Tenerifes noslēpums

19 Septembris 2017 Ceļošanas laiks: no 01 Septembris 2017 ieslēgts 01 Septembris 2017
Reputācija: +13
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Tenerife ir lielā kā no Kanā riju salā m Atlantijas okeā nā , kas izcē lā s no okeā na pē c vulkā na izvirduma. Salā , kas atrodas Sahā ras tuksneš a platuma grā dos, visu gadu valda silts klimats. Sala-kontinents - ir 30 mikroklimatiskā s zonas, gadalaiku maiņ a tikpat kā nav jū tama, un tik daudzveidī ga flora un fauna nav sastopama nekur citur. Pā rceļ oties no okeā na piekrastes uz Teides vulkā na virsotni, var š ķ ē rsot gandrī z visas klimatiskā s zonas. Kontrastu sala - kaili un asi akmeņ i ielauž as okeā na bezdibenī , un tai blakus maigi viļ ņ i laiza pludmaļ u melnā s smiltis; bezū dens Marsa lavas tuksneš i robež ojas ar mitriem eikaliptu un lauru mež iem; banā nu plantā cijas atrodas blakus kartupeļ u un tomā tu dobē m; nemierī gā s straumes pazū d Mē ness ainavā s. Unikā lo mē s redzē sim: Ā friku (ja labi noslogosi acis) un vaļ us (ja paveiksies), Dieva pirkstu (rā dī s, kur dzī vē pā rvietoties), Mē ness ainavu un Marsa plaš umus (un tas notiek, neatstā jot savu mā jas planē ta), Pī lā rs, kas tur debesis ( Teides vulkā ns 3718 m augsts), Melnā s pludmales zem ekvatora baltā s saules! Tie, kas apmeklē juš i Tenerifi, to sauc par paradī zi uz Zemes, mū ž ī gā pavasara salu. Interesantas ekskursijas, labas viesnī cas un lielisks klimats – viss rada atmosfē ru brī niš ķ ī gai atpū tai. Maigais klimats, satriecoš ā daba, smilš ainā s pludmales un debeszils okeā ns Tenerife ir pamatoti iekļ auta pasaules populā ro kū rortu reitingā . Atpū ta š eit patiks aktī viem cilvē kiem, kuriem ir garlaicī gi relaksē još as pludmales brī vdienas. Un ceļ ojums uz Tenerifi ir lieliska iespē ja novē rtē t neskaitā mā s salas apskates vietas, gan fantastiskas dabas, gan skaistas cilvē ka radī tas. Š eit ir koncentrē ts rekordliels Spā nijas nacionā lo parku skaits - valsts cieš i sargā š o dabas pē rli. Galvenā s Tenerifes kartē esoš ā s apskates vietas ir: Teides nacionā lais parks ar tā da paš a nosaukuma vulkā nu, kurā var redzē t slavenos "marsieš u" tuksneš us; slavenais Loro parks, kur atrodas zoodā rzs, akvaparks, delfinā rijs, okeanā rijs, pasaulē lielā kais pingvinā rijs, vienī gais zobenvaļ u š ovs Eiropā , satriecoš s botā niskais dā rzs; vecais Kanā riju salu ciemats un Masca Gorge ar elpu aizraujoš ā m apkā rtnes ainavā m; Los Gigantes klintis; Pū ķ a koks, kura vecums tiek lē sts vairā kus tū kstoš us gadu; unikā las XVII-XVIII gadsimta mā jas La Orotavā , kas izgatavotas pē c senā s Kanā riju salu arhitektū ras, dekorē tas ar elegantiem augstas kvalitā tes priedes balkoniem; noslē pumainā s Gimaras piramī das un daudz kas cits. Tenerifes noslē pums: politiski Eiropā , ģ eogrā fiski Ā frikā , bet jū tas kā Dienvidamerikā . Iedomā jieties tikai: kosmiskas ainavas, melni melnas (ā rstnieciskas vulkā niskas) smiltis zem kā jā m, zili zilas debesis virs galvas un debeszils okeā na ū deņ i, kas aiziet aiz horizonta. . . Vai tā nav laime? Š is skaistums aizrauj elpu un atstā j tevi bez vā rdiem. Ak, Kanā riju salas, Kanā riju salas – tik daudzu cilvē ku rozā sapnis. Beidz sapņ ot, ir pienā cis laiks ī stenot savus sapņ us. Atpū ta Tenerifē ir pasaka, kas paliks atmiņ ā uz visu mū ž u.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums