Pa pēdām lielajiem kapu pētniekiem

29 Marta 2021 Ceļošanas laiks: no 11 Marta 2021 ieslēgts 11 Marta 2021
Reputācija: +3160
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Nā kamā.2022.  gada novembrī tuvojas simtgade kopš viena no nozī mī gā kajiem atklā jumiem senā s Ē ģ iptes un visas cilvē ces vē sturē — faraona Tutanhamona kapa atklā š anai Karaļ u ielejā . Š ī notikuma nozī mi nevar pā rvē rtē t: tas vienkā rš i š okē ja visu arheoloģ isko pasauli, pacē la plī vuru pā r daudziem vē sturiskiem noslē pumiem, sniedza jaunas idejas par Ē ģ iptes faraonu dzī vi, atklā ja tē lotā jmā kslas, juvelierizstrā dā jumu, ieroč u un citu mā kslu š edevrus. p>

2021.  gada martā mē s Ē ģ iptē apmeklē jā m 27.  reizi, lī dz tam laikam bijā m redzē juš i gandrī z visus š ī s skaistā s valsts “ikoniskos” apskates objektus. Kairā bija 2 reizes un 1 reizi Luksorā . Slavenais Kairas muzejs un ī paš i Tutanhamena zā le kļ uva par iecienī tu vietu Ē ģ iptē . Š ī s ekskursijas ir ļ oti aizraujoš as, tač u garas un nogurdinoš as.


2014.  gadā kū rortpilsē tā Š arm eš Š eihā tika atvē rts Tutanhamona muzejs. Tas atrodas Naama Bay, Genena City Mall "nulles" stā vā , ieeja USD 15 vienai personai. Nolē mā m, ka vismaz vienu reizi vajadzē tu to apmeklē t. Ar mikroautobusu braucā m uz Naamu.

Tirdzniecī bas centrs ir labi redzams no ceļ a. Pats muzejs tik tikko tika atrasts. Zā le muzeja priekš ā ir iekā rtota "faraonu" zilā un zelta krā sā s, arhitektū ra atgā dina Karnakas templi, ir liela Abu Simbel kompleksa kopija.

Muzeja darbinieks iznā ca viņ u sagaidī t, lai saņ emtu naudas atmaksu. Muzeja durvju rokturis ir izgatavots karaliskā s kobras formā , it kā brī dinot par iespē jamā m briesmā m.

Pats tū res process ir neatkarī ga eksponā tu izpē te. Strā dnieks ieslē dza skaņ u celiņ u krievu valodā , kas ī sumā pastā stī ja par katru eksponā tu. Skaņ as kvalitā te ir slikta, tač u katram artefaktam ir etiķ ete ar ī su aprakstu.

Muzejs piedā vā apmē ram simts ī stu artefaktu eksemplā ru, kas atrasti Tutanhamena kapā . Oriģ inā li glabā jas Kairas muzejā . Oriģ inā lus jau esam redzē juš i, tie atstā ja neizdzē š amu iespaidu. Lai maksimā li izmantotu savu laiku Tutanhamona muzejā , jums tikai ī si jā zina Tutanhamona kapa rakš anas vē sture. Tagad, pateicoties internetam, tā nav problē ma, jū s varat atrast daudzus rakstus un dokumentā lā s filmas par gandrī z jebkuru nozī mī gu vē sturisku vietu vai notikumu. Lū dzu, ņ emiet vē rā manu padomu un dodieties uz muzeju vismaz nedaudz sagatavoti. Turklā t Senā s Ē ģ iptes vē stures izpē te ir aizraujoš a nodarbe, jo vairā k to pē tī si, jo vairā k noslē pumu atrodi. Ja muzeju apmeklē si pilnī gi nesagatavojies, nesapratī si, kur atrodies un kā pē c esi š eit. Ar jū su atļ auju es izdarī š u ī su atkā pi, kas apkopota no manā m pieticī gajā m zinā š anā m.


20.  gadsimta sā kumā gandrī z visu Karaļ u ieleju (Senā s Ē ģ iptes karalisko ļ auž u apbedī jumu vietu, kas atradā s netā lu no senā s Tē bu galvaspilsē tas (mū sdienu pilsē ta Luksora)) jau labi izpē tī ja. arheologi. Diemž ē l gandrī z visas kapenes tika izlaupī tas. Tomē r Karnakas templī tika atrastas atsauces uz vienu faraona zē na Tutanhamena karalisko vā rdu, kura kaps netika atklā ts. Š ī kapa meklē š ana kļ uva par izaicinā jumu tā laika ambiciozā kajiem arheologiem. Gā ja gadi, meklē jumi nebija sekmī gi, daudzi padevā s. Tač u jaunais anglis Hovards Kā rters nevē lē jā s papildinā t izmisuš o sarakstus. Ar patrona un entuziasta lorda Karnarvona finansiā lu atbalstu 1907. gadā viņ š nolē ma izmē ģ inā t veiksmi, meklē jot Tutanhamona kapu.

Gadi pagā ja, un pē tnieki izvairī jā s no panā kumiem, izrakumiem atvē lē tā nauda beidzā s. Lī dz 1922. gada rudenim Karnarvons brī dinā ja Kā rteru, ka š ī ir pē dē jā sezona. Kā rters pā rliecinā ja viņ u dot viņ am vē l vismaz pā ris mē neš us.

Lī dz 1922. –1923.  gada sezonas sā kumam. neapkopts palika neliels zemes gabals, uz kura atradā s vairā kas seno celtnieku %81%D1%82%D0%B8%D1%8F" target="_blank">XX dinastijas bū das, kas netieš i norā dī ja uz iespē jamu apbedī š ana. 1922. gada 2. novembra vakarā Kā rters pavē lē ja strā dniekiem sā kt kajī š u nojaukš anu. Kad nā kamajā dienā , 3. novembra rī tā , viņ š ieradā s vietā , lai pā rbaudī tu lietu stā vokli, viņ š pamanī ja dī vainu klusumu. Viņ i viņ u gaidī ja un neuzdroš inā jā s turpinā t. Zem vienas bū diņ as strā dnieki atrada akmens pakā pienu. Lī dz 5. novembra vakaram kļ uva skaidrs, ka š ī ir ieeja nezinā mā kapā .

Es neaprakstī š u visu ilgstoš o paš u kapa rakš anas procesu, kas saistī ts ar politiku un birokrā tiskiem š ķ ē rš ļ iem. Ļ aujiet man ī si pateikt: pirmo reizi cilvē cei tika atklā tas visas karaļ a kapa bagā tī bas un krā š ņ ums, ko praktiski neskarta laupī tā ji. Cilvē ki varē ja uzzinā t par faraona zē na dzī vi un nā vi, par seno ē ģ iptieš u uzskatiem, par viņ u dzī vesveidu, par pē cnā ves kultu, par apbedī š anas un mumifikā cijas tradī cijā m.

Nevar nepieminē t artefaktu augsto mā ksliniecisko vē rtī bu. Lieliskais sienas gleznojums stā sta par jaunā faraona dzī vi un nā vi.

Apzeltī tie, apgleznotie troņ i vē sta par viņ a varoņ darbiem un diž enumu, troņ a priekš ā uz soļ a ir attē loti sakauti ienaidnieki.

Laivas un rati, kas ir bagā tī gi dekorē ti ar zeltu un kokgriezumiem, ir paredzē ti, lai pā rvietotu faraonu pē cnā ves dzī vē .

Gultas un lā des ir paredzē tas Tutanhamena greznī bai un ē rtai mū ž ī gai dzī vei.

Ziloņ kaula trauki ir pā rsteidzoš s senā s glezniecī bas piemē rs.

Nevar ignorē t ieroč u kalē jus, kuru talants ir redzams ar neapbruņ otu aci.


Kapu sargu statujas pilnā augumā ir izgatavotas ar neparastu reā lismu, tā s droš i sargā jaunā karaļ a mieru.

Rotaslietas ir radī tas unikā lā seno ē ģ iptieš u stilā , to skaistums un greznī ba apskaudī s pat mū sdienu modes cienī tā jus.

Jaunā karaļ a ķ ermenis atradā s pē dē jā no č etriem sarkofā giem, kas novietoti viens otrā . Ī paš u uzmanī bu ir pelnī jusi arī sarkofā gu glezna.

Pē c sarkofā gu atvē rš anas arheologi ieraudzī ja iebalzamē to faraona mū miju zelta bē ru maskā . Maska ir kļ uvusi slavena visā pasaulē un ir cieš i saistī ta ar Tutanhamona tē lu. Maska ir viens no slavenā kajiem mā kslas darbiem pasaulē , kā arī viens no Senā s Ē ģ iptes parakstu simboliem. Maskai ir Ozī risa, ē ģ iptieš u pē cnā ves dieva, izskats, tā ir 54 centimetrus (1.8 pē das) augsta, sver vairā k nekā.10 kilogramus (22 mā rciņ as) jeb 321.5 Trojas unces, un to rotā pusdā rgakmeņ i. Uz maskas pleciem ar hieroglifiem ir ierakstī ta sena burvestī ba no Miruš o grā matas. Maska bija jā atjauno 2015.  gadā , kad tai nokrita 2.5 kilogramus (5.5 mā rciņ as) pī tā bā rda, ko muzeja darbinieki steigš us pielī mē ja.

Un visbriesmī gā kais muzeja eksponā ts ir precī za jaunā faraona mū mijas kopija.

Ar ko faraons Tutanhamons ir slavens? Slavenā faraona-reformatora Ehnatona dē ls un nezinā mā princese pē c dzimš anas saņ ē ma vā rdu TutankhAten (dzī vais Atona iemiesojums). Ehnatons pirmo reizi uz zemes ieviesa monoteismu (monoteismu), pasludinot viena dieva Atona kultu pretstatā politeismam (vairā ku dievu kults). Ē ģ iptes galvaspilsē ta tika pā rcelta no Tē bā m uz El Amarnu.

Tā laika arhitekti dā vā ja cilvē cei "Amarnas mā kslu", kuras raksturī ga iezī me ir reā lisms un sekulā risms. Monoteisms sniedza savu ieguldī jumu arī vizuā lajā mā kslā ; tā laika artefakti biež i izmanto Saules diska attē lu ar plaukstā m (dievs Atons).

Viena no Ehnatona sievā m bija karaliene Nefertiti, kas bija slavena ar savu skaistumu un inteliģ enci.


Pē c Ehnatona nā ves viena no viņ a meitā m vairā kus gadus valdī ja Ē ģ iptē . Apmē ram astoņ u gadu vecumā troni ieņ ē ma jauns zē ns Tutanhamens (viņ š atgrieza daudzdievī bu, Amuna kultu un nomainī ja vā rdu). Paredzamais valdī š anas laiks 1332-1323. BC. Jaunais karalis pē kš ņ i nomira 18 gadu vecumā , iespē jams, no asins saindē š anā s, ko izraisī ja kā jas trauma medī bu laikā . Par slepkavī bu ir vairā kas versijas. Turklā t faraons bija diezgan slims un viņ am bija ģ enē tiskas slimī bas. Tas ir asinsgrē ku laulī bu kulta rezultā ts, kas senajā Ē ģ iptē bija plaš i izplatī ts karalisko ģ imeņ u vidū . Tā tad pats Tutanhamens bija precē jies ar savu mā su %D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD" target="_blank">Ankhesenamun, Ehnatona un Nifertiti meitu. Š ajā savienī bā Tutanhamena kapā tika atrastas divas nedzī vas meitas.

Vai jaunais karalis savas desmit gadus ilgā s valdī š anas laikā , no kuras lielā kā daļ a beidzā s pusaudž a gados un pat reģ entu vadī bā , varē ja pastrā dā t ko grandiozu Senā s Ē ģ iptes vē sturē ? Par to praktiski nav nekā du vē sturisku pierā dī jumu.

Hovards Kā rters par š o jautā jumu izteicā s š ā di: "Paš reizē jā zinā š anā m mē s varam droš i teikt tikai vienu: vienī gais ievē rojamais notikums viņ a dzī vē bija tas, ka viņ š nomira un tika apglabā ts. " p>

Ar faraona apbedī š anu ne viss ir skaidrs. Daž as detaļ as joprojā m rada daudz jautā jumu un strī du zinā tnieku aprindā s. Mū mija acī mredzami tika steigā iebalzamē ta, neskatoties uz to, ka senajā Ē ģ iptē balzamē š anas tehnoloģ ijas tika pilnveidotas. Redzams, ka faraona pē cteč i ļ oti steidzā s pirmie ieņ emt brī vo troni. Tas ir paradokss, tač u slavenā kajā kapenē slavenā kajam faraonam praktiski nekas nepieder. Pat pats kaps neatbilst Ē ģ iptes karaļ a statusam. Uz sienā m var skaidri redzē t Tutanhamena vā rda uzspieš anu kā dam citam. Sarkofā gi, zelta rotaslietas un pat pasaulslavenā zelta maska ​ ​ glabā arī kā da cita vā rda paliekas. Jaunais karalis pē kš ņ i nomira, jo viņ am nebija laika sagatavot sev kā rtī gu kapu. Saskaņ ā ar vienu versiju viņ a pē ctece Eija viņ u apglabā ja savā kapā , steigā iebalzamē jot ķ ermeni, lī dz no kampaņ as atgriezā s cits troņ a pretendents. Tutanhamona nā ve, kurš neatstā ja mantinieku, izraisī ja pils karus un intrigas. Ja steigā pā rtaisī tais kaps ir tik lielisks, tad kā izskatī jā s faraonu kapenes, kuri ilgu laiku valdī ja un visu mū ž u gatavoja cienī gai pā rejai uz Miruš o valstī bu, piemē ram, Ramzess II vai Heops?


Tutanhamona kapa atklā š ana radī ja cilvē cei ne tikai nenovē rtē jamus mā kslas priekš metus, bet arī daudzas leģ endas. Viena no mistiskā kajā m ir leģ enda par karaļ a kapa lā stu tiem, kas traucē jaunā faraona mū ž ī go miegu. Taisnī ba vai nē , ē ģ iptologi strī das lī dz š ai dienai. Š ī s leģ endas ir iedvesmojuš as daudzus rež isorus un scenā ristus radī t kinematogrā fiskus š edevrus.

Muzejs, lai arī sastā v no slavenu artefaktu kopijā m, tomē r sniedz iespē ju iztē loties sevi kapa atklā jē ju vietā , paskatī ties ar viņ u acī m un sajust viņ u emocijas brī dī , kad tapis kā ds no nozī mī gā kie arheoloģ iskie atklā jumi. Vē sture ir ne tikai jā mā ca, jā lasa, jā klausā s, bet arī jā redz savā m acī m un jā izjū t, ī paš i, ja ir tik unikā la iespē ja. Š is kaps tika atvē rts cilvē cei gandrī z pirms simts gadiem, atklā jiet sev daļ u senā s vē stures. Domā ju, ka nā kotnē jaunais faraons Tutanhamons mums vē l var sagā dā t daudz pā rsteigumu.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums