Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Meksika

Tūristu stāsti par Meksika pievienot stāstu
Meksika ir noslēpumu un maģijas valsts!
Labdien! Es vē lē tos aprakstī t mū su brī niš ķ ī go ceļ ojumu uz Meksiku Mē s rezervē jā m iepriekš , divus mē neš us pirms sā kuma, ietaupī jā m uz lidojuma izdevumiem Mums bija liels prieks, ka tagad valst...
 •  7 gadiem atpakaļ
Ir vērts apskatīt....
Tā tad, mū su ceļ ojums sā kā s 22.02. 14. Borispiļ as lidostā , paš i esam no Ukrainas, Hersonas. Mē s lidojā m ar KLM Kijeva-Amsterdama un tad Amsterdama-Meksika.
 •  10 gadiem atpakaļ
sveiki Klusajā okeānā
Meksika ir valsts, kuru mazgā divi okeā ni un mē s noteikti vē lē jā mies apmeklē t Klusā okeā na piekrasti. Diemž ē l neizdevā s dabū t saprā tī gu Meksikas karti.
 •  10 gadiem atpakaļ
Atgriezties uz Kribu
Uz Meksiku devā mies tikai dē ļ Karī bu jū ras. Tas ir tā vē rts, lai gan lidojums ir gandrī z 14 stundas. 3.5 Kijeva-Parī ze un Parī ze-Kankuna pilni 10.
 •  11 gadiem atpakaļ
Par cenām Kankunā un Rivjērā
Gribu nepiekrist daž u viedoklim par kū rortu - gamno, meksikā ņ iem - nelieš iem un blē ž iem, cenas iet pa jumtu, bailes un š ausmas neatgriezī sies!
 •  11 gadiem atpakaļ
MĪTI PAR MEKSIKU
Izlasī ju daudz atsauksmes par Kankunu. . radā s iespaids, ka lielā ko daļ u no klientiem brī vā s stundā s skricelē ceļ ojumu aģ entū ru darbinieki, kur parā dā s firmas nosaukums, viss uzreiz skaidrs!
 •  11 gadiem atpakaļ
Tāla un skaista zeme
Tā nu mū su ceļ ojums uz tā lu valsti Meksiku beidzā s. Š im ceļ ojumam gatavojos ļ oti ilgi. Gandrī z gadu. Studē ju materiā lus, lasī ju recenzijas, sarakstī jos ar gidiem un ekskursiju.
 •  12 gadiem atpakaļ
tā ir paradīze
Meksika ...maz ticams, ka kaut kas bū s vē l labā ks ... skaista, pasakaina, kayfovo, viesnī cas darbinieki, kurus izaudzina prasī gi amerikā ņ i.
 •  12 gadiem atpakaļ
Lielais maratons Centrālamerikā
Ja esi gatavs agri celties, ā tri ē st, ā tri sakravā ties un labi pā rdzī vo stresa situā cijas, tad š ī ekskursija ir domā ta tev.
 •  12 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »