Laba viesnīca ar dažiem trūkumiem

Rakstīts: 24 februāris 2022
Ceļošanas laiks: 3 — 13 decembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 6.0
Ar vī ru atpū tā mies 2021. gada decembrī . Viesnī cu konsultē ja tū risma aģ entū ra. Nekad neesam bijuš i Makadi, tā pē c nolē mā m paskatī ties. Iepriekš viņ i vienmē r atpū tā s Š armā vai Marsa Alam. Viesnī ca bija pilnī bā noslogota. Personā ls ļ oti draudzī gs, istabu uzkopš ana ir laba. Ē diens ir daudzveidī gs, viņ i labi gatavo, restorā nā mē beles ir vecas, bet tas mums nav svarī gi. Jū ra nav tuvu, bet autobuss uz pludmali kursē biež i. Pludmale liela, sauļ oš anā s krē slu pietiek visiem. Pludmalē aktī va animā cija. Zemū dens pasaule nav tik daudzveidī ga kā Marsa Alam vai Š armā , tač u peldē ties ir ē rti.

Ir arī daž i nelieli trū kumi:

- garlaicī ga vakara animā cija. Daudzi tū risti devā s uz animā ciju Stella Beach.
- katru dienu apkopē ja divvietī gā istabā nolika 2 pudeles ū dens pa 0.5. Protams ar š o ū dens daudzumu bija par maz. Daudzi kā dā restorā nā š ajā s pudelē s mē ģ inā ja ieliet ū deni, tač u saņ ē ma aizrā dī jumu un ū dens netika dots. Kopumā viņ i ietaupa uz sī kumiem, mē s to vē l neesam redzē juš i.
Par pā rē jo man viss patika, pietiekami peldē jā mies un sauļ ojā mies.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu