Ēģipte, man tevis pietrūka

02 Septembris 2021 Ceļošanas laiks: no 14 augusts 2021 ieslēgts 22 augusts 2021
Reputācija: +142
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Lidojums Maskava–Š armelš eiha

Reiss Nr.  5533 izlido plkst.  10.30, ielido plkst.  14.25. Lidmaš ī na liela (divstā vu), viņ i nebaro (jo mazā k par 5 stundā m) tikai ar dzē rieniem (ū dens, limonā de, tē ja/kafija - arī bez sulas).

Viesnī ca Sultan Gardens Resort 5*, Š arm eš Š eiha

Mē s bijā m viesnī cā apmē ram pulksten 16. Viņ i uzlika bagā ž ai birkas, nolika to, un jums jā gaida, kad tā tiks nogā dā ta jū su numurā , un mums piedā vā ja doties ar taf-taf (autobusu). kas iet ap viesnī cu). Es sastrī dē jos “ko man darī t istabā bez kofera”, un mē s tikā m iekrauti taf-tafā ar mū su koferiem. Pateicoties tam, 17.05 steidzā mies pie jū ras un paspē jā m nopeldē ties lī dz 18h (jū ra un baseins slē gti pē c saulrieta). Taf-taf staigā ar 15 minū š u intervā lu lī dz 19.30, bet siesta stundā s ar pusstundas intervā lu (jo pusdienas karstumā negribas klī st pat pē c saulrieta! ; -))


Mē s apmetā mies 4. ē kā (istabas sā kas no 4). Š ī ir tuvā kā ē ka pludmalei/jū rai - 3 minū š u gā jiens, bet vistā lā k no baseiniem, ē damzā les un reģ istratū ras. Un tas viss ir kalnup! !

Istaba ļ oti laba: viss tī rs, izremontē ts, duš ā viss ir (ž eleja, š ampū ns, kondicionieris, losjons), papildinā ts, tiklī dz paņ em. Ir peldmē telis, č ī bas un citi aksesuā ri. Vispā r manā praksē š is ir labā kais istabu piepildī jums š ā da tipa viesnī cā s (bija gan pelnutrauks, gan pat ziepju trauks : )). Puiš i prasī ja zobu birsti, uzreiz atnesa. Veļ u ž ā vē tā ju visiem nepietiek, bet mū s (pē c mana lū guma) uzvilka nā kamajā rī tā .

Gultas labas (spilvens gan ciets, bet pierod), bet par gulē š anu lielā gultā nā cā s sastrī dē ties (istabā biju vienī gā ) - redz, tikai laulā tie pā ri var dzī vot istabā s ar lielu gultu. Turklā t administratore acī mredzot zaudē ja visas naudas izspieš anas prasmes, tk. viņ a nož ē lojamie mē ģ inā jumi mani nobiedē t (es atradu tev istabu ar lielu gultu, bet tā nav pirmajā rindā un tā lu no taviem draugiem) ne pie kā nenoveda, un es dzī voju lieliskā istabā blakus savē jai un uz vietas. pirmā lī nija (pirmā bija tikai nirš anas centrs : ))

Trī svietī gā istabā redzē ju 3 pilnas gultas, un tā bija vistuvā k jū rai, tā pē c arī š ai telpai ir savas priekš rocī bas))).

Viesnī cai ir klusa zona (nav mū zikas, animā cijas, bē rnu) pludmalē un baseinā . Ē damistabā ir tikai pieauguš ajiem paredzē ta zona. No animā cijas man patika ballī tes pludmalē.11. 30 - putas un holija (Indijas krā su festivā ls). Baseinā grī da ir š ķ ī ba un raupja ar plikā m kā jā m, uz tā s stā vē t nav ī paš i patī kami - pusstundas ū dens aerobikas laikā ī kš ķ us un papē ž us saberzē ju.

lī dz 2021.  gada augustam viesnī cā pā rsvarā bija tū risti no Kazahstā nas un Ukrainas, bet domā ju, ka tagad krievu tū risti ā tri vien kompensē s 6 gadus tieš as komunikā cijas trū kumu ar Ē ģ ipti)))

Ē diens


Ē dieni ir daudzveidī gi, un jū s vienmē r varat atrast kaut ko pē c savas gaumes. Vienmē r bijis grils un jū ras veltes. No augļ iem: arbū zs, vī ģ es, melone (zaļ a ir saldā ka, š ķ iet vietē ja, un apelsī ns it kā imports), gvajava, pā ris reizes tika dots mango.

Jū ra, pludmale

Ir neliela smilš u josla, kur apgulties/sē dē t ū denī . Kreisajā pusē koka mols, labajā pusē plastmasas pontons. Pontons atrodas tuvā k ū denim, tā pē c no tā zivis var labā k redzē t, tač u iekā pš ana un izkā pš ana no ū dens ir neē rta. Pie mola koraļ ļ i un zivis ir daudzveidī gā kas un skaistā kas. Starp molu un pontonu atrodas liels koraļ lis, tajā ir tū kstoš iem daž ā du veidu, krā su un izmē ru zivju. Izrā dā s milzī gs akvā rijs. Jo ilgā k karā jaties pie lielā ka koraļ ļ a, jo vairā k zivju varat redzē t.

Ekskursijas

Pā rskats. Tā bija kā uzņ ē muma dā vana, tā pē c tā ir bez maksas. Un tas jā dara pirmajā s 48 stundā s pē c ieraš anā s, pē c tam par maksu. Corel Travel for Ukraine maksā ja 10 USD. Autobuss mums atbrauca ar 45 minū š u nokavē š anos, likā s, ka salū za un mums bija jā maina autobuss. Tante, nedaudz nosalusi, pat neatvainojā s, neko nepaskaidroja, iekrā va mū s autobusā un devā mies uz lotosu, no turienes uz eļ ļ as un smarž u veikalu. Š eit mē s visi pieļ ā vā m milzī gu kļ ū du: gids mums nebija nolicis laiku veikala apmeklē jumam (un apzinā ti), bet mē s paš i par to iepriekš neiedomā jā mies. Rezultā tā es zaudē ju laika izjū tu un pavadī ju tur apmē ram 1.5 stundu, kaulē joties par smarž u pudeli (un es pat nerunā ju par labu cenu sev L, kā izrā dī jā s). Visu š o laiku viss autobuss sē dē ja un lamā ja mani, ekskursiju, gidu, valsti utt. Un neviens nemē ģ inā ja nā kt un pateikt, ka esmu traka! Kad beidzot pieķ ē ru sevi un izlecu uz autobusu, gide mierī gi staigā ja pa veikalu un pat nedomā ja mani steigties (“nu tu atnā ci uz š o, tas noteikti ir jautri! ”).


Neatkā rtojiet mū su kļ ū das, nosakiet, lī dz kuram laikam visiem jā iekā pj autobusā . Pē c veikala devā mies apskatī t moš eju (iekš ā iet nevar), bet tā kā bija jau tuvā k saulrietam, tad moš ejai gaisma krita no nepareizā s puses, kā rezultā tā visas bildes bija neglī tas un mums nebija laika staigā t apkā rt. Tad braucā m garā m izraē lieš u mā jai un atkal suvenī ru veikalam. Tajā jau esam pavadī juš i tikai 15 minū tes, lai gan bija papiruss un daž ā das citas interesantas lietas, ko varē ja apskatī t/iegā dā ties. Beigā s mū su nosalusī sieviete mums ieteica “mums vē l ir saldumu veikals pē c programmas – ejam? ”. Uzminiet, ko mē s atbildē jā m)))) mē s bijā m viesnī cā ap 18.30. Starp citu, par autobusa kavē š anos viņ a mums paskaidroja, ka no š ejienes organizatori visā m viesnī cā m bija ieplā nojuš i tikš anos vienlaicī gi un notika pā rklā jums (vispā r Ē ģ iptei ir jā apgū st visas prasmes sazinā ties ar krievu valodu atkal tū risti)

Pazaudē ta zeme (nogaliniet visus putnus ar vienu akmeni ar vienu tū ri — š ā di to pozicionē organizatori)

Kvadracikls, kamieļ i, krā sains kanjons, dž ipi, nirš ana/snorkelē š ana netā lu no 3 valstu neitrā lajiem ū deņ iem. Paņ ē ma 6.40 (jo mū su viesnī ca tika saņ emta pē dē jā ).

Mē s nobraucā m apmē ram stundu lī dz vietai. Pa ceļ am piestā jā m benzī ntankā brokastī s (kas arī norā dī ts programmā ). Patiesī bā brokastis ir tā s, kas tika pasniegtas viesnī cā vai pirktas degvielas uzpildes stacijā . (tualete ir maksas - 5 mā rciņ as, jeb 1 dolā rs par trim). Mums viesnī cā iedeva ļ oti pieklā jī gas brokastis: sula, ū dens, bulciņ as, siers, ievā rī jums, siers, desa, ā bols un apelsī ns. Gids lū dza neizmest ē dienu, ko nepabeidzā m, bet gan iedot beduī nu bē rniem. Protams, visi uzreiz pā rstā ja ē st un gatavoja paš i savas brokastis bada mirstoš ajiem tuksneš a bē rniem. Atbraucā m, ilgi gaidī jā m savu kā rtu - toreiz dzē rā m beduī nu tē ju, gide stā stī ja visā dus stā stus. Pienā ca onkulis un lika visu atnesto (ko sakrā jā m bē rniem) nolikt uz noteikta galda - kā mums paskaidroja, tad bū s visu izdalī š ana (nav zinā ms, cik tie paš i bē rni gū t). Mē s gaidī jā m savu kā rtu: 15 minū tes ar kvadricikliem, 5 minū tes ar kamieļ iem (patiesī bā viņ i vienkā rš i apmeta apli apkā rt kalnam).


Ar mani jā ja meitene un zē ns (puika turē ja pavadu un paslē pā s kamieļ a ē nā , meitene vienkā rš i gā ja blakus saulē ). Nokā pu no kamieļ a, puika uzreiz norā dī ja, ka par velti mani nejā da, iedeva dolā ru. Tad atcerē jos, ka man ir proteī na batoniņ i, nolē mu tos iedot saviem bē rniem (tā bija kļ ū da! ). Atradu savā mā jā.3 gabalus, eju uz š ķ ū nī ti, kur sē ž bē rni. Ir 4 bē rni, starp tiem mans š oferis (viņ š ir vecā kais un lielā kais no visiem), mans š ofera palī gs un viņ u jaunā kā mā sa un brā lis. Es pie sevis domā ju: "Es iedevu š oferim dolā ru, lai es varē tu iztikt bez konfektes, " tā nebija. Kad es devos pie viņ iem viņ i jau saprata kas notiek un manī ieskrē ja vienkā rš i suņ u bars, protams, vecā kais ir visiem priekš ā , viņ š ir garā ks un stiprā ks, tā pē c pā rē jos viņ š vienkā rš i attā linā ja no manis, lai viņ i neko nesaņ emtu!

Viņ i mani gandrī z saplosī ja š o stieņ u dē ļ . Un pie kā nav runas par kā du junioru, brā lī bu, godī gumu. Ja vecā kajam bū tu izdevies no manis sagrā bt visus stieņ us (un pat ja man bū tu 50.100), tad jaunā kie neko nebū tu dabū juš i. Kopumā nevienlī dzī gā cī ņ ā varē ju sadalī t stieņ us pē c saviem priekš statiem, uz ko vecā kais uzbļ ā va, un domā ju, ka viņ š mani bū tu salauzis, ja tuvumā nebū tu pieauguš ie no viņ u ciema. Man ir aizdomas, ka, ja meitenē m nebija laika norī t stieņ us uzreiz pē c to saņ emš anas, tad š is “priekš nieks” viņ ā m stieņ us ir atņ ē mis. Kopumā tas bija pamā coš i! Starp citu, es varē ju savai meitenei ielikt pusi apelsī na bez nepiecieš amī bas dalī ties: viņ a un mans š oferis atgrieza kamieļ us mā jā s un uzsē dā s katrs uz sava kamieļ a, tā pē c esmu pā rliecinā ts, ka viņ a to dabū ja.

Pē c tam ar dž ipiem devā mies uz krā saino kanjonu - 10 minū tes. Mē s izkā pā m no dž ipiem un izrā dī jā s, ka š eit mums vajag ū deni (daudz ū dens. Pirms tam vienmē r nē sā ju lī dzi ū deni, bet nolē mu atstā t dž ipā , jo domā ju, ka mums vienkā rš i bija pietura, lai apbrī notu skaistumu), kopš pastaigas ir apmē ram 40 minū š u gā jiens cauri krā sainajam kanjonam pusdienas karstumā (man š ķ iet, ka bija apmē ram 47 grā di). Pie akā cijas bijā m teneč eku (apmē ram 3 cilvē ki der) un tad, kad devā mies lejā uz paš u kanjonu. . .

Pusdienas uz laivas un nirš ana. Zivis bija sliktā kas (ne tik daudzveidī gas kā viesnī cā ), bet koraļ ļ i ir milzī gi – iespaidī gi.

Mē s devā mies atpakaļ pulksten 17.35, mū s atveda uz viesnī cu pulksten 20.40. ja atgrieztos ar laivu, tas bū tu ā trā k un mazā k nogurdinoš i.

Mega safari.

Paņ ē ma 8.05, atpakaļ.14. 00. Mikroautobusā bijā m tikai mē s (6 cilvē ki).


Ceļ š ir 15 minū tes, tad mē s iekā pā m kvadraciklā , braucā m apmē ram 20 minū tes. Mē s nonā cā m stilizē tā ciematā , kur viņ i rī ko vakara izrā des (jauki), dzē ra tē ju, jā ja ar kamieļ iem (15 minū tes), tad pusdienas (kopš tas bija pulksten 10.30, tad drī zā k otrā s brokastis) un atpakaļ uz kvadracikla, lai atgrieztos no vietas, kur devā mies. Kopumā apmē ram 40 minū tes uz kvadraciklu - man ļ oti patika. Atbraucā m ostā , izbraucā m ar laivu ar caurspī dī gu dibenu (nebija programmā , bet man liekas, ka bija pā rklā jums), tad vajadzē tu izpletņ us un vizinā š anos planš etdatorā . Ieradā mies ostā un 20 minū tes staigā jā m karstumā , meklē jot tualeti un ģ ē rbtuves (mū s nekur nelaida! ). Beidzot mū s iekrauj laivā un sā kā s sacī kstes (ā tri, pā rsē dieties, uzvelciet vesti, sē diet š eit, ā trā k, novelciet vesti, dodieties uz citu laivu. . . ). Es pat neko nesapratu un nesapratu, kas notika, kā es nokļ uvu š ajā neveiksmī gajā tabletē , un kapteinis, kurš gaidī ja, kad es paķ erš u rokturus, brauca ar tā du ā trumu, ka es gandrī z salauzu savu. mugurkauls no lē kš anas pa viļ ņ iem. Tajā paš ā laikā fotogrā fs izlikā s, ka tas ir forš i un piedā vā ja viņ am pozē t. . . Vispā r, ja tev patī k š ā da veida ekstrē mi, tad turies cieš i, un ja nepatī k, tad iesaku pastā stiet kapteinim pirms iedzerat tableti, lai nebrauc, ja nevē laties, lai vē lā k iesū dzē tu viņ u tiesā .

Lidojums Š arm eš Š eiha — Maskava

Izlidoš ana plkst. 16.25 (reiss 5634), saņ emš ana no viesnī cas plkst. 11.05 (uz 5 stundā m). Izejot no viesnī cas, nebija nekā du problē mu/pā rklā jumu utt. (lasī ju atsauksmes par naudas pieprasī jumu par dvieļ iem - mums nekā tā da nebija). Autobusā bijā m vieni, apstā jā mies pie vienas viesnī cas, tur neviena nebija, otrajā apsē dā s 1 cilvē ks. Lidostā ir daudz pā rbauž u: pie ieejas lidostā , pirms pasu kontroles, pē c pasu kontroles, pirms iekā pš anas lidmaš ī nā (š eit tika pā rbaudī tas visas somas, un jū s juta pilnī bā , ar priekš rocī bu). Un pē c pasu kontroles, pirms doš anā s uz beznodokļ u rež ī mu, č alis sē ž un selektī vi “aicina” skenē t, kurš viņ am patī k/nepatī k.

Tas viss aizņ em tikai 5 stundas, jo visi to dara lē ni un uz visā m pā rbaudē m ir atvē lē ts maz cilvē ku (visvairā k pirms iekā pš anas – 3 sievietes un 3 vī rieš i, citviet ne vairā k kā.2 cilvē ki).

Priority pass salonā (4. stā vā ) ir smacī gs (kondicionieri, ja ir, netiek galā , jo atrodas zem jumta bez starpsienas), ir cilvē ku skaita ierobež ojumi. par Wi-Fi (sā kumā mē s parasti bijā m savienoti ar to, ka bez interneta). Maizes nav vispā r (“kas plauktos ir dekorā cija”) un alkohola (nē , pat alus ne), ē diens ir trū cī gs un ā tri beidzā s (nav brī nums, jo pie salona jau bija 50 cilvē ki tajā paš ā laikā ! : )). Es neiesaku tē rē t savu laiku š im pakalpojumam. Labā k ir pakavē ties lidostā un pusdienot kaut kur kā cilvē ks.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Акация в цветном каньоне
на подлете к Шарму
вид из окна самолета
вид из окна самолета
Аэропорт Шарм-эль-Шейха
вид из номера
Море, пляж...
дорога домой
прощай, африканское солнце.
Ну очень здорово в воде Красного моря