Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Igaunija

Tūristu stāsti par Igaunija pievienot stāstu
Baltijas rudens. 2. daļa.
Baltijas rudens. 1. daļ a. Latvija>>> … aiz autobusa loga pazibē ja kolonna ar Eiropas Savienī bas simbolu un uzrakstu "Igaunija". Salī dzinot ar Latviju, no pirmā acu uzmetiena nekas nav mainī jies - tas pats dzelten-sarkanzaļ ais jauktais mež s, visi ti...
 •  5 gadiem atpakaļ
Festivāla laikā…
Jebkurš folkloras festivā ls ir pelnī jis apmeklē t. Un, ja š is festivā ls ir iekļ auts UNESCO nemateriā lā kultū ras mantojuma sarakstā , tad tas pat netiek apspriests.
 •  5 gadiem atpakaļ
Skaistā Tallina
Labdien! Gribē ju atstā t pirmo atsauksmi par savu mī ļ o Igauniju. Nā kotnē vē los vairā k pastā stī t par Igaunijas pilsē tā m un vietē jo iedzī votā ju dzī vi, kā arī par Igaunijas priekš rocī b...
 •  5 gadiem atpakaļ
Zelta rudens Igaunijā un Somijā
Zelta rudens Igaunijā un Somijā Zelta rudens Igaunijā . Tas nebija tikai zelta rudens, tā bija ī sta paradī ze acī m un atpū ta dvē selei.
 •  6 gadiem atpakaļ
Arī savā veidā atrakcija.
Tallina ir sena Hanzas pilsē ta, un antikvariā ti labi iederas tā s lī kajā s, bruģ ē tajā s ielā s. Pat ja jū s esat neliels senlietu cienī tā js, jums ir jā apmeklē vismaz pā ris no tiem.
 •  7 gadiem atpakaļ
Viena diena Tallinā
Augustā atpū tā mies Rī gā . Es ļ oti gribē ju apmeklē t Igauniju. Pē c č etrā m stundā m mē s ieradā mies Tallinā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Lielā mazā Tallina
skats no Adeles Trī s kronu restorā ns Adeles dzī voklī VIESNĪ CAS. Mē s iebraucā m vecpilsē tā , skanot pē rkona bungu skaņ ā m.
 •  9 gadiem atpakaļ
No Tallinas uz Helsinkiem ar kuģi.
Jahtas Tallinas ostā . Nav nekā vieglā ka kā brauciens no Tallinas uz Helsinkiem, jo ​ ​ š ī s divas Eiropas galvaspilsē tas š ķ ir tikai astoņ desmit kilometri.
 •  9 gadiem atpakaļ
JAUNS CEĻOJUMS UZ TALLINNU, ŠOREIZ AIZRAUJOŠS
IEVADS Kā rtē jo reizi sveicu tū risma cienī tā jus un š oreiz vē los padalī ties ar iespaidiem par ceļ ojumu uz Tallinu ar sievu no 30.
 •  10 gadiem atpakaļ
Kaķu kafejnīca "Nurri" Tallinā – 100% dārdoši pozitīvi!
Mani vienmē r ir interesē jis jautā jums: kur palika Tallinas kaķ i? Tallina ir piejū ras pilsē ta, tā pē c bez kaķ iem š eit neiztikt (tie, kas bijuš i Odesā un Stambulā , mani sapratī s).
 •  10 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »