Basseynaya 2 atsauksmes par viesnīcu

Rakstīts: 13 septembris 2023
Ceļošanas laiks: 21 — 28 augusts 2023
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 10.0
Augustā atpū tā mies Kijevā viesnī cā Baseinaya 2. Ē rta izrakstī š anā s/reģ istrē š anā s sistē ma. 5 min gā jiens lī dz centrā lajā m ielā m ar kafejnī cā m. 5 minū tes lī dz stipram. Viena minū te lī dz atb. Dzī voklī ir visas ē rtī bas. Veļ as maš ī na ir, bet mē s paņ ē mā m lī dzi veļ as kapsulas. Ir fē ns. Ņ emiet vē rā , mē s nopirkā m ū deni tē jai/kafijai uzreiz; ū deni no krā na nav iespē jams dzert) Mē s atradā m ū deni pudelē s zem izlietnes, bet nezinā jā m, kam tas paredzē ts, varbū t tas bija tehniski. Klusa vieta, gulē jā m ar atvē rtiem logiem, lai gan ceļ š bija tuvu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu