Sindbad Club 4*– Atsauksmes

63
Novērtējums 8.010
№13 viesnīcas reitingā Hurgada
8.2 Numurs
8.3 apkalpošana
8.4 Tīrība
8.3 Uzturs
8.1 Infrastruktūra
Sindbad Club ir klubu viesnīca Hurgadā, daudzu apbalvojumu īpašniece, no kurām viena ir Sarkanās jūras piekrastes labākās četrzvaigžņu viesnīcas tituls, Ēģiptes Tūrisma ministrija 2013. gadā piešķīra viesnīcai Sindbad Aqua Hotel. Sindbad Club apvieno viesnīcu, pludmali un akvaparku. Viesnīca atrodas ekskluzīvajā Hurgadas rajonā Festivāla laukumā, pilsētas centrā uz tūristu promenādes, kur ir daudz veikalu un restorānu, 7 km attālumā no lidostas. Sindbad Club atrodas otrajā līnijā (pāri promenādei no Sindbad pludmales).Vairāk →
аватар ulyanaumenko
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca, kurā vē laties atgriezties. Draudzī gs un kompetents personā ls, labs ē diens, rū pī ga tī rī š ana katru dienu, nevainojama apkalpoš ana. Es vilcinā jos, vai ir vē rts iet vē lreiz, jo pē dē jā atsauksme bija satraucoš a, bet es tomē r uzdroš inā jos un nenož ē loju. … Tomēr ▾ Viesnī ca, kurā vē laties atgriezties.
Draudzī gs un kompetents personā ls,
labs ē diens, rū pī ga tī rī š ana katru dienu, nevainojama apkalpoš ana.
Es vilcinā jos, vai ir vē rts iet vē lreiz, jo pē dē jā atsauksme bija satraucoš a, bet es tomē r uzdroš inā jos un nenož ē loju.
Iepriekš bijā m Rixos Š armalš eihā , kā arī Royal Modern Albatross, gribu teikt, ka Sinbads ir lī dzvē rtī gs viņ iem un pat ir priekš rocī bas (gluds saulriets jū rā ), kā arī ļ oti draudzī gs personā ls.
Mē s esam ī paš i pateicī gi par brī niš ķ ī gajā m brī vdienā m brī niš ķ ī gajiem darbiniekiem, kuru ir daudz, savas jomas speciā listi, jo ī paš i vadī tā jai Hani, Anastasijai par detalizē tu informā ciju, Ahmedam Mansuram (no Sinbad Experience) par brī niš ķ ī gajā m ekskursijā m, skaistajai Mariamai par brī niš ķ ī go , garda kafija un labs garastā voklis, restorā nu vadī tā ji, bā rmeņ i, viesmī ļ i.
Pievienojot daž u labā ko darbinieku fotoattē lus, diemž ē l ne visus, bet viņ u ir daudz.
Pirmo reizi pā rkā pu noteikumu - izvē lē ties jaunu viesnī cu un divreiz apmeklē ju viesnī cu, jo tas ir tā vē rts, iesaku.
аватар serg.alm
 •  apceļots 6 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 5.0
Sveiki visiem. Parasti es neatstā ju atsauksmes par viesnī cā m, jo ​ ​ ir pietiekami daudz pozitī vu atsauksmju par daž ā dā m viesnī cā m, tač u š ī viesnī ca man un manai ģ imenei lika vilties. Atbrauca, satikā s un aizveda uz viesnī cu. … Tomēr ▾ Sveiki visiem. Parasti es neatstā ju atsauksmes par viesnī cā m, jo ​ ​ ir pietiekami daudz pozitī vu atsauksmju par daž ā dā m viesnī cā m, tač u š ī viesnī ca man un manai ģ imenei lika vilties. Atbrauca, satikā s un aizveda uz viesnī cu. Pirmais, kas iekrita acī s, bija galvenā s ieejas nekoptī ba, visa aizaugusi ar krū miem. Ā tri nokā rtojā s, uzlika rokassprā dzes, ā rkā rtī gi neē rti. Tie nav ī paš i mī ksti un griež ot asti paliek asas malas, ja nav š ķ ē res, tad noteikti saskrā pē sies. Istaba pirmajā stā vā , plaš a, problē ma bija ar gaismas ieslē gš anos istabā . Gaisma tiek ieslē gta, aizslē dzot priekš ē jā s durvis un pagriež ot aizbī dni. Tas ne vienmē r darbojā s. Viņ i to salaboja, iedodot plastikā ta karti, acī mredzot tā bija agrā k. Ir daudz odu (iesaku ņ emt lī dzi fumitoksu) Vannas istabā duš as telpa ir sadalī ta ar starpsienu tikai duš as galvas zonā , nav ne durvju, ne sliekš ņ a. Tā tad ū dens ir visur. Var teikt, ka tam ir kā ju dvielis, bet tomē r ir patī kamā k piecelties uz sausa dvieļ a.
Atseviš ķ a dziesma par gaisa kondicionē š anu. Pat pirmajā ā trumā tas zum nedaudz klusā k nekā lidmaš ī nas turbī na, tā pē c naktī ir grū ti aizmigt divos veidos: odi un gaisa kondicionē tā js. Teritorijā ir daudz apstā dī jumu, ir ū dens slidkalniņ i, kas nevarē ja neiepriecinā t bē rnus, tikai ar vienu piebildi, viņ i nekad neievē ro slidkalniņ u ieslē gš anas grafiku. Ir divi baseini, bet nez kā pē c tie tiek slē gti 17.00. Virtuve kā saka pē c garš as un krā sas. Bet laulā tais un bē rns ar kaut ko cieta, -1 diena, jo neizgā ja no istabas. Problē ma ar sauļ oš anā s krē sliem pie baseiniem, ja neesi ieņ ē mis sē dvietu pirms 8.00, tad sauļ osies stā vot, vai uz dvieļ a starp sauļ oš anā s krē sliem. Tā da pati situā cija ir ar sauļ oš anā s krē sliem pludmalē , bet tur vismaz ir vairā k vietas, tas ir iespē jams uz smiltī m, kā mē s patiesī bā darī jā m. Pati pludmale nav liela, grū ti teikt, ka tī ra. Uz ū dens virsmas vienmē r ir kā da plē ve, varbū t tā pē c, ka pludmalē ir mols, ar stā voš ā m laivā m.
Jū s nevarat peldē t tā lu jū rā , jo pastā vī gi kuģ o laivas. Varbū t kā dam tas ir sī kums, visi mani komentā ri, bet kā ds padomā s. Cik cilvē ku, tik viedokļ u. Izvē lies tu.
аватар yagodka707
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ē ģ iptē esam bijuš i ne vienu reizi vien, pē dē jo reizi pagā juš ogad Š armā bija viesnī ca Albatros Aqua Blue, tā ka š ī viesnī ca nav zemā ka, puiš i tieš ā m ļ oti cenš as, istabiņ a vienkā rš i super, 6 stā vs milzī gs balkons ar skatu uz akvaparku un Mazo Budu)) Tī rī š ana katru dienu, gribi vai nē )) pā rtikas puiš i. … Tomēr ▾ Ē ģ iptē esam bijuš i ne vienu reizi vien, pē dē jo reizi pagā juš ogad Š armā bija viesnī ca Albatros Aqua Blue, tā ka š ī viesnī ca nav zemā ka, puiš i tieš ā m ļ oti cenš as, istabiņ a vienkā rš i super, 6 stā vs milzī gs balkons ar skatu uz akvaparku un Mazo Budu)) Tī rī š ana katru dienu, gribi vai nē )) pā rtikas puiš i. . . Ir viss, jū ras veltes, suš i, augļ i, dā rzeņ i, tikai milzī ga pā rpilnī ba un galvenais, ka nav nekā das garš as. viņ u garš vielas, ko viņ i drā ž visur, tas tā nav, viss bija ļ oti garš ī gi un mē s negribē jā m savu borš č u pat 7. atpū tas dienā ))) Manuprā t, tas nozī mē daudz...Tas arī ir vienkā rš i milzī gs + š ie ir apsildā mi baseini akvaparkā , un arī galvenais milzī gais baseins ir silts, lai gan mums paveicā s ar laikapstā kļ iem decembra sā kumā , bet siltais baseins nebija lieks, pludmale ir aprakta palmā s un ū dens ir vienkā rš i debeszils) ) Š ī apskata beigā s es ļ oti vē los pateikties darbiniekiem, kuri, tā pat kā bites, cenš as mū su atvaļ inā jumā , liels paldies par jū su darbu un vē lmi atgriezties pie jums vē lreiz! ! !
аватар Tatiana_Lytvyn
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ir liela (ap 700 numuriņ iem), bet nebija nekā du sastrē gumu. Daudzi restorā ni un bā ri (arī pludmalē ). Ē diens garš ī gs un daudzveidī gs, katru dienu bija daž ā di zivju un gaļ as veidi, kā dreiz bija zivju vakariņ as - ļ oti garš ī gas garneles un daž ā das jū ras veltes! Iepriecinā ja arī deserti (lī dz š im Ē ģ iptē nebija ē sti), bija arī augļ u izvē le (banā ns, citrusaugļ i, hurma, gvajava, vī nogas, dateles). … Tomēr ▾ Viesnī ca ir liela (ap 700 numuriņ iem), bet nebija nekā du sastrē gumu. Daudzi restorā ni un bā ri (arī pludmalē ). Ē diens garš ī gs un daudzveidī gs, katru dienu bija daž ā di zivju un gaļ as veidi, kā dreiz bija zivju vakariņ as - ļ oti garš ī gas garneles un daž ā das jū ras veltes! Iepriecinā ja arī deserti (lī dz š im Ē ģ iptē nebija ē sti), bija arī augļ u izvē le (banā ns, citrusaugļ i, hurma, gvajava, vī nogas, dateles). Vē los atzī mē t personā la darbu - viss ir tī rs, dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, gultas veļ a tiek mainī ta vairā kas reizes, darbinieki ir ļ oti pieklā jī gi un neuzkrī toš i. Mē s darī jā m visu, lai apmeklē tā ji justos ē rti, labi darī ts! Animā cija lieliska, strā dā jā m pludmalē , pie baseiniem un vakarā , katru vakaru bē rnu dejas un daž ā di š ovi. Ir labs ū dens parks. Viesnī cas atraš anā s vieta ir laba - vakarā ir kur pastaigā ties. Un pirmkā rt...jū ra...brī niš ķ ī gs, maigs smilš ains saulriets, ir kur peldē ties, ū dens neticamas krā sas.
(Diemž ē l bez koraļ ļ iem, bet izbraucu ar jahtu no viesnī cas - paskatī jos tos pietiekami - arī ekskursija bija apmierinā ta). Pludmale ir tī ra, daudz sauļ oš anā s krē slu, palmas, saldē jums, auksts alus (nepietiekami slikti) - tas viss veicinā ja labu atpū tu!
аватар lushchan777
Atpū tā mies ar ģ imeni, 2 bē rniem 4 un 11 gadi, ieradā mies 7:00, uzreiz iekā rtojā mies un uzlikā m rokassprā dzes. Š ī viesnī ca mums bija piemē rota vairā ku iemeslu dē ļ : 1) viesnī ca atrodas paš ā pilsē tā 2) smilš aina pludmale ar gludu ieeju (bez pontona), ir neliela nianse - jahtas un apskates kuģ i "parko" pie pludmales (piestā tnes), (ir video https://youtu. … Tomēr ▾ Atpū tā mies ar ģ imeni, 2 bē rniem 4 un 11 gadi, ieradā mies 7:00, uzreiz iekā rtojā mies un uzlikā m rokassprā dzes. Š ī viesnī ca mums bija piemē rota vairā ku iemeslu dē ļ :
1) viesnī ca atrodas paš ā pilsē tā
2) smilš aina pludmale ar gludu ieeju (bez pontona), ir neliela nianse - jahtas un apskates kuģ i "parko" pie pludmales (piestā tnes), (ir video https://youtu. be/d9haxnaCo2o) , bet tas mū s netraucē ja
3) ē rtas un tī ras telpas ( https://youtu. be/68gKfRz5fsI )
4) pā rtika ( https://youtu. be/_UJjR9dMoJ8 )
Man nepatika, ka Fantas, Colas un Sprit ū deni biež i deva no aparā ta, nevis no pudeles. Spraite bija ī paš i vē traina no automā ta.
Pludmale atrodas apmē ram 5 minū š u gā jiena attā lumā no viesnī cas.
Kopumā pā rē jā s bija veiksmī gas pē c 10 punktu sistē mas 9 punkti.
аватар Irina88888
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Uzskatu par savu pienā kumu atstā t atsauksmi par š o viesnī cu. Uzreiz teikš u, ka viesnī ca 4* ir lieliska. Protams, ir daž i trū kumi, bet tas nav kritisks. Bet ir pietiekami daudz pozitī vu ī paš ī bu. Pirmkā rt, reģ istrē š anā s notiek uzreiz pē c ieraš anā s – neatkarī gi no tū rista ieraš anā s laika. … Tomēr ▾ Uzskatu par savu pienā kumu atstā t atsauksmi par š o viesnī cu. Uzreiz teikš u, ka viesnī ca 4* ir lieliska. Protams, ir daž i trū kumi, bet tas nav kritisks. Bet ir pietiekami daudz pozitī vu ī paš ī bu. Pirmkā rt, reģ istrē š anā s notiek uzreiz pē c ieraš anā s – neatkarī gi no tū rista ieraš anā s laika. Tas ir tieš i Oho! ) Pilnī gi BEZMAKSAS)! tevi nosū ta ē st un uzreiz iekā rtojies. Istabas ir ļ oti pieklā jī gas. Nekā du frills, bet nav arī nogalinā ts. Mū s iekā rtoja pirmajā stā vā ar terasi, teritorijā var ieiet tieš i no terases - kā pē c gan ne brī nums? ). Telpā viss darbojas, viss iedegas, viss pā rslē dzas).
Viesnī cā ir milzī gs centrā lais baseins, ļ oti jauka teritorija. Akvaparks, daudz sauļ oš anā s krē slu, tenisa korts, rotaļ u laukums. Ē diens ļ oti pieklā jī gs. Protams, jū s nevarat likt ē dienu viens pats, un daž i darbinieki ir nedaudz mantkā rī gi) vai izliekas, ka nesaprot). Bet pā rtikas ir pietiekami daudz, daž ā das gaļ as, grils, dā rzeņ i, augļ i, kastroļ i, makaroni, tortiljas un vienmē r ir frī un č ipsi! Nu, pludmale! Viņ š ir tuvu! Š ī ir 2. lī nija, bet 3 min. pastaigas attā lumā - ļ oti tuvu viesnī cai! Pludmale ir š edevrs) Palmas, smiltis, maiga ieeja, garš un skaists!
Kopumā - viesnī ca ir pieci. Paldies par atpū tu, mierī go personā lu, toleranci un neuzbā zī gu animā ciju.
аватар Vitalij159851
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ejam uz plauktiem. - lidoja no Kijevas, pā rvadā tā js nav Statham kā filmā , bet gan mau. Mau ar izvē li un reģ istrā ciju lidojumiem notiek nejauš i. Jū s un jū su sieva varat sē dē t pie vē lajiem galiem, ar tieš saistes reģ istrā cijas lī niju blakus jums, un pirms iekā pš anas viss mainā s bez paskaidrojumiem. … Tomēr ▾ Ejam uz plauktiem.
- lidoja no Kijevas, pā rvadā tā js nav Statham kā filmā , bet gan mau. Mau ar izvē li un reģ istrā ciju lidojumiem notiek nejauš i. Jū s un jū su sieva varat sē dē t pie vē lajiem galiem, ar tieš saistes reģ istrā cijas lī niju blakus jums, un pirms iekā pš anas viss mainā s bez paskaidrojumiem.
- piezemē š anā s plkst. 16.00. Visi ā tri pā rskatī ja testus, nopirka vī zu, deklarē ja 25 USD, bet izplū des gā zē s - 27 USD. Viņ i atņ ē ma bagā ž u un nopirka septiņ as € 13 GB Etizalat karti. Cik tur ī sti nav zinā ms))) 30 minū tes, un mē s jau esam autobusā.
- 15 minū tes un jau viesnī cā . Viņ i ieradā s reģ istratū rā , uzlika rokassprā dzes uz 5 minū tē m un iedeva atslē gu. Viņ i mū s aizveda. Tā kā.2 lī nija ir logi vai baseina pagalms, vai ielas egļ u mammas promenā de. Mums ir otrais variants.
- Pludmale. Skaisti, sauļ oš anā s krē sli normā li, lietussargi skaisti, ieeja visur smilš aina, koraļ ļ us nevajag.
- Berijs. Daudz, bet kaut kā viņ i visi strā dā pē c kā rtas. Piemē ram, pamostoties un gaidot pulksten 10:00, lai iedzertu kolu, soda vai alu.
Nu vai pie galvenā bā ra, bet lī dz 10 par naudu.
- ē diens.
Ē ģ iptes brokastis - desiņ as, omletes, sieri, desiņ as. Parasti. Jū s varat dzert kafiju vai yuppie tē ju. Kola vai gā zē ts ū dens nav iespē jams tikai no 10.
- Pusdienas no 13-15 divos restorā nos. Abi gaļ as veidi vienmē r ir zivju piedevas un citi. Tu nebū si izsalcis. Un ja pirms tam no 12-17 pludmalē uzkodas ē da shawarma burgerus, picu, frī kartupeļ us. Pē c tam stiept lī dz vakariņ ā m.
- Vakariņ as. Reģ istrē ties itā ļ u a la carte var vismaz katru dienu! Nu, tas tur ir standarts. Aitas ribiņ as, jū ras asaris un teļ a steiks, kā arī picas makaroni. Vai pusdienojiet parastos restorā nos. Vakariņ ā s vienmē r ir kaut kas interesants, vai š ū puļ dziesma vai zivs, vai tī tars, vai kamielis vispā r, vakarā ir daudz ē diena un galvenais, lai nav rindas 2 eksemplā ros uz abā m pusē m . Pē c dzerš anas ir viss, ko dvē sele vē las. Alus degvī ns dž ins brendijs rums tē ja kafija juppi kola utt.
- Skaitlis. Standarta duš as tualete, liela gulta, ledusskapis TV gaisa kondicionē tā js. Balkona krē slu galds.
Nav seifa (minibā rs tikai tī rs ū dens bez gā zes. Fantas apļ i par maksu. Lē tā k iziet uz ielas tuvumā ir veikali. 1 litrs kad 10 mā rciņ as 1 litrs sodas 12. Ē ģ iptiski sauc soda. Tī rī š anas standarti var jā atstā j par 1 USD, un jū s varat Š ampū ni un ž elejas tiek pastā vī gi piemē roti.
- Ir 5 peldbaseini, akvaparks, bet pusdienlaikā tas darbojas savā dā k.
No mī nusiem ir normā la ū dens trū kums un lī dz 10 rī tā nav nekā normā la ko dzert. Jupi š ausmas. Un istabas ir normā las, bet bez seifa. Var atrast kaut kur nolietotu, kaut ko novecojuš u, vai pildspalva nav nokrā sota, bet mums tas nav svarī gi. Ekskursijas š eit ir dā rgas. Uz tikš anos ar gidu nedevā mies. Vakarā ir kur pastaigā ties. Pā ris metru attā lumā no McDonald's iepirkš anā s centra un kafejnī cā m un daudz ko citu. Š eit nav apkalpoš anas, ņ emiet savus dzē rienus. Protams, lielisks dolā rs dara savu. Un tā par naudu ir stingrs 4 *, ir arī.5 * sliktā k.
Ужын Ашан. Здесь без ценников лучше прогуляйтесь! Дальше есть магазин Вид с балкона Море Десерт Вид Пляж Пляж
аватар Julprok
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Lieliska viesnī ca un cenas un kvalitā tes attiecī ba. Mē s to nekad nenož ē lojā m, paldies mū su ceļ ojumu aģ entam un tū ristiem, kas mū s ieteica. Ļ oti laba atraš anā s vieta pilsē tā , viss ir blakus pastaigai un iepirkš anā s visā das atš ķ irī bas. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca un cenas un kvalitā tes attiecī ba. Mē s to nekad nenož ē lojā m, paldies mū su ceļ ojumu aģ entam un tū ristiem, kas mū s ieteica. Ļ oti laba atraš anā s vieta pilsē tā , viss ir blakus pastaigai un iepirkš anā s visā das atš ķ irī bas. Mums viesnī cā nebija pietiekami daudz augļ u, pareizā k sakot, augļ u veikali pilsē tā mums palī dzē ja)) un neko citu nepirkā m. Es negribē ju iet uz zivju tirgu, smarž as un tas viss, bet mē s bijā m zivju restorā nā un cenas bija patī kams pā rsteigums.
Lai gan viesnī ca atrodas otrajā lī nijā un uz pludmali, ejiet pā ri ceļ am un pirmajā lī nijā nestrā dā još ai viesnī cai, tač u ceļ š aizņ em ne vairā k kā.5 minū tes nesteidzī gā tempā .
Pludmale vē sa, iekļ ū š ana ū denī gluda, dibens labs, dzī vu radī bu maz, bet tas nav tas sliktā kais, ja ir vē lē š anā s, var izbraukt ar laivu un apbrī not tur esoš ā s zivis un koraļ ļ us .
Ē diens ir lī menī , garš ī gs un labi pagatavots, vienai ē dienreizei ir vairā ki gaļ as veidi, par piedevā m un dā rzeņ iem pat nevar runā t - vienkā rš i daudz. Desas - tas, iespē jams, ir vienī gais, kas "negā ja". Garš ī gie saldumi noņ ē ma dvē seli, bet tajā paš ā laikā daudz kustē jā s, peldē jā s, tā pē c svars plusos negā ja.
Animā cijas pasā kumos viņ i nepiedalī jā s, š ī manta neinteresē , bet kopumā kustī ba ir, cilvē ki bija aktī vi un puiš i tika aicinā ti vai nu uz š ovu, vai piedalī ties sporta vai deju pasā kumos.
Katru vakaru, kad beidzā s pludmales brī vdienas, mē s izgā jā m no viesnī cas, lai pastaigā tos pa pilsē tu, lai gan patiesī ba bija tā da, ka mums bija viena diena viesnī cas dzī vē , mē s bijā m Luksorā -Denderā , ekskursija bija super, mē s netē rē jā m pludmales diena velti. Paņ ē mā m tibaturkā , iepriekš sazinā jā mies ar pā rstā vi pirms brauciena, visu pā rrunā jā m, izvē lē jā mies dienu, kad mums ir izdevī gi, citā di vietas var nebū t, š ī ekskursija nav katru dienu, beigā s viss izdevā s vienkā rš i un ar samaksu ir ē rti, jau faktiski ekskursijas laiks.
Gribu pateikties viesnī cas personā lam par sirsnī go uzņ emš anu, viss ir lieliski organizē ts, viesnī ca tī ra, numuriņ š bija labi iztī rī ts un papildinā ts ar visu nepiecieš amo. Personā ls atbild uz jautā jumiem un vē lmē m, ir atsauksmes, tā s tiek pā rbaudī tas. Apmierinā ts ar viesnī cu, labprā t atbrauktu vē lreiz. Ģ imenē m ar bē rniem tas bū s vienkā rš i labi, jo ī paš i tā pē c, ka ir akvaparks.
аватар cvbn5602
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Uzturē jā s kā ģ imene ar 2 bē rniem. Atbraucu no rī ta, uzvilku rokassprā dzes uzreiz, istabas atslē gas pē c 2h. Istaba diezgan sakā rtota, skats uz teritoriju, 1 stā vs. Istaba tī ra, regulā ri uzkopta, apkopē ja nomainī ja dvieļ us, atnesa ū deni, viss tē jas stū rī tim, atjaunota vannas kosmē tika. … Tomēr ▾ Uzturē jā s kā ģ imene ar 2 bē rniem. Atbraucu no rī ta, uzvilku rokassprā dzes uzreiz, istabas atslē gas pē c 2h. Istaba diezgan sakā rtota, skats uz teritoriju, 1 stā vs. Istaba tī ra, regulā ri uzkopta, apkopē ja nomainī ja dvieļ us, atnesa ū deni, viss tē jas stū rī tim, atjaunota vannas kosmē tika. Seifs, kondicionieris, fē ns, viss darbojā s pareizi.
Teritorija ir sakopta, viss tī rs, baseini, tajā skaitā akvaparks, darbinieki pastā vī gi uzrauga tī rī bu un kā rtī bu. Apkā rtnē ir pietiekami daudz apstā dī jumu. Lī dz pludmalei kā jā m no 5 minū š u stipruma, lai gan tā ir 2. lī nija, var teikt, ka pludmale ir netā lu. Maiga smilš aina ieeja ū denī , tī rs silts ū dens, daudz sauļ oš anā s krē slu, daudz cilvē ku arī , bet vietas pietiek visiem. Aizsargapavi nebija vajadzī gi, tos tikai velti nē sā ja.
Ē diens ļ oti labs, sā kumā nav pazī stams, kā bufete, bet pats nevar paņ emt glā ž u dē ļ . Starpsienas izlej pavā ri, bet tad man pat iepatikā s š ī sadales sistē ma. Ja jums patika ē diens un vē laties vairā k, viņ i to pievienos bez problē mā m un parasti ielej no sirds, jums tas jā pā rtrauc))). Gaļ as ē dieni ir vairā ku veidu, pietiek arī zivju. Pā ris veidu zupas, dā rzeņ u izcirtņ i - jū s savā cat savus salā tus + mē rces un mē rces, gardus konditorejas izstrā dā jumus un desertus. Ē diens nepievī la, stipro alkoholu nelietoja, paņ ē ma vī nu un alu. Augļ u bija pietiekami daudz, bet mango pirkā m paš i, jo netā lu no viesnī cas ir pietiekami daudz tirdzniecī bas paviljonu ar augļ iem.
Viesnī cas atraš anā s vieta ir vairā k kā laba, pastaigu laukums diezgan dzī va vieta, bū s kur pastaigā ties.
Tiem, kas negrib pamest viesnī cu, palī dz animā cija, dzī vespriecī gi un sabiedriski puiš i, sporta un izklaides pasā kumos tikpat kā nepiedalī jā mies, vienu reizi biju uz ū dens aerobiku, bet vakara š ovus centā mies nepalaist garā m. Mini diskotē ka katru dienu. Viesnī ca ir lieliska, labprā t atbrauktu vē lreiz.
Paldies par pā rē jo.
аватар Mursia83
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī cā ieradā mies ap 23 mū sē jie, divi pieauguš ie un bē rns. Istabu iedeva ar vienu gultu, prasī ja nomainī t, bet teica, ka iedos papildus gultu. Dali, š ī ir saliekamā gulta ar biezu matraci. Viņ i nestrī dē jā s, bet, kā vē lā k saprata, varē ja uzstā t, kā to darī ja citi tū risti. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies ap 23 mū sē jie, divi pieauguš ie un bē rns. Istabu iedeva ar vienu gultu, prasī ja nomainī t, bet teica, ka iedos papildus gultu. Dali, š ī ir saliekamā gulta ar biezu matraci. Viņ i nestrī dē jā s, bet, kā vē lā k saprata, varē ja uzstā t, kā to darī ja citi tū risti. Tā pat kā citu pā rskatos, ir iedalī jums aproč u krā sā . Mums ir oranž a. Teikt, ka personā la attieksme bija laba, ir nepietiekams apgalvojums. Par telpas uzkopš anu pā ris reizes iedeva 1 k. u. e. nekas labs nesanā ca. Bē rnam no dvieļ iem figū riņ as netika taisī tas, savukā rt š ajā s dienā s istabā bija atstā ti tikai mazi dvieļ i, un 3 vannas dvieļ i pat netika likti. Spogulis istabā nebija mazgā ts droš i vien vairā k kā mē nesi, balkons nebija tī rī ts, mē ģ inā ju apsē sties, tā pē c tikai nosmē rē ju visas drē bes, putekļ i bija biezi. Santehnika tieš ā m mazgā ta vannasistabas normā s, sū dzī bu nebija. Pati viesnī ca nav slikta, ideja laba, liela, bet reizē m jā stā v 10-15 minū tes, lai sagaidī tu liftu. Baseinu pietika visiem, akvaparks arī vidē js, bē rniem patika. Jū ra. Sauļ oš anā s krē slu bija pietiekami daudz, it ī paš i, ja iet tā lā k, pludmale ir tī ra, un jū rā nepā rtraukti peld vienreizē jā s lietoš anas celulozes salvetes. Nepatī kami. Nā c un peldies tā dā jū rā . Pludmales darbiniekiem, pat no krasta, tam jā pievē rš uzmanī ba. Pastā vī gi apgrū tinā t pludmali ar maksas pakalpojumiem. Tetovē jumi, bizes, ekskursijas. Obsesī vi. Bā ri un dzē rieni ir atseviš ķ a saruna. Š ķ ī ries jupijs, aizkrā so muti lī dz š ausmā m. Dzert nav iespē jams. Ī paš i dā vinā t bē rniem. Pā rtika pludmalē ir standarta. Burgeri, gurķ i, tomā ti, frī kartupeļ i, pica, pat zupa. Jū s pat varat pusdienot. Uzturs. Saki labi? Nē . Es negribu ē st, kad ir karsts. Augļ u nebija vispā r. Zaļ ie persiki, zaļ ā melone, arbū zs uz 9 dienā m tika dota vienu reizi, ā boli un apelsī ni pietiekamā daudzumā . Un daž reiz pat zaļ ie banā ni. Nekas, salī dzinot ar Turciju. Ē diens. Bija izvē le. Pietiek gaļ as, vistas, tī tara, liellopa gaļ as, bija no kā izvē lē ties. Kartupeļ i, rī si, makaroni. Uzkodas nav lieliskas. Siers, desa, desas ir standarta. Jū s neaizbrauksit izsalcis. Restorā ni. Man tas daž reiz bija nepatī kami kā tī rs. Galdauti uz galdiem nebija apsegti, krē sli ar salauztā m kā jā m, reiz gandrī z nokritu no š ī , krē sli restorā nā ar mī ksta auduma sē dekļ iem, bet baigi netī ri, nav patī kami sē dē t. Strā dnieki tī ra galdus un skaidrs, ka to visu mazgā uz krē sliem. Reiz bā rā aiznesu bē rnam kokteili, viņ a prasī ja tū biņ u, tad bā rmene to izņ ē ma un iedeva tū biņ u ar š ķ idrumu, uzreiz bija skaidrs, ka nav tī rs, jau lietots, palū dza nomainī t , nebija apmierinā ts. Kopumā viesnī ca nav slikta, bet ē ģ iptieš i ir tā lu no normā las apkalpoš anas. Animā cija ir atseviš ķ a saruna. Bē rniem vairā k vai mazā k, bet ne diskotē ka. Diskotē kā nav ko darī t. Pā ris dejas ar kliedzoš iem saimniekiem un bē rniem. Vai tieš ā m nav iespē jams paņ emt pā ris trī s smieklī gas mū sdienu dejas. Pē c pirmā s diskotē kas meita atteicā s iet, lai gan mā jā s ejam horeogrā fijas skolā . Pieauguš o animā cija ir tikai ē ģ iptieš u dejas, un tā kā bija karaoke ā rzemniekiem, vā cieš iem vai kas, tad mums. Baltkrievi tur nav gaidī ti un novē rtē ti. Tā tad, ja vē laties normā lu attieksmi un kvalitatī vu apkalpoš anu, jū s neesat Sinbadā .
Parādīt vairāk »


iemiesojums A-lissa
Kāda ir gaisa un ūdens temperatūra? Kas ir jāņem līdzi ziemā no mantām? Mēs ceļojam ar 2 bērniem vecumā no 11 un 2 gadiem. Kas ir istabās no sīkumiem, piemēram, fēns, tējkanna, seifs utt.
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 5 atbildes
iemiesojums mb3l248a
Kāda ir ieeja jūrā. ēdiens? animācija?
10 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
iemiesojums maina_60
Mani uztrauc politiskā situācija Ēģiptē. Mums ir paredzēts jūs apmeklēt 10. jūlijā. Bet tagad šaubāmies vai vajag braukt.Kāda ir situācija Hurgadā un viesnīcā. ((([email protected])))
10 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 5 atbildes
iemiesojums mary.43
Mēs ar draugiem dodamies atpūsties uz šo viesnīcu. Ko tu domā? Vai vēlaties redzēt junioru istabas fotoattēlu? Vai kādam ir? un arī standarts? vai ir istabas ar divguļamo gultu? Jau iepriekš pateicos par palīdzību!
11 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 2 atbildi
iemiesojums rimax1
Es ļoti gribu snorkelēt...
12 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Sindbad Club – клубный отель в Хургаде, обладатель множества премий, одна из которых – звание Лучшего четырехзведночного отеля на побережье Красного моря, была вручена отелю Sindbad Aqua Hotel в 2013 году Министерством Туризма Египта.

Sindbad Club объединяет отель, пляж, а также аквапарк. Отель находится в эксклюзивной зоне Хургады на Фестивальной площади, в центре города на туристическом Променаде, где расположено множество магазинов и ресторанов, в 7 км от аэропорта.

Sindbad Club находится на второй линии (через променад от Sindbad Beach).

Atrašanās vieta Отель расположен в 7 км от аэропорта.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж с удобным входом в море. Протяженность пляжа 400 м.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

2 основных ресторана, 2 ресторана а-ля карт (Итальянский, Азиатский), 1 ресторан с перекусами, 9 баров.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Водные горки (8). 2 детских бассейна с подогревом.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports – Аквапарк на терртории Sindbad Aqua Resort (бесплатное пользование) – вечерние шоу-программы каждый день; – дневная анимационная программа для взрослых и детей (Sindbad Beach); – настольный теннис; – бильярд ; – сауна, массаж; – пляжный волейбол; – 3 теннисных корта с твёрдым покрытием (все гости получают час бесплатной игры в дневное время); – дайвинг-центр (с полным набором услуг); – аква-центр (водные лыжи, банан, каное, подводная лодка, прогулочные катера, катамараны).
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika
 • jogas nodarbības
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Номерной фонд отеля – 731 номер.

Istabās

терраса / балкон, кондиционер, ванна / душ, туалет, фен, минибар, сейф, чайник, TV.

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese Hurghada, Red Sea, Egypt, P.O.BOX: 436
Tālruņi: +2 065 340 42 27
Tīmekļa vietne: Sindbad Club
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой, йогой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.