Portes Beach Hotel 4*– Atsauksmes

58
Novērtējums 7.610
№6 viesnīcas reitingā Halkidiki — Kasandra
7.7 Numurs
8.5 apkalpošana
8.5 Tīrība
8.3 Uzturs
7.8 Infrastruktūra
Viesnīcu komplekss Portes Beach Hotel atrodas Kasandras pussalas ziemeļu daļā, netālu no Potidea kanāla, vienā no skaistākajām vietām Halkidiki. No visām 11 ēkām, kas celtas maķedoniešu stilā un ko ieskauj priedes, paveras skaists skats uz Egejas jūru. Visi numuri tika atjaunoti 2015-2016.Viesnīca ir lieliski piemērota cilvēkiem, kuri vēlas atpūsties prom no pilsētas trokšņa.Vairāk →
аватар Natalja609025
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viss bija ļ oti tī rs un kā rtī gs. Ē diens labs un daudzveidī gs. Laiks bija skaists, silta jū ra. Kā pē c kaut kas mums nevarē tu bū t piemē rots? Š ī viesnī ca ir vairā k piemē rota ģ imenē m, labs rotaļ u laukums un bē rnu istaba. … Tomēr ▾ Viss bija ļ oti tī rs un kā rtī gs. Ē diens labs un daudzveidī gs. Laiks bija skaists, silta jū ra. Kā pē c kaut kas mums nevarē tu bū t piemē rots? Š ī viesnī ca ir vairā k piemē rota ģ imenē m, labs rotaļ u laukums un bē rnu istaba. Ja es bū tu zinā jis pirms tam, ka tur var ī rē t auto, tad bū tu paņ ē musi apliecī bu un braucu kur un kad gribu. Ekskursijā s jums jā dodas uz Salonikiem vai tā lā k. Viesnī cā ir spa salons, var veikt masā ž u un sejas tī rī š anu, pirmais izmē ģ inā jums, tad par maksu. Meistari ir ļ oti labi. Jū s varat iznomā t velosipē du un automaš ī nu.
аватар alena_light22
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ovasar divas nedē ļ as atpū tā mies mū su mī ļ ajā Grieķ ijā . Mē s esam vairā kkā rt izvē lē juš ies Halkidiki savai ģ imenei. Un es vē los atzī mē t, ka š ajā Grieķ ijas kū rorta daļ ā ir iespē ja organizē t atvaļ inā jumu katrai gaumei un prasī bā m. … Tomēr ▾ Š ovasar divas nedē ļ as atpū tā mies mū su mī ļ ajā Grieķ ijā . Mē s esam vairā kkā rt izvē lē juš ies Halkidiki savai ģ imenei. Un es vē los atzī mē t, ka š ajā Grieķ ijas kū rorta daļ ā ir iespē ja organizē t atvaļ inā jumu katrai gaumei un prasī bā m. Kristā ldzidra, vienkā rš i neticami dzidra jū ra, vienmē r saulainas debesis, kalni, dabas rezervā ti, plaš a viesnī cu un apartamentu izvē le, draudzī gi iedzī votā ji, garš ī gi kvalitatī vi ē dieni un daudz kas cits.
Mū su brī vdienas bija Portes Beach Hotel. Mē s tajā atpū tā mies pirms trim gadiem un tagad nolē mā m atgriezties vē lreiz. Izmaiņ as viesnī cā patī kami pā rsteidza! Pirmkā rt, pilnī gi jauna fasā de un uzņ emš anas zona. Mums patika dizains, viss ir viegls un kodolī gs. Pat pē c trim gadiem mē s bijā m ļ oti priecī gi redzē t tos paš us administratorus un restorā na darbiniekus. Par viesnī cu uzreiz rodas pozitī vs iespaids, jo sliktā vietā vieni un tie paš i cilvē ki tik ilgi nestrā dā tu.
Atseviš ķ i vē lamies pateikties meitenei Maijai, kura mums palī dzē ja ar izmitinā š anu un ņ ē ma vē rā mū su vē lmes attiecī bā uz istabu. Arī paš as telpas ir labi izremontē tas. Uzreiz gribu teikt, ka viesnī ca nav jauna, bet tajā paš ā laikā dzī ves apstā kļ i un visa infrastruktū ra velk 9 no 10, un tas nav slikti. Un tas viss pastā vī go atjauninā jumu dē ļ .
Dabū jā m istabiņ u bungalo priekš pē dē jā labajā pusē , 225. numurs. Iesakā m, ļ oti izdevī ga atraš anā s vieta un skats uz priež u mež u priecē .
Runā jot par pā rtiku, virtuve nav ī paš i mainī jusies, izņ emot daž as nianses. Bet mums tik un tā viss patika, tā pē c ī paš u sū dzī bu nav. Bet pats galvenais, lai viss ir mā jā s garš ī gi, ī paš i grilē ti dā rzeņ i, grilē ta laš a fileja, grilē ta vistas krū tiņ a, fritē tas siera bumbiņ as, paella, mī dijas - tas viss tiek gatavots ā rā viesu acu priekš ā .
Laba aktī vā animā cija, piedalī jos daudzā s spē lē s un ū dens aktivitā tē s. Ī paš i pateicamies meitenei Rodanti, kura ļ oti atbildī gi strā dā ja ar bē rniem. Pā rsteidzoš i, viņ a pati ir grieķ iete, tač u viņ a diezgan labi sazinā s daudzā s valodā s un tā dē jā di viegli atrod kopī gu valodu ar visiem puiš iem. Bē rniem ir peldbaseins ar saldū deni, rotaļ u laukums un klubs.
Pludmale ir ļ oti jauka, kopta, aprī kota ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem, tie ir bez maksas viesiem, kuri ir "viss iekļ auts" rež ī mā .
Vienkā rš i lieliski atpū tā mies, guvā m enerģ ijas lā diņ u un pozitī vas emocijas. Paldies visiem par brī niš ķ ī go un ē rtu uzturē š anos.
аватар gennadyvolf
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Jau vairā kus gadus atpū š amies Halkidiki pussalā vienā viesnī cā , bet ne reizi neesam pacentuš ies atstā t komentā ru par savu atvaļ inā jumu. Ir pienā cis laiks labot š o situā ciju. Treš o gadu pē c kā rtas atpū tā mies ar sievu un mī ļ oto mazdē lu viesnī cā Portes Beach. … Tomēr ▾ Jau vairā kus gadus atpū š amies Halkidiki pussalā vienā viesnī cā , bet ne reizi neesam pacentuš ies atstā t komentā ru par savu atvaļ inā jumu. Ir pienā cis laiks labot š o situā ciju.
Treš o gadu pē c kā rtas atpū tā mies ar sievu un mī ļ oto mazdē lu viesnī cā Portes Beach. Pietiekami tuvu lidostai, gandrī z viena no pirmajā m viesnī cā m pie ieejas Kasandrā . Laika gaitā aptuveni 45 minū tes ar grupas transfē ru. Ideā ls laika posms, lai bē rns nesā ktu ā kstī ties, neprasī t tualeti vai ko citu. Patī kams pā rsteigums bija interneta klā tbū tne pā rskaitī jumā . Pirmkā rt, jau no pirmajā m minū tē m bē rnu var ņ emt lī dzi ar gadž etiem, otrkā rt, uzreiz pē c ieraš anā s var ziņ ot ģ imenei un draugiem, ka esi nolaidies un jau sveiks ceļ ā uz viesnī cu.
Runā jot par paš u viesnī cu, tā ir absolū ti nekā da, tač u daudzē jā dā ziņ ā mums ir ideā la. Pirmkā rt, protams, teritorija! Zaļ a, ē naina, kopta. Ir daudz ziedu, ir zā lā ji, brī niš ķ ī gas palmas gar centrā lo taku, priedes pie jū ras, ir pat augļ u dā rzi: apelsī ni, granā tā boli, bumbieri, tas rada komforta sajū tu, un ir interesanti vē rot, kā aug granā tā bolu augļ i. , jū s to iepriekš neesat redzē jis.
Pē dē jo trī s gadu laikā viesnī ca ir piedzī vojusi daudzas izmaiņ as, turklā t pozitī vas. Atjauninā ja telpas, restorā nā uztaisī ja ā rē jo atvē rto terasi, pā rplā noja recepciju, tenisa korta vietā uzcē la mazu bē rnu akvaparku (pats laukums tika pā rcelts 200 m aiz viesnī cas, kas ir pareizi, jo teritorija jau ir tik mazs, ž ē l, kad tik daudzus laukumus vienkā rš i aizņ em asfalts). Viņ i atjauninā ja mē beles publiskajā s atpū tas zonā s, iegā dā jā s daudz sauļ oš anā s krē slu, palielinā ja baseina bā ru, kas ir ļ oti svarī gi - tagad nav rindu. Galu galā š is ir vienī gais bā rs, kas ir atvē rts no rī ta un blakus atpū tas zonai (baseiniem un pludmalei). Rindā vienmē r bija daudz cilvē ku, jo bija tikai viena apkalpoš anas vieta. Tagad divas rokas, divi bā rmeņ i, viss ir daudz ā trā k.
Tavernā serviss ir uzlabojies, tagad ir ledusskapis ar svaigā m zivī m un jū ras veltē m, kuras var pasū tī t arī iepriekš ē jā dienā , tā s tiks nopirktas un atvestas! Mums bija tā das vakariņ as, ka mē s sevi apskaudā m. Tas ir puspansijas sistē mas skaistums - iespē ja izvē lē ties vismaz vienu reizi dienā , un ne vienmē r bū t piesietam pie bufetes.
Principā rakstī t var bezgalī gi. Tas viss, protams, ir mū su subjektī vais viedoklis. Mē s iesakā m š o viesnī cu klusā m, mē renā m ģ imenes brī vdienā m.
аватар krivoshchekova
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s ar meitu atpū tā mies Portes Beach Hotel jū nija vidū . Laiks bija lielisks, tā pat kā pati viesnī ca. Tagad, kad esmu jau mā jā s, es ļ oti vē los atgriezties, un tas daudz saka. Sā kš u pē c kā rtas. Numurs. Mē s palikā m Promo istabā ar skatu uz dā rzu. … Tomēr ▾ Mē s ar meitu atpū tā mies Portes Beach Hotel jū nija vidū . Laiks bija lielisks, tā pat kā pati viesnī ca. Tagad, kad esmu jau mā jā s, es ļ oti vē los atgriezties, un tas daudz saka. Sā kš u pē c kā rtas.
Numurs. Mē s palikā m Promo istabā ar skatu uz dā rzu. Tī rs, ē rts, bez volā niem. Ir gaisa kondicionieris, satelī ta TV, fē ns, ledusskapis, bezmaksas Wi-Fi. Seifs bija par papildu samaksu.
Uzturs. Ē dā m viss iekļ auts. Man jā saka, ka virtuve 4 * viesnī cai ir ļ oti laba. Viss ir garš ī gs, svaigs un daudzveidī gs. Vakariņ ā s daudz augļ u, saldē jumu. Personā ls katram viesim piemeklē individuā lu pieeju. Liels paldies par to. Manai meitai piens negarš o, tā pē c saņ ē mā s pozā un uztaisī ja viņ ai brokastī s putru bez piena.
Teritorija. Ļ oti skaista, kopta. Ir daudz ziedu, koku, kas veido alejas. Karstajā dienā pa tā m ir patī kami staigā t, jo valda dabisks vē sums un ē na. Vakarā arī ir skaisti, jo viss sā k izgaismoties. Teritorijā ir tenisa korts, volejbola laukumi, vairā ki galdi galda tenisam, krogs.
Pludmale. Mazs, bet kā izrā dī jā s ietilpī gs. Sauļ oš anā s krē slu un lietussargu pietika visiem. Pludmales dvieļ i tika nodroš inā ti depozī tā . Ieeja jū rā ir oļ i, tad smiltis. Var braukt ar kajaku, siera kū ku, katamarā niem.
Animā cija. Katru dienu bija kaut kas jauns gan pieauguš ajiem, gan bē rniem. Mana meita negribē ja pamest bē rnu klubiņ u, un, kad viņ i aizgā ja, viņ a vispā r raudā ja. Animatori ir profesionā ļ i. Viņ i nevienam neļ ā va garlaikoties, par ko viesnī ca viņ iem pateicas.
Paldies, paldies un vē lreiz paldies par tik brī niš ķ ī gajiem svē tkiem. Mē s iesakā m visiem!
аватар natalya.shircko
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mana ģ imene un es pavadī jā m atvaļ inā jumu Portes Beach Hotel 2016. gada jū nija vidū . Pā rē jais patika un atstā ja labus iespaidus, tā pē c vē lē jos padalī ties ar patī kamā m emocijā m. Varbū t mū su apskats kā dam palī dzē s izvē lē ties labu viesnī cu atpū tai Grieķ ijā . … Tomēr ▾ Mana ģ imene un es pavadī jā m atvaļ inā jumu Portes Beach Hotel 2016. gada jū nija vidū . Pā rē jais patika un atstā ja labus iespaidus, tā pē c vē lē jos padalī ties ar patī kamā m emocijā m. Varbū t mū su apskats kā dam palī dzē s izvē lē ties labu viesnī cu atpū tai Grieķ ijā .
Pati viesnī ca atrodas Kassandra Halkidiki pussalas paš ā sā kumā . Tas atrodas salī dzinoš i tuvu lidostai - apmē ram 40 minū tes ar autobusu.
Viesnī cā uzreiz satiku viesnī cas gidi Jū liju, palī dzē ju ar naktsmā jā m, parā dī ju kas un kur atrodas un sniedzu ī su informā ciju par viesnī cu.
Ko lai saka par viesnī cu - tā ir labi piemē rota ģ imenē m un bē rniem. Pietiekami liels, zaļ š , mā jī gs komplekss, kas sastā v no divstā vu ē kā m ar istabā m. Mums bija plaš a istabiņ a ar lielu gultu un ī paš i mazu bē rnam. Duš a, vannas piederumi, fē ns. Numurā ir gaisa kondicionieris, TV, neliels ledusskapis. No paš as istabas paveras skats uz jū ru – vakaros apbrī nojā m saulrieta krā sainā s ainavas.
Ē diens bija vienkā rš i lielisks. Brokastis ir pilnī gs prieks. Dā rzeņ i, augļ i, putras, graudaugi ar pienu, olas daž ā dā s variā cijā s. Un katru reizi bē rns priecā jā s ar tikko ceptā m pankū kā m. Vakariņ as tika rī kotas atklā tā verandā pie baseina - izvē le ir bagā ta, un karsta, un uzkodas, un salā ti, un saldumi. Nu, vakariņ ā m bija daž ā das iespē jas - gan grieķ u stilā , gan itā ļ u ē dieni, gan Eiropas virtuve. Kopumā viņ i mū s pā rsteidza, kā varē ja. Starp citu, atseviš ķ i gribu pieminē t viesmī ļ us - ļ oti veiklus un smaidī gus jaunieš us, katru reizi, kad bija nepiecieš ams.
Viesnī cā ir arī laba animā cija - puiš i un meitenes visas dienas garumā izklaidē tū ristus, neļ auj viņ iem garlaikoties - ar dejā m, dziesmā m un jautrī bu. Un viņ i ir lieliski ar bē rniem.
Pludmale ir smilš aina un oļ aina. Nedaudz neē rti, bet problē mu atrisinā jā m, iegā dā joties speciā las č ī bas no mini tirgus. Jū ra ir tī ra, fantastiskas krā sas. Jū ras ež i ir, tač u, ja esi uzmanī gs un neuzkā psi uz akmeņ iem, no “iepazī š anā s” ar tiem var izvairī ties.
Ekskursijā s nedevā mies, jo atpū tu pilnī bā veltī jā m jū rai un saulei.
Kopumā mums noteikti patika pā rē jais - viss, ko gaidī jā m, mē s dabū jā m. Un viesnī ca atbilst tā s aprakstam un raksturlielumiem vietnē . Tā pē c droš i izvē lies to – nenož ē losit!
аватар nadjushkin
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Jū nijā atpū tos ar draudzeni Portes Beach Hotel. Kā du dienu no draugiem uzzinā jā m, ka reizi divā s nedē ļ ā s gaļ u var nogarš ot uz uguns. No mū su viesnī cas gides Jū lijas uzzinā jā m, kur varam doties uz grilu, un pieteicā mies š im pasā kumam iepriekš . … Tomēr ▾ Jū nijā atpū tos ar draudzeni Portes Beach Hotel. Kā du dienu no draugiem uzzinā jā m, ka reizi divā s nedē ļ ā s gaļ u var nogarš ot uz uguns. No mū su viesnī cas gides Jū lijas uzzinā jā m, kur varam doties uz grilu, un pieteicā mies š im pasā kumam iepriekš . Visas telpas un ē kas š eit ir celtas Ziemassvē tku eglī tes formā , tas ir, no divā m pusē m tā s sazarojuš ā s no galvenā s alejas. Mē s ieguvā m jauku istabu otrajā stā vā . Tur ir ļ oti omulī gi, interjerā patī kamas krē mkrā sas, mī kstas gultas, kas ir pluss, jo pagā juš ajā gadā atpū tā mies citā Grieķ ijas viesnī cā (nosaukumu neteikš u, lai neuzskata par antireklā mu) un tur bija š ausmī gi ciets matracis, uz kura es vispā r nevarē ju aizmigt. Viss, kas jums bija nepiecieš ams, bija: naktsgaldiņ š , gulta, drē bju skapis mantā m.
Ē diens viesnī cā ir pā rsteidzoš s! Brokastī s bija milzī ga labuma izvē le. Man ļ oti garš o ievā rī jumi un ievā rī jumi, ar š o mums paveicā s: bija ievā rī jums no vī ģ ē m, aprikozē m, ā boliem, cidonijas, bija medus, š okolā des pasta un liela jogurtu izvē le. Tam visam pievienoja ž ā vē tas aprikozes, ž ā vē tas plū mes, kaltē tas dateles un vī ģ es. Viesnī cā ļ oti garš ī gas un veselī gas brokastis, lai gan jū tu, ka liekie kilogrami ir pateicoties viņ iem : ) vakariņ ā s bija vairā ku veidu saldē jums. Mē s ar draudzeni vairā kas reizes devā mies uz pludmales bā ru Mikonos Potidea ciematā . Dodieties uz turieni 15-20 minū tes ar kā jā m no viesnī cas, ceļ š nav ī paš i ē rts, bet pā rē jā vismaz kaut kā da daž ā dī ba. 20 km attā lumā no mū su viesnī cas Kallithea ciematā ir vairā ki klubi, tač u mē s nolē mā m netē rē t gandrī z 30 € par taksi vienā virzienā , tā pē c devā mies tikai uz Potidaea bā riem. Mū su viesnī ca atradā s ē rtā vietā , tā pē c ekskursijā s necē lā mies ļ oti agri. Devā mies iepirkties un uz Kastoriju bezmaksas ceļ ojumā . Mums tā bija tikai paradī ze, apmeklē jā m vairā kas rū pnī cas un izstā ž u centru, pielaikojā m 20 kaž okus, bijā m apmierinā ti un pat kaut ko pieskatī jā m. Atgriezā mies tur pē c pā ris dienā m ar mikroautobusu un nopirkā m katrs pa kaž okam (pē c ilgas vī ra pierunā š anas) : ) Man patika apkalpoš anas kvalitā te, pirkumu nemaz nenož ē loju, iedeva arī kā du suvenī ru - kaž okā das aste manam makam. Ar pā rdevē jiem var kaulē ties, bet ne pā rā k nekaunī gi. Man iemeta tikai 200€, bet draudzenē m 300€, bet tik un tā biju ļ oti apmierinā ta ar pirkumu! Viņ i deva garantiju, ka kaž oku varē s 'salabot' bez maksas, bū s iespē ja atbraukt iztī rī t un uzlabot. Serviss tieš ā m ir virsū , ļ oti kompetenti eskorti mums visu sī ki izskaidroja. Ar atpū tu bijā m ļ oti apmierinā ti, daudz neredzē jā m, bet labi pavadī jā m laiku! Es ceru, ka mē s noteikti atgriezī simies.
аватар
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ar vī ru un bē rnu pirmo reizi atpū tā mies Grieķ ijā , un gribas teikt, ka vilš anā s nav, gluž i otrā di, saņ ē mā m vē l pozitī vā ku! Meita ir sajū smā par visu, ko viņ a redz. Viesnī ca lieliska, serviss lielisks. … Tomēr ▾ Mē s ar vī ru un bē rnu pirmo reizi atpū tā mies Grieķ ijā , un gribas teikt, ka vilš anā s nav, gluž i otrā di, saņ ē mā m vē l pozitī vā ku! Meita ir sajū smā par visu, ko viņ a redz. Viesnī ca lieliska, serviss lielisks. Draudzī gi cilvē ki, ļ oti uzmanī gs personā ls. Mums centrā lajā ē kā iedeva 404. istabu. Sā kumā mums likā s, ka ir labā k, ja istaba ir bungalo, kaut kā tuvā k dabai, vairā k kā atvaļ inā jums, jo ir pietiekami daudz gaiteņ u un stā vu un mā jas. Bet, kā vē lā k izrā dī jā s, administratori visu pā rdomā ja pareizi, jo ar ratiem mums bū tu diezgan grū ti vairā kas reizes dienā tikt augš ā un lejā pa kā pnē m uz bungalo, un centrā lajā ē kā bija lifts. , kas ļ ā va mums diezgan viegli palikt kopā ar bē rnu. Paldies visiem un visiem par viesmī lī bu, par labu atpū tu, par brī niš ķ ī gajiem grieķ u vakariem, par silto jū ru un gardo vī nu. Uzreiz pē c ieraš anā s jū s jū tat rū pes un uzmanī bu, visi cenš as padarī t atpū tu brī niš ķ ī gu, jautru un neaizmirstamu, bez nepatī kamiem brī ž iem vai nepatikš anā m. Š eit neviens nebaidā s pā rstrā dā t. Ikviens piedā vā palī dzī bu un ir gatavs piedalī ties visā s mū su vē lmē s. Ī paš i vē los atzī mē t reģ istratū rā Maiju, viesnī cas gidi Jū liju, visas pavā res par garš ī gu un veselī gu ē dienu, viesmī ļ us, apkopē jas, pludmales strā dnieku - Nikosu, animatorus jautriem vakariem un ā ra aktivitā tē m kopumā - viņ i mums palī dzē ja apmesties. laba forma, kas ir ļ oti svarī gi pie tik gardu ē dienu pā rpilnī bas katru dienu! Visu lī dzdalī ba nospē lē ja lielu lomu tajā , ka mē s, ja bū s iespē ja, ar lielu prieku nā ksim š urp vē lreiz. Lieliska vieta ģ imenes brī vdienā m. Labs garastā voklis, silta caurspī dī ga jū ra, spož a saule - tas viss jums!! ! Portes Beach atcerē simies visu gadu lī dz nā kamajai vasarai tikai ar siltā m, saulainā m sajū tā m.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар y-kozinchuk83
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ar draugu atpū tā mies Halkidiki viesnī cā Portes Beach Hotel no 2015. gada 22. lī dz 31. jū lijam. Š ī ir mū su pirmā tikš anā s ar Grieķ iju. Katrā ieraš anā s posmā mū s sagaidī ja pā rstā vji un pavadī ja lī dz norē ķ inā š anā s brī dim. … Tomēr ▾ Mē s ar draugu atpū tā mies Halkidiki viesnī cā Portes Beach Hotel no 2015. gada 22. lī dz 31. jū lijam. Š ī ir mū su pirmā tikš anā s ar Grieķ iju. Katrā ieraš anā s posmā mū s sagaidī ja pā rstā vji un pavadī ja lī dz norē ķ inā š anā s brī dim. Viesnī cas gids mums palī dzē ja reģ istrē ties un konsultē ja par viesnī cu. Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo 2012. gadā tā tika rekonstruē ta un atjauninā ta. Numurs, ko viņ i mums piedā vā ja, patieš ā m bija ļ oti jauka, ar jaunā m mē belē m, atjauninā tu vannas istabu un skatu uz dā rzu. Pat ja mē s nevarē jā m redzē t jū ru no sava balkona, saulriets bija pā rsteidzoš s.
Dzī vojā m standarta kategorijas 159. istabā , otrā bungalo treš ajā stā vā pa labi no galvenā ceļ a. Patī kams pā rsteigums bija vī na pudele un augļ i, kas mū s gaidī ja istabā , tas bija lielisks pirmā s atpū tas dienas noslē gums. Telpu uzkopš ana tika veikta efektī vi un regulā ri.
Pirmā s 5 dienas, ko pavadī jā m pludmalē , š eit ir pā rsteidzoš i. Ļ oti gluda, tī ra ieeja jū rā , bez akmeņ iem un jū ras ež iem, viļ ņ u gandrī z nebija un ar labu redzamī bu Olimps bija redzams no pretē jā s puses.
Ļ oti ē rti, ka pusdienas notika atseviš ķ i no galvenā restorā na, krodziņ ā pie baseina ar skatu uz jū ru. Tas ir, nebija nepiecieš ams ievē rot apģ ē rba kodu, no jū ras varē ja doties pa taisno ē st. Un arī , tā kā mē s abi ļ oti intensī vi un pastā vī gi strā dā jam slē gtā s biroja telpā s, ē š ana atklā tā vietā ļ oti pozitī vi ietekmē ja kopē jo atvaļ inā juma vē rtē jumu.
Kopumā ē diens mums ļ oti patika. Ē dienu daudzveidī ba vakarā daž kā rt lika š aubī ties, kam dot priekš roku. Es gribē ju izmē ģ inā t visu. Liels paldies š efpavā riem, viesmī ļ iem un visiem, kas nodroš inā ja apkalpoš anu un apkopi - viss bija lī menī .
Atgriež oties Maskavā , lasā m informā ciju, ka atlaides ir pieejamas visā Grieķ ijā pē c 15. jū lija un lī dz augusta beigā m. Tā pē c iegā dā jā mies organizē tu VIP iepirkš anā s tū ri un apmeklē jā m tirdzniecī bas centru Cosmos, jauno One Salonika outletu, kas tikko tika atvē rts Salonikos, un paš u pilsē tas centru ar galvenajā m ielā m, kur atrodas veikali un iepirkš anā s centri. Atlaides tieš ā m strā dā un ir ļ oti labas, mums izdevā s izbaudī t iepirkš anā s procesu, neiztē rē jot daudz naudas.
Rezultā tā mē s bijā m ļ oti apmierinā ti ar atpū tu un š ī s viesnī cas piedā vā tajiem pakalpojumiem, tač u, kā saka, vienmē r ir kaut kas no labā . Nopietni domā jā m, ka septembrī š eit atkal ierasties.
аватар usakowaviktory
Mē s esam apmetuš ies viesnī cā Portes Beach Hotel jau trī s gadus pē c kā rtas. Man visvairā k patī k, ka viesi š eit ir ļ oti gaidī ti, viņ i visus atceras, visus satiek un cenš as visu sakā rtot tā , lai visiem bū tu ē rti. … Tomēr ▾ Mē s esam apmetuš ies viesnī cā Portes Beach Hotel jau trī s gadus pē c kā rtas. Man visvairā k patī k, ka viesi š eit ir ļ oti gaidī ti, viņ i visus atceras, visus satiek un cenš as visu sakā rtot tā , lai visiem bū tu ē rti.
Tā kā tagad esam viņ u pastā vī gie viesi, mums uzreiz tika nodroš inā ta istabiņ a, kurā bijā m atpū tuš ies iepriekš un kura mums ar ģ imeni ļ oti patika. Mums tika iedalī ts Superior numurs, un mē s lieliski atradā mies 412. istabā , kas atrodas galvenajā ē kā otrajā stā vā . Ļ oti saulains numurs ar skatu uz visu viesnī cu.
Pirmo reizi Halkidiki un Portes Beach Hotel apmeklē jā m 2011. gadā . Mums bija reā la iespē ja to salī dzinā t pirms un pē c. Ir paveikts milzī gs darba apjoms. Viņ iem š eit ļ oti rū p viesu komforts, viesnī cas remonta laikā viņ i visu pā rdomā lī dz mazā kajai detaļ ai un vienmē r ņ em vē rā tū ristu vē lmes.
Atceros, kā.2013. gadā izteicā m vē lmi mainī t paklā ju gaiteņ os galvenajā ē kā un atseviš ķ ā s telpā s, arī mū su, cik ilgi paklā js saglabā ja ķ ī misko vielu (mazgā š anas un tī rī š anas lī dzekļ u) smaku un uz tā bija traipi, kas bija ļ oti nepatī kams novē rojums. Mē s par to rakstī jā m pā rskatos, un mē s un mū su draugi, kas toreiz atpū tā s pie mums. Ierodoties š ogad, bijā m patī kami pā rsteigti - galvenā s ē kas stā vos bija jauna flī ž u grī da.
Principā katru reizi, kad pamanā m, ka pa ziemu š eit neviens velti laiku netē rē , pē c iespē jas nemitī gi atjaunina objektus, piepilda teritoriju, restorā na telpas, krodziņ u, galveno ē ku ar papildus dekoratī viem elementiem, kas arī noder. no funkcionā lā s puses.
Vē lamies izteikt pateicī bu visam personā lam un vadī bai par ieguldī to darbu, uzmanī bu un vienaldzī bu pret saviem viesiem.
аватар matilda25062010
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s ar meitu tikko atgriezā mies no atvaļ inā juma Grieķ ijā . No 12.06. 15. lī dz 22.06. 15 mē s nakš ņ ojā m Portes Beach Hotel un vē lamies dalī ties iespaidos par š o apbrī nojamo vietu. Mū su istaba 183 atradā s bungalo treš ajā stā vā pa kreisi no galvenā s centrā lā s ejas. … Tomēr ▾ Mē s ar meitu tikko atgriezā mies no atvaļ inā juma Grieķ ijā . No 12.06. 15. lī dz 22.06. 15 mē s nakš ņ ojā m Portes Beach Hotel un vē lamies dalī ties iespaidos par š o apbrī nojamo vietu.
Mū su istaba 183 atradā s bungalo treš ajā stā vā pa kreisi no galvenā s centrā lā s ejas. Atraš anā s vieta vislabā kā , mū s pilnī bā apmierinā ja, jo bijā m paš ā vidū . Pretē jos virzienos vienā attā lumā no mums atradā s galvenais restorā ns un reģ istratū ra (labajā pusē ), jū ra, krogs un baseins (kreisajā pusē ).
Numurs pilnī bā atbilda standarta kategorijai, jaunas mē beles, ē rti matrač i, vienmē r tī ra vannas istaba, sistemā tiska uzkopš ana un gultas veļ as un dvieļ u maiņ a. Esam ļ oti pateicī gi meitenē m, kuras vienmē r uzkopa laicī gi, ā tri, efektī vi un, galvenais, diskrē ti.
Visvairā k mums patika ē diens un animā cijas izklaide. Katru dienu restorā nā atvē rtajā virtuvē pagatavoja pā rsteidzoš i gardus ē dienus no š efpavā ra. Atseviš ķ i gribu pieminē t paš u š efpavā ru Jorgosu, viņ a palī gu Zarifi un studentus, kuri katru dienu mū s lutinā ja ar svaigiem ekskluzī viem ē dieniem - Sifis, Janis, Chrysula, Nikos un citi. . Lidojuma priekš vakarā mums palaimē jā s pamē ģ inā t arī milzu saldē juma kū ka - ar augļ iem un salū tu. Ī paš s paldies konditoram Stratosam. Tas bija ī sts š ovs! Mē s esam priecī gi dalī ties ar fotogrā fijā m.
Animā cijas programma bija bagā tī ga un daudzveidī ga - rī ta joga, ū dens vingroš ana baseinā , latī ņ u deju apguve lika pamosties pilnī bā , ar labumu un baudu. Katru vakaru bija jauna izklaides programma - multfilmu vakars, Portesa kunga un kundzes pludmale, dzī vā mū zika, komē dijas priekš nesumi, grieķ u vakars ar nacionā lajā m dejā m. Mums arī paveicā s, jo tikā m lī dz š aš liku. Š ajā viesnī cā notiek grandioza akcija, ik pē c 2 nedē ļ ā m. Vakariņ as brī vā dabā , apkā rt baseina zonai, daž ā di brī vā dabā gatavoti gaļ as ē dieni, un lī dz vē lam vakaram folkloras grieķ u dejotā ji izpildī ja nacionā lā s dejas.
Vē los atzī mē t, ka pateicī ba attiecas uz visiem, kas strā dā š ajā viesnī cā un sniedz mums komfortu un baudu no pā rē jiem. Ļ oti uzmanī gs, pieklā jī gs un vienaldzī gs personā ls, vienmē r sakopta teritorija, patī kami sirsnī gi darbinieku smaidi atstā ja labu iespaidu pē c mū su atvaļ inā juma beigā m, un vē lme š eit atgriezties pē c iespē jas ā trā k.
Parādīt vairāk »


iemiesojums ir.toplova
kā nokļūt tuvējās apdzīvotās vietās.auto noma ir atcelta.un cik daudz laika jābrauc.paldies.vai viesnīcā ir ekskursijas un cik tās maksā.
11 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI

Гостиничный комплекс Portes Beach Hotel находится в северной части полуострова Кассандра, недалеко от канала Потидея, в одном из красивейших мест Халкидики. Изо всех 11 зданий, построенных в македонском стиле и окруженных соснами, открывается прекрасный вид на Эгейское море. Все номера обновлены в 2015-2016 г. Отель отлично подойдет людям которые хотят отдохнуть вдалеке от городского шума.

Atrašanās vieta Расстояние до аэропорта города Салоники – 55 км, до Неа Потидея 2 км и около 5 км до поселка Неа Муданья.
Pludmales apraksts Зонтики и лежаки за доплату, для проживающих по системе «все включено» — бесплатно.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
Viesnīcā

В ресторане высокой кухни отеля посетители могут насладиться изысканными блюдами, приготовленными шеф-поваром отеля. В ресторанах отеля подают традиционно греческую и международную кухню, приготовленную из высококачественных ингредиентов.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wifi
 • парикмахерская/салон красоты
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports К услугам гостей широкий спектр превосходных удобств для отдыха, включающих бассейн с шезлонгами и зонтиками, бар у бассейна, дискотеку, фитнес-центр, детскую площадку и детский клуб.
 • galda teniss
 • sporta zāle
 • aerobika
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

204 номера стандарт и супериор.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese Main Street, Неа-Потидеа, 63200, Греция
Tālruņi: Tel. +30 23730 41925, Fax: +30 23730 42125
Tīmekļa vietne: Portes Beach Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.