Serry Beach Resort 5*– Atsauksmes

54
Novērtējums 7.010
№55 viesnīcas reitingā Hurgada
7.3 Numurs
7.4 apkalpošana
7.4 Tīrība
7.6 Uzturs
8.4 Infrastruktūra
Kūrorts atrodas Hurgadā. Kūrorta tuvumā ir tādas iecienītas apskates vietas kā Marina Sports Club Beach, White Albatros pludmale un Steigenberger Al Daw pludmale. Piemērots ģimenes un jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар Mursia83
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī cā ieradā mies ap 23 mū sē jie, divi pieauguš ie un bē rns. Istabu iedeva ar vienu gultu, prasī ja nomainī t, bet teica, ka iedos papildus gultu. Dali, š ī ir saliekamā gulta ar biezu matraci. Viņ i nestrī dē jā s, bet, kā vē lā k saprata, varē ja uzstā t, kā to darī ja citi tū risti. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies ap 23 mū sē jie, divi pieauguš ie un bē rns. Istabu iedeva ar vienu gultu, prasī ja nomainī t, bet teica, ka iedos papildus gultu. Dali, š ī ir saliekamā gulta ar biezu matraci. Viņ i nestrī dē jā s, bet, kā vē lā k saprata, varē ja uzstā t, kā to darī ja citi tū risti. Tā pat kā citu pā rskatos, ir iedalī jums aproč u krā sā . Mums ir oranž a. Teikt, ka personā la attieksme bija laba, ir nepietiekams apgalvojums. Par telpas uzkopš anu pā ris reizes iedeva 1 k. u. e. nekas labs nesanā ca. Bē rnam no dvieļ iem figū riņ as netika taisī tas, savukā rt š ajā s dienā s istabā bija atstā ti tikai mazi dvieļ i, un 3 vannas dvieļ i pat netika likti. Spogulis istabā nebija mazgā ts droš i vien vairā k kā mē nesi, balkons nebija tī rī ts, mē ģ inā ju apsē sties, tā pē c tikai nosmē rē ju visas drē bes, putekļ i bija biezi. Santehnika tieš ā m mazgā ta vannasistabas normā s, sū dzī bu nebija. Pati viesnī ca nav slikta, ideja laba, liela, bet reizē m jā stā v 10-15 minū tes, lai sagaidī tu liftu. Baseinu pietika visiem, akvaparks arī vidē js, bē rniem patika. Jū ra. Sauļ oš anā s krē slu bija pietiekami daudz, it ī paš i, ja iet tā lā k, pludmale ir tī ra, un jū rā nepā rtraukti peld vienreizē jā s lietoš anas celulozes salvetes. Nepatī kami. Nā c un peldies tā dā jū rā . Pludmales darbiniekiem, pat no krasta, tam jā pievē rš uzmanī ba. Pastā vī gi apgrū tinā t pludmali ar maksas pakalpojumiem. Tetovē jumi, bizes, ekskursijas. Obsesī vi. Bā ri un dzē rieni ir atseviš ķ a saruna. Š ķ ī ries jupijs, aizkrā so muti lī dz š ausmā m. Dzert nav iespē jams. Ī paš i dā vinā t bē rniem. Pā rtika pludmalē ir standarta. Burgeri, gurķ i, tomā ti, frī kartupeļ i, pica, pat zupa. Jū s pat varat pusdienot. Uzturs. Saki labi? Nē . Es negribu ē st, kad ir karsts. Augļ u nebija vispā r. Zaļ ie persiki, zaļ ā melone, arbū zs uz 9 dienā m tika dota vienu reizi, ā boli un apelsī ni pietiekamā daudzumā . Un daž reiz pat zaļ ie banā ni. Nekas, salī dzinot ar Turciju. Ē diens. Bija izvē le. Pietiek gaļ as, vistas, tī tara, liellopa gaļ as, bija no kā izvē lē ties. Kartupeļ i, rī si, makaroni. Uzkodas nav lieliskas. Siers, desa, desas ir standarta. Jū s neaizbrauksit izsalcis. Restorā ni. Man tas daž reiz bija nepatī kami kā tī rs. Galdauti uz galdiem nebija apsegti, krē sli ar salauztā m kā jā m, reiz gandrī z nokritu no š ī , krē sli restorā nā ar mī ksta auduma sē dekļ iem, bet baigi netī ri, nav patī kami sē dē t. Strā dnieki tī ra galdus un skaidrs, ka to visu mazgā uz krē sliem. Reiz bā rā aiznesu bē rnam kokteili, viņ a prasī ja tū biņ u, tad bā rmene to izņ ē ma un iedeva tū biņ u ar š ķ idrumu, uzreiz bija skaidrs, ka nav tī rs, jau lietots, palū dza nomainī t , nebija apmierinā ts. Kopumā viesnī ca nav slikta, bet ē ģ iptieš i ir tā lu no normā las apkalpoš anas. Animā cija ir atseviš ķ a saruna. Bē rniem vairā k vai mazā k, bet ne diskotē ka. Diskotē kā nav ko darī t. Pā ris dejas ar kliedzoš iem saimniekiem un bē rniem. Vai tieš ā m nav iespē jams paņ emt pā ris trī s smieklī gas mū sdienu dejas. Pē c pirmā s diskotē kas meita atteicā s iet, lai gan mā jā s ejam horeogrā fijas skolā . Pieauguš o animā cija ir tikai ē ģ iptieš u dejas, un tā kā bija karaoke ā rzemniekiem, vā cieš iem vai kas, tad mums. Baltkrievi tur nav gaidī ti un novē rtē ti. Tā tad, ja vē laties normā lu attieksmi un kvalitatī vu apkalpoš anu, jū s neesat Sinbadā .
аватар Eve2105
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ar ģ imeni atpū tā mies martā.2018. Iekā rtojā mies bez problē mā m. Sā kumā piedā vā ja istabu tā lu no lifta, prasī jā m kaut ko tuvā ku, uzreiz mainī ja. Pā rtika par labu 4ku Ē ģ iptei. Animā cija lieliska, puiš i visi pozitī vi, smieklī gi, vienmē r izdomā kaut ko interesantu, konkursus, priekš nesumus. … Tomēr ▾ Ar ģ imeni atpū tā mies martā.2018. Iekā rtojā mies bez problē mā m. Sā kumā piedā vā ja istabu tā lu no lifta, prasī jā m kaut ko tuvā ku, uzreiz mainī ja. Pā rtika par labu 4ku Ē ģ iptei. Animā cija lieliska, puiš i visi pozitī vi, smieklī gi, vienmē r izdomā kaut ko interesantu, konkursus, priekš nesumus. Sindbad Club sistē ma ietver trī s viesnī cu izmantoš anu, tā pē c ir iespē ja izvē lē ties slaidus katrai gaumei un vecumam. Pludmale laba, jū ra skaista tā da, kā da tā ir. Devā mies uz Luksoru, uz Utopijas salu, un devā mies ekskursijā pa batiskafu. Iesaku visiem uz visu, bet nā kamreiz noteikti peldē sim ar akvalangu, jo jū ra ir nereā li skaista ar savu zemū dens pasauli. Braucā m uz Marinas krastmalu, patī kama atpū tas vieta, skaista un mā jī ga.
аватар marika0908
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laba diena visiem! Mē s atgriezā mies no brī niš ķ ī ga, jautra atvaļ inā juma un, kamē r emocijas vē l ir svaigas, vē los padalī ties ar atsauksmē m par Sinbad Beach viesnī cu. Mums ar vī ru ir divi pusaugu bē rni, un viesnī cu izvē lē jā mies pē c izklaides pieejamī bas. … Tomēr ▾ Laba diena visiem! Mē s atgriezā mies no brī niš ķ ī ga, jautra atvaļ inā juma un, kamē r emocijas vē l ir svaigas, vē los padalī ties ar atsauksmē m par Sinbad Beach viesnī cu. Mums ar vī ru ir divi pusaugu bē rni, un viesnī cu izvē lē jā mies pē c izklaides pieejamī bas. Un, protams, mū su izvē le krita uz Simbad viesnī cu, kuras teritorijā atrodas akvaparks. Drī zā k tā s ir trī s viesnī cas, kas apvienotas vienā klubā . Un, lai izmantotu visu viesnī cu infrastruktū ru, izvē lē jā mies "viss iekļ auts klubu". Bē rni bija sajū smā par braucienu.
Pati viesnī ca atrodas ļ oti ē rtā vietā , tikai 10-15 minū š u brauciena attā lumā no lidostas, blakus viesnī cai ir tū ristu promenā de, skvē rs, daudzi restorā ni un veikali.
Ierodoties viesnī cā , bijā m ā tri iekā rtojuš ies. Bē rni jau ir pieauguš i, 15 un 13 gadus veci, tā pē c paņ ē mā m divas blakus esoš ā s standarta istabas: vienu man un vī ram, otru bē rniem. Istabā s bija viss ē rtai atpū tai: plaš a gulta (mums ir viena, bē rniem divas vienvietī gā s), balkons ar skatu uz jū ru, galds ar tē jas piederumiem, atzveltnes krē sli, televizors, kondicionieris, drē bju skapis, kurā mē s neatradu seifu (izrā dī jā s reģ istratū rā pieejams seifs), vannasistaba ar duš u un tualeti, gultas veļ a, sniegbalti dvieļ i! Viss ir tī rs, jauns, svaigs!
Viesnī cu teritorija milzī ga, zaļ a, saskaitī jā m ap 10 peldbaseiniem, daudz restorā nu un bā ru kur vien iespē jams (gan pludmalē , gan pie baseina), rotaļ u laukumu, tenisa kortu un, protams, Akvaparku!
Pludmales zona arī ļ oti liela un kopta, vienmē r bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, jū ras bē gums un bē gums nebija jū tams (kā tas ir citā s viesnī cā s), vienmē r bija ē rti peldē ties tī rā siltā ū denī . Mē s ar vī ru pā rsvarā atpū tā mies pludmalē , blakus bā ram, kur varē ja gardi paē st un iedzert aukstu alu, un bē rni no rī ta lī dz vakaram plunč ā jā s akvaparkā uz slidkalniņ iem. Lieliski, ka vienas viesnī cas teritorijā var atrast atpū tu katrai gaumei visai ģ imenei.
Iespaidos devā mies arī uz Luksoru un Utopijas salu. Es gribē ju bē rniem parā dī t š o brī niš ķ ī go zemi, kas ir sena un mistiska, no vienas puses, gleznaina un unikā la, no otras puses, ar tā s dabiskajiem jū ras rezervā tiem un bombardē još o zemū dens pasauli!
Pā rē jā atvaļ inā juma daļ a tika pavadī ta viesnī cā : animā cija bija ļ oti apmierinā ta, un diena pie baseina un vakara š ovi un diskotē kas! Visiem bija jautri! Pā rē jais paskrē ja ļ oti ā tri, devā mies pē c iespaidiem un braukš anas, un to visu saņ ē mā m pilnā apjomā ! Paldies visam viesnī cas personā lam par lieliskajā m brī vdienā m! Mē s iesakā m visiem!
аватар
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Laba diena visiem! Mē s atgriezā mies no brī niš ķ ī ga, jautra atvaļ inā juma un, kamē r emocijas vē l ir svaigas, vē los padalī ties ar atsauksmē m par Sinbad Beach viesnī cu. Mums ar vī ru ir divi pusaugu bē rni, un viesnī cu izvē lē jā mies pē c izklaides pieejamī bas. … Tomēr ▾ Laba diena visiem! Mē s atgriezā mies no brī niš ķ ī ga, jautra atvaļ inā juma un, kamē r emocijas vē l ir svaigas, vē los padalī ties ar atsauksmē m par Sinbad Beach viesnī cu. Mums ar vī ru ir divi pusaugu bē rni, un viesnī cu izvē lē jā mies pē c izklaides pieejamī bas. Un, protams, mū su izvē le krita uz Simbad viesnī cu, kuras teritorijā atrodas akvaparks. Drī zā k tā s ir trī s viesnī cas, kas apvienotas vienā klubā . Un, lai izmantotu visu viesnī cu infrastruktū ru, izvē lē jā mies "viss iekļ auts klubu". Bē rni bija sajū smā par braucienu.
Pati viesnī ca atrodas ļ oti ē rtā vietā , tikai 10-15 minū š u brauciena attā lumā no lidostas, blakus viesnī cai ir tū ristu promenā de, skvē rs, daudzi restorā ni un veikali.
Ierodoties viesnī cā , bijā m ā tri iekā rtojuš ies. Bē rni jau ir pieauguš i, 15 un 13 gadus veci, tā pē c paņ ē mā m divas blakus esoš ā s standarta istabas: vienu man un vī ram, otru bē rniem. Istabā s bija viss ē rtai atpū tai: plaš a gulta (mums ir viena, bē rniem divas vienvietī gā s), balkons ar skatu uz jū ru, galds ar tē jas piederumiem, atzveltnes krē sli, televizors, kondicionieris, drē bju skapis, kurā mē s neatradu seifu (izrā dī jā s reģ istratū rā pieejams seifs), vannasistaba ar duš u un tualeti, gultas veļ a, sniegbalti dvieļ i! Viss ir tī rs, jauns, svaigs!
Viesnī cu teritorija milzī ga, zaļ a, saskaitī jā m ap 10 peldbaseiniem, daudz restorā nu un bā ru kur vien iespē jams (gan pludmalē , gan pie baseina), rotaļ u laukumu, tenisa kortu un, protams, Akvaparku!
Pludmales zona arī ļ oti liela un kopta, vienmē r bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, jū ras bē gums un bē gums nebija jū tams (kā tas ir citā s viesnī cā s), vienmē r bija ē rti peldē ties tī rā siltā ū denī . Mē s ar vī ru pā rsvarā atpū tā mies pludmalē , blakus bā ram, kur varē ja gardi paē st un iedzert aukstu alu, un bē rni no rī ta lī dz vakaram plunč ā jā s akvaparkā uz slidkalniņ iem. Lieliski, ka vienas viesnī cas teritorijā var atrast atpū tu katrai gaumei visai ģ imenei.
Iespaidos devā mies arī uz Luksoru un Utopijas salu. Es gribē ju bē rniem parā dī t š o brī niš ķ ī go zemi, kas ir sena un mistiska, no vienas puses, gleznaina un unikā la, no otras puses, ar tā s dabiskajiem jū ras rezervā tiem un bombardē još o zemū dens pasauli!
Pā rē jā atvaļ inā juma daļ a tika pavadī ta viesnī cā : animā cija bija ļ oti apmierinā ta, un diena pie baseina un vakara š ovi un diskotē kas! Visiem bija jautri! Pā rē jais paskrē ja ļ oti ā tri, devā mies pē c iespaidiem un braukš anas, un to visu saņ ē mā m pilnā apjomā ! Paldies visam viesnī cas personā lam par lieliskajā m brī vdienā m! Mē s iesakā m visiem!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар lovely233
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tā s aprī lī , kopā . Studē jot atsauksmes, izvē le krita uz Sinbadas pludmali. Š ī ir viena no trim Sinbad Club trio viesnī cā m, un mums tā ir labā kā . Pirmā lī nija, jū ra ir divu soļ u attā lumā . Starp citu, lai izmantotu visu infrastruktū ru, ieskaitot restorā nus un akvaparku, jums ir jā pasū ta viss iekļ auts kluba sistē ma, un, ja ņ emat tikai viss iekļ auts, tad tas ir paredzē ts tikai jū su viesnī cas lietoš anai un akvaparks bū s par papildus samaksu. … Tomēr ▾ Atpū tā s aprī lī , kopā . Studē jot atsauksmes, izvē le krita uz Sinbadas pludmali. Š ī ir viena no trim Sinbad Club trio viesnī cā m, un mums tā ir labā kā . Pirmā lī nija, jū ra ir divu soļ u attā lumā . Starp citu, lai izmantotu visu infrastruktū ru, ieskaitot restorā nus un akvaparku, jums ir jā pasū ta viss iekļ auts kluba sistē ma, un, ja ņ emat tikai viss iekļ auts, tad tas ir paredzē ts tikai jū su viesnī cas lietoš anai un akvaparks bū s par papildus samaksu. Viņ i mū s ā tri, bez papildu maksā jumiem ievietoja galvenajā ē kā . Seifa nav, tikai reģ istratū rā . Nav ļ oti ē rti. Un pā rē jais bez ī paš ā m pretenzijā m. Liela, kopta teritorija, daudz zaļ umu, puķ u, ļ oti skaista. Daudzi baseini, reizē m peldē jā s (patika ar viļ ņ iem), bet pā rsvarā tie bija uz jū ras, ū dens labs, silts, labs, maiga ieeja jū rā , smiltis tī ras. Ī paš i apavi nav nepiecieš ami. Zemū dens pasaules kā tā das nav, redzē jā m mazu zivju barus, nav ko skatī ties. Varbū t dziļ ā k, bet es baidos peldē t tā lu, viņ š joprojā m ir peldē tā js)) Š ī s viesnī cas pludmale un jū ra ir lieliski piemē rotas ģ imenē m ar bē rniem. Un bē gumi un bē gumi nav jū tami. Sauļ oš anā s krē slu bija pietiekami daudz.
Labs ē diens. Bijā m diezgan apmierinā ti, izvē le ir, ē diens nav slikts. Pusdienas un vakariņ as ir daudzveidī gā kas ē dienu izvē lē . Patika smalkmaizī tes. Lai nokratī tu liekā s kalorijas, piedalī jos gandrī z visā s aktivitā tē s. Animatori puiš i ir lieliski, viņ i zina, kā pievilinā t)), sā kumā es biju kautrī gs, un pē c tam...wow...paldies, svars neiekrita plusā )). Atgriež oties mā jā s, nolē mā m, ka brauksim uz Luksoru, izrakstī jā mies, noskaidrojā m programmu, izmaksas, un ierodoties jau vienojā mies, samaksā jā m autobusā . Lielisks brauciens, labi organizē ts, viss noritē ja pē c plā na. Pasū tī ts vietē jā aģ entū rā , tur ir Google.
Tā pat kā izklaide izbraucā m pilsē tā , viesnī cai ir lieliska atraš anā s vieta, pilsē tas centrā var pastaigā ties, aiziet uz veikaliem pē c suvenī ru vai iedzert kafiju.
Liels paldies visam viesnī cas personā lam, jutā mies ļ oti gaidī ti. Nedē ļ a atpū tas noteikti ir par maz, ar prieku nā ksim vē lreiz!
аватар bagrova159
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cas izvē lei piegā jā m pamatī gi, gribē jā m, lai tā bū tu pirmajā rindā , pilsē tā , ar labu vē rtē jumu un iekļ aujas budž etā . Sinbad der ideā li, bet...ja ņ em nevis All club, bet vienkā rš i All. … Tomēr ▾ Viesnī cas izvē lei piegā jā m pamatī gi, gribē jā m, lai tā bū tu pirmajā rindā , pilsē tā , ar labu vē rtē jumu un iekļ aujas budž etā . Sinbad der ideā li, bet...ja ņ em nevis All club, bet vienkā rš i All. Vienī gā atš ķ irī ba ir tā , ka, maksā jot par klubu sistē mu, jū s varat izmantot visu (restorā nus un akvaparku) jebkurā no trim š ī tī kla viesnī cā m. Lai iekļ autos mū su budž etā , mē s nolē mā m vienkā rš i paņ emt visu, jū s varat ē st savā viesnī cā . Nu, mē s nemaz nezaudē jā m un neapbē dinā jā mies, pā rē jais bija vienkā rš i brī niš ķ ī gs, mē s nekā pā m no jū ras, kā ds tur ū dens parks)). Un uzturvē rtī bas ziņ ā arī mū su restorā nam pietika, izsalkuš i nepalikā m, tas ir skaidrs, izvē le ir, it ī paš i ja nā c no sā kuma, garš ī gi, daž i ē dieni ne pā rā k, amatierim bet kopumā viss ir kā rtī bā . Paldies š efpavā ram par grilē tu gaļ u! Vienī gais, kas mums pietrū ka, bija augļ i, gribē jā s vairā k eksotikas, galu galā esam Ā frikā )), tā pē c nopirkā m vairā k veikalā un vienreiz aizbraucā m uz tirgu. Viesnī ca atrodas promenā des zonā , iepirkš anā s centri, tirgi, McDonald's, klubi, kafejnī cas, restorā ni, aptiekas, siltummaiņ i, vā rdu sakot, jū s varat atrast visu nepiecieš amo. Animatori nav kaitinoš i, ja gribi, piedalies, nē , neuzliks. Programma ir standarta, aktivitā tes un vakara š ovi. Ekskursijas ienesa atvaļ inā jumā daudz pozitī vu emociju, bijā m Luksorā un Utopijā . Mū su ceļ vedis piedā vā ja daudz dā rgā k, tie neatbilst mū su budž etam, tā pē c pasū tī jā m no vietē jā gida, kurš tika atrasts pē c atsauksmē m sociā lajos tī klos. Par naudu sanā ca daudz lē tā ks par kvalitā ti - nekā du pretenziju, man viss patika, bez viltī bas paņ ē ma no viesnī cas, beigā s nogā dā ja viesnī cā un ē diens garš ī gs )). Ar braucieniem bijā m apmierinā ti, Luksora vispā r ir super! Nu, un pats galvenais, kas patiesī bā aizlidoja uz Ē ģ ipti – jū ra! Pludmale ir liela, Sindbad pludmale atrodas pirmajā lī nijā un vienī gā no trim š ajā tī klā . Lai gan tū ristu bija diezgan daudz, vietas pietika visiem, pludmale ļ oti liela, smilš aina, labiekā rtota, maiga ieeja, zivju tieš ā m maz, bet to mē s kompensē jā m, kad peldē jā m uz Utopiju, redzē ju pietiekami daudz, kad apstā jā mies pie dzī viem rifiem. Par istabu neko labu vai sliktu neteikš u, parastais standarts, tur tikai nakš ņ ojā m, nomazgā jā mies un pā rģ ē rbā mies. Televizors nekad netika ieslē gts. . Viesnī ca man patika, attaisnoja cerī bas, labprā t apmeklē tu vē lreiz. Ieteikt.
аватар vknikvk
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Nesen atgriezā mies no Ē ģ iptes, atpū tā mies Sinbad Beach Hotel 2016. gada martā , principā iespaids par viesnī cu ir labs, ja nepievē rš uzmanī bu arā bā m un arā bu sievietē m, kas peld baseinā pilnī bā ģ ē rbuš ā s, un numuriņ š ir pretī gi (viss slogs, duš as durvis vispā r neaizveras), Ē diens ir vidē js, bez liekš ķ erī bā m, bet izsalcis arī nepaliksi. … Tomēr ▾ Nesen atgriezā mies no Ē ģ iptes, atpū tā mies Sinbad Beach Hotel 2016. gada martā , principā iespaids par viesnī cu ir labs, ja nepievē rš uzmanī bu arā bā m un arā bu sievietē m, kas peld baseinā pilnī bā ģ ē rbuš ā s, un numuriņ š ir pretī gi (viss slogs, duš as durvis vispā r neaizveras),
Ē diens ir vidē js, bez liekš ķ erī bā m, bet izsalcis arī nepaliksi.
Patika, ka teritorija liela, izmanto visu Sinbad viesnī cu infrastruktū ru, akvaparks ir normā ls, pludmale laba, bet ja vajag zemū dens pasauli - tā s š eit nav, VIĻ UMS - uz vietas vē l ir muzejs. pludmale – ieeja bez maksas
Mani iepriecinā ja bē rnu animā cija, bē rni ar prieku pavadī ja visu laiku. Liels paldies Tatjanai!! !
No citiem animatoriem, Fabio, Alena (Mickey), Marija centā s nebū t garlaicī gi
Atpū ties apmierinā ts. Viesnī ca ir savas cenas vē rta. Tā tad, kurš to izvē lē sies, es domā ju, ka nebū s vī luš ies. Veiksmi visiem.
LAI LIELISKI SVĒ TKI! !
P. S. Ja kā dam nepiecieš ama sī kā ka informā cija, lū dzu sazinieties.
Отдыхая в Египте,можно ежедневно обедать устрицами ,поднятыми со дна моря,а не только знакомиться с древним миром.Божественный,неповторимый вкус невозможно забыть никогда...
аватар VadymKiev
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mē s palikā m š ajā viesnī cā.2016. gada martā . 3 cilvē ku ģ imene: mamma, tē tis, meita 6 gadi. Kopē jais iespaids: viesnī ca ir naudas vē rta. Oficiā lā leģ enda vē sta, ka š ī ir labā kā.4 zvaigž ņ u viesnī ca Ē ģ iptē . … Tomēr ▾ Mē s palikā m š ajā viesnī cā.2016. gada martā . 3 cilvē ku ģ imene: mamma, tē tis, meita 6 gadi.
Kopē jais iespaids: viesnī ca ir naudas vē rta. Oficiā lā leģ enda vē sta, ka š ī ir labā kā.4 zvaigž ņ u viesnī ca Ē ģ iptē .
komplekss, kas sastā v no 2 viesnī cā m un akvaparka, ir diezgan pievilcī gs.
Uzreiz jā saka, ka koncepcija, pē rkot biļ eti (saņ em rokassprā dzi) uzreiz uz kompleksu, kas sastā v no 2 viesnī cā m, akvaparka un la carte restorā niem, ir diezgan pievilcī gs.
Var izvē lē ties, vai dzī vojat vienkā rš ā kos istabiņ ā s, bet pirmajā rindā (ir bungalo numuriņ i ar tieš u izeju uz pludmali), vai modernā kā kompleksā , bet otrajā rindā .
Mē s dzī vojā m kompleksā pludmalē (Beach). Telpas ir vecas un jau prasa remontu.
Atpū tnieku kontingents - Baltijas valstis, Holande, Ukraina.
Ē diens ir labs, bet atkā rtojas. Katru dienu viņ i deva vienu un to paš u zivi! Tas ir vienkā rš i neticami.
3 restorā ni pē c pasū tī juma vakariņ ā m: itā ļ u, Ā zijas un Libā nas virtuve. Daudzveidī bai tas ir labi.
Pludmale ir smilš aina, tajā nav koraļ ļ u, kas nozī mē , ka nav nevienas dzī vas radī bas.
No izklaides - akvaparks pā ri ceļ am (7 slidkalniņ i), zemū dens dzī vnieku muzejs (vienreiz aiziet) un animā cija.
Apvienotajā ukraiņ u-krievu-itā lieš u animatoru komandā ir 4 cilvē ki. Fabio (volejbols, boč ija), Maš a (deju un stepa aerobika), Andrejs (ū dens vingroš ana), Tanya (rī ta vingroš ana un bē rnu klubs).
Puiš i strā dā lieliski, bet, ja kā ds no viņ iem ir prombū tnē (brī va diena), rodas neveiksmes. Redzams, ka viesnī ca ietaupa uz animatoru skaitu - krī ze.
Bē rnu klubs ir atvē rts no 10:00 lī dz 12:00 un no 14:30 lī dz 17: Mana meita gā ja ar prieku (paldies, Tanya un Maš a).
Vakara minidiskotē ka no 20.00 lī dz 20.45. Galvenā izrā de pulksten 22.00. Mums nebija spē ka tik ilgi gaidī t, un bē rnam jau ir par vē lu. Tā pē c par izrā di neko nevaru teikt.
Kopumā š ī viesnī ca ir ļ oti laba izvē le ģ imenē m.
аватар ninelpl
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s devā mies trī s pieauguš ie un 8 bē rni, trī s ģ imenes. Vispā r pā rē jais bija 5! Bet bija daž as nianses, bet viss ir kā rtī bā . No lidostas ā tri aizbraucā m uz viesnī cu, ieradā mies kā das divas stundas un bija jā gaida, kamē r telpas tiks iztī rī tas, jo gribē jā m dzī vot netā lu tajā paš ā stā vā . … Tomēr ▾ Mē s devā mies trī s pieauguš ie un 8 bē rni, trī s ģ imenes. Vispā r pā rē jais bija 5! Bet bija daž as nianses, bet viss ir kā rtī bā .
No lidostas ā tri aizbraucā m uz viesnī cu, ieradā mies kā das divas stundas un bija jā gaida, kamē r telpas tiks iztī rī tas, jo gribē jā m dzī vot netā lu tajā paš ā stā vā . Rezultā tā mums iedeva rokassprā dzes, un mē s devā mies vakariņ ā s. Pē c vakariņ ā m mū su mantas tika aiznestas uz istabā m, kā izrā dī jā s, manā istabā bija problē mas ar slē dzeni un nā cā s 5-6 reizes skriet uz reģ istratū ru, lī dz to salaboja, duš as kabī nes arī ir ļ oti mazas un nav ē rti, un ja cilvē ks ir liels, nomazgā jieties tur bū s ļ oti problemā tiski, bet tā kā mē s visi esam tievi, mē s tikā m galā ar š o problē mu)) Istabā bija liela divguļ amā gulta, es biju kopā ar saviem diviem dē liem un jautā ju vē l divā m gultā m uzreiz atnesa. Lī dz jū rai gā jā m kā das 5 minū tes pa centrā lo mazo ieliņ u, kur atrodas veikali, bet tas netraucē ja, jo pē c brokastī m vai pusdienā m ir ļ oti viegli staigā t. Attiecī bā uz pā rtiku viss, ko lasī ju par pā rtiku, izrā dī jā s nepatiess, ē diens ir ļ oti labs, vista, vergs, gaļ a (liellopu gaļ a, jē ra gaļ a) ​ ​ dā rzeņ i, rī si, makaroni vakariņ ā s, salā ti un augļ i (arbū zi, vī nogas, apelsī ni, aprikozes, persiki) svaigi dā rzeņ i, konditorejas izstrā dā jumi, vispā r, ko vien sirds kā ro. Brokastī s piens tieš ā m nebija ī paš i garš ī gs, un pusdienā s zupas, nu kurš ar maziem bē rniem putru ņ em lī dzi, kā mē s darī jā m, atš ķ aidī jā m ar karstu pienu un viss) un lielā kie ē da olu kulteni, grauzdiņ us ar ievā rī jums, kruasā ni, desiņ as utt. . d.
Animā cija laba, puiš i cenš as, ļ oti labi spē lē jas ar bē rniem bē rnu klubiņ ā .
Vispā r jā iet ar labu garastā vokli un varē si atpū sties? Un noteikti brauciet ekskursijā s, gū siet daudz pozitī vu emociju! ! !
аватар Grechka4
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mums joprojā m ir iespaids. Ļ oti jauka, draudzī ga viesnī ca! Tas pats draudzī gs personā ls! Visi viesnī cas darbinieki vienmē r smaidī s, absolū ti, nezinot nevienu citu valodu, izņ emot krievu valodu, man nebija problē mu sazinā ties ar personā lu. … Tomēr ▾ Mums joprojā m ir iespaids. Ļ oti jauka, draudzī ga viesnī ca! Tas pats draudzī gs personā ls!
Visi viesnī cas darbinieki vienmē r smaidī s, absolū ti, nezinot nevienu citu valodu, izņ emot krievu valodu, man nebija problē mu sazinā ties ar personā lu.
Jā , telpas nav lielas. Nekas no istabas nekad nav pazudis. Mū su uzturē š anā s laikā - dzeramnauda tika atstā ta 2 reizes.
Restorā ns.....tā vispā r ir dziesma! Ē diens super! jā , brokastī s olas....bet jebkurā s variā cijā s! Desiņ as. . . brokastu pā rslas (vairā ki veidi), svaigi dā rzeņ i (daudz labā ki par to, ko pā rdodam), un-un-un-un-un pankū kas!! ! ! hot pipeping hot. . . ar karsto š okolā di, ievā rī jumu, pū dercukuru, krē jumu! ! ! TIKAI DZIESMA!!! !
Sauļ oš anā s krē sli ir bez maksas gan pludmalē , gan pie baseina, bija jebkurā laikā , kad nenā cā t. . . Ja vē lies pā rvā kties uz citu vietu, pludmales puikas vienmē r palī dzē s ar smaidu un bez bakš ī š iem. . . pati pludmale vienmē r ir izķ emmē ta, kā rtī ga, tī ra. Jū ra, mū su uzturē š anā s laikā , bija tī ra, silta, caurspī dī ga! Daudz zivju!! ! ! Bijā m arī ekskursijā s, apmeklē jā m Kairu un Elgunu, bija interesanti un izzinoš i.
Kopumā , lai ko teiktu, mums visiem ļ oti patika! Brauciet! Jū s nenož ē losiet! Biež ā k smaidiet, nemeklē jiet trū kumus - TIKAI ATPŪ TIES, izklaidē jieties!! ! ! Es jau tevi apskauž u! ! ! Vē las vairā k! ! ! Es noteikti ieš u
Parādīt vairāk »


iemiesojums A-lissa
Kāda ir gaisa un ūdens temperatūra? Kas ir jāņem līdzi ziemā no mantām? Mēs ceļojam ar 2 bērniem vecumā no 11 un 2 gadiem. Kas ir istabās no sīkumiem, piemēram, fēns, tējkanna, seifs utt.
11 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 5 atbildes
iemiesojums mb3l248a
Kāda ir ieeja jūrā. ēdiens? animācija?
11 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums maina_60
Mani uztrauc politiskā situācija Ēģiptē. Mums ir paredzēts jūs apmeklēt 10. jūlijā. Bet tagad šaubāmies vai vajag braukt.Kāda ir situācija Hurgadā un viesnīcā. ((([email protected])))
11 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 5 atbildes
iemiesojums mary.43
Mēs ar draugiem dodamies atpūsties uz šo viesnīcu. Ko tu domā? Vai vēlaties redzēt junioru istabas fotoattēlu? Vai kādam ir? un arī standarts? vai ir istabas ar divguļamo gultu? Jau iepriekš pateicos par palīdzību!
12 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 2 atbildi
iemiesojums rimax1
Es ļoti gribu snorkelēt...
12 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Курортный отель расположен в Хургаде. Популярные достопримечательности вблизи курортного отеля включают пляж Marina Sports Club, белый пляж Альбатрос и пляж Штайгенбергер-Аль-Дау. Подходит для семейного, молодежного отдыха.

Atrašanās vieta Расстояние до ближайшего международного аэропорта Хургады составляет 1 км.
Pludmales apraksts Протяженность 300 м, душ на пляже, питание и напитки на пляже.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli
 • lietussargi
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, ежедневная уборка, мини-маркет (на территории).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Анимация, водные горки, мини-диско.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Игра бинго, стрельба из лука, прямая трансляция спортивных мероприятий, живая музыка/выступление, кулинарный мастер-класс, экскурсия или презентация о местной культуре, тематический ужин, снаряжение для тенниса, вечерняя программа, оборудование для занятия водными видами спорта (на территории) оплачивается отдельно, ныряние с маской и трубкой оплачивается отдельно, дартс, массаж платно, водное поло, каноэ платно, кейтсерфинг платно, парасейлинг платно, анимация (легкая анимация, ночные развлекательные программы, дневные развлекательные программы).
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • biljards
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogas nodarbības  FREE 
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

453 номера. 1 главное здание (этажей: 4, лифтов: 2), 4 дополнительных здания (этажей: 4, лифтов: 2). Номера для людей с ограниченными возможностями: 4, предоставляется кресло-коляска.

Istabās

Кондиционер, Wi-Fi бесплатно, телефон, набор для кофе и чая, сейф в номере бесплатно, телевизор, душ, туалет.

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese 3, Touristic Villages, Hurghada 3, Touristic Villages, Hurghada, 84511 Хургада, Египет
Tālruņi: +(20) 653404455
Tīmekļa vietne: Serry Beach Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. На пляже есть шезлонги (платно), зонтики (бесплатно). Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в бильярд, футбол. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.