Sīnāja pussalas atpūtas zonas ilgtspējīgas attīstības aktuālās problēmas pandēmijas laikā. II

02 Decembris 2021 Ceļošanas laiks: no 14 Novembris 2021 ieslēgts 21 Novembris 2021
Reputācija: +15097.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Sā ciet š eit >>>

Pacelš anā s bija paredzē ta nā kamajā naktī . Un nakts uzreiz pē c ekskursijas uz salu, tā pat kā iepriekš ē jā , pagā ja pā rsteidzoš i mierī gi. Neviens “aram-tsam-tsam” mū s netraucē ja. Vai nu izrā de ir tikai svē tdienā s, vai arī tā notika otrajā lī nijā .

Tā kā pludmales dvieļ us nenodevā m, tos vedā m uz jahtas, bija ar ko izlikt sauļ oš anā s krē slus. Lai arī Verka pamostas pirms manis, bija nereā li piespiest viņ u iet un apsē sties. Man vajadzē ja izstumt Vadiku no gultas. Ohohohonyushki! Un kā viņ i rī t atrisinā s š o problē mu bez mums?


Gatavojoties nakts piedzī vojumiem, mē s ar Vadiku todien nedzē rā m. Un es pat tiku tā lā k – nolē mu gavē t. treš diena! Gavē ņ a diena. Un es to izdarī ju bez grū tī bā m. Esmu atradis pietiekami daudz ē dienu, kas atbilst maniem kritē rijiem. Un es ē stu viņ u falafelus visas dienas garumā ! Un meitenes, neapgrū tinot sevi ar dvē seles un ķ ermeņ a uzlabojumiem, dzē ra un ē da pē c savas patikas. Teicu Nadjai, lai nedzer pā rā k daudz, citā di viņ ai tiks atņ emta apliecī ba. Atgā dinā š u, ka saulrietā viņ ai bija jā brauc ar noteiktu transportlī dzekli. Bet Nadija tikai iesmē jā s.

Mani vajā ja dž akuzi. Jā izmē ģ ina! Citā di, kā pē c pie velna mē s paņ ē mā m š o numuru? Nekad savā mū ž ā neesmu lietojis ko tā du. Un man nebija ne jausmas, kā tas darbojas.

Sā cis kā pē rtiķ is ap viltī gu vienī bu, es atradu pogu. Un nospieda. Un tas ir kā buzz! Nobijusies viņ a atspiedā s. Š eit kaut kas nav kā rtī bā . Bumbiņ as č ī kstē ja, kā viņ i domā ja. BET! Droš i vien vajag ū deni! Pagrieza jaucē jkrā nu. Uzbrucē js bija tik tā ds. Kad puse vannas bija savā kta, jau bija laiks doties uz kauju pē c naš ķ a. Un, kad atgriezā s uzvarē tā ji, kubls bija tukš s! Acī mredzot dedzī gā apkopē ja centā s. Muļ ķ ī bas! Man bija jā sā k viss no jauna.

Pusč etros dā mas devā s ekskursijā , un mē s ar Vadiku, nesagaidot pilnu, mē ģ inā jā m apgulties vannā ar spuldzē m. Es apgū los, un Vadiks joprojā m stā vē ja kā jā s. Lai izveidotu š ī s spuldzes, viņ i vē lreiz nospieda pogu. No vannas atverē m, kas vē l nebija pilnī bā pā rklā tas ar ū deni, strū klas, kas pildī tas ar balinā tā ju. Viena strū kla no cauruma aiz manis trā pī ja 45 grā du leņ ķ ī pret griestiem un izlija pa manu pakausi, saslapinot matus. Muļ ķ ī bas! Vadiks! Apgulies drī z. Ievē rojot Ņ ū tona likumu, ū dens lī menis vannā pacē lā s un, kā vajadzē tu, aizvē ra caurumus. Š ķ iet, ka viss noritē ja kā nā kas. Bet uz robež as. Karstais ū dens, kas lej no krā na, vairs nebija karsts. Acī mredzot krā jumi ir beiguš ies. Aizgrieza jaucē jkrā nu. Mē s mazliet pagulē jam, aizstā jot daž ā das vietas ar š aurā m strū klā m. Tač u gaidī tais atslā bums nepienā ca. Abi bija cieš i. Es izdzinu Vadiku un ī su brī di gulē ju viena. Bet, tā kā pē c ķ ermeņ a izņ emš anas no ū dens lī menis atkal nokritā s, nā cā s rā pot, lai aiztaisī tu vismaz bedri ar strū klu, kas trā pī ja nepareizajā vietā . Ī sā k sakot, muļ ķ ī bas uz augu eļ ļ as. Es negribē tu, lai tas bū tu mā jā s.


Lidmaš ī nā š ķ irstot ž urnā lu, iebā ztu priekš ē jā sē dekļ a aizmugurē jā kabatā , es izlasī ju tik gudru un modernu, tagad vā rdu - pretpatē riņ š . Pā rā k slinks google, citē ju:

“Antipatē risms ir sociā li politiska ideoloģ ija, kas ir pretstatā patē rē tā jam, pastā vī gai materiā la ī paš uma iegā dei un patē riņ am. ”

Ak! Lū k, izrā dā s, kā var mani piezvanī t! Pret patē rē tā ju! Es tā esmu bijis ļ oti ilgu laiku, ja ne no dzimš anas. Vai beidzot esmu atradusi domubiedrus? Ak! Godī gi sakot, starp maniem draugiem tā du nav. Visi pastā vī gi kaut ko pē rk, ī paš i apģ ē rbu. Tad viņ i nezina, kam nost veco. Un te es esmu, kamē r es nenolietoju slidas, es nepē rku jaunas sandales. Joks. Pagaidā m vē l neesmu aizgā jis, bet tendence ir acī mredzama. Ī sā k sakot, man bija tik ž ē l ū dens, ko mē s izniekojā m bezjē dzī gi sē dē dami vannas istabā . Un tas ir tuksnesī , kur ū dens ir benzī na zelta vē rts! Es sadusmojos. Kā es varē ju bū t tik bezatbildī ga? Nekad vairs!

Nož ē la neļ ā va man pasnaust pē c vannas. Un Vadka pilnī bā guļ . Un drī z Verka un Nadia jau tika atgrieztas atpakaļ . Verka sū dzē jā s, ka Nadija ir tik izklī dinā ta, ka galu galā sā ka braukt. Uz š ito pamanī ju nelaimī go Š ū maherš u, ka, nedod Dievs, ja kaut kas notiktu, apdroš inā š ana nedarbotos - tas neattiecas uz tiem, kas ir iedzē ruš i. Uz ko draugs atbildē ja, ka agrā k vajadzē ja brī dinā t. Lū k, tie laiki! Un es domā ju, ka visi to zina. Tomē r, kā parasti. Jebkurā gadī jumā visi ir dzī vi, un paldies Dievam!

Pusdeviņ os vakarā mē s jau bijā m devuš ies ceļ ā . Pagā juš ajā gadā , ja izlasī jā t https://www.turpravda.ua/eg/sharm_el_sheyh/blog-474234 .html

Pacelš anā s sā kā s pusnaktī . Trijos naktī mē s jau bijā m klā t. Un trī s stundas viņ i gaidī ja rī tausmu beduī nu halabudā , drebē damies no aukstuma.


Es vairs negribē ju bū t auksts. Tā pē c š oreiz aprī kojā mies nopietni. Lī dzi paņ ē mā m segu un termosu, ko Jasno laipni uzdā vinā ja Vadikam. Tē ju lē ja termosā . Par laimi, mū su istabā bija viss nepiecieš amais. Un ē dnī cā prasī ju laima gabalu. Ģ ē rbieties tā , it kā dotos uz Ziemeļ polu. Precī zā k sakot, mugursomā tika sabā zts č upiņ š ar krā miem.

Tač u viss izrā dī jā s pavisam savā dā k nekā pagā juš ajā gadā .

Miriks mū s izveda ā rpus pilsē tas. Ak, un š arms ir pieaudzis! Atceros, ka 2010. gadā dzī vojā m Albatross Modernā , kas bija pē dē jais Nabkā . Un tagad aiz tā jau stā v daudz jaunu viesnī cu. Un visi aktī vi gatavojas Jaunajam gadam. Koki jau ir izgaismoti! Kur viņ i steidzas? Vai baidā ties, ka viņ i neizdzī vos?

No Mikrika mē s un vē l vairā ki cilvē ki tika pā rcelti uz milzī gu, pā rpildī tu autobusu. Vietu vairs nebija. Gudrie un gudrie paņ ē ma sev pā ris krē slus, cerot, acī mredzot, gulē t uz ceļ a. Un manekeni! Viņ i pagrū da visus. Noliku Vadiku salona sā kumā , un pati knapi atradu vietu priekš pē dē jā rindā , blakus kā dam č alim. Gids iekasē ja naudu no tiem, kuri nebaidī jā s vē rsties ne pie viesnī cas gida. Starp citu, mū sē jiem š ī ekskursija maksā ja vairā k nekā piecdesmit dolā ru, bet tikai mums un tikai pirmdien viņ š to solī ja tikai par 45. Dā snums ir uz izš ķ ē rdī bas robež as! Samaksā ju katrs pa 30. Un te ir mans kaimiņ š , ar kuru visu ceļ u pļ ā pā ju - un vē l mazā k, tikai 25, zvanot uz kaut kā du no kā da iegū tu numuru.

Acī mredzot visas š ī s interneta aģ entū ras ir tikai starpnieki un pieticī gi ņ em savus pā ris dolā rus par cilvē ku. Viesnī cu ceļ vež i ir mantkā rī gā ki. Jebkurā gadī jumā jums ir jā atsaucas uz sā kotnē jo avotu. Es mē ģ inā ju dabū t maģ isko numuru no kaimiņ u puiš a. Viņ š apsolī ja mani atlaist, tiklī dz atgriezī sies viesnī cā . Bet es negaidī ju. Es laikam aizmirsu. Vai arī guva vā rtus : (

Pasniedzot naudu autobusa gidam, plikpaurainam melnā dainam vī ram gados, es jautā ju, vai nevaram novirzī ties no marš ruta un atpakaļ ceļ ā iziet cauri Elijas akai? Gids uzmeta biedē još as acis un teica, ka ja mē s tā darī sim, tad visu atlikuš o mū ž u pavadī sim Ē ģ iptes cietumā ! Oho, sasodī ts! Kā viss notiek! Ž ē l gan! Vē los daž ā dot ceļ ojumu.


Kaut kur pie ieejas Dahabā mums bija tehniska apstā š anā s. Kā skaidroja gids, mū su konvoju pavadī s policija. Un tas ir papildus diviem apsargiem, kuri brauca ar mums autobusā . Es pamanī ju, ka vienam zem pinjaka ir maciņ š , bet otram mazi futrā ļ i, acī mredzot ar patronā m. Darba dalī š ana?

Š ogad, atš ķ irī bā no iepriekš ē jā , bija daudzkā rt vairā k cilvē ku, kas vē lē jā s tikt š ķ ī stī ti no grē kiem caur augš upeju. Stā vlaukumā pie kafejnī cas sakrā juš ies ducis autobusu un autobusu. Un ir tikai viena tualete. Cilvē ki, izklī duš i pa apkā rtni, neko labā ku neizdomā ja, kā izmantot nez kā pē c tuvumā izrakto grā vi. Varbū t š iem nolū kiem.

Tomē r autostā vvieta tika aizkavē ta. Jau izlē mī gi visu atsvaidzinā jis. Drī z viņ i dosies uz otro braucienu, un mē s visi stā vam kā jā s. Un tas ir ar dzinē jiem, kas darbojas! smirdē t! Viņ i saka, ka Ē ģ iptē ū dens maksā tā pat kā benzī ns. Bet ne! Viņ iem benzī ns maksā kā ū dens! Nepieņ emami atkritumi! Un izplū des gā ze? Š ķ iet, ka viņ iem vide nemaz nerū p.

Starp citu, es aizmirsu uzrakstī t iepriekš ē jā sē jumā . Kad kuģ ojā m ar jahtu diezgan tā lu no krasta, es pamanī ju atkritumus peldam pā ri bortam. Daž i iesaiņ ojumi, somas utt. . Ir labs ukraiņ u vā rds - non-trib. Viņ š bija tas, kurš peldē ja. No kurienes tas radā s? Ne citā di kā no jahtas stulbi iztukš oja atkritumu tvertni. Un š o fenomenu es satiku vairā k nekā vienu reizi. Kapets!

Bet atgriezī simies no jahtas uz autobusu. Bija krietni pā ri pusnaktij, kad beidzot devā mies ceļ ā . Es nebiju pā rā k nervozs par kavē š anos. Izredzes sagaidī t rī tausmu aukstā vietā mani biedē ja vairā k. Pagā juš ajā gadā prā toju, kā pē c tik agri sā kt kā pt? Var izbraukt pulksten trijos – tieš i laikā .

Un š ogad tas notika.

Pilnmē ness apgaismoja apkā rtē jos kalnus. Smiltis mē ness gaismā bija kā sniegs. Krrrasota! Bet mans sē deklis, acī mredzot, atradā s tieš i virs dzinē ja, kas nekaunī gi sildī jā s. Bet nekas, drī z man bū s auksti. Ir nepiecieš ams pareizi sasildī t kaulus. Bet no lī dz galam nesadeguš ā s dī zeļ degvielas smakas man sā ka sā pē t galva. Bet viss beidzas, un arī š is ir pagā jis. Mē s esam ieraduš ies.


Plikais melnais vī rietis izdalī ja lukturī š us. Un pē dē jo reizi nā cā s izcelt ceļ u ar telefoniem. Kamē r gaidī jā m gidus, mū s uzrunā ja pā ris tirgotā ju, kas piedā vā ja daudzkrā sainus kamieļ u vilnas ponč o. Š ķ ita, ka mums tas nav vajadzī gs. Mē s ģ ē rbā mies labi. Un viena sieviete nopirka un uzvilka. Es jautā ju, kā pē c? Viņ a mani apdullinā ja - 5 dolā ri! Sajutu preci, apstaigā ju sievieti. Oho, lieliskas lietas! Un pā rdod to man! Vairā ki cilvē ki paš i iegā dā jā s un ģ ē rbā s. Un es to vē l neuzvilku, bet iebā zu mugursomā .

Cilvē ki tika sadalī ti starp gidiem, kuri deva savā m grupā m daž ā dus nosaukumus. Viņ i mū s sauca par "faraoniem". Un mē s sā kā m kā pt.

Mū su ceļ vedis gā ja diezgan ā tri. Kamē r ceļ š bija diezgan maigs, tas nebija kritiski. Man nebija laika pasvī st. Pē c strauja galopa gids diezgan ilgi apstā jā s. Nē , tas tā nedarbosies. Uz augš u plā noju tikt ar sausu muguru. Tā pē c nā kamajā pieturā mē s bijā m blakus un pazudā m tumsā . Mē s gā jā m savā tempā , apstā joties, kad jutā m, ka tas ir nepiecieš ams. Sā kumā ik pa laikam no vispā rē jā saraksta izcē lu mū su grupas nosaukumu, un tad apstā jos. Dī vaini! Varbū t viņ i nolē ma atgriezties un mū s meklē t? Diez vai. Pilnī gā tumsā divu no 20 vai 30 cilvē ku prombū tni, kurš pamanī s?

Kabatas lukturī tis tik tikko bija dzī vs, un mē s to izslē dzā m, ja kā ds gā ja priekš ā vai aizmugurē ar ieslē gtu gaismu. Bet tas nebija droš i. Ceļ š kļ uva arvien grū tā ks, un mē ness paslē pā s aiz kalna. Ik pa laikam gandrī z uzskrē jā m kamieļ iem stā vus vai guļ us. Vai ejot. Beduī ni nenogurstoš i tos mums piedā vā ja. Un daž i no kā pē jiem padevā s, noguruš i staigā t. Bet kā da jē ga? Priekš ā ir 750 augsti un nelī dzeni soļ i, kurus kamielis nepā rvarē s. Jums bū s jā izmanto kā jas!

No priekš puses un pē c tam no aizmugures mē s dzirdē jā m gidu saucienus. Ī paš u uzmanī bu piesaistī ja jautrais nosaukums "Balalaikas zaķ i". Ak, un š ie kalnu bē rni ir izgudrotā ji!


Darbī bas ir sā kuš ā s. Grū ti, protams, bet ne tā , lai bū tu taisni kapets! Tikai vē jš daž kā rt pū ta tik svaigs. Mē s apsē dā mies, lai atpū stos dibenā uz akmens, kas klā ts ar dē ļ iem. No augš as nokā pa sieviete. Bija grū ti nokā pt. Viņ as lukturī tis jau ir miris. Mē s jautā jā m, kur viņ a ir? Viņ a sū dzē jā s, ka nevar! Nu es nevaru! Š ī ir bū tī ba. Bet sieviete teica, ka tā ir viņ as robež a, un viņ as vī rs, vienalga, jau sen bija padevies un sē dē ja kaut kur zemā k. Tomē r nolaisties piķ a tumsā ir ļ oti bī stami. Kā pt ir daudz vieglā k. Teicu, ka te salauzī š u kaklu, kā divus pirkstus uz asfalta. Es ieteicu viņ ai sē dē t mū su vietā , lī dz viņ a vismaz sā k kļ ū t pelē ka. Protams, ir auksts, bet š eit vismaz nepū š .

Sieviete palika sē dus stā voklī , un mē s devā mies tā lā k, kalnup.

Mē s uzkā pā m lī dz augš ai, kad kļ uva gaiš s.

Visas š auš anai ē rtā s vietas jau bija aizņ emtas. Bet man izdevā s atrast pieņ emamu vietu. Tiesa, tas bija nelī dzens akmens, kurā daž i neuzdroš inā jā s kā pt, bet citi neuzminē ja. Un es uzminē ju, un mē s izmantojā m iespē ju.

Viņ i nolika Jasnovska segu zem dupš a, izņ ē ma Jasnovska termosu ar tē ju un izlietni ar uzkodā m. Un tē ja bija nedaudz silta! Sū ds, nevis termoss. Kā arī uzņ ē mums, kas to prezentē ja. Bet alternatī vas nav. Bet es tagad nerunā ju par viņ u.

Atspirdzinā juš ies, mē s noskaņ ojā mies Svē tā Vakarē diena uztverei. Nu, vai tas nav muļ ķ ī bas?

Tomē r saule ā tri sā ka lē kt, un mē s devā mies atpakaļ ceļ ā , pamazā m izģ ē rbā mies.

Tur lejā ir Elijas aka, kur mē s vē lē tos doties.

Š eit ir dakš a.

Pagā juš ajā gadā š eit gulē ja akmens ar š ā du vā rdu. Un tagad viņ š bija prom. Un uzraksts tika noņ emts no plā ksnes. Kas notiek? Es ļ oti gribē tu zinā t. Bet ne nokļ ū stot cietumā .

Nav sā ļ a š ļ akatas, gā ju pa pā rē jo parasto marš rutu.

Lielais Ē ģ iptes mū ris

Kad es nofotografē ju citu kamieli, tā ī paš nieks vajā ja mani, uzstā jī gi piedā vā jot man to nomā t (kamieļ u). Es atteicos. Tad, ieraudzī jis manā rokā sakostu š okolā des tā felī ti, viņ š sā ka ubagot vismaz pē c viņ as. Muļ ķ ī bas! Pieauguš ais vī rietis. Nolauza gabalu. Palicis aiz muguras.

Turpmā k beduī nu meitenes stā vē ja un pā rdeva kaut kā das nieciņ as. Es neprasot nolauzu gabalu no tiem. Viņ i man laipni pateicā s "Shokran! ". Man vē l bija palikuš i pā ris gabali. Es tos kopā ar iesaiņ ojumu iedevu diviem zē niem. Jau attā linoties es to sapratu un nolē mu viņ us nofotografē t. Viņ i laipni piekrita.

Bet viņ i jau gribē ja š okolā des iesaiņ ojumu iemest bezdibenī . Es to paņ ē mu un izmetu miskastē , kuras bija daudz.


Pa ceļ am satikā m cilvē kus, kas staigā ja kalnup. Stulbi! Grē ki tiek piedoti tikai rī tausmā ! Joks. Es nezinu, kad tas notiek un vai tas vispā r notiek. Vienkā rš i kā p karstumā , es domā ju, ka ne ledus. Lai gan…

Sv. Katrī n, mē s ilgi neuzturē jā mies. Visi ir bē guš i. Š oreiz tika atklā ta baznī ca ar relikvijā m. Bet muzejs jau bija samaksā ts. Gids mums deva 35 minū tes laika visam par visu, motivē jot doties prom pirms noteiktā laika. Pretē jā gadī jumā nā kamais caurbraukš anas koridors bū s tikai daž as stundas vē lā k. Nu kas tas par muļ ķ ī bā m! Kara likums, vai ne? Es nezinu.

Kamē r mē s iekraujā mies autobusā , ieradā s vairā ki Tezturovi. Č u, ka sho viņ i nevar pasē dē t viesnī cā karstumā ? Vai arī viņ i atrodas klosterī ?

Atpakaļ ceļ š sā kotnē ji neš ķ ita grū ts. Labi, ka nesē dē ju kopā ar Vadiku. Viņ š gulē s visu ceļ u. Viņ š ir miegains, bet ne man blakus. Un es izmantoju apkā rtnes priekš rocī bas ar puisi un nemitī gi pļ ā pā ju. Tā pē c man nemaz negribē jā s gulē t, un es biju diezgan jautrs. Kaimiņ š izrā dī jā s no Kazahstā nas. Militā rais pilots. Tē rzē š anas procesā es viņ am teicu, ka izvē los vietas lidmaš ī nas aizmugurē . Viņ š teica, ka tas ir pareizi. Boeings un Airbuss ietriecas ar degunu pret zemi. Un sadaliet vairā kā s daļ ā s priekš ā un aiz spā rna. Daž as rindas astē , visticamā k, izdzī vos. Un no viņ a arī uzzinā ju, ka pasaž ieru lidmaš ī nā s nav izpletņ u, pat apkalpes locekļ iem. Tas tiek darī ts, lai viņ i cī nī tos par pasaž ieru dzī vī bā m, tā pat kā par savā m, lī dz galam. Tad es atcerē jos, ka nesen redzē ju brī niš ķ ī gu, nē , vienkā rš i bumbas filmu "Ekipā ž a". Nē , ne tā , ne padomju ar Filatovu un Jakovļ evu. Amerikā nis. Par to, cik dzē rumā miskastē pilots nosē dinā ja avarē juš u lidmaš ī nu tā , ka neviens prā tī gs nebū tu nolaidies. Tā pē c padomā jiet pē c tam, vai ir vē rts pā rtraukt dzerš anu? Tomē r tas noteikti ir tā vē rts. Puisis arī redzē ja filmu. Bija par ko runā t.


Pat mans kaimiņ š (es pat nepū lē jos pajautā t viņ a vā rdu), to nezinot, man atklā ja noslē pumu, no kurienes pludmalē pirmajā s stundā s nā ca tik daudz sparī gu cilvē ku. Viņ a viesnī cā bija tā da pati dziesma kā mū sē jai. Tā tad š ī s parā dī bas iemesls bija laika atš ķ irī ba starp Ē ģ ipti un Kazahstā nu un daž iem Krievijas reģ ioniem. Cilvē ki nā k un turpina mosties savā laikā . Kā pē c gan neaizbraukt uz jū ru? Tā dē ļ patiesī bā š eit ieradā s daudzi cilvē ki. Lū k, sveiks jums! Nu labi. Man ir vē l viens jautā jums. Ja visi ieņ ē ma vietas pludmalē , tad kā pē c nav vietas arī pie baseina? Vai cilvē kiem ir divi dvieļ i? Puisis pasmē jā s un teica, ka tas ir pa ī stam, viņ u viesnī cā ir tā da problē ma.

Un tad mē s atkal nonā cā m Dahabas apkaimē , kur ilgi stā vē jā m naktī . Un atkal mē s tur ilgi stā vē jā m. ES nezinu kā pē c. Policistiem bija maiņ as maiņ a, vai ne? Tas pā rvē rtā s par spī dzinā š anu. Ja agrā k ceļ š ilga 2.5 stundas, tad tagad tam pavadī jā m visas 4. Gribē jā s, noteikti, visu - uz tualeti, gulē t, ē st, dzert. Es nezinu, ko vairā k. Ū deni mums izdalī ja, bet es neuzdroš inā jos dzert. Vairs nebeidz urinē t. Un no kā š ie policisti mū s sargā ? Kā es dievinu tiesī bsargā još ā s iestā des, gan mū su, gan citas!

Ģ imene ar astoņ us gadus vecu meiteni tika izlaista Sultā na dā rzā . Es tos pamanī ju vē l atrodoties mikroautobusā pa ceļ am no viesnī cas. Ieejot mikrikā sasveicinos: "Sveiks! " Viņ i man sniedza tā du paš u atbildi. Savā starpā viņ i runā ja kaut kā das blē ņ as, reizē m pā rejot uz tī ri krievu valodu. Pē c izskata viņ i izskatī jā s pē c č igā niem (bulgā ri, moldā vi). Bet valoda noteikti nav slā vu vai moldā vu.

Vadiks sē dē ja netā lu no viņ iem lielā autobusā un dzirdē ja viņ u sarunu ar gidu. Izrā dā s, viņ i ir no Kazahstā nas. Viņ i š odien dodas prom. Pulkstenis bija jau pusč etri, un autobusam uz lidostu viņ us vajadzē ja sagaidī t pirms stundas. Š eit ir nervi! Es tā dā situā cijā bū tu gā jusi pie kundzes. Un viņ i teica, ka brauks ar taksi. Un, izkā pusi no autobusa, brienu uz viesnī cu! Oho! Izbraukš anas dienā nekā du ekskursiju neplā notu. Bet tas esmu es. Nemierī ga ekonomika.

Mums tik tikko nebija laika pusdienā m. Viņ i pat nepā rģ ē rbā s, bet gā ja kā bija - putekļ ainos zā bakos un biksē s. Tomē r pat pē c tam, kad trī s cilvē ki mierī gi turpinā ja ē st pā rtiku un alkoholu, un neviens viņ us nebrauca.

Turpinā jums š eit >>>

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Великая египетская стена
Неопалимая купина