vai viņ ai jā nā k man lī dzi? Es skaidri jutu viņ as balsī cerī bu, ka es atteikš os. Protams, es atteicos. Tumsa un vientulī ba nav manas fobijas.


Un pludmalē nebija tumš s. Laternas diezgan labi apgaismoja pamesto rū tu. Cilvē ku nebija, bet vairumā trumpju vietā s jau bija dvieļ i. Oho! Skatoties uz priekš u, es jums atklā š u š o dabas mī klu. Izrā dā s, ka gudrie maksā pludmales zē niem (vai varbū t ne viņ iem), lai viņ i ieņ emtu vietas. Es nezinu summu.

Kad es atgriezos, dī vainā kā rtā es varē ju aizmigt lī dz pat 7.

Š odien ar Vadiku nolē mā m peldē t otrā virzienā . Bet, tiklī dz mē s peldē jā m zem virves ar bojā m, kas norobež oja mū su viesnī cas akvatoriju, atskanē ja nikna glā bē ja (vai vienalga, kas viņ š bija) svilpe. Es grasī jos doties atpakaļ , bet Vadiks turpinā ja peldē t, it kā nekas nebū tu noticis. Droš i vien nedzirdē ja. Bez vilcinā š anā s es viņ am pievienojos. Protams, neviens mums nesekoja. Stā sta sā kumā sū dzē jos par nepietiekami skaisto rifu. Tad jau nolē mu, ka normā ls rifs. Ne sliktā k par to, kur mū s izsē dinā ja no jahtas. Un es redzē ju Napoleonu un tunci, un mazas barakudas, un dzeloņ rajas. Tikai murē nas š eit nebija, kā netā lu no Koraļ ļ u pludmales Tirā nas, kur mē s ar Verku bijā m pagā juš ajā gadā . Tas ir pret Sivu un Meltonu. Tieš i aiz mū su Hilton š ajā virzienā drī z tiks atvē rta jauna viesnī ca. Tas joprojā m ir nepabeigts. Un neviens nesvilpj, ja peldi tajā virzienā .

Pretē jā virzienā atrodas Concorde, Island View, Savoy un Sierra. Rifs bija sliktā ks nekā pretē jā virzienā . ES tā domā ju. Turklā t svilpotā js uz Sierra galē jā pontona iesvilpa Vadikam pie ausī m, un viņ š samazinā ja ā trumu. Ko, tu jautā ? Vienalga! Viņ i peldē ja atpakaļ . Š odien ū dens bija siltā ks. Mē s nenosalā m. Varē ja burā t tā lā k, lī dz č etrā m sezonā m. Tas nedarbojā s.

Iesildī juš ies, peldē jā m Meltonas virzienā . Atkal nesanā ca. Bet velti. Meltonas priekš ā ir liela teritorija, kurā nav nevienas viesnī cas. Rifam jā bū t neskartam.

Kamē r mē s peldē jā mies, alus pludmales bā rā jau bija beidzies. Droš i vien Verka un Nadija izdzē ra visu. Man nā cā s aizrī ties ar dž inu un toniku.


Jauns animators, kā rtē jo reizi neveiksmī gi vilinot mū s un citus uz visā diem jogas vingrinā jumiem, teica, ka š odien vedot cilvē kus uz Timati klubu. Es jau aizmirsu, cik daudz. 35 vai 45 dolā ri. Un Soho š odien Ziemassvē tku egles atklā š ana un Nastjas Kamenskas koncerts. Bezmaksas. Tas ir interesantā k! Jū s varat iet. Bet vispirms jums ir jā uzkrā j mango. Š ajā nolū kā mē s ar Vadiku nolē mā m vē lreiz doties uz vecpilsē tu, savukā rt Verka un Nadja nolē ma nekur nebraukt un pirkt uz vietas.

Ierodoties Vecajā tirgū , mē s to visu apgā jā m, iekā pā m attā lā kajos veikalos, kur izkā rtnes bija tikai arā bu valodā . Vienā viņ i nopirka Vadik ā das mokasī nus par 20 dolā riem, citā nopirka gan man, gan viņ am dž insu pā ri par 10 dolā riem, kosmē tikas veikalā nopirku č etras burciņ as ar visā diem ā das un matu produktiem par 10 dolā riem. Pirms mums bija divas slā vu tautī bas meitenes. Viņ i izturē jā s pret pā rdevē ju vienkā rš i než ē lī gi. Man bija kauns par viņ iem. Es pat nekaulē jos. Lai gan tas bija tik lē ti. Atradā m arī kafejnī cu ar daž ā dā m svaigā m sulā m. Viss par 2 USD. Un no cukurniedrē m - par dolā ru. Viņ i viņ u izvē lē jā s nevis lē tuma dē ļ . Vienkā rš i kā du laiku neesmu dzē ris. Jau 2013. gadā Goā . Ak!

Tomē r š eit kaļ ķ is netika pievienots. Manuprā t, Goan bija garš ī gā ks.

Mē s satikā mies ar ilgu pā rdevē ju. Viņ š mū s atpazina. Es teicu: "Mafija ir nemirstī ga! ", un, uzsitot viņ am pa plecu, devos tā lā k.

Mango, š oreiz es to neuztvē ru grū tā k. Priekš kam? Tas paliek tik spē cī gs. Pā ris dienas pat ar mī kstā ko nekas nesanā ks. Tač u eglī tes garš as nebū s. Apejot visu tirgu, neviens nedeva lē tā k par 2 USD par kg. Un viltī gā pā rdevē ja, pie kuras apstā jā mies, man arī iepū ta dolā ru par paku. Kaste vilka 8 kg. Rokas bagā ž ā atļ auts ņ emt lī dzi 9 kg. Labi, iesim.

Izkā pjot no mikroautobusa, mē s devā mies cauri Soho. Pa ceļ am bija rā mis. Un neliela rinda. BET! Š odien Ziemassvē tku eglī te un Nastja! Mē s nebijā m valkā juš i maskas, tā pē c mums tā s iedeva. Paldies! Viņ i ielika to kabatā s un devā s tā lā k.


Tas bija nedaudz pē c astoņ iem vakarā , un koncertam bija jā sā kas pulksten 10. Bet pū lis jau bija nopietns. Nā cā s manevrē t starp cilvē kiem. Otrā galā jau pie ieejas drū zmē jā s 10 reizes vairā k cilvē ku nekā pie tā s, kurā ienā cā m. Nā ca tū risma autobusi. Dievs, kas š eit notiks pulksten 10? Nafig vajag! Esmu neliels š ā du pasā kumu cienī tā js. Pē dē jo reizi dzī vajā koncertā biju 1989. gadā . Gazas joslā . Tagad tas bija koncerts! Un Nastja? Kā tad ar Nastju? Bez Potapa viņ a ir kā Kima bez dibena. Gulē t labā k.

Ierodoties istabā , mē s atradā m meitenes pilnā tē rpā . Nadija kara krā sā un sarkanā kleitā . Mē s viņ us apbē dinā jā m, un Verka, atvieglota, gribē ja nekur iet. Bet Nadija uzstā ja. Un mē s steidzā mies vakariņ ā s.

Dā mas vē lā k teica, ka viņ as pat nevarot tikt pie vā rtiem, tur bija tik daudz cilvē ku. Un viņ i saka, ka kabatzagļ i tajā vakarā labi guvuš i peļ ņ u.

Nu, ko vē l pastā stī t kaut ko interesantu? Svē tku beigā s beidzot pielā gojā mies š ī gada ī patnī bā m. Pā rtrauciet nā kt pirmais pē c ē dienreizē m. Rindas izklī da pē c stundas. Trauki, varbū t ne pilnī bā , bija klā t pietiekamā daudzumā . Pē c vakariņ ā m mē s pā rstā jā m meklē t bezmaksas sauļ oš anā s krē slus pie baseina un sā kā m sē dē t pie galdiņ a pie bā ra. Tam virsū nebija lietussarga, un neviens uz to nepretendē ja. Un mums bija vislabā kais! Ar prieku viņ i uzsū ca saules starus, kas jau grimst pretī saulrietam. Man bija nepā rtraukti jā pā rvietojas no ē nas, kas lož ņ ā no korpusa.

Mū su brilles bā reņ iem bija ļ oti noderī gas. Bā rmeņ i mums neapš aubā mi ielē ja tajos gardu izlejamo alu. Tiesa, tam bija ī paš ums, kam jā beidzas. Tač u pa š o laiku ē na jau bija pilnī bā pā rklā jusi š o vietu, un mē s bijā m jau pilnī bā applū duš i.

Es peldē ju baseinā tikai vienu reizi. Ū dens bija uzmundrinoš s. Jū rā ir siltā ks.


Ak, jā ! Vē l mirklis. Kamē r bijā m prom, Verkai un Nadijai bija jā tiek galā ar situā ciju. Viņ i pieklauvē ja pie durvī m un pasniedza augļ u š ķ ī vi kopā ar daž iem papī riem. Kas tas ir, viņ i nesaprata. Arī man bija grū ti lasī t. Nosū tī ja fotogrā fiju manai meitai. Viņ a rakstī ja, ka viesnī ca mež onī gi atvainojas par situā ciju ē dnī cā un sola uzlaboties. Tad Vadiks atcerē jā s, ka iepriekš ē jā dienā ē dnī cā viņ am lika aizpildī t kaut kā du anketu. Š ķ iet, ka runa ir par pakalpojumu kvalitā ti. Angļ u valodā viņ š nav aliņ š , tā pē c uz visiem skaitī jumiem uzlika 7. Meitenes teica, ka kaut kur vajadzē tu uzrakstī t kaut ko par alkoholu. Verka internetā izlasī ja, ka viesnī cā s noticis reids. Š ajā dienā ē dnī cā parā dī jā s veseli augļ i. Pirms tam tie tika tikai sagriezti. Ž ē l, ka mē s jau ejam prom. Lai gan, kā da starpī ba. Man personī gi pietika. No diviem mango, ko nopirkā m, mē s apē dā m tikai vienu par č etriem. Otrais devā s mā jā s. Bija ļ oti garš ī gi. Es vienkā rš i negribē ju. Un tik tikko pabeidzā m š ampanieti. Viena pudele, vispā r, pusdienu laikā ē dnī cā tika viduvē ji izdzerta. Un otrais ir patī kamā ks, pludmalē . Bet pē c tā nā cā s dzert alu, kas nav ledus. Vī ns netiek pasniegts pludmalē .

Pē dē jā dienā mē s atkal peldē jā m pa labi. Š oreiz uz mums neviens nesvilpa. Vistlers vē l nav pā rņ ē mis. Mē s sasniedzā m ragu, kas sadala lī č us. Vadiks papeldē ja mazliet uz priekš u un pagriezā s atpakaļ . Viņ š teica, ka ir spē cī ga straume. Bez spurā m airē sim ilgi.

Pē c pusdienā m mē s ar Vadiku devā mies apskatī t otro Hiltoni pā ri ceļ am. Gleznaini mā koņ i pulcē jā s virs kalniem, pieš ķ irot viesnī cas teritorijai papildu gleznainī bu.

Jū ras neesamī bu kompensē ja smilš u klā tbū tne baseina krastā . Forš i!

Balkoni š eit ir lielā ki nekā pirmajā rindā . Es tikai nezinu, vai š eit ir ē dnī ca? Ja nē , tad ir skaidrs, no kurienes tā das rindas rodas.

Š odien saulriets bija jauks! Mā koņ u klā tbū tne debesī s tomē r pieš ķ ir tai ī paš u š armu.

Mē s klaiņ ojā m pa Soho. Š odien tā bija pamesta. Vakar egle tika iedegta. Slidotava darbojas. Ziema, sasodī ts! : (

Pā rdevē ji veikalos, uz kuriem devā mies, bija pā rsteigti, kad uzzinā ja, ka esmu no Ukrainas. Viņ i to uztvē ra par itā lieti. Viņ iem pat bija aizdomas, ka man ir viņ u paš u asinis. Dī vaini! Š ogad neesmu daudz sauļ ojusies. Rudens sā kā s pā rā k agri, un es nevarē ju saglabā t savu iedegumu. Ieradies Ē ģ iptē , kā bū tu ar sveiku nakts vidū ! Sniegbaltī te!

Tas arī viss! Atpū tieties.

Mē s sagaidī jā m rī tausmu jau lidostā .

Es baidī jos, ka mē s atkal iestrē gsim, piemē ram, 2015.  gadā pē c terorakta. Un internetā viņ i rakstī ja par mež onī gā m rindā m. Bet viss gā ja diezgan gludi. Papildus mū su lidojumam zā lē sē dē ja tikai odesieš i, kuriem bija lidojums pat agrā k nekā mū sē jais. Nadija tika izkrā pta par 25 dolā riem. Viņ a nopirka tik daudz lietu, ka viņ ai bija jā pē rk jauns koferis. Rokas bagā ž a viņ u vilka pat 11 kg. Papildus š ai somai viņ ai bija arī maza mugursoma. Par viņ u, tā pat kā par otro vienī bu, Nadia bija spiesta maksā t. Lai gan, manuprā t, ja nebū tu priekš rocī bas, viss bū tu izdevies.


Jā ! Aizvadī tajā gadā neviens rokas bagā ž u nesvē ra, un visi bez parastajā m mugursomā m vilka rokassomas, arī kastes ar mango.

Ē ģ iptietis, kurš mani meklē ja, č ukstē ja man ausī , ka esmu ļ oti skaista! Es pateicu paldies. Kas viņ a ir? Lesbiete, vai ne? Es neesmu tik skaista. jau. 52 gadu vecumā ! Vī rieš i gandrī z nelī p, bet lū k, uz tevis! : )))))))))))))))

Djutiks gandrī z lī dz asarā m pievī la nabaga Vadiku. Sortiments bija ļ oti niecī gs un sastā vē ja tikai no dā rga alkohola. Nebija nekā du dzē rienu, kas jaunā ki par 18 gadiem. Arī Spirits raudā ja kaķ is. Labi, ka Nadja mani neklausī ja un nopirka sev smarž as Zaporož jes lidostā . Dī vaini, protams. Lai gan pamanī ju, ka š oreiz mē s gaidī jā m izbraukš anu nepavisam ne tur, kur pagā juš ajā gadā . Kad iekā pā m autobusā , es redzē ju, ka tieš ā m, mē s sē ž am 2. terminā lī . Un ē ka ar kupoliem bija pa kreisi. Varbū t tā pē c cilvē ku bija tik maz. Varbū t visi pā rē jie tika padzī ti zem cirka kupola. Vai varbū t mū su lidojums bija pā rā k agrs. Es nevaru zinā t.

Mē s nokļ uvā m mā jā s bez starpgadī jumiem.

Piedzī vojums notika jau mā jā s. Savā di, ne ar Vadiku. Un pat ne ar mani. Ar Verku!

Ienā kot mā jā un pat nepaspē jot apsē sties ar vī ru un Nadiju pie galda, lai atzī mē tu ieraš anos, viņ a kaut kā smieklī gi paslī dē ja un nokrita, vienlaikus salauž ot roku. Jā , tik nopietni, ka vajadzē ja veikt operā ciju un iebā zt adā madatu.

Interesantā kais ir tas, ka atvaļ inā juma izbraukš anas dienā Verka, izkā pjot no maš ī nas un dodoties pie Mikrik Join Apa, kurš mū s aizveda uz lidostu, tumsā pieķ ē rā s pie kaut kā un avarē ja. Tad viņ a pat necieta. Viņ ai ļ ā va atpū sties.

Atļ aujiet man pabeigt š o pesimistisko noti.

Paldies par uzmanī bu!

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
бассейник возле нашего номера