Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Izraēla

Tūristu stāsti par Izraēla pievienot stāstu
Ceļojums uz Izraēlu no Šarm eš Šeihas
Mē s ar sievu jau sen esam sapņ ojuš i doties uz Jeruzalemi, lai apmeklē tu svē tā s vietas. Nokļ ū t tieš i Izraē lā , nevis caur Ē ģ ipti, ir dā rgi, lai gan, manuprā t, tas ir labā kais variants, lai iepazī tu I...
 •  5 gadiem atpakaļ
Pastaiga pa Telavivu
Telavivas pilsē tas nosaukums tiek tulkots kā "pavasara kalns". Tač u vietē jie saka, ka š ī ir “pilsē ta bez pieturas”, un š ī definī cija ir pilnī bā patiesa: dzī ve š eit neapstā jas ne dienu, ne nakti.
 •  5 gadiem atpakaļ
Debesis virs Izraēlas
Foto no viena saulrieta Izraē lā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Izraēlas otrais brauciens
Tiklī dz parā dī jā s iespē ja doties ceļ ojumā , es atkal bez vilcinā š anā s izvē lē jos Izraē lu! Ļ oti iegrimis pirmā ceļ ojuma dvē selē .
 •  5 gadiem atpakaļ
Kā mēs iestrēgām uz Ēģiptes un Izraēlas robežas
Tas bija sen, pat pirms Covid. Mē s esam bijuš i Izraē lā divas reizes. Atpū š oties Ē ģ iptē , nopirku ekskursiju uz Izraē lu.
 •  2 gadā atpakaļ
Ērkšķains ceļš uz apsolīto zemi
Izraē la, Izraē la, apsolī tā zeme! Un kā ds velns mani tur aizvedis? Pastaiga Jaffas ostā Ne velns, bet mans draugs nopirka man biļ etes, piemē ram, lidojiet, paskatieties, kā ir š eit, Izraē lā !
 •  5 gadiem atpakaļ
Izraēlas sapņi piepildās!
Es ilgi sapņ oju apmeklē t š o brī niš ķ ī go valsti! Un tagad sapņ i piepildā s)) tika nopirkta ekskursija pa visiem apskates objektiem un pilsē tā m.
 •  5 gadiem atpakaļ
Jeruzaleme ir visnožēlojamākā galvaspilsēta, ko esmu apmeklējis
Brī vdienas Ē ģ iptē bija brī niš ķ ī gas, ja neskaita mū su pē dē jo ekskursiju uz Jeruzalemi. Mē s apmetā mies TUI Club Magic Life viesnī cā , un mū su viesnī cas gids Noi Abu Lele ieteica vairā kas ekskursij...
 •  6 gadiem atpakaļ
Izraēlas iespaidi
2018.  gada 18.  aprī lī mē s devā mies ekskursijā uz Izraē lu no Ē ģ iptes. Dzī vojā m Tabā . Autobuss mū s savā ca naktī , pē c 20 minū tē m bijā m uz robež as.
 •  5 gadiem atpakaļ
BĪBELISKĀS JERUZALEMES VIETAS (es pats)
Izraē las piedzī vojumi Pē c atgrieš anā s manā galvā virmoja visdaž ā dā ko iespaidu virpulis: no aizturē š anas lidostā lī dz Kristus cietumam, Jaunavas kapam un brī numam, ko redzē ju Sv.
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »