Sīnāja pussalas atpūtas zonas ilgtspējīgas attīstības aktuālās problēmas pandēmijas kontekstā

01 Decembris 2021 Ceļošanas laiks: no 14 Novembris 2021 ieslēgts 21 Novembris 2021
Reputācija: +15095.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Rā puļ i un labi cilvē ki mirst,

Slimi cilvē ki un ā rsti mirst,

Kaķ i mirst, peles mirst

Tā rpi mirst sū du kaudzē...

(Agata Kristija)

Gaismā Neseno notikumu tumsā arvien skaidrā k dzirdu š ausminoš o "Memento Mori! ". Un ja tā , tad ir steidzami jā veic dvē seles uzlaboš ana, lai, parā doties Radī tā ja priekš ā , nepazaudē tu seju. Galu galā cilvē ks ir ne tikai mirstī gs, bet biež i vien pē kš ņ i mirstī gs, kā pareizi atzī mē ja labi pazī stama darba negatī vais raksturs. Galvenais paspē t pirms...

Un pasā kumus veicu es. Steidzami atbrī vojos no pā ris smagiem grē kiem, uzņ ē mos grē kus un grē kus. Tač u rokas nekad nesasniedza dzē rumu.


Kad atgriezos no Melnkalnes, sapratu, ka tā dzī vot vairs nav iespē jams. Un viņ a pā rtrauca dzert. Pavisam. Bet Vadiks nebija gatavs tik kardinā lam lē mumam un dzē ra viens. Es jutu, ka arī tas nav iespē jams, un nonā cu pie kompromisa risinā juma. Ir skaidrs, ka tā s ir viena un tā paš a negatī vā rakstura mahinā cijas, un es viņ am tikko padevos, jau neskaitā mo reizi. Tač u es ceru, ka tas ir ī slaicī gi, un man bū s laiks visu salabot.

Roku uz sirds, es apzinā jos, ka atkā pos nevis Vadika, bet sava mī ļ otā dē ļ . Kā es varu doties uz Ē ģ ipti un nepadoties vispā rē jai bakhanā lijai? Tomē r viss iekļ auts ir velniš ķ ī gs izgudrojums. Jums ir jā sazinā s ar viņ u. Bet ne tagad. . .

Mē s esam ceļ ā . Parastā sastā vā . Es, Vadiks un Verka (kur mē s bū tu bez viņ as). Ekskursija tika iegā dā ta 2 nedē ļ as pirms izbraukš anas. Nedaudz nokavē jos un nā cā s izvē lē ties labā ko no sliktā kajiem, jo ​ ​ parastā s viesnī cas jau bija krā jumā . Loze krita uz Hilton Sharks Bay. 7 naktis diviem mums Vadikam izmaksā ja 26 kapeikas tū kstoš us grivnu. Verke attiecī gi ir dā rgā ka, jo Š armā nav singlu. Droš i vien.

Te nu. Samaksā juš i par ekskursiju, mē s ar Verku izgā jā m no TA un, apmierinā ti ar sevi, devā mies nelielā pastaigā . Pa ceļ am pavisam nejauš i satikā m Verkinas draudzeni Nadju. Mē s apstā jā mies, lai papļ ā pā tu. Es jautā ju draudzenei, kā pē c viņ a nebrauc ar Verku? Tā tad neviens nepiedā vā ja! Izbrī nī ta paskatī jos uz pieminē to Verku. Viņ a paraustī ja plecus. Smieklī gi!

Es gandrī z ar varu aizvilku abus atpakaļ uz TA un pieprasī ju, lai Nadež du pievieno Verai. Lai viņ i auklē viens otru un nemaldina mani un Vadiku. Un Verke bū s lē tā ka. Tač u tū re pē dē jā s stundas laikā sadā rdzinā jusies jau par tū kstoti. Bet tomē r Verka palika tikai uzvarē tā js. Mē s ar Vadiku, pirmkā rt, ilgi peldamies, otrkā rt, atkal dodamies uz Mozus kalnu. Tā pē c es domā ju, ka sniedzu pakalpojumu viņ iem abiem, jo ​ ​ Nadija vē l nebija bijusi ā rzemē s, un š is bija viņ as pirmais ceļ ojums.


Ierodoties Zaporož jes lidostā , Vera, Nadež da un nevis Mī lestī ba manā sejā , nekavē joties devā s uz dutiku. Mē s nopirkā m č etras pudeles š ampanieš a. Divas pagaidā m un divas vē lā k - lai pē c Nadino ieraš anā s iesvē tī tu tū ristos. Viņ i nopirka Vadikam pudeli ruma. Lū dzā m pā rdevē jā m ielikt ledusskapī divus š ampū nus. Tiesa, mē s nevarē jā m ilgi gaidī t un pē c daž ā m minū tē m aizvedā m vienu.

Trī s bā reņ u plastmasas glā zē s, ko mē s apdomī gi paņ ē mā m, lai no tā m izdzertu viesnī cas alu, š ampanieš a pudele vienkā rš i tika pazaudē ta. Tukš o trauku nevē rī gi nolikā m uz grī das blakus krē slam. Bet mums nebija laika kā rtī gi spert, mums priekš ā izauga apsargs un jautā ja, kas mums teica, ka mē s š eit varam dzert? Rā dot ar pirkstu uz tukš o pudeli, viņ š draudī gā balsī pavē lē ja to izņ emt. Pazudis.

Nē , bet ko? Nekur nav rakstī ts, ka nekā dā gadī jumā ? Ja tas ir aizliegts lidmaš ī nā , tas ir skaidri norā dī ts matjukalnikā . Bet mē s nestrī dē jā mies. Izmeta pudeli miskastē un turpinā ja traucē t nekā rtī bas. Pē c glā ž u iztukš oš anas devā mies uz ledusskapi pē c otrā s porcijas. Pā rdevē ja mums aizrā dī ja, kā pē c mē s esam tik pavirš i! Viņ i var arī sastā dī t protokolu! Vainī gi smaidot, solī jā m turpmā k bū t uzmanī gā ki.

Mē s iesaiņ ojā m pudeli maisiņ ā un devā mies ar to uz tualeti. Noslē dzuš ies ar Nadiju kabī nē un stulbi ķ iķ inā juš i, viņ i ielē ja š ampanieti. Es ar savu glā zi gatavī bā devos pē c Verkas, un Nadja palika viņ u gaidī t, turot rokā s pā rē jā s divas. Vadiks, kā jau kā rtī gs, dzē ra no rī kles, iesaiņ ojot pudeli maisiņ ā . Nē , dzerš ana galu galā ir kaitī ga! Bet jautri.

Pē dē jā stā stā es sū dzē jos, ka nekad neesmu redzē jis Dņ eproges no iluminatora. Š oreiz tas izdevā s.

Es redzē ju arī Rasu Muhamedu no augš as. Es to atpazinu pē c akmens bluķ iem vā rtu veidā .

Š ķ iet, ka problē mu nebija, bet pusotru stundu mū s transportē ja lidostā .

Bet vispirms mū s atveda uz viesnī cu, jo tā atrodas ļ oti tuvu.

Reģ istratū rā kā da slā vu izskata meitene jautā ja, vai mē s vē lamies dzī vot netā lu? Mē s gribam. Vismaz nav tā lu viens no otra. (Ak! Esi uzmanī gs, ko vē lies! )


Meitene ieveda mū s ar Nadju uz divistabu apartamentu, kas atrodas netā lu no reģ istratū ras, blakus ē dnī cai, pie kuras jau kaut ko cepa. Viņ a jautā ja, vai istaba mums ir piemē rota? No pirmā acu uzmetiena viss bija kā rtī bā . Maza ieejas halle, divas istabas, divi minibā ri, divi plazmas televizori. Bija tikai viena vannas istaba. Liels, bet viens. Bet ar dž akuzi. Š ī dž akuzi man skaloja smadzenes. Es jautā još i paskatī jos uz Nadiju. Bet uz ko viņ ai bija jā skatā s? Savos č etrdesmit seš os gados viņ a labā kajā gadī jumā ir bijusi Berdjanskā . Verka bija jā ņ em lī dzi uz apskati. Bet tam bija mež onī gas galvassā pes vai nu no š ampū na, vai no lidojuma. Vai no to kopuma.

Nu, ī sumā ! Doš anā s apskatī t citas telpas tika izmesta. Mē s uzņ emam!

Meitene, ļ oti priecī ga, ka mums izdevā s mums pā rdot sū du (kā vē lā k izrā dī jā s) numuru, ā tri mū s aplenca un iedeva divas atslē gas kartes. Un arī pludmales dvieļ iem bija tikai divas kartes. Meitene kaut kā izskaidroja trū kuma iemeslu, bet es neklausī jos. Es jautā ju, kad es tos varē š u dabū t? No rī ta. Nu labi.

Paņ ē muš i š veicaru, mē s devā mies uz saviem dzī vokļ iem.

Pē c tam, kad tika izlikts kā ds netī rums, mē s atklā jā m, ka istabas tuvumā bija tikai divi vannas dvieļ u komplekti, kā arī krē sli. Kas tas ir, divvietī ga istaba? Tomē r nav slikti! Bet mē s esam č etri! Es devos uz reģ istratū ru, lai pieprasī tu apmierinā jumu. Viņ i solī ja nekavē joties ziņ ot par visu. Viņ i nav maldī juš i.

Tiklī dz mē s iekā rtojā mies, bija vakariņ u laiks. Ē dnī cā bija mež onī gas rindas. Verka atteicā s no vakariņ ā m, viņ ai bija tik slikti. Jā , un man, jā atzī stas, apnika ē st, kamē r viņ i dabū ja aiz visiem traukiem. Man vajadzē ja sevi piespiest. Ē dot pavadī jā m gandrī z stundu. Tā kā Mariupoli atstā jā m vē l tumš ā , diena izvē rtā s gara. Viss, kas jums jā dara, ir ielī st gultā .

Istabā bija vē sa kanalizā cija. Izslē dza kondoru. Smaka ir beigusies. Viņ i aizmiga, skatoties televizoru. Valde atteicā s strā dā t. Baterijas bija iespieduš ā s. Acī mredzot kā ds tā s grauza, cenš oties likt darboties. Es pamā jos ar pirkstu, griež ot tos ap asi. Tas strā dā ja.

Mē ģ inā ja aizmigt jautrajam Aram Tsam Tsam no galvenā baseina aiz stū ra. Nu solī ja, ka ir kluss viesnī cas stū rī tis! Kaut kā izdevā s atvienot.

Es pamodos pirms rī tausmas un vilku Vadiku pretī saulei.


Pā rsteidzoš i, pludmale jau bija diezgan pā rpildī ta! Fotografē jot rī tausmu, pamanī ju, ka cilvē ki š eit nemaz nenā ca pē c skaistā m fotogrā fijā m (kuras, jā saka, bija tik un tā ). Viņ u mē rķ is bija gultas sauļ oš anā s krē sli. Paskatoties apkā rt, redzē ju, ka visi trumpji jau ir noklā ti ar dvieļ iem vai kā . Atstā jot Vadiku sargā t č etrus sauļ oš anā s krē slus, metos uz istabu pē c tieš i š ī s lietas, jo mums vē l nebija dvieļ u, un kabī ne to izsniegš anai tiks atvē rta tikai 8.00. Paņ ē mu pā ris pareo no draugiem, es atgriezos pludmalē un atzī mē ju mū su sauļ oš anā s vietu. Jā ! Esmu to redzē jis, bet vē l neesmu redzē jis!

Un tā das rindas ē dnī cā neesmu redzē jis! Tumsa! Labi, ka bijā m č etri, un kur varē jā m, mainī jā mies. Ir kaut kā jā pielā gojas apstā kļ iem!

Verka internetā lasī ja, ka Hurgadu un Marsu pā rpludinā ja lietus. Figase! Paldies Dievam, mē s neko tā du neredzē jā m. Un es gandrī z nopirku Marsu, bet pē dē jā brī dī pā rdomā ju.

Pulksten 9.30 bija ieplā nota tikš anā s ar viesnī cas gidu, kuram bija lepnais futbola vā rds Zidā ns. Jā , un FIG zina kur - viesnī cas otrā s rindas reģ istratū rā . Droš i vien varē ja neiet, bet nekad nezini ko? Mē s nolē mā m iet.

Pa to laiku mē s ar Vadiku peldē jā m, lai apskatī tu vietē jo rifu, pa kreisi no viesnī cas, virzienā uz Meltonu. Ū dens nebija ī paš i silts un ne ī paš i dzidrs, rifs nebija ī paš i krā sains, un zivis nebija ī paš i daudzveidī gas. Vai varbū t tas ir tikai tā pē c, ka es neesmu tik entuziasts dzī vē . Pagā juš ajā gadā rifs bija skaistā ks, ū dens bija siltā ks, un pie ē dnī cas nebija rindu. Un katram brā lim bija trī s tukš i sauļ oš anā s krē sli. Un baseina zona ir pilnī gi tukš a. Ī sā k sakot, Galja ir izlutinā ta.

Mē s nenokļ uvā m Meltonā  — Vadiks bija auksts, un bija laiks skriet satikt gidu.

Viņ i ieradā s vē lu. Cilvē ku bija daudz. Varē ja nopļ aut un neviens to nepamanī tu. Var bū t. Aizpildī jā m anketu, kur atteicā mies no dā rgā m gida ekskursijā m un parakstī jā m, ka noņ emam no Zidane jebkā du atbildī bu. Varbū t velti. Bet viņ i parakstī jā s.

Pagā juš ajā gadā es piedalī jos ekskursijā s no uzņ ē muma Nil Voyage, un š ogad nolē mu izmē ģ inā t cita uzņ ē muma - Quest - pakalpojumus. Izvē les iemesls bija ziņ ojums irinka_gladiolus https://www.turpravda.com/eg/blog-476501.html

Viņ i no š ī s firmas devā s uz kanjonu ar svaigu ū deni. Apmeklē jot Ē ģ ipti jau 6 reizes, par ko tā du neesmu dzirdē jis. Protams, pastā v iespē ja, ka ū dens tika speciā li ielaists kanjonā tū ristiem. Tas no viņ iem kļ ū s. Bet bū tu interesanti redzē t.


Ritinot kvestu ekskursiju sarakstu, https://kvest-voyage. com. ua/egypt/sharm, savaldzinā ts ar baltā s salas fotogrā fijā m. Uz VIP jahtas. Par 29 dolā riem. Ekskursija saucā s "VIP JAHTU BALTĀ SALA UN RAS MOHAMMED REZERVETS". Mē s Ē ģ iptē nekad neesam braukuš i ar jahtu.

Un atkal kaut kā du iemeslu dē ļ es gribē ju doties uz Mozus kalnu. Ja mē s dotos uz vairā k nekā.7 naktī m, mums bū tu laiks visur. Un tā pē c nav vē lams doties vairā k kā divā s ekskursijā s. Apsprieduš ies ar Vadiku, viņ i nolē ma dot priekš roku jahtai, nevis ezeram. Mozus kalns ir ā rpus konkurences. Un ezers gaidī s.

Meitenes arī vilinā ja jahta un paņ ē ma vairā k kvadriciklu, lai uzkodē tu saulrietā . Viens uz diviem. Es atceros š o joku. Pirmajā Ē ģ iptes apmeklē juma reizē mē s ar meitu devā mies lī dzī gā ekskursijā . Par to varat lasī t manā senajā stā stā https://www.turpravda.com/eg/blog-62030.html

Tiem, kam ir pā rā k slinks vai neinteresē stā stu lasī t pilnī bā , uzrakstī š u fragmentu:


“. . . Atkal ierindojamies kolonnā un dodamies. Jau ilgu laiku ir bijis tumš s. Tā kā no priekš as ir daudz putekļ u, cenš amies nedaudz pabraukt uz sā niem. Bet tad sā k notikt dī vainas lietas. Kad nospiež u gā zi, lukturis nodziest, atlaid - atkal iedegas. Jokā ! Sā kumā mē ģ inā jā m iztikt bez priekš ē jiem lukturiem, koncentrē joties uz kolonnas gaismā m, bet bez gaismas tā lu nevar tikt. Ī sā k sakot, visi aizgā ja, bet mē s palikā m. Naktī . Tuksneš a vidū Bet kaut kā du iemeslu dē ļ es neatceros to panikas sajū tu. Varbū t skleroze? Tomē r gliemež a ā trumā mē s virzā mies uz priekš u, apmē ram tajā virzienā , kur kolonna bija pazudusi. Vai arī mums tā š ķ ita tajā ? Tumsa ir necaurredzama. Un tad priekš ā bija divas gaismas. Viņ i strauji tuvojā s. Viņ i atgriezā s pie mums! Mē s esam izglā bti! Ar diviem kvadricikliem ieradā s trī s labi ē ģ iptieš u tautī bas stipendiā ti. Noskaidrojuš i, kas par lietu, lika mums pā rsē sties – es ar vienu puisi, bet meita ar otru. Treš ais sē dē ja uz mū su tehnoloģ iju brī numa. Kopumā viņ i mū s nogā dā ja bā zē sveikus un veselus. Tiesa, no manas redzamī bas zonas periodiski pazuda otrs kvadricikls ar manu bē rnu, kas mani kā kā rtī gu (bet bez fanā tisma) mammu nedaudz sasprindzina. Pē c tam es viņ ai jautā ju, vai viņ i viņ u uzmā ca? Ne mazā kā mē ģ inā juma! Un mans puika ir stulbs! Kad jau braucā m pa asfaltu, viņ š atļ ā va stū rē t, es pavirzī jos uz priekš u, un viņ š sā ka atplest rokas zem š ī soliņ a, it kā pa jokam. Nospiedu gā zi lī dz galam - apstā jā s. Nu, labi – bē rns turē jā s, galu galā glā bē js!

Tā tad, es negribē ju atkal kā rdinā t likteni. Jā , un Vadiks nebija dedzī gs. Un Nadia vē l bija salī dzinoš i jauna, nepieredzē jusi, tā pē c viņ a bija ieinteresē ta. Viņ a bū tu kopā ar mums gā jusi uz Mozus kalnu, bet viņ ai nebija lī dzi piemē rotu apavu. Es viņ u nebrī dinā ju!

Mē s pasū tī jā m jahtu rī tdienai, izmantojot viber. Viņ i mums rakstī ja – lai samaksā.116 dolā rus. č etriem. Likts ņ emt lī dzi pasu kopijas (iespē jams pa telefonu), spuras, maskas, dvieļ us, kā arī ū densizturī gu kastī ti telefonam. Pē dē jais punkts man nebija ī sti skaidrs.

Vakarā mē s nolē mā m doties iepirkties. Mū su galvenais mē rķ is bija sejas maskas Vadikam un Nadjai. No rī ta viņ i peldē jā s vecā s parastā s maskā s bez snorkeļ iem, bet rī t mē s kuģ osim uz skaisto Ras Mohammed rifu. Kā pē c viņ iem bū tu jā cieš ?

Pie viesnī cas pludmales bā ra bija veikals ar visdaž ā dā kajā m lietā m. Ī paš nieks prasī ja sejas maskas par 13 dolā riem un negribē ja atteikties ne santī ma. Bet es skaidri zinā ju, ka tie maksā ne vairā k kā desmit. Es to iegā dā jos par š o cenu pagā juš ajā gadā .

Mē s atstā jā m viesnī cu saulrieta laikā .

Mē s pastaigā jā mies pa tuvē jiem veikaliem. Š eit viņ i prasī ja maskas, labā kajā gadī jumā , visus tos paš us 13 dolā rus. Nolē mu aiziet uz Veco tirgu. Apspiedusi Verkas gauso pretestī bu, viņ a ievilka trasē visu bandu.

Mē s noķ eram zilu mikroautobusu un klusi apsē ž amies. Es izdomā ju, ka man par katru jā maksā divi dolā ri. Priekš ā esoš ie strī dē jā s ar š oferi, prasī ja maiņ as. Es jautā ju, kā pē c viņ i iedeva naudu avansā ? Nu viņ i nesaprata! Viņ i brauca no Nabkas. Vienojā s ar š oferi par dolā ru. Nu, tas nozī mē , ka es sapratu pareizi. Vairā k par dolā ru pā rim no mū su rajona (Soho) nav vē rts dot. Pametot mikroautobusu Vecrī gā , š oferim noslidinā ju divus dolā rus. Viņ š neiebilst.

Bija jau pilnī gi tumš s, un Vecais tirgus izskatī jā s ļ oti gudrs.


Pē c apskates vietu nofotografē š anas mē s devā mies iztukš ot vietē jos veikalus.

Nadja sajuta tirdzniecī bas garš u. Viņ as ā rē jie dati (liela blondī ne ar skropstā m), kā arī iespē jams, veicinā ja saziņ u ar vietē jiem khabibiem. Un tad es ieč ukstu ausī , ka par somu nevajadzē tu dot vairā k par divdesmit. Pā rdevē js, tā pat kā vecais Melnkalnes briļ ļ u tirgotā js, mani nosauca par mafiju. Ceru, ka vismaz Š armā tas nozī mē tikai to, ko tas nozī mē , nevis to, ko Dusiks teica komentā rā pie mana stā sta : ))))))

https://www.turpravda.com/me/blog-483502.html

Rezultā tā maskas tika nopirktas par 12 dolā riem. Mē s neuzvarē jā m daudz, bet tomē r! Pā rdevē js, kurš mani nosauca par mafiju, sniedzā s aizslē gtā naktsskapī , lai paņ emtu sī knaudu. Es, pamatojot man doto definī ciju, sā ku ņ irgā ties: “Aha! Uzzinā sim, kur ir nauda! Rī t mafija nā ks laupī t! Man š ķ ita, pā rdevē ja bija nedaudz nobijusies.

Mē s nopirkā m pā ris milzī gus mango dā rzeņ u veikalā . Dā rgi tomē r! Tik daudz kā.2, 5 dolā ri par kg! Pagā juš ajā gadā tas bija pusotrs dolā rs.

Mē s atstā jā m tirgu. Turpat autobuss uzlē ca. Es teicu, ka parole ir Soho. Š oferis teica dolā ru no purnas. Aha! Schaz! Caur laukumu š ķ ē rsojā m ceļ a pretē jo pusi. Piebrauca tas pats autobuss. Š eit jau ir sarunā ti divi dolā ri par visiem braucē jiem.

Ierodoties viesnī cā , apmaiņ ā pret vandolā ru, parasto gulbju vietā saņ ē mā m no apkopē jas š ā du radoš o.


Nā kamajā rī tā pulksten 8.00 mū s sagaidī ja no viesnī cas. Viņ i mani aizveda uz ostu, kas bija pilna ar jahtā m, un apsē dā s uz soliņ iem zem nojumes kopā ar to cilvē ku pū li, kuri tikpat ļ oti vē lē jā s apskatī t brī niš ķ ī go salu. Mū su pasu dati nez kā pē c tika iemū rē ti datorā . Gaidī š ana ar aizsē rē š anu prasī ja diezgan ilgu laiku. Viss pū lis bija sadalī ts jahtā s. Mū sē jo sauca Manta-2. Zem nojumes uz soliņ a, gaidot iekrauš anu, sarunā jā mies ar kaimiņ iem - jaunu pā ri ar diviem bē rniem. Viens bē rns bija ļ oti mazs un bija ļ oti nerā tns mikroautobusā , kas mū s atveda uz ostu. Puiš i, kā izrā dī jā s, š ajā tū rē piedalā s otro reizi - viņ iem tā patika. Tač u viņ i mū s brī dinā ja, ka ne viss ir tik vienkā rš i – no jahtas lī dz salai bū s jā nobrauc pieklā jī gs attā lums. Izrā dā s, ka tas ir paredzē ts hidroboksam — lai paņ emtu lī dzi tā lruni un uztaisī tu pā rsteidzoš u fotosesiju.

Peldē š ana ar Vadiku nav problē ma. Acī mredzot arī Nadija. Bet š eit ir Vera! Un neviens nebrī dinā ja. Ekskursijas aprakstā par to nekas nebija teikts, un Andrejs, no kura pasū tī ju ekskursiju caur viber, neteica ne vā rda. Verkai bija jā ī rē glā bš anas veste par 3 dolā riem. Lai gan, godī gi sakot, es stipri š aubī jos, ka viņ š viņ ai palī dzē s.

Puiš i paņ ē ma ekskursiju no kā da cita uzņ ē muma un nedaudz lē tā k - par 28. Interesanti, cik tas patiesī bā maksā ?

Beidzot ir mū su kā rta ielā dē t.

Kā grupa, apmē ram 30 cilvē ku, mē s diezgan brī vi iekā rtojā mies augš ē jā klā jā . Peldē sim.

Mū su drosmī gā cepure, kas var vadī t ar kreiso kā ju

Tie, kuri apmeklē ja ekskursiju nevis no viesnī cas gidiem par priekš apmaksu, sā ka vā kt denyushki. Nez kā pē c deklarē to 116 USD vietā viņ i nolē ma no mums paņ emt tikai 106 USD. Vai arī uztaisī ja atlaidi par to, ka pasū tī jā m veselas trī s ekskursijas? Es neuztraucos precizē t. Viņ a izturē jā s nekristī gi. Ar nekristieš iem, tieš ā m. Bet vienalga. Nu jā , kas tur ir? Viņ i cenš as mū s izjaukt ik uz soļ a. Vispā r es jutu, ka kļ ū dos, bet neko nedarī ju.

Burā š anas procesā mē s daž kā rt apsteidzā m citas jahtas, pē c tam atpalikā m.

Es naivi domā ju, ka, tā kā ekskursijas nosaukumā bija Ras Mohammed, mē s snorkelē sim tā s tuvumā . Bet figū riņ as - peldē ja garā m. Apstā jā mies kopā ar citiem diezgan tā lu no krasta. Un vē jš atklā tā jū rā pū ta diezgan svaigs un spē cī gs. Es negribē ju iet ū denī . Bet jums ir jā pā rspē j nauda!

Jū ra, kurā mudž cilvē ku, atgā dinā ja ainu no Titā nika uzreiz pē c plū diem.

Pē c pū les es iekritu ū denī . Vadiks un Nadija man sekoja. Verka palika uz kuģ a.


Rifs nebija ievē rojams. Netā lu no mū su Hiltones nav sliktā ks. Mani vairā k interesē ja skatī ties uz ū denslī dē jiem, nevis uz zivī m. Apgriezis vairā kus apļ us ap krū mu, es, zobus klabē dams, uzkā pu uz klā ja. Uz jahtas priekš gala bija cē ls rū ķ is. Tač u to gandrī z pilnī bā bija aizņ ē muš as divas ķ ermeņ a pozitī vas itā ļ u meitenes, kuras, ceļ ojuma sā kumā tur nogulē juš as, nogulē ja visu dienu.

Man uz sava dvieļ a bija jā iet gar to pusi, kas met ē nu. Nadija ir otrajā vietā . Kaut kā izdevā s iesildī ties. Vadiks arī kaut kā atrada savu vietu zem saules un apmetā s. Verka, ietinusies segā , sē dē ja zem nojumes.

Ir pienā cis laiks pusdienā m. Lejā , kajī tē , mums iedeva vā jas ē diena porcijas, kuras mē s ā tri pieveicā m.

Mū su nā kamā pietura bija tieš i blakus Baltajai salai. Ja to tā var nosaukt. Salas tur nebija. Vismaz mū su ieraš anā s brī dī . Bija sē klis, kur lī dz ceļ iem ū denī klī da pū ļ i.

Bet tev tomē r bija jā peld tur. Mē s trī s bez problē mā m tur nokļ uvā m, un Verka ī rē tā vestē mē ģ inā ja nokā pt ū denī un ar glā bš anas riņ ķ i ​ ​ pieķ erties pavadoš ajam. Tač u ā tri vien sapratusi, ka numurs nedarbosies, viņ a atgriezā s atpakaļ uz jahtas. Itā ļ i pat nemē ģ inā ja. Tā cilvē ki atpū š as!

Pē c sē kļ a mē s tur pavadī jā m ne vairā k kā.15 minū tes. Ā tri nofotografē jā mies un, eskorta mudinā ti, peldē jā m atpakaļ . Un tas arī viss!

Tā ls ceļ š atpakaļ uz ostu. Saulriets.

Lieliska ekskursija! Visu dienu jū rā pļ ā pā jā m par vā ju š ņ ā kš anu un ne mazā k vā ju fotosesiju. Nezinu par kā du, bet man nepatika. Otro reizi noteikti neiekristu ne uz vienu jahtu.

Jahtu piestā tne bija pā rpildī ta ar desmitiem kuģ u, kas pa vienam izkā pa pasaž ierus.

Tas man atgā dinā ja autostā vvietu zem lielveikala. Tiklī dz viena jahta devā s burā , tā s vietā nekavē joties metā s vairā kas citas, biež i saduroties savā starpā . Smaka no dī zeļ iem bija nopietna. Ieelpojiet jū ras gaisu!

Verka atdeva savu glā bš anas vesti. Nav noderī gi!

Bet mē s pavadī jā m visu dienu absolū tā atturī bā . Lai gan, ja bū tu gudrā ki, ņ emtu lī dzi pudeli š ampanieš a. Bet ku-ku nedarbojā s. Un tas nav fakts, ka mums bū tu atļ auts.

Tā pē c divas pudeles turpinā ja nī kuļ ot minibā rā . Un mē s nedaudz pasvī dā m baseina bā rā zem mē ness.

Turpinā jums š eit >>>

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Наш бравый кэп, умеющий рулить левой ногой