Na Basseinoi 2*– Atsauksmes

6
Novērtējums 9.710
№4 viesnīcas reitingā Kijeva
9.7 Numurs
9.7 apkalpošana
9.7 Tīrība
8.9 Uzturs
9.8 Infrastruktūra
Dzīvokļu viesnīca atrodas Kijevas centrā, netālu no Khreshchatyk ielas.Vairāk →
аватар prudko.m
 •  apceļots 11 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Augustā atpū tā mies Kijevā viesnī cā Baseinaya 2. Ē rta izrakstī š anā s/reģ istrē š anā s sistē ma. 5 min gā jiens lī dz centrā lajā m ielā m ar kafejnī cā m. 5 minū tes lī dz stipram. Viena minū te lī dz atb. … Tomēr ▾ Augustā atpū tā mies Kijevā viesnī cā Baseinaya 2. Ē rta izrakstī š anā s/reģ istrē š anā s sistē ma. 5 min gā jiens lī dz centrā lajā m ielā m ar kafejnī cā m. 5 minū tes lī dz stipram. Viena minū te lī dz atb. Dzī voklī ir visas ē rtī bas. Veļ as maš ī na ir, bet mē s paņ ē mā m lī dzi veļ as kapsulas. Ir fē ns. Ņ emiet vē rā , mē s nopirkā m ū deni tē jai/kafijai uzreiz; ū deni no krā na nav iespē jams dzert) Mē s atradā m ū deni pudelē s zem izlietnes, bet nezinā jā m, kam tas paredzē ts, varbū t tas bija tehniski. Klusa vieta, gulē jā m ar atvē rtiem logiem, lai gan ceļ š bija tuvu.
аватар headmead
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Laba atraš anā s vieta. Ir ļ oti ē rti, ka tajā paš ā mā jā varat ē st kvalitatī vā mā jā s gatavotā ā trā uzkoda. Viesnī cas cena pilnī bā atbilst tā s kvalitā tei. Mums bija grū tī bas ar stā vvietu, bet tā atrodas pilsē tas centrā , tā pē c tas nav pā rsteidzoš i. … Tomēr ▾ Laba atraš anā s vieta. Ir ļ oti ē rti, ka tajā paš ā mā jā varat ē st kvalitatī vā mā jā s gatavotā ā trā uzkoda. Viesnī cas cena pilnī bā atbilst tā s kvalitā tei. Mums bija grū tī bas ar stā vvietu, bet tā atrodas pilsē tas centrā , tā pē c tas nav pā rsteidzoš i. Gribē tos, lai istabā bū tu jaudī gā ka plī ts un kondicionieris.
аватар yesmanyes
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca atrodas netā lu no galvenajiem vē stures pieminekļ iem. Numuri ir plaš i un ē rti. Visur tī rs, bija prieks te dzī vot. Dzī ves dā rdzī ba diezgan atbilst pakalpojumu kvalitā tei. Personā ls uzmanī gs un jauks. … Tomēr ▾ Viesnī ca atrodas netā lu no galvenajiem vē stures pieminekļ iem. Numuri ir plaš i un ē rti. Visur tī rs, bija prieks te dzī vot. Dzī ves dā rdzī ba diezgan atbilst pakalpojumu kvalitā tei. Personā ls uzmanī gs un jauks.
аватар lisa-a-lisa
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Man patika viss un nav par ko sū dzē ties. Tiesa, paklā js duš ā joprojā m netraucē ja. Viesnī ca atrodas paš ā centrā , kaut arī lē ta, ar normā lu internetu un bezmaksas autostā vvietu. Tā pē c varu ieteikt. Viesnī ca noteikti ir naudas vē rta. … Tomēr ▾ Man patika viss un nav par ko sū dzē ties. Tiesa, paklā js duš ā joprojā m netraucē ja. Viesnī ca atrodas paš ā centrā , kaut arī lē ta, ar normā lu internetu un bezmaksas autostā vvietu. Tā pē c varu ieteikt. Viesnī ca noteikti ir naudas vē rta.
аватар biomed85
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lieliska vieta pastaigai pa pilsē tu, blakus divi lieli iepirkš anā s centri, Besorabsky tirgus arī . Daudz kafejnī cu. Maš ī na tika novietota stā vvietā bez problē mā m. Paš i dzī vokļ i ir ļ oti ē rti, visos 4 bija burvī gas gultas un ē rti spilveni. … Tomēr ▾ Lieliska vieta pastaigai pa pilsē tu, blakus divi lieli iepirkš anā s centri, Besorabsky tirgus arī . Daudz kafejnī cu. Maš ī na tika novietota stā vvietā bez problē mā m. Paš i dzī vokļ i ir ļ oti ē rti, visos 4 bija burvī gas gultas un ē rti spilveni. Virtuve ir kopī ga visiem š ī stā va viesiem, bet viss ir ļ oti omulī gi, bija iespē ja pasū tī t brokastis par 40 gramiem vienai personai, bet pā rtikas preces (musli un kefī ru) iegā dā jā mies turpat blakus Bila veikalā un brokastojā m savā istabiņ ā . Ir interneta wi-fi. Kopumā mē s nemaz nenož ē lojā m, ka izvē lē jā mies š o viesnī cu. Logi joprojā m paveras uz brauktuvi, bet logi un balkonu stiklojums saglabā ts. Tā pē c logus atvē rt neizdosies, ja vien sveš as skaņ as vispā r netraucē s un tev ir ļ oti mierī gs miegs.
аватар neho4yha
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Pats pilsē tas centrs, savukā rt pilsē tas troksnis gandrī z nav dzirdams. Ļ oti jauks atsaucī gs menedž eris. Istabā s dzirdamī ba ir zvē rī ga! Tajā paš ā laikā viesnī cas personā ls absolū ti nedomā par to, ko pā rklā t, ieslē gt putekļ u sū cē ju utt. … Tomēr ▾ Pats pilsē tas centrs, savukā rt pilsē tas troksnis gandrī z nav dzirdams. Ļ oti jauks atsaucī gs menedž eris. Istabā s dzirdamī ba ir zvē rī ga! Tajā paš ā laikā viesnī cas personā ls absolū ti nedomā par to, ko pā rklā t, ieslē gt putekļ u sū cē ju utt. , kamē r viesi guļ - not comme il faut. Atseviš ķ a dziesma ar parkoš anos, pareizā k sakot, gandrī z ar tā s pilnī gu neesamī bu. Arī nokļ ū š anas grī dā sistē ma izrā dī jā s ā rkā rtī gi neē rta: ieraduš ies 2-3 naktī (tē ja nav pionieru nometnē ), uz 15 minū tē m viņ i piezvanī ja un izsita vismaz kā du, kurš varē tu cienieties atvē rt mums durvis (teorē tiski vajadzē ja bū t bezmiega apsargam). Par godu administratorei, kurai no rī ta š is incidents tika izstā stī ts krā sā s, nā kamajā vakarā bez kavē š anā s iekļ uvā m istabā . Nu cik atceros, par rozā istabu jau iepriekš rakstī ja: tā s logs tieš ā m izskatā s uz aku, pat saulainā dienā ir ā rkā rtī gi tumš s, bū s iespē ja, prasi citu istabu.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Līdzīgas viesnīcas
Atrakcijas
Golosejevska Pustina
Novērtējums 9.7
Ukraina, Kijeva
Arhitektūra, Reliģija, Stats
Cipollino pica
Novērtējums 9.7
Ukraina, Kijeva
Restorāni, kafejnīcas

Апарт-отель находится в центре Киева, недалеко от улицы Крещатик.

Atrašanās vieta В 10-ти минутах ходьбы от улицы Крещатик, Дворца спорта и станции метро Площадь Льва Толстого. Отель расположен напротив развлекательного центра Арена Сити и торгового центра Мандарин Плаза.
Viesnīcā

Услуги переводчика, заказ авиа или железнодорожных билетов, заказ билетов в театр или мест в ресторане, услуги бизнес-бюро.

  • veļas mazgāšana
Telpu apraksts

Номера Синий, Зелёный, Чайная роза, Люкс, Бирюзовый люкс, гостиная-студио.

Istabās

Кондиционер, холодильник, кабельное телевидение, мягкая мебель с раскладывающимся диваном, туалетная комната с ванной.

Adrese г. Киев, улица Бассейная 3, оф.1
Tālruņi: +38 (067) 249-79-67
+38 (044) 234-37-07
+38 (044) 235-35-64
+38 (050) 693-00-20
+38 (044) 246-48-25 (факс)
Tīmekļa vietne: Na Basseinoi
FAQ