Viss ir lieliski!

Rakstīts: 28 septembris 2021
Ceļošanas laiks: 13 — 23 septembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Š is ir gadī jums, kad realitā te izrā dī jā s stā vā ka par cerī bā m! Ļ oti jauka viesnī ca, mā jī gs un tī rs numurs ar lielu terasi 1. stā vā (n12), ar visu nepiecieš amo komfortablai atpū tai. Istabas uzkopš ana un dvieļ u maiņ a katru dienu (nianse - vidē ja izmē ra dvieļ i, bez lielā m vannā m), ē diena gatavoš anai nepiecieš amais piederumu komplekts, pastā vī gi karsts ū dens. Ļ oti ē rti matrač i uz gultā m. Gultas mainī tas 5. dienā (kvalitatī va veļ a, ar izš ū tiem viesnī cas logo). Ļ oti ē rta viesnī cas atraš anā s vieta - blakus lielveikals, restorā ns, maiznī ca, aptieka, zaļ umu veikals, autobusu pietura un taksometru pietura. Lī dz jū rai 5-10 minū tes, lī dz Budvai apmē ram 20 minū tes kā jā m (pa tuneli, vai pa š oseju). Krastmalā ir daudz kafejnī cu, restorā nu, ielas pā rtikas. Ī paš i vē los atzī mē t š ī s viesnī cas ī paš nieku.

Draudzī gais, izpalī dzī gais un dzī vespriecī gais Zorans gandrī z vienmē r ir blakus.

Viņ š palī dzē ja ar padomu, atbildē ja uz visiem jautā jumiem (kā tur nokļ ū t, kā nokļ ū t, kur nopirkt), pē c mū su pieprasī juma viņ š iedeva mums papildu galdu darbam, pagarinā tā ju un tē ju, pludmales dvieļ us (starp citu , tie sā kotnē ji netika nodroš inā ti istabā , tā pē c labā k tos ņ emt lī dzi, ja pludmalē s neplā nojat iegā dā ties sauļ oš anā s krē slu un lietussargu). No Zoran nopirkā m ī stu kalnu medu un vī nogu brendiju (medum, ko pirkā m tirgū un veikalos, nebija medum raksturī gā s kakla sā pes un bagā tī gas garš as). Ar Zoranu ir viegli sazinā ties krievu valodā.

Viesnī cā (tā s ir divas viena pret otru vē rstas ē kas) ir 39 numuri. Pē c Zorana lū guma viņ š mums parā dī ja daž us. Visi ir vienlī dz tī ri, ē rti, ar mū sdienī gu remontu, bet katrs ir individuā ls plā nojuma un balkonu izvietojuma ziņ ā . Jū ra ir redzama tikai no augš ē jā stā va. Iesaku visiem izvē lē ties Villa Vel Mar Becici, jū s bū siet apmierinā ti!
Un nā kamreiz noteikti ieradī simies tikai uz Zoranu! Paldies par lielisko svē tku organizē š anu!
R. S. Mē s lidojā m kompleksajā ceļ ojumā , bet jū s varat arī rezervē t dzī vokļ us saviem spē kiem. Vizī tkarte fotoattē lā .
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu