Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Karpati

Tūristu stāsti par Karpati pievienot stāstu
Bīstami skaistumā
Š onedē ļ apmeklē ju š o kū rortu. Kopumā trases ir labas, bet ir arī mī nusi. Ir lielas problē mas ar automaš ī nu novietoš anu.
 •  2 gadā atpakaļ
Atpūta un atpūta Poļanā mūsdienu realitātē
Izvē loties vietu ziemas atpū tai un atpū tai, ģ imenes padome ņ ē ma vē rā divus galvenos, iepriekš pierā dī tus Karpatu balneoloģ iskos kū rortus, tie ir Poļ ana Aizkarpatijā un Skhidnica Ļ vovas reģ ionā .
 •  2 gadā atpakaļ
Ziemassvētku brīvdienas jeb Kā meitenes dziedāja (turpinājums, tas arī ir beigas)
Ziemassvē tku brī vdienas jeb kā meitenes dziedā ja>>> Par savu dzī vesvietu izvē lē jā mies vietē jo kū rortu Morshyn, proti, viesnī cu Boniface, kas mums patika pagā juš ajā reizē .
 •  2 gadā atpakaļ
Ziemassvētku brīvdienas jeb Kā meitenes dziedāja dziesmas
Tuvojā s Ziemassvē tku brī vdienas. Bija ļ oti vilinoš i ieelpot ziemas Karpatu svaigo gaisu, uzlā dē t baterijas, iegū t spē ku un sparu.
 •  2 gadā atpakaļ
Ilgi gaidītie Karpati un siltā Ļvova!
Kamē r notiek ilgs un interesants darbs pie stā sta par ceļ ojumu gar Egejas jū ras krastiem, mums bija neliels brauciens uz Ļ vovu un Karpatiem, ar ko nevaru nedalī ties.
 •  3 gadā atpakaļ
Koločava - sadiba "Gendarmska administrācija"
Koloč ava ir lielisks tū ristu ciemats, kurā varat pavadī t patī kamas nelielas brī vdienas. No 21. lī dz 24. augustam atpū tā mies viesnī cā Gendarmeska Uprava.
 •  3 gadā atpakaļ
Brauciens uz Karpatiem no Harkovas ar automašīnu
Man par lielu nož ē lu, es nekad neesmu bijis Karpatos. Ziemā , janvā ra salnā s, mē s nolē mā m vasarā doties uz Karpatiem un iekarot Hoverlu.
 •  3 gadā atpakaļ
Ekstrēma nedēļas nogale Vorohtā
Es apmeklē ju ekskursiju "3D-extreme", apmetni Skitā (Vorohta). Mani sagaidī ja stacijā , iekā rtoja, pabaroja. Mans atvaļ inā jums tika pierakstī ts lī dz minū tei.
 •  3 gadā atpakaļ
Ekskluzīvs kūrorts retajiem
Bukovelas finansiā lie panā kumi, iznī cinot neliela kalnu kū rorta š armu, par laimi, vē l nav sasnieguš i Dragobratu. Dā rgā kā istaba č etriem maksā ap 3500 UAH, bograč a bļ oda labā kajā vietā ir 150 UAH, tē...
 •  3 gadā atpakaļ
Trīs dienas Kvasī
Interesanta un daudzveidī ga vieta, kur ir viss nepiecieš amais aktī vai atpū tai. Bija no 24. lī dz 26. septembrim. Mē s nokļ uvā m Kvasā ar vilcienu uz Rakhivu.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »