Armonia Holiday Village & Spa 5*– Atsauksmes

25
Novērtējums 6.310
№35 viesnīcas reitingā Bodruma
6.1 Numurs
5.7 apkalpošana
7.9 Tīrība
5.5 Uzturs
7.6 Infrastruktūra
Uzcelta 1989. gadā, pēdējā rekonstrukcija veikta 2016. gadā. Sastāv no deviņām 3 stāvu ēkām. Viesnīca ar skaistu panorāmu uz piekrasti un brīnišķīgu smilšu pludmali, kas apzīmēta ar UNESCO Zilo karogu. Lielisks ēdiens, pieklājīgs personāls, laba animācija. Šeit tiek rīkota sērfotāju viesnīca, visas viņu sacensības un pulcēšanās. Viesnīca ir lieliski piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm.Vairāk →
аватар alinaliepa21
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Viesnī ca 3 un ne 5. Tī rs, tī rī ts katru dienu. Animā cija darbojas labi. Skaista, bet jū nijā diezgan auksta jū ra. Personā ls kopumā ir labs, bet reģ istratū rā daž i ir rupji, kas mani pā rsteidza uzreiz pē c ieraš anā s viesnī cā . … Tomēr ▾ Viesnī ca 3 un ne 5.
Tī rs, tī rī ts katru dienu. Animā cija darbojas labi. Skaista, bet jū nijā diezgan auksta jū ra. Personā ls kopumā ir labs, bet reģ istratū rā daž i ir rupji, kas mani pā rsteidza uzreiz pē c ieraš anā s viesnī cā .
Virtuve ir uz leju. Tā pati nesaprotamā baltā zupa trī s dienas pē c kā rtas. Brokastī s nebija elementā ras putras, lai gan bija diezgan daudz mazu bē rnu, es nesaprotu, ar ko viņ u mā tes tur baroja. Nebija daudzveidī bas, ē dienu brī ž iem pat trū ka. Neteikš u, ka nemaz nav garš ī gs, bet tas pats ā tri arī apē dā s. Austrumu saldumi reizi nedē ļ ā . Biju pā rsteigta, ka pusdienā s un vakariņ ā s tev nedos kafiju. Tikai brokastu laikā . Bā rā , protams, var iedzert kafiju, bet es biju pā rsteigts, ka ne restorā nā . Istaba nav liela, bet tad pieradā m. Vakarā garlaicī gi, tikai mū zika no dī dž eja, nekā du koncertu.
Brauciens ar kuģ ī ti pa salā m no viesnī cas maksā ja 50 eiro vienai personai ! ! ! Bijā m jau vienojuš ies, bet tad devā mies uz Turgutrei un atradā m kuģ i par 15 eiro. Ekskursija ir tā pati, spriediet paš i, kā da ir cenas atš ķ irī ba. Reģ istratū rā ir labs ā das izstrā dā jumu veikals, iesaku. Ir arī sauna un hammam, kas man patiesī bā patika. Salī dzinot ar citā m viesnī cā m, kurā s man nā cā s apmeklē t Turciju, š ī viesnī ca diemž ē l ir zaudē tā js. Š ī s viesnī cas lī menis ir vienā ds ar 4 zvaigž ņ u viesnī cas lī meni Ē ģ iptē , bet ne 5 Turcijā .
аватар melony1986
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lieliska viesnī ca ģ imenē m! istabiņ as: ekonomisks remonts, mazas, bet tī ras, ē rtas un tī rī tas ar veļ as maiņ u katru dienu. Ja kā dam tā ir problē ma un iemesls rakstī t sliktu atsauksmi, bet jū s, iespē jams, pavadā t atvaļ inā jumu istabā . … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca ģ imenē m!
istabiņ as: ekonomisks remonts, mazas, bet tī ras, ē rtas un tī rī tas ar veļ as maiņ u katru dienu. Ja kā dam tā ir problē ma un iemesls rakstī t sliktu atsauksmi, bet jū s, iespē jams, pavadā t atvaļ inā jumu istabā .
teritorija: ļ oti tī ra, skaista, zaļ a, pā rdomā ta un droš a. mazi bē rni var absolū ti un pilnī gi patstā vī gi pā rvietoties, nepazust un dzemdē t ir pā rliecinā ti, ka viss ir kā rtī bā
pludmale: tī ra, oļ i, sauļ oš anā s krē sli un saulessargi ir ļ oti labi. vienmē r bija pietiekami daudz vietas, lī dz ieradā s rashka un svē tceļ ojums sā kā s no rī ta, lai ieņ emtu vietas. Jū ra ir nereā li skaista, tī ra, peld daudz zivju, var pabarot zivis. jū ra ir svaiga un vienmē r nedaudz vē traina, š ajā reģ ionā vienmē r ir vē jains, tā pē c nebū s karsts, bet bū s ļ oti ē rti
skats un ainava: nereā li skaisti, nav iespē jams pietiekami redzē t. viesnī cas malā s ir kalni un skaistas mā jas, aiz kalniem, un acu priekš ā Fr.
Kosa (7 km pa jū ru)
animā cija: bē rniem viss super, uzmanī ba, izklaide. Man nepatika pieauguš ajiem. visas izrā des ir veidotas tā , ka tajā s piedalā s paš i skatī tā ji, ar varu izvilkti no zā les, kā kā zā s un dragā s sacensī bā s
ē diens: daudzveidī gs, garš ī gs, ir viss un visā m gaumē m, tomē r badoties nav reā li. Visu veidu gaļ a, zivis, dā rzeņ i, augļ i, saldumi, saldē jums, burgeri, frī.....vesela kā ta
ar pā rē jo esam ļ oti apmierinā ti, izvē lieties armoniju un nenož ē losiet
аватар tatyanakr21
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ļ oti labi uzturē ta, visur tī ra. Personā ls ir lielisks, atsaucī gs un izpalī dzī gs jebkuru problē mu risinā š anā . Ē dienkarte ir ļ oti daudzveidī ga un viss ir garš ī gs. Ģ imenē m ar bē rniem, kas jums nepiecieš ams!. … Tomēr ▾ Viesnī ca ļ oti labi uzturē ta, visur tī ra. Personā ls ir lielisks, atsaucī gs un izpalī dzī gs jebkuru problē mu risinā š anā . Ē dienkarte ir ļ oti daudzveidī ga un viss ir garš ī gs. Ģ imenē m ar bē rniem, kas jums nepiecieš ams!
аватар Ruslan766234
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s paš i izvē lē jā mies š o viesnī cu. Interesē viss iekļ auts un 5 zvaigznes. Reģ istrē š anā s nebija ilga, bija neliela nianse, bet tas tika atrisinā ts ļ oti ā tri, citā di viss ir kā rtī bā . Teritorija ļ oti skaista, kalni, mā jas. … Tomēr ▾ Mē s paš i izvē lē jā mies š o viesnī cu. Interesē viss iekļ auts un 5 zvaigznes. Reģ istrē š anā s nebija ilga, bija neliela nianse, bet tas tika atrisinā ts ļ oti ā tri, citā di viss ir kā rtī bā . Teritorija ļ oti skaista, kalni, mā jas. Pludmalē visiem bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. Animā cija laba, ē diens izcils. Bet internets nav pā rā k labs. Bet man pat nav iebildumu atgriezties š ajā viesnī cā vē lreiz.
аватар katya0978
Nesaprotu tos cilvē kus, kuri raksta negatī vas atsauksmes par š o viesnī cu. Mums ļ oti patika viss, esmu apmierinā ta ar viesnī cu. Viesnī cā ieradā mies ap 9:00, paē dā m brokastis un pē c tam mū s uzreiz ievietoja istabiņ ā . … Tomēr ▾ Nesaprotu tos cilvē kus, kuri raksta negatī vas atsauksmes par š o viesnī cu. Mums ļ oti patika viss, esmu apmierinā ta ar viesnī cu. Viesnī cā ieradā mies ap 9:00, paē dā m brokastis un pē c tam mū s uzreiz ievietoja istabiņ ā .
I tika papildinā ti, uz balkona pā rā k iztī rī ti, izmazgā juš i pelnu trauku, kā rtī gi salikuš i daž as lietas.
2. Atpū tā mies septembra beigā s, 12 dienas, laiks ļ oti priecē ja, gaisa temperatū ra 28-29°, jū ra 25-26° super, ļ oti ē rti, tī ri, bet patiesī ba vienmē r bija vē jains, bet silti. Vē l viens liels pluss ir krā š ņ s skats uz Kosu . Ir daudz sauļ oš anā s krē slu, vienmē r bija brī vas vietas, bez problē mā m tos izmitinā ja 5 cilvē ku kompā nija.
3. Wi-fi ķ ē rā s visur perfekti gan istabā , gan ā rpus istabas, bet gadī jā s aizlidot, ļ oti reti, vajadzē ja no jauna ievadī t datus un pieslē dzā s.
4. Nu man ļ oti patika ē diens, viss ir daudzveidī gs un viss ir ļ oti garš ī gs. Vienmē r bija daudz visa kā , it ī paš i katru dienu bija daudz zivju, gaļ a, sieri, dā rzeņ i, saldumi, augļ i, vispā r liela ē dienu izvē le katrai gaumei. Katru dienu bija saldē jums, arī garš ī gs.
5. Visi raksta, ka darbinieki nerunā krieviski, ir daž i, bet ir tā di, kas ļ oti labi saprot un kaut ko saka, bet visi saprata angliski. Personā ls ir draudzī gs, pretimnā koš s, draudzī gs.
6. Baseini labi, ir viens ar slidkalniņ iem, protams braucā m un izklaidē jā mies.
7. Uz Turgutreis vai Bodrumu var aizbraukt ar mikroautobusu. Pieturas pie viesnī cas. Grafiks karā jas pie apsarga. Uz Turgutreisu 15 minū tes, 3 liras no cilvē ka. Turgutreisā blakus moš ejai atradī siet lielu tirgu, daudzus veikalus, ir arī lielveikali.
8. Tagad par animā ciju viesnī cā . Esmu ā rprā tī gi pā rsteigta! Ļ oti aktī va animā cijas komanda. Viņ i paš i vada vakara izrā di, daudz daž ā du konkursu: Mr. Armonia, Ms. Armonia, komē dijas, loterija, karaoke, turku vakars, lē dija un dž entlmenis, limbo, uzmini melodiju, viss bija interesanti, viņ i piedalī jā s daž ā dos veidos, paldies a daudz š im Jā nim, visiem ir humora izjū ta, tas bija ļ oti jautri un smieklī gi!! ! ))
9. Vietē jais alkohols, tika liets labi, než ē lojot, alus, vī ns, rums, viskijs utt. , arī garš ī gi daž ā di kokteiļ i, alkoholiskie un bezalkoholiskie. Super!
10. Armonija ir vieta kur noteikti atgriezī simies, mums viss patika! ! ! Iesaku š o viesnī cu visiem! Jū s nenož ē losiet!
аватар Oxanaoxanadoc
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Cilvē ki, no kurienes tie uzslavas???!! ! Š ī ir sliktā kā viesnī ca, kurā esmu bijusi. Š is nav 5*, bet slikts 4-ka. Minibā ra vispā r nav, tī rī š ana arī nav, netī rumi visur, netī ra pludmale, nemazgā ti trauki, vienveidī gs un bezgarš ī gs ē diens, alkohols-vietē jā turku burda, bez dzē riena, ne š ampanieš a. … Tomēr ▾ Cilvē ki, no kurienes tie uzslavas???!! ! Š ī ir sliktā kā viesnī ca, kurā esmu bijusi. Š is nav 5*, bet slikts 4-ka. Minibā ra vispā r nav, tī rī š ana arī nav, netī rumi visur, netī ra pludmale, nemazgā ti trauki, vienveidī gs un bezgarš ī gs ē diens, alkohols-vietē jā turku burda, bez dzē riena, ne š ampanieš a. Sulas arī nav, jupi no aparā ta. Kilometra rinda pē c saldē juma, pū ļ i, nav brī vu galdiņ u, telpā s smarž o pē c drē gnuma. Neiesaku nevienam, nebojā jiet atvaļ inā jumu un dariet netē rē jiet savu naudu. Pretī gi! ! !
аватар axiles3
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī cā atpū tā mies no 2018. gada 18. lī dz 24. jū lijam - kopumā viesnī ca atrodas uz "5-". Reģ istrē š anā s: notika tieš i 14.00, lai gan numuriņ i iepriekš bija brī vi, bet bija pluss: aproces tika uzvilktas uzreiz pē c ieraš anā s, un varē jā m izmantot visus viesnī cas pakalpojumus. … Tomēr ▾ Viesnī cā atpū tā mies no 2018. gada 18. lī dz 24. jū lijam - kopumā viesnī ca atrodas uz "5-".
Reģ istrē š anā s: notika tieš i 14.00, lai gan numuriņ i iepriekš bija brī vi, bet bija pluss: aproces tika uzvilktas uzreiz pē c ieraš anā s, un varē jā m izmantot visus viesnī cas pakalpojumus.
Infrastruktū ra: viss kompakts un tuvu, blakus ir pludmale, restorā ns, baseini un istabas - no krasta lī dz reģ istratū rai var aiziet 3 minū tē s, teritorija nav liela, bet zaļ a, telpas ir izremontē tas, viss ir jauns. Ledusskapis nedarbojā s labi. Skats no balkona - uz blakus esoš ajiem balkoniem, bet ekonomiskajos numuros - skats uz kā pnē m. . .
Jū ra un pludmale: ū dens temperatū ra pirmajā s 2 dienā s bija aptuveni +21, +22, tā pē c bija nedaudz vē ss. Š ajā vietā nepā rtraukti pū š vē jš starp mū su piekrasti un Kosas salu, no kuras paveras skaists skats, bet tieš i pateicoties vē jam laiks tur ir ļ oti komfortabls: gaisa temperatū ras ziņ ā karsts, bet tajā paš ā laikā . laiks vē ss vē jš , kas rada komfortablu uzturē š anos. Bet arī , pateicoties š iem laikapstā kļ iem, jū s varat viegli izdegt saulē , tā pē c esiet uzmanī gi. Pā ris dienu laikā ū dens sasila lī dz +25. Ieeja jū rā - 2 metri oļ i, un tad smiltis. Lai paņ emtu pirmo solā riju rindu, bija jā aizņ emas plkst. 8; Sauļ oš anā s krē sli ir izvietoti 3 rindā s ļ oti tuvu viens otram. Viesnī cā ir arī.4 baseini: 1 bē rniem (dziļ ums 35 cm), 1 mazs ar ū dens slidkalniņ iem un 2 parastie vidē ji baseini.
Ē diens: lieliski! ! ! izvē le ir milzī ga, sā kot no gaļ as: cū kgaļ a, jē ra gaļ a, liellopu gaļ a, vistas gaļ a, tī tara gaļ a, aknas un kebabi (tas viss daž ā dos veidos: sautē jums, cepta vai grilē ta). Zivju izvē le ir ļ oti liela: grilē ta, cepta, kū pinā ta alum (skumbrija un siļ ķ e) un siļ ķ e; daž ā di saldumi, augļ i. Bija 3 veidu vī ns un 5 veidu stiprā kie dzē rieni - visi turku kvalitā tes. . . Bā rā pie pludmales un recepcijā taisa kokteiļ us (yupi + ledus + degvī ns). Ja gribē ja pasū tī t garš ī gā ku kokteili, tad bā rmeņ i uzreiz pā rstā j saprast, kā dā valodā tu runā...vai arī viņ iem beidzā s sī rups. . . Bet reizē m, ja uzkā p uz parastā turka, tad pagatavoja ļ oti garš ī gus kokteiļ us.
Animā cija: Augstā kā lī meņ a! ! ! Unikā la krievvalodī ga un labi koordinē ta slā vu komanda. Vispirms mini diskotē ka bē rniem, bet pē c tam stunda izklaides pieauguš ajiem. Katru dienu ir kaut kas jauns: konkursi, karaoke, vietē jo grupu uzstā š anā s, brauciens uz vietē jo naktsklubu. Atseviš ķ i es vē lē tos izcelt talantī gu burvi!
Iepirkš anā s: Viesnī cā un blakus ir pā ris veikali ar paš u nepiecieš amā ko. Turgutreis pilsē tā (20 minū tes no viesnī cas ar dolmush) ir pā ris pieklā jī gi veikali ar drē bē m un apaviem. Un tā ap centru, kas sā kas no autoostas, ir daudz suvenī ru veikaliņ u ar visā dā m mantā m. Sestdienā s pie autoostas vienmē r ir liels tirgus. Daudz kas ir ķ ī nieš u, bet ir arī turku lietas. Tā pē c ir vē rts doties. Ja vē laties braukt tā lā k uz lielu iepirkš anā s centru, tad jā dodas uz Bodrumas pusi, orientieris atrodas pretī akvaparkam (30-35 minū tes pa dolmusu). Naudas maiņ a: var samainī t naudu bankā s, tač u tā m noteikti bū s nepiecieš ama pase. Ir valū tas maiņ as punkti, kur pase nav nepiecieš ama, bet mē s tā du meklē jam jau ilgu laiku))). Turgutreis atrodas pa kreisi no moš ejas.
Lai visiem jaukas brī vdienas.
аватар vadim161682
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Pirmkā rt, par slikto, viņ i mums nozaga veselu apmaksā tu atpū tas dienu, bija paredzē ts ierasties 06.06. 2018 no rī ta, un ieradā s vē lu vakarā . Ir bezjē dzī gi runā t ar koraļ ļ u ceļ ojumu aģ entū ras vadī tā jiem. … Tomēr ▾ Pirmkā rt, par slikto, viņ i mums nozaga veselu apmaksā tu atpū tas dienu, bija paredzē ts ierasties 06.06. 2018 no rī ta, un ieradā s vē lu vakarā .
Ir bezjē dzī gi runā t ar koraļ ļ u ceļ ojumu aģ entū ras vadī tā jiem.
5 * viesnī ca nepievelk daudzu iemeslu dē ļ...
Bet, pateicoties draudzī gajam viesnī cas personā lam, lieliskajai virtuvei, labai pludmalei un lieliskai animā cijai, pā rē jais bija veiksmī gs! Mums bija 38 cilvē ku grupa, ieskaitot bē rnus, visi bija priecī gi. Paldies talantī gajam animā cijas rež isoram Janam, meitenē m Ņ uš ai, Daš ai, Alē nai, Marinai, Sati u. c. . Ja ne viņ as, tad atpū ta š ajā viesnī cā bū tu drū mi
аватар adzedan
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca laba, vieta, teritorija, mā jī gi numuriņ i, izcila virtuve, bet iespaids izgaist - netī rumi istabā , smarž a tualetē , spogulis notraipī ts, veļ a nav mainī ta pat vienu reizi, kondicionieris nedarbojā s, tikai augš ā ventilators strā dā ja. … Tomēr ▾ Viesnī ca laba, vieta, teritorija, mā jī gi numuriņ i, izcila virtuve, bet iespaids izgaist - netī rumi istabā , smarž a tualetē , spogulis notraipī ts, veļ a nav mainī ta pat vienu reizi, kondicionieris nedarbojā s, tikai augš ā ventilators strā dā ja. Un ž ē l, ka viesnī cas vadī ba un darbinieki tam nepievē rš uzmanī bu.
аватар rozazettel
Es vē los atstā t atsauksmi, jo tagad esmu Armonia Hotel 5 *. Viesnī cā ieradā mies vakarā , ģ imene 7 cilvē ki, 4 pieauguš ie un 3 bē rni (9 gadi, 4 gadi un 2 gadi). Numurus iedeva ā tri, bet numurus prasī jā m tuvumā , par to pē rkot tika informē ta arī operatore. … Tomēr ▾ Es vē los atstā t atsauksmi, jo tagad esmu Armonia Hotel 5 *. Viesnī cā ieradā mies vakarā , ģ imene 7 cilvē ki, 4 pieauguš ie un 3 bē rni (9 gadi, 4 gadi un 2 gadi). Numurus iedeva ā tri, bet numurus prasī jā m tuvumā , par to pē rkot tika informē ta arī operatore. Tuvumā nebija nevienas telpas. Devā mies reģ istrē ties, numuriņ i ir vienā ē kā daž ā dos stā vos. Vienai no tā m vajadzē tu bū t lielas istabas kategorijai ģ imenei ar diviem bē rniem, bet mē s saņ ē mā m divus standarta. Viņ i ā tri mainī jā s, un mē s visi devā mies gulē t savā skaitā . Tač u uzreiz pamanī jā m, ka standarta istabā ir ļ oti smacī gs, it kā istabā sen nebū tu dzī vots. Standarta numuriņ i bū tu paredzē ti ģ imenei, kurā ir 2 pieauguš ie 1 bē rns (9 gadi). Rezultā tā no rī ta izrā dī jā s, ka kondicionieris nedarbojas. Naktī sauca meistaru, viņ š nepalī dzē ja. Nā kamajā rī tā viņ i informē ja viesnī cas gidi Mariju, viņ a teica, ka visu nodos reģ istratū rā un viņ i visu sakā rtos dienas laikā . Rezultā tā pieteikš anos uz pieņ emš anu ziņ ojā m paš i, pierakstī jā m pulksten 10.30 no rī ta un lika gaidī t. 13os meistara nebija, gā ja atgā dinā t, teica 5 minū tes un meistars bū s, tas turpinā jā s lī dz 19, teica, ka meistars nā k, vai ka pagaidiet, viss salabots. . Izrā dī jā s, ka gaisa kondicionē tā jā nav freona, tas bija piepildī ts, un viņ i teica, ka gaidiet, reģ istratū ra Mustafa svī da kopā ar mums istabā , viņ š runā krieviski. Viņ š solī ja, ka 5-10 minū tes un viss bū s kā rtī bā . Rezultā tā pulksten 22:00 nedarbojā s kondicionieris. Uz jautā jumu mainī t istabu, atbilde bija viena "Viesnī ca ir 100% pilna". Bet viņ i atrada istabu 22, tā bija mazā ka, bet arī kondicionieris nedarbojā s. Kopā ar mums uz š o istabu iegā ja puika, kurš nes koferus, un ieslē dzot kondicionieri un ventilatoru (tie ir standarta istabā s atseviš ķ i pie griestiem) teica, ka viss strā dā . Mē s atteicā mies no numura. Mums lika atnā kt no rī ta 10 un ar mums parunā s menedž eris un krieviski runā još s darbinieks. Mē s atnā cā m, mums teica, kā pē c! ? jū s atnā cā t, gaisa kondicionieris darbojas jū su labā . Pē c ilgas skaidroš anā s par visu iepriekš notikuš o lika ierasties 12.30. Atgriezā mies vē lreiz ar numura stā stu un tas ir vē l mazā ks, ne tikai mū su, bet arī iepriekš ē jā . 3 cilvē ku ģ imenei š ī ir ļ oti maza istaba. . Rezultā tā jū s atkal uzaicinā jā t krievvalodī go Annu un nolē mā t piezvanī t viesnī cas gidei Marijai, kurai viņ a teica, ka nekā cita nav un viņ i mums nevar palī dzē t, ka gaisa kondicionieris tieš ā m strā dā , un mē s atrast vainu. Krievu meitenes bija ļ oti rupjas, teica, ka, tā kā mums mazā k patī k š is skaitlis, dzī vojiet š ā di, jo ī paš i tā pē c, ka jums viss bija salabots. Arī turku menedž ere-meitene iznā ca pie mums. Un viņ a tikai smē jā s mums sejā , ka mums nekas nepatī k. Rezultā ts š ā dam kondicionierim nestrā dā , tā lā k remontē t neplā no. Viesnī cas ceļ vedis nav noderī gs. Viesnī cas vadī ba neko nedara. Guļ am divas naktis ļ oti smacī gā istabā . 5* viesnī cai tā da attieksme nav tiesī bu sev pieļ aut. Personā ls ir rupjš vai aizbrauc risinā t citus jautā jumus, liekot jums gaidī t. Gides izturē š anā s ir pretī ga, vienmē r izvē lamies koraļ ļ u kompā niju, un arī Turcijā un Bodrumā esam bijuš i ne reizi vien, bet mums š ī ir pirmā reize.
Parādīt vairāk »


iemiesojums mindguru
Šķiet laba viesnīca. Šķiet labas atsauksmes. Šķiet laba cena. Kas mulsina: iespējams vējš un, iespējams, auksta jūra.
4 gadā atpakaļ  •  5 abonenti 21 atbildi
iemiesojums Alisa06
Dalieties savos viedokļos, iespaidos!!
4 gadā atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums olgusha_pobeda
Sakiet, vai kāds ir bijis Armonia Holiday Village Bodrumā?Padalieties savos viedokļos, iespaidos!!! Braucam ar draugu no 2. līdz 14.jūnijam!Neviens nebrauks uz turieni atpūsties?
9 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 2 atbildi
iemiesojums rosav
Vēlreiz pastāstiet lūdzu viesnīcas nianses.Man bija jautājums par ēkām un vispārējo viesnīcas koncepciju.Liels paldies jau iepriekš
10 gadiem atpakaļ  •  nav abonentu nav atbilžu
iemiesojums rosav
Кто отдыхал поделитесь мнением о этом отеле! Отзывы читала но они противоречивы к тому же отель на разных сайтах отель то 4 то 5 звезд .Интересует каки номера по расположению лучше и тише а какие брать не стоит .вообще атмосфера и концепция отеля его + и - .огромное спасибо за ответы.
10 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums armoniabodrum
‹ Viesnīca Armonia Holiday Village & Spa 5*
Atrakcijas
Bodrumas pils un Zemūdens arheoloģijas muzejs
Novērtējums 9.5
Turcija, Bodruma
Arhitektūra, Muzeji, Reliģija, Stats
kamieļu pludmale
Novērtējums 9.3
Turcija, Bodruma
Pludmales
Myndos vārti
Novērtējums 10.0
Turcija, Bodruma
Arhitektūra, Stats

Uzcelta 1989. gadā, pēdējā rekonstrukcija veikta 2016. gadā. Sastāv no deviņām 3 stāvu ēkām. Viesnīca ar skaistu panorāmu uz piekrasti un brīnišķīgu smilšu pludmali, kas apzīmēta ar UNESCO Zilo karogu. Lielisks ēdiens, pieklājīgs personāls, laba animācija. Šeit tiek rīkota sērfotāju viesnīca, visas viņu sacensības un pulcēšanās. Viesnīca ir lieliski piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm.

Atrašanās vieta 54 km no Bodrumas lidostas, 24 km no Bodrumas centra, 5 km no Turgutreis ciema, Akyarlar ciemā.
Pludmales apraksts Pludmales garums 250 m Pludmales bārs: bez maksas.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Diennakts reģistratūra, bagāžas glabātuve, konsjerža pakalpojumi, ikdienas istabenes pakalpojumi, gludināšanas pakalpojumi (par maksu), pasta pakalpojumi, Wi-Fi bezmaksas (visā viesnīcā), fakss / kopēšana (par maksu), diētas ēdienkarte, 2 restorāni - 1 galvenais, 2 a la carte (turku un zivju, pēc pieraksta, uzturēšanās laikā, katra restorāna apmeklējums 1 reizi - bez maksas, atvērts no 15.05 līdz 15.10), 6 bāri, 2 konferenču telpas (30-200 personām ), veikali, 2 āra baseini, saulessargi pie baseina, sauļošanās krēsli, matrači: bez maksas.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 1 āra baseins, mini klubs (vecumā no 4 līdz 12 gadiem).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
Izklaide un sports 3 ūdens slidkalniņi, tenisa korts bez maksas (ar betona segumu), tenisa rakešu un bumbiņu noma bez maksas, tenisa laukuma apgaismojums bez maksas, tenisa nodarbības par maksu, minigolfs bez maksas, motorizētie ūdens sporta veidi par maksu, ūdens aerobika par brīvu, šautriņas par brīvu, šahs par brīvu, mini - futbols par brīvu (sintētiskais segums), dzīvā mūzika par brīvu (1 reizi nedēļā), kanoe airēšana par brīvu, bočs par brīvu, vindsērfinga skola.
 • ūdens atrakciju parks vai slidkalniņi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • golfs  FREE 
 • basketbola laukums
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 381 numurs: 5 luksusa kostīmi, 8 luksusa numuri, 12 "junior suite" numuri, 2 ovāli "suite" numuri, 48 lieli numuri, 4 invalīdu numuri, 302 standarta numuri.

 • vanna/duša
 • fēns
 • mini bārs  FREE 
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese Akyarlar Mah. Ataturks (Kemera) Sok. No:44, Bodrum, Muğla 48400, Turcija
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.