Bel Mare III 3*– Atsauksmes

4
Novērtējums 9.510
9.7 Numurs
9.9 apkalpošana
9.9 Tīrība
9.3 Uzturs
9.9 Infrastruktūra
Villa celta 2007. gadā. Atrodas starp Villas Belle Mare I un II. Villa Bel Mare III viesi var bez maksas izmantot Villa Bel Mare (II) peldbaseinu, sauļošanās krēslus un saulessargus.Vairāk →
аватар Yarov-lyubov
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š is ir gadī jums, kad realitā te izrā dī jā s stā vā ka par cerī bā m! Ļ oti jauka viesnī ca, mā jī gs un tī rs numurs ar lielu terasi 1. stā vā (n12), ar visu nepiecieš amo komfortablai atpū tai. Istabas uzkopš ana un dvieļ u maiņ a katru dienu (nianse - vidē ja izmē ra dvieļ i, bez lielā m vannā m), ē diena gatavoš anai nepiecieš amais piederumu komplekts, pastā vī gi karsts ū dens. … Tomēr ▾ Š is ir gadī jums, kad realitā te izrā dī jā s stā vā ka par cerī bā m! Ļ oti jauka viesnī ca, mā jī gs un tī rs numurs ar lielu terasi 1. stā vā (n12), ar visu nepiecieš amo komfortablai atpū tai. Istabas uzkopš ana un dvieļ u maiņ a katru dienu (nianse - vidē ja izmē ra dvieļ i, bez lielā m vannā m), ē diena gatavoš anai nepiecieš amais piederumu komplekts, pastā vī gi karsts ū dens. Ļ oti ē rti matrač i uz gultā m. Gultas mainī tas 5. dienā (kvalitatī va veļ a, ar izš ū tiem viesnī cas logo). Ļ oti ē rta viesnī cas atraš anā s vieta - blakus lielveikals, restorā ns, maiznī ca, aptieka, zaļ umu veikals, autobusu pietura un taksometru pietura. Lī dz jū rai 5-10 minū tes, lī dz Budvai apmē ram 20 minū tes kā jā m (pa tuneli, vai pa š oseju). Krastmalā ir daudz kafejnī cu, restorā nu, ielas pā rtikas. Ī paš i vē los atzī mē t š ī s viesnī cas ī paš nieku.

Draudzī gais, izpalī dzī gais un dzī vespriecī gais Zorans gandrī z vienmē r ir blakus.
Viņ š palī dzē ja ar padomu, atbildē ja uz visiem jautā jumiem (kā tur nokļ ū t, kā nokļ ū t, kur nopirkt), pē c mū su pieprasī juma viņ š iedeva mums papildu galdu darbam, pagarinā tā ju un tē ju, pludmales dvieļ us (starp citu , tie sā kotnē ji netika nodroš inā ti istabā , tā pē c labā k tos ņ emt lī dzi, ja pludmalē s neplā nojat iegā dā ties sauļ oš anā s krē slu un lietussargu). No Zoran nopirkā m ī stu kalnu medu un vī nogu brendiju (medum, ko pirkā m tirgū un veikalos, nebija medum raksturī gā s kakla sā pes un bagā tī gas garš as). Ar Zoranu ir viegli sazinā ties krievu valodā.

Viesnī cā (tā s ir divas viena pret otru vē rstas ē kas) ir 39 numuri. Pē c Zorana lū guma viņ š mums parā dī ja daž us. Visi ir vienlī dz tī ri, ē rti, ar mū sdienī gu remontu, bet katrs ir individuā ls plā nojuma un balkonu izvietojuma ziņ ā . Jū ra ir redzama tikai no augš ē jā stā va. Iesaku visiem izvē lē ties Villa Vel Mar Becici, jū s bū siet apmierinā ti!
Un nā kamreiz noteikti ieradī simies tikai uz Zoranu! Paldies par lielisko svē tku organizē š anu!
R. S. Mē s lidojā m kompleksajā ceļ ojumā , bet jū s varat arī rezervē t dzī vokļ us saviem spē kiem. Vizī tkarte fotoattē lā .
аватар vvvvv08
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Melnkalnē bijā m pirmo reizi, oooooooooochen patika! ! cilvē ki ir brī niš ķ ī gi un atsaucī gi. super villa, krā š ņ as pludmales, ļ oti tī rs. bija citā s pilsē tā s, Becici visē rtā k un tī rā k, un kā ds ē diens restorā nos !!! ! dorado zivis garš ī gā k nekur ē st, noteikti pamē ģ ini zivju zupu un teļ a zupu, vispā r tē rē naudu, dod a labs padoms un tad tev noteikti ļ oti patiks. … Tomēr ▾ Melnkalnē bijā m pirmo reizi, oooooooooochen patika! ! cilvē ki ir brī niš ķ ī gi un atsaucī gi. super villa, krā š ņ as pludmales, ļ oti tī rs. bija citā s pilsē tā s, Becici visē rtā k un tī rā k, un kā ds ē diens restorā nos !!! ! dorado zivis garš ī gā k nekur ē st, noteikti pamē ģ ini zivju zupu un teļ a zupu, vispā r tē rē naudu, dod a labs padoms un tad tev noteikti ļ oti patiks
аватар sunshayn
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Jauka villa, katru dienu uzkopta, istabiņ a maza un mā jī ga, divas terases, no vienas var redzē t kalnus, no otras (mazā ) redzams baseins, kas atrodas Bel Mare I teritorijā un kura viesi no Bel Mare III villas var izmantot. Virtuve ir niecī ga, bet uzkodā m pietika. … Tomēr ▾ Jauka villa, katru dienu uzkopta, istabiņ a maza un mā jī ga, divas terases, no vienas var redzē t kalnus, no otras (mazā ) redzams baseins, kas atrodas Bel Mare I teritorijā un kura viesi no Bel Mare III villas var izmantot. Virtuve ir niecī ga, bet uzkodā m pietika. Vē lā s pusdienā s devā mies uz restorā niem, kuru krastā ir daudz, porcijas tik milzī gas, ka vakariņ ot vairs negribē jā s.
пляж Ванная комната большая терраса маленькая терраса улица
аватар moscow07
 •  apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Vietē jai orientā cijai. Bel Mare villas atrodas blakus vienā un tajā paš ā rindā š ā dā (neparastā ) secī bā : vispirms Bel Mare II, tad Bel Mare III, pē c tam Bel Mare I. Tuvā k jū rai Bel Mare II. Plusi: Villa ir jauna, istaba tiek uzkopta katru dienu, dvieļ i tiek mainī ti katru dienu (tomē r tie izdod vienu mazu izmē ru uz cilvē ku), vienmē r ir ū dens, karsto ū deni silda ar boileri. … Tomēr ▾ Vietē jai orientā cijai. Bel Mare villas atrodas blakus vienā un tajā paš ā rindā š ā dā (neparastā ) secī bā : vispirms Bel Mare II, tad Bel Mare III, pē c tam Bel Mare I. Tuvā k jū rai Bel Mare II.

Plusi:
Villa ir jauna, istaba tiek uzkopta katru dienu, dvieļ i tiek mainī ti katru dienu (tomē r tie izdod vienu mazu izmē ru uz cilvē ku), vienmē r ir ū dens, karsto ū deni silda ar boileri. Lieli balkoni ar galdiem un pī ti krē sli. Villa Bel Mare III reģ istratū ra atrodas Bel Mare II. Ir arī informā cijas dē lis ar uzņ emoš ā s tū risma aģ entū ras paziņ ojumiem.
Personā ls ir draudzī gs un, ja jums kaut kas ir nepiecieš ams, viņ i cenš as palī dzē t. Viņ i ī rē jaunu automaš ī nu Toyota Yaris - 50 eiro dienā , ieskaitot pilnu apdroš inā š anu.

Villa Bel Mare I ir tē jas/kafijas automā ts, kā arī reģ istratū rā var izmantot internetu (bez maksas). Uz ielas, kas ved uz villu, atrodas lielveikals, aptieka, divas kafejnī cas un dzē rienu (alkoholisko un bezalkoholisko) vairumtirdzniecī bas veikals.
Melnkalnes daba ir unikā la, iesakā m doties ekskursijā vai paš iem doties apskatī t Taras upes kanjonu.

Uzmanī bu! Melnkalnē visu diennakti jā brauc ar ieslē gtiem priekš ē jiem lukturiem! Pretē jā gadī jumā sods ir 30 eiro. Ekskursijas labā k pirkt krastmalā , kur tā s pā rdod vietē jo tū risma aģ entū ru pā rstā vji. Tā bū s uz pusi lē tā ka. Narpimer, mū su gids piedā vā ja ekskursiju uz Taras upi par 45 eiro, krastmalā tā da pati ekskursija maksā ja 30 eiro.

Mī nusi:
Katastrofā li trokš ņ aina vieta, jo tuvumā ir diskotē ka un naktī s kliedz, pat mā jā s atgriež oties piedzē ruš ies pusaudž i cī nā s (pakeš u logi nepalī dz). Zem logiem ceļ a pagrieziens, pa kuru griež as visas maš ī nas - troksnis un benzī na smaka. Turklā t autovadī tā ji nepā rtraukti dungo neatkarī gi no diennakts laika. Runā jā m ar kaimiņ iem – visi sū dzē jā s par š o troksni un nespē ju naktī s mierī gi gulē t.
Lī dz jū rai jā brauc 8 minū tes (to pamanī ja speciā li), bet jā š ķ ē rso galvenā š oseja, uz kuras luksofors principā nedarbojas. Pludmale ir klā ta ar izsmē ķ iem, daž reiz sadzī ves atkritumi tiek izskaloti krastā . Divi sauļ oš anā s krē sli un lietussargs maksā.8-10 eiro. Problē ma ar pā rtiku, pareizā k sakot, ar tā s kvalitā ti. Saindē ts. Sazinā jā s ar vē l trim ģ imenē m – visas (! ) Arī saindē jā s. Turklā t pā rtika ir nepā rprotami pā rcenota.


iemiesojums nnao2011
Ko labāk izvēlēties un kā 4 cilvēku grupa. (māte, divas meitas 16 un 31 gadi un mazmeita 5) Ekonomika - iespēja
12 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Вилла построена в 2007 году. Находится между виллами Бель Маре I и II. Гости виллы Бель Маре III могут пользоваться бассейном виллы Бель Маре (II), лежаки и зонтики бесплатно.

Telpu apraksts

Studio 02+1: 22 м2 , терраса 6 - 10 м2 , французская кровать, отдельная кровать, миникухня, кондиционер, фен.

FAQ