Taksometru un elektronikas veikals

20 Jūnijs 2021 Ceļošanas laiks: no 11 Jūnijs 2021 ieslēgts 18 Jūnijs 2021
Reputācija: +16.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Tā kā viesnī cas (vecuma) mū zika ir slikta, iekļ aujiet Selī nu Dionu un Maiklu Dž eksonu - braucot ar taksometru, lai nopirktu kabeli, iPhone - tā lvadī bas pulti. Braucot ar taksometru par 25 mā rciņ ā m. Sanā ca. Taksistam iedodu 105, lai bū tu ē rti padoties. Taksists paņ em 105 un neko nedara, gaidot, kad es aizieš u. Man bija jā paskaidro, ka man bija taisnī ba un es gaidu piegā di. Elektronikas veikalā , ierakstot preces par 30 USD, pā rdevē js apstiprinā ja, ka 30 USD. Dodu rē ķ inu 50 eiro. Pretī pā rdevē js iedod depozī tu 20 € eiro apmē rā . Man bija jā paskaidro, ka varu skaitī t. Piecā s minū tē s, nodroš inot piegā di USD 30 apmē rā . Ierodoties mā jā s. Kabelis nestrā dā , uzreiz saplī sa. Ē ģ ipte ir tā da epipedija...Jū ra ir skaista.

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums