Pedja 3*– Atsauksmes

15
Novērtējums 4.310
№26 viesnīcas reitingā Becici
4.2 Numurs
3.9 apkalpošana
4.2 Tīrība
3.1 Uzturs
4.8 Infrastruktūra
Dzīvokļi atrodas ciematā Becici, klusā vietā netālu no Melnkalnes karalienes viesnīcas, netālu no promenādes ar daudzām kafejnīcām un restorāniem. Trīsstāvu ēka, renovēta 2013. gadā. Attālums līdz jūrai - 350 metri, līdz Budvas vecpilsētai - 4 km., Līdz tuvākajam veikalam - 100 metri, līdz tuvākajam restorānam - 150 metri.Vairāk →
аватар nata111171
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 1.0
No plusiem tikai tas, ka nokā rtojā s uzreiz pē c ieraš anā s. Vienlaikus izraidot iepriekš ē jos ī rniekus. Atpū š amies jau nedē ļ u, pat ne reizi!! ! Viņ i netī rī ja, nemainī ja dvieļ us, gultas veļ u. Viss apkopē jas darbs ir tā ds, ka viņ a ienā k istabā , kad mū su nav, ieslē dz kondicionieri un aizver istabu. … Tomēr ▾ No plusiem tikai tas, ka nokā rtojā s uzreiz pē c ieraš anā s. Vienlaikus izraidot iepriekš ē jos ī rniekus. Atpū š amies jau nedē ļ u, pat ne reizi!! ! Viņ i netī rī ja, nemainī ja dvieļ us, gultas veļ u. Viss apkopē jas darbs ir tā ds, ka viņ a ienā k istabā , kad mū su nav, ieslē dz kondicionieri un aizver istabu. Fso! Mē s jau paslē pā m tā lvadī bas pulti, tā pē c viņ a to ieslē dz ar savē jo. Tse kapets ...Istaba maza (((vienam komfortam ē da flī zes. Ir tikai viena rozete. Nepā rtraukti jā ieslē dz tē jkanna, tad flī zes.
аватар nalexandr
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Tas ir ļ oti labi) ieradā mies astoņ os no rī ta, uzreiz bijā m iekā rtojuš ies, jo istaba bija gatava (puiš iem, kas atlidoja ar mums, lika ierasties pulksten 11, jo vē l bija aizņ emts). Istaba, maza, kompakta ar balkonu, skats uz Gorynych, ir elektriskā tē jkanna, elektriskā plī ts, trauki, karotes, dakš iņ as, š ķ ī vji, naž i, glā zes, dē lis, ledusskapis, trauku mazgā š anas lī dzeklis, vannas ž eleja, 2 dvieļ i uz cilvē ku , pat kastrolis ar pannu bija tiem, kam patī k gatavot))) par salyu cena pilnī bā atbilst. … Tomēr ▾ Tas ir ļ oti labi) ieradā mies astoņ os no rī ta, uzreiz bijā m iekā rtojuš ies, jo istaba bija gatava (puiš iem, kas atlidoja ar mums, lika ierasties pulksten 11, jo vē l bija aizņ emts). Istaba, maza, kompakta ar balkonu, skats uz Gorynych, ir elektriskā tē jkanna, elektriskā plī ts, trauki, karotes, dakš iņ as, š ķ ī vji, naž i, glā zes, dē lis, ledusskapis, trauku mazgā š anas lī dzeklis, vannas ž eleja, 2 dvieļ i uz cilvē ku , pat kastrolis ar pannu bija tiem, kam patī k gatavot))) par salyu cena pilnī bā atbilst. Ļ oti jauka sieviete mū s sagaidī ja, izrā va, vairā kas reizes krustoja ceļ i un vienmē r smaidī ja)) cik sapratā m, viņ a uzkopj telpas. Mē s viņ ai atstā jā m daž us eiro par smaidu)) mums vissvarī gā kais ir tī rī ba. No mī nusiem varu nosaukt tikai pastā vī gi izsitoš o Wi-Fi un vē l jo vairā k par mī nusiem)) un izlietne virtuvē Izlietne ir aizsē rē jusi, ū dens vienmē r ilgstoš i iztecē ts (numurs 301). Bet tie ir sī kumi, blakus izlietnei vannasistabā , tur viss skaidrs)) kopumā viss ir ok, par tā du cenu ir vienkā rš i super)) jū ra ir blakus 5 minū tes, lielveikals. Kafejnī cas, Budva pastaigas attā lumā .
аватар kotsubinskk
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Septembra beigā s atpū tā mies. Laikapstā kļ i ir normā li. Un pā rē jais patiesī bā ir ļ oti labs! Bet pati villa atrodas netā lu no diviem bū vlaukumiem, tā pē c pē c 7:00 tur nav klusuma lī dz vakaram, neticiet atsauksmē m ! ! ! Galvenais, ka pat saimniecei (nosaukums Samara) uz pirkstiem nevarē ja izskaidrot, ka gribam lielā ku istabu un esam gatavi piemaksā t! ! ! Vai viņ a mū s nesaprata, vai negribē ja saprast - es nesaprotu! Budž eta numuri ar svaigu remontu, bet ļ oti mazi, burtiski gulta ar virtuvī ti. … Tomēr ▾ Septembra beigā s atpū tā mies. Laikapstā kļ i ir normā li. Un pā rē jais patiesī bā ir ļ oti labs! Bet pati villa atrodas netā lu no diviem bū vlaukumiem, tā pē c pē c 7:00 tur nav klusuma lī dz vakaram, neticiet atsauksmē m ! ! ! Galvenais, ka pat saimniecei (nosaukums Samara) uz pirkstiem nevarē ja izskaidrot, ka gribam lielā ku istabu un esam gatavi piemaksā t! ! ! Vai viņ a mū s nesaprata, vai negribē ja saprast - es nesaprotu! Budž eta numuri ar svaigu remontu, bet ļ oti mazi, burtiski gulta ar virtuvī ti. Uz pā ris dienā m - tā ir norma, bet uz nedē ļ u - nē , tas nav atvaļ inā jums. Š ī stingrī ba ir kaitinoš a! Un ja godī gi, Becici un Budva nav viens un tas pats! Labā kā vieta š ajā apgabalā ir Sv. Stī vens. Š ī ir debesu vieta. Pirms tam bijā m Hercog Novi, kur arī mums patika labā k. Bet neaizmirstiet, ka Melnkalnē budž eta brī vdienas naudas izteiksmē ir lī dzvē rtī gas parastajai Turcijai vai Ē ģ iptei. Nav jē gas apmesties autobusu pieturas zonā (Belavishta Hotel) - tur ir divi bū vlaukumi! Lai visiem labas brī vdienas!
Выгул овец около пляжа))) Проход в скале между Бечичи и Рафаиловичи. Окресности Бечичей.
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Izvē lē jos š o viesnī cu, jo tajā brī dī bija ļ oti interesants piedā vā jums par cenu. Viesnī ca bija tieš i tā da, kā aprakstī ts, vairā k vai mazā k savā kategorijā . Vienī gais, kas jā ņ em vē rā , ir pilsē tas blī vā apbū ve, jo no logiem biež i vien paveras skats uz kaut ko, uz citā m ē kā m, mā jā m, viesnī cā m utt. … Tomēr ▾ Izvē lē jos š o viesnī cu, jo tajā brī dī bija ļ oti interesants piedā vā jums par cenu. Viesnī ca bija tieš i tā da, kā aprakstī ts, vairā k vai mazā k savā kategorijā . Vienī gais, kas jā ņ em vē rā , ir pilsē tas blī vā apbū ve, jo no logiem biež i vien paveras skats uz kaut ko, uz citā m ē kā m, mā jā m, viesnī cā m utt. Mū su gadī jumā pa logiem pavē rā s skats uz bū vlaukumu, nepabeigtu objektu. Mums bija ē diens, bet tas bija tuvē jā restorā nā , nevis bufete, ē dienkartē , diezgan slikts, ņ emot vē rā , ka mums bija tikai brokastis. Ja es bū tu zinā jusi, ka tas notiks, es nebū tu ņ ē musi ē dienu. Laba atraš anā s vieta netā lu no viesnī cas, ē rta transporta apmaiņ a, krastmala burtiski pā ri ceļ am, pludmale tuvu. Istaba tika iztī rī ta, wi-fi bija arī istabā . Viesnī cai nav teritorijas, jo tā nav liela villa. Nav nekā ds liels mī nuss - par ē dienu gide mums pastā stī ja tikai vakarā tikš anā s reizē , jo saimnieki nebija informē ti, ka mums ir ē diens tuvē jā kafejnī cā .
аватар Olga246451
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Atpū tā mies Pedjā Melnkalnē , tā bija villa, 2 *. Izvē lē jos š o vietu par cenu, tas bija pieņ emams piedā vā jums. Runā jot par savu kategoriju, viesnī ca ir normā la. Viss, kas bija rakstī ts, viss bija tā . Tuvu jū ra, no ē diena bija brokastis, ļ oti nepretenciozas. … Tomēr ▾ Atpū tā mies Pedjā Melnkalnē , tā bija villa, 2 *. Izvē lē jos š o vietu par cenu, tas bija pieņ emams piedā vā jums. Runā jot par savu kategoriju, viesnī ca ir normā la. Viss, kas bija rakstī ts, viss bija tā . Tuvu jū ra, no ē diena bija brokastis, ļ oti nepretenciozas. Blakus veikali, kafejnī cas.
аватар 19svp74
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
viesnī ca ir salī dzinoš i jauna. Telpā darbojas visa santehnika. Mini virtuvē ir nepiecieš amie trauki un pat trauku mazgā š anas lī dzekļ i : ) Mē beles pamatī gas. Deklarē tā sadzī ves tehnika ir visa istabā . Nedaudz kaitinoš s starpsienu trū kums uz balkona starp istabā m. … Tomēr ▾ viesnī ca ir salī dzinoš i jauna. Telpā darbojas visa santehnika. Mini virtuvē ir nepiecieš amie trauki un pat trauku mazgā š anas lī dzekļ i : ) Mē beles pamatī gas. Deklarē tā sadzī ves tehnika ir visa istabā . Nedaudz kaitinoš s starpsienu trū kums uz balkona starp istabā m. Bet tas tika atrisinā ts, uzstā dot lietu ž ā vē tā ju. Tā pat kā Melnkalnē kopumā , š eit nav vannas dvieļ u. Paņ emiet savu pludmalē . WF strā dā pē c kaut kā da "noslē pumaina algoritma", savienojums vai nu ir vai nav. Blakus atrodas veiksmī ga infrastruktū ra - veikali un kafejnī cas. Kopumā uzturē š anā s bija patī kama. ES iesaku.
аватар mmelena63
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
laba viesnī ca, klusa vieta ģ imenes brī vdienā m, tuvu jū ra. draudzī ga saimniece. Wi-Fi nozvejas ar problē mā m. … Tomēr ▾ laba viesnī ca, klusa vieta ģ imenes brī vdienā m, tuvu jū ra. draudzī ga saimniece. Wi-Fi nozvejas ar problē mā m.
аватар Sergeyyanat
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s ī rē jā m vienistabas apartamentus. Istabā ir duš a, gultas, TV, virtuve, tualete, skapis, ledusskapis. Jū su balkons ar skatu uz kalniem un nelielu jū ru. Visur ir tī rs. Tī rī š ana un veļ as maiņ a katru otro dienu. Ū dens visu laiku ir karsts un auksts. … Tomēr ▾ Mē s ī rē jā m vienistabas apartamentus. Istabā ir duš a, gultas, TV, virtuve, tualete, skapis, ledusskapis. Jū su balkons ar skatu uz kalniem un nelielu jū ru. Visur ir tī rs. Tī rī š ana un veļ as maiņ a katru otro dienu. Ū dens visu laiku ir karsts un auksts. Ir wifi, bez maksas. Tuvumā pā rtikas veikals. Jū ra ir netā lu. Saimniece normā la, nekā du pā rpratumu nebija. ES iesaku.
аватар nata.199377
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ļ oti laba viesnī ca. Lī dz jū rai 5 min. Fotogrā fijas atbilst realitā tei. Tuvumā atrodas 2 mini veikali. Lī dz lielam lielveikalam 15 minū š u gā jiena attā lumā . … Tomēr ▾ Ļ oti laba viesnī ca. Lī dz jū rai 5 min. Fotogrā fijas atbilst realitā tei. Tuvumā atrodas 2 mini veikali. Lī dz lielam lielveikalam 15 minū š u gā jiena attā lumā .
аватар fieldwork7
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s ieradā mies 9:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies. Faktiski no 5 ģ imenē m 4 uzreiz iekā rtojā s, tikai vienai bija jā gaida oficiā lais reģ istrā cijas laiks! Ļ oti tī ri mazi komfortabli numuriņ i, jū ra gandrī z nekur nav redzama, bet kluss rajons. … Tomēr ▾ Mē s ieradā mies 9:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies. Faktiski no 5 ģ imenē m 4 uzreiz iekā rtojā s, tikai vienai bija jā gaida oficiā lais reģ istrā cijas laiks! Ļ oti tī ri mazi komfortabli numuriņ i, jū ra gandrī z nekur nav redzama, bet kluss rajons. Ir veikali, lē ti, viens no tiem ir burtiski 10 metru attā lumā no villas. Pateicoties 3 lī nijā m no jū ras, restorā ni ir lē ti. Ļ oti kluss un mā jī gs rajons, 5 minū š u gā jienā lī dz pludmalei. Pateicoties atraš anā s vietai, pastaigas lī dz Budvai un Sv. Stefanam ir vienlī dz tuvu. Un vispā r ir kur staigā t! Ir maksas pludmales un paš valdī bas, un uz akmeņ iem ar nirš anu - arī netā lu.
Parādīt vairāk »


VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Апартаменты находятся в поселке Бечичи, в тихом месте в районе отеля «Queen of Montenegro», недалеко от набережной с многочисленными кафе и ресторанами. Трехэтажное здание, реновация 2013 года. Расстояние до моря — 350 метров, до Старого города Будвы — 4 км., до ближайшего магазина – 100 метров, до ближайшего ресторана – 150 метров.

Pludmales apraksts В 350 м от виллы находится городской мелко-галечный пляж поселка Бечичи, зонтики и лежаки за дополнительную плату.
  • 3. un tālāk
Viesnīcā

Парковка бесплатно, утюг и гладильная доска по запросу.

  • autostāvvieta
O'yin-kulgi va sport
Telpu apraksts

1 номер стандарт, 10 студио, 1 апартамент.

Istabās

фaранцузская кровать, шкаф, телевизор, кондиционер, балкон. Санузел: туалет и душ. Кухня с посудой в апартаментах. Уборка и смена полотенец – каждые три дня, смена постельного белья – через 7 дней.

Adrese Бечичи, Черногория
FAQ