Viesnīca par 10 punktiem un par 5 zvaigznēm!

Rakstīts: 24 janvārī 2023
Ceļošanas laiks: 19 — 28 jūnijs 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Viņ i vē lē jā s iekļ ū t š ajā viesnī cā kopš.2019.  gada, tač u viss neizdevā s. Mē s to izvē lē jā mies, pamatojoties uz atsauksmē m no daž ā dā m vietnē m. Mē s tur ieradā mies 2021.  gada jū nijā uz 9 naktī m un priecā jā mies, ka izvē lē jā mies to. Tas atbilst visā m atsauksmē m.
Viesnī cas personā ls bija ļ oti tī rs. Personā ls ir draudzī gs. Viesmī ļ i kopumā ir lieliski - viņ i brī niš ķ ī gi paveica savu darbu un ļ oti centā s sekot lī dzi pat tad, kad brī vdienu otrajā pusē viesnī ca bija pā rpildī ta ar cilvē kiem (atklā ja lidojumus ar Krievijas Federā ciju). Tad kļ uva skaļ š , daudz cilvē ku, veidojā s rindas ar š ķ ī vjiem restorā nos utt. Tas, iespē jams, bija viens no apkaunojoš ā kajiem brī ž iem.
Viesnī ca skaista, vestibilā biež i spē lē ja klavieres, jauka atmosfē ra. Istabas arī bija labas, par tā m nav sū dzī bu. Animā cija bija visaugstā kajā lī menī , tā vienmē r bija jautra un bija ko darī t. Animā cija un viesnī cas personā ls - cieņ a. Arī vakara programmas vienmē r bija interesantas un daudzveidī gas. Ē diens ir ok. Ē diens bija garš ī gs, bagā tī gs un daudzveidī gs.

Pludmale ir smilš aina ar maziem oļ iem. Arī bē rniem tā nebija problē ma. Viesnī cas teritorija skaista, kopta. Katrai gaumei ir 5 baseini, ir arī slidkalniņ i (patiks arī pieauguš ajiem)).
Netā lu no viesnī cas ir pietura, no kuras varat doties uz Alaniju, Kemeru un Antā liju. Ir vietas, kur staigā t.
Mē s devā mies uz Alaniju un Leģ endu zemi (ļ oti iesaku). Tā s bija brī niš ķ ī gas brī vdienas. Noteikti iesaku š o viesnī cu ģ imenē m ar bē rniem, pā riem, jaunieš iem un veciem cilvē kiem. Š ī ir viena no tā m viesnī cā m, kurā vē laties atgriezties.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu