Stella Gardens Resort & Spa Makadi Bay 5*– Atsauksmes

135
Novērtējums 8.910
№4 viesnīcas reitingā Makadi līcis
9.0 Numurs
9.1 apkalpošana
8.8 Tīrība
8.9 Uzturs
8.8 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas balto smilšu pludmalē Makadi līcī, Sarkanās jūras piekrastē. Viesnīcas viesi var izmantot Stella Beach Resort & Spa Makadi Bay pakalpojumus. Viesnīca tika uzcelta 2011. gadā un pēdējo reizi atjaunināta 2014. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm.Vairāk →
аватар Elena_536301
 •  apceļots 5 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c mū su tū roperatora ieteikuma : ) un nenož ē loja ne minū ti! Viesnī cā ieradā mies 6 no rī ta, solī ja reģ istrē ties pē c 11. Uzreiz izsniedza rokassprā dzes, kas ļ ā va 7os dabū t brokastis un mierī gi izpē tī t viesnī cu. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta pē c mū su tū roperatora ieteikuma : ) un nenož ē loja ne minū ti! Viesnī cā ieradā mies 6 no rī ta, solī ja reģ istrē ties pē c 11. Uzreiz izsniedza rokassprā dzes, kas ļ ā va 7os dabū t brokastis un mierī gi izpē tī t viesnī cu. Bezmaksas Wi-Fi vestibilā ar diezgan labu ā trumu padarī ja mū su gaidī š anu ē rtu. Turklā t pē c 10 mē s bijā m apmetuš ies. Numuriņ š tī rs, ē rts ar skatu uz baseinu 3. stā vā . Ē kā ir lifts.

Netā lu no mū su ē kas atradā s apsildā ms baseins un bā rs (vislabā k, ja jū ra ir vē jaina). Lai gan Stella Garden ir otrā lī nija uz jū ru, ejot kā jā m, jū s varat staigā t garā m veikaliem un pirmā s lī nijas viesnī cai. Ja esat pā rā k slinks, autobuss kursē ik pē c desmit minū tē m. Pati pludmale ar pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, saulessargu un lielisku jū ru. Pludmales bā rā , animā cija. Skaists koraļ ļ u rifs no pontona. Peldē ju ar prieku. Bē rniem ir ieeja jū rā no krasta. Viesnī cā ir daudz bē rnu.
Ē diens gan pieauguš ajiem, gan bē rniem ir garš ī gs un diezgan daudzveidī gs. Serviss ir visaugstā kajā lī menī . Vakarā abā s viesnī cā s ir animā cija un mē s paš i izvē lē jā mies, kur mums bū s jautrā k. Viesnī cā ir daudz daž ā du tautī bu tū ristu. Man ļ oti patika. Ī paš s paldies personā lam: ļ oti neuzkrī toš i no pusvā rda padarī ja mū su uzturē š anos ē rtu. Atradā m jaunus draugus un ceram te vē l atgriezties...: ).
аватар victoria13051
 •  apceļots 5 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ī nav pirmā reize Ē ģ iptē , bet Stella Garden ir vieta, kur gribas atgriezties. Man te viss ir ideā li, pat tā saucamā otrā lī nija. Pludmale ir aptuveni 10 minū š u gā jiena attā lumā , bet, tā kā pastaiga ir noderī ga, tā ir tikai priekš rocī ba)) Personā ls ir neticami draudzī gs un gatavs palī dzē t. … Tomēr ▾ Š ī nav pirmā reize Ē ģ iptē , bet Stella Garden ir vieta, kur gribas atgriezties.
Man te viss ir ideā li, pat tā saucamā otrā lī nija. Pludmale ir aptuveni 10 minū š u gā jiena attā lumā , bet, tā kā pastaiga ir noderī ga, tā ir tikai priekš rocī ba))
Personā ls ir neticami draudzī gs un gatavs palī dzē t.
Arī par ē dienu nav sū dzī bu, izvē le ir gana laba katrai gaumei.
Pludmale liela, vietas daudz, ieeja no krasta nav ī paš i laba, bet ir divi nobraucieni no pontona, t. i. arī viss ir lieliski!
Ī paš s paldies uzņ emš anas vadī tā jam Mohamedam Sobhijam. Gadī jums, kad ir skaidrs, ka cilvē ks ir savā vietā . Ļ oti pieklā jī gs, uzmanī gs cilvē ks, mums ļ oti palī dzē ja)
Paldies Stella un uz drī zu tikš anos!
аватар leka74
Bijā m š ajā viesnī cā otro reizi, saņ ē mā m zelta rokassprā dzes, kas dod priekš rocī bas izmantot blakus esoš ā s Beach viesnī cas restorā nus un vē l kaut ko, neatcerē jos, jo mums bija labi mū su Gardens) atkā rtoti, jo man personī gi tā svarī ga ir laba virtuve, zaļ a teritorija un jū ras tuvums. … Tomēr ▾ Bijā m š ajā viesnī cā otro reizi, saņ ē mā m zelta rokassprā dzes, kas dod priekš rocī bas izmantot blakus esoš ā s Beach viesnī cas restorā nus un vē l kaut ko, neatcerē jos, jo mums bija labi mū su Gardens) atkā rtoti, jo man personī gi tā svarī ga ir laba virtuve, zaļ a teritorija un jū ras tuvums. Otrā lī nija, bet lī dz jū rai desmit minū tes ar kā jā m vai piecas minū tes pa Chatelet, mums bija lieliski aiziet lī dz jū rai. Ir animā cija, personā ls ļ oti draudzī gs, tieš ā m visi jautā jumi tiek atrisinā ti minū tē un ar smaidu) nu jū ra, zivis, tas ir nenovē rtē jami! Ieeja jū rā ir no krasta, bet tur ir sekla, ē rti ar bē rniem, peldē ju no pontona, kur labs rifs un skaistas zivis) Iesaku visiem!
Закат Бассейн с волнами Вид из номера
аватар eva.kara
 •  apceļots 6 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 5.0
Atpū tā mies 4 dienas, decembra otrajā dekā dē . Viesnī ca atrodas otrajā lī nijā ar viesnī cas Stella li Mare pludmales koplietoš anas zonu. Nav tuvu jū rai. Teritorijā ir viens apsildā ms baseins (30 "c) - viss ir tajā un ap to...Ja vē laties ē rti sauļ oties, varat apgulties pie cita baseina. … Tomēr ▾ Atpū tā mies 4 dienas, decembra otrajā dekā dē .
Viesnī ca atrodas otrajā lī nijā ar viesnī cas Stella li Mare pludmales koplietoš anas zonu.
Nav tuvu jū rai. Teritorijā ir viens apsildā ms baseins (30 "c) - viss ir tajā un ap to...Ja vē laties ē rti sauļ oties, varat apgulties pie cita baseina...(pā rē jie baseini ir 18" c)
Virtuve ir ē dama, bet ne vairā k...Restorā ns ir diezgan netī rs - mī ksti krē sli ir š ausmī gā s vietā s. . š ķ ī vji vienmē r ir slikti mazgā ti.
Numuri ir pē c remonta, ļ oti labi - tieš i tā , ļ oti, salī dzinot ar kopē jo iespaidu par viesnī cu . . bija 2952. gadā .
Wi-fi ir sā pe. . . nevienā pieciniekā neko tā du neesmu redzē jis. . . tas ir tikai recepcijā , ja gribi istabā - 5 € dienā vai 10 € - 3 dienas. . .
Starp viesnī cā m ir tirgi un viena aptieka - cenas ir divas lī dz trī s reizes augstā kas nekā parasti...30 kilometrus lī dz senzo tirdzniecī bas centram Hurgadā , Uber, lai palī dzē tu (5-7 USD vienā virzienā )
Jū ra...pludmale ir liela, ir daudz sauļ oš anā s krē slu, bet ir ļ oti maza aizsardzī ba pret vē ju...tā pē c viņ i nevarē ja ilgi sē dē t pludmalē...))) arī nebija reā li peldē t aukstā vē ja dē ļ . )), bet, spriež ot pē c viļ ņ iem (! ), tas nav ī paš i sekls.
Ja š ī s divas viesnī cas (dā rzs un pludmale) ir atzī mē tas kā pirmais un otrais Makadi lī cī...ir bail iedomā ties, ka pā rē jā s! )))). . .
Ja dabū tū ri par mazu naudu, tad, protams, var pievē rt acis uz daudz ko un doties, mainī t situā ciju.
аватар petrovalena85
 •  apceļots 6 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m un ceļ ojumu aģ entū ru ieteikumiem. Atpū tā mies ar ģ imeni ar diviem bē rniem, iekā rtojā mies uzreiz - ļ oti apmierinā ti! Teritorija š ika, kopta, daudz zaļ umu gan Dā rzā , gan Stella, tī ra un skaista! Ē dieni 5+, pat mans vī rs, kurš ir izvē lī gs ē dienam, vienmē r bija sā tī gs un apmierinā ts))) Mani iepriecinā ja jū ras veltes, vī ram bija kebabi un bā rbekjū ē dienkarte, krē mzupas, picas, augļ i bē rniem - klase ! ! ! Apkalpoš ana pieklā jī ga, labi darī ts, sirsnī gi smaida un spē lē jas ar maziem bē rniem. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m un ceļ ojumu aģ entū ru ieteikumiem.
Atpū tā mies ar ģ imeni ar diviem bē rniem, iekā rtojā mies uzreiz - ļ oti apmierinā ti!
Teritorija š ika, kopta, daudz zaļ umu gan Dā rzā , gan Stella, tī ra un skaista!
Ē dieni 5+, pat mans vī rs, kurš ir izvē lī gs ē dienam, vienmē r bija sā tī gs un apmierinā ts))) Mani iepriecinā ja jū ras veltes, vī ram bija kebabi un bā rbekjū ē dienkarte, krē mzupas, picas, augļ i bē rniem - klase ! ! !
Apkalpoš ana pieklā jī ga, labi darī ts, sirsnī gi smaida un spē lē jas ar maziem bē rniem. Ī paš s paldies Mohamedam, dež urantam, var atrisinā t jebkuru jautā jumu par labu viesnī cas viesim, paldies par jū su darbu)))
Jū ra tī ra un skaista, smiltis, skaista kopta pludmale, sekla, dziļ ums un snorkelē š ana tikai no mola. Atseviš ķ i es uzslavē š u rī ta un pē cpusdienas vingrinā jumus ideā lā zā lienā zem palmā m, jū ras krastā...klase))) plus aizdedzinoš ā zumba ir kaut kas)))
Kopumā viesnī cu var droš i ieteikt draugiem.
Вид с балкона) Пирс Не ныряя в воду можно рассматривать жителей моря)
аватар med.gorgona2015
 •  apceļots 7 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ar vī ru atpū tā mies 2021. gada decembrī . Viesnī cu konsultē ja tū risma aģ entū ra. Nekad neesam bijuš i Makadi, tā pē c nolē mā m paskatī ties. Iepriekš viņ i vienmē r atpū tā s Š armā vai Marsa Alam. … Tomēr ▾ Ar vī ru atpū tā mies 2021. gada decembrī . Viesnī cu konsultē ja tū risma aģ entū ra. Nekad neesam bijuš i Makadi, tā pē c nolē mā m paskatī ties. Iepriekš viņ i vienmē r atpū tā s Š armā vai Marsa Alam. Viesnī ca bija pilnī bā noslogota. Personā ls ļ oti draudzī gs, istabu uzkopš ana ir laba. Ē diens ir daudzveidī gs, viņ i labi gatavo, restorā nā mē beles ir vecas, bet tas mums nav svarī gi. Jū ra nav tuvu, bet autobuss uz pludmali kursē biež i. Pludmale liela, sauļ oš anā s krē slu pietiek visiem. Pludmalē aktī va animā cija. Zemū dens pasaule nav tik daudzveidī ga kā Marsa Alam vai Š armā , tač u peldē ties ir ē rti.

Ir arī daž i nelieli trū kumi:
- garlaicī ga vakara animā cija. Daudzi tū risti devā s uz animā ciju Stella Beach.
- katru dienu apkopē ja divvietī gā istabā nolika 2 pudeles ū dens pa 0.5. Protams ar š o ū dens daudzumu bija par maz. Daudzi kā dā restorā nā š ajā s pudelē s mē ģ inā ja ieliet ū deni, tač u saņ ē ma aizrā dī jumu un ū dens netika dots. Kopumā viņ i ietaupa uz sī kumiem, mē s to vē l neesam redzē juš i.
Par pā rē jo man viss patika, pietiekami peldē jā mies un sauļ ojā mies.
аватар SvetKarMax
 •  apceļots 7 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Š ajā viesnī cu ķ ē dē palikā m otro reizi. Saņ ē mā m zelta rokassprā dzes, kas dod zinā mas priekš rocī bas - var izmantot abu viesnī cu restorā nus. . . Skaista viesnī ca, ļ oti skaista un zaļ a teritorija, daudz vietas fotogrā fijā m, lieliska apkalpoš ana, labs ē diens (vairā ku veidu gaļ a, zivis, garneles, kalmā ri. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cu ķ ē dē palikā m otro reizi. Saņ ē mā m zelta rokassprā dzes, kas dod zinā mas priekš rocī bas - var izmantot abu viesnī cu restorā nus. . . Skaista viesnī ca, ļ oti skaista un zaļ a teritorija, daudz vietas fotogrā fijā m, lieliska apkalpoš ana, labs ē diens (vairā ku veidu gaļ a, zivis, garneles, kalmā ri...) . Alkohols nav atš ķ aidī ts. Ļ oti aizdedzinoš i animatori, interesantas dienas programmas, vakara programmas, kas patika Stella Beach. Daudz izklaides bē rniem un pieauguš ajiem - aerobika, ū dens, futbols, teniss, biljards. . . ja ir vē lme, katrs var atrast sev nodarbi. Ir apsildā ms baseins. Ļ oti skaists rifs, daudz zivju, murē nas, astoņ kā ji utt. Atvaļ inā jumā mī nusus nemeklē jam, tā pē c mums viss patika. Mē s noteikti atgriezī simies! ! ! ES iesaku! ! !
аватар VARABEI
 •  apceļots 7 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 3.0
Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m. Saskaņ ā ar Ē ģ iptes apmeklē jumu skaitu kopš.2001. gada precī zs apmeklē jumu skaits pē c 25 reizē m vairs netiek skaitī ts. Bija pieklā jī gā s viesnī cā s un ne tik. … Tomēr ▾ Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m. Saskaņ ā ar Ē ģ iptes apmeklē jumu skaitu kopš.2001. gada precī zs apmeklē jumu skaits pē c 25 reizē m vairs netiek skaitī ts.
Bija pieklā jī gā s viesnī cā s un ne tik. . . Atkarī bā no cenas un gada laika.
Š ajā viesnī cā bija tikai brī niš ķ ī gas atsauksmes par pā rtiku un tī rī bu. Vienī gais sliktais bija jū ra, spriež ot pē c lielā kā s daļ as atsauksmju.
Mū su iespaids pē c 14 dienu uzturē š anā s viesnī cā ir sekojoš s - virtuve vienkā rš i sū cas, plus pilnī gi antisanitā ri apstā kļ i. Milzī gas izsalkuš o tū ristu rindas. Neiedomā jami milzī gs juceklis, kas ir vienkā rš i nepieņ emami. Paš i apkalpojoš ie š efpavā ri ar neslē ptu nicinā jumu jū su traukā izmet minimā las, ne vienmē r augstas kvalitā tes porcijas.
Viesmī ļ i nesaprot, kas ir tī rs galds, uz galdiem netī ro trauku kalni, tū risti paš i biež i tī ra traukus un slauka š ausmī gi netī ros galdus.
Teritorija ir patieš ā m tī ra un labi kopta. Milzī gs trū kums ir odu klā tbū tne, kas atņ em miegu naktī .
Sakarā ar to, ka viesnī ca ir pā rpildī ta, ir nebeidzams troksnis, kas attiecī gi padara pā rē jo saspringtu. Pludmalē mū su acu priekš ā nokrita vairā k nekā.100 kg smaga pludmales sē ne no saules, kas brī numainā kā rtā nesakropinā ja guloš os tū ristus.
Teraš u zonā s, kur vē laties pasē dē t pie kafijas tases - š ī ir smē ķ ē tā ju paradī zes zona. Tie ir prioritā te, tiem ir pelnu trauki, pī pē ar rokeri. Ja nesmē ķ ē – meklē sev vietu kaut kur citur. Izrā dā s, ka cilvē ki, kas cieš no atkarī bas un saindē veselus cilvē kus ar saviem dū miem, š eit ir pilnī gi dzī ves saimnieki.
Mā jas uzkopš ana vieglai 2, istaba un mē beles nokautas.
Lielā kais mī nuss ir tas, ka pludmales dvieļ i netiek mainī ti vispā r. 14 dienas mē s diez vai varē jā m izlū gties, lai mē s vienu reizi pā rģ ē rbjamies. Turklā t dvieļ i ir jā valkā katru dienu uz pludmali un no tā s. Tā kā viesnī ca atrodas tā lu, tas ir ļ oti nogurdinoš i, ī paš i gados vecā kiem cilvē kiem vai cilvē kiem ar sliktu veselī bu.
Protams, uzņ emš anas vadī tā ji uz visu reaģ ē zibenī gi, kas ir apsveicami.
Kā arī viesnī ca atrodas tā lā k no Hurgadas, nokļ ū š ana pē c vē lē š anā s nav lē ta, pie viesnī cas ir transfē rs (taksometrs). Kā dreiz izmantojā m š o pakalpojumu un maksā jā m turp un atpakaļ , fiksē tu izbraukš anas un atgrieš anā s laiku. Viņ i to atnesa un aizmirsa ņ emt atpakaļ , kā rezultā tā viņ i gaidī ja divas stundas, lī dz viņ i mū s atcerē jā s. Š ī ir alva.
Jū ra patieš ā m ir sekla ar bē gumiem, bet, ja vē laties, tuvumā ir vietas, kur var lieliski nopeldē ties. Par jū ru sū dzī bu nav.
Mū s nomierinā ja fakts, ka braucā m par akcijas cenu.
Tač u nav ne mazā kā s vē lmes atgriezties š ajā viesnī cā pat par velti.
аватар OksanaKseniyaKR
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Izcila viesnī ca, ar vī ru atpū tos 7 naktis, bijā m arī š ogad, š ika zaļ ā zona, skaists skats uz lī ci, silta jū ra, tī ri un skaisti baseini, jū rā ir rifs un zivis. Draudzī gs personā ls, lai gan daudzi krieviski diez ko nesaprot, ē diens izcils, telpas uzkopš ana nav slikta. … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca, ar vī ru atpū tos 7 naktis, bijā m arī š ogad, š ika zaļ ā zona, skaists skats uz lī ci, silta jū ra, tī ri un skaisti baseini, jū rā ir rifs un zivis. Draudzī gs personā ls, lai gan daudzi krieviski diez ko nesaprot, ē diens izcils, telpas uzkopš ana nav slikta. Blakus iepirkš anā s pasā ž as ar suvenī riem, krē miem, augļ iem, aptieka. Atkā rtoti atvaļ inā jumā saņ ē mā m zelta aproces. Paldies adminam Mohamedam par sirsnī go uzņ emš anu. Kvalitā te diezgan atbilst cenai. Vienī gais mī nuss ir mols, tā tieš ā m nespē j apkalpot tik daudz tū ristu (Pludmales pirmā lī nija un Garden Hotel otrā lī nija), molam nepiecieš ama rekonstrukcija. Tač u, kā sapratā m, tas jau ir sā kts remontē t, un tas priecē . Protams, laika gaitā atgrieztos š eit vē lreiz.
аватар GordinecN
 •  apceļots 9 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta ļ oti rū pī gi! Un iekļ uvā m pieciniekā , ē diens super, daudz gaļ as, salā ti, augļ i, zī daiņ u pā rtika, lai arī iztikā m bez bē rniem! Viesnī ca tī ra, patī kama, sakopta, ē rta. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta ļ oti rū pī gi! Un iekļ uvā m pieciniekā , ē diens super, daudz gaļ as, salā ti, augļ i, zī daiņ u pā rtika, lai arī iztikā m bez bē rniem! Viesnī ca tī ra, patī kama, sakopta, ē rta. Patī kami acij. Atbrauca pirmo reizi. Virtuve ir fantastiska. Telpu uzkopš ana tiek veikta katru dienu, pastā vī gi svaigs ū dens pudelē s, dvieļ i, duš as ž elejas un š ampū ni. Tī rī š ana tiek veikta par pieciem plus. Gribē tos vairā k jū ras velš u, bet laikam ar tā m visur sasprindzinā ts. Iesaku viesnī cai kā rtī gu piecinieku, ir ekskursijas, gids piedā vā s visas iespē jas. . . Nā ciet uz Stella Makadi pludmali, š eit ir forš i atpū sties)
Parādīt vairāk »


VIESNĪCU EKSPERTI

Viesnīca atrodas balto smilšu pludmalē Makadi līcī, Sarkanās jūras piekrastē. Viesnīcas viesi var izmantot Stella Beach Resort & Spa Makadi Bay pakalpojumus. Viesnīca tika uzcelta 2011. gadā un pēdējo reizi atjaunināta 2014. gadā. Viesnīca ir lieliski piemērota gan jauniešiem, gan ģimenēm.

Atrašanās vieta Viesnīca atrodas 27 km no lidostas, 35 km no Hurgadas centra, Makadi līcī, 2. līnijā.
Pludmales apraksts Starp viesnīcu un pludmali ir ceļš. Autobuss uz pludmali (līdz saulrietam) kursē ik pēc 20 minūtēm (attālums no viesnīcas līdz pludmalei ir aptuveni 800 metri). Stella Beach Resort & Spa pludmale.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • Pludmales dvieļi
Viesnīcā

Stella Makadi Gardens piedāvā dažādus restorānus un bārus, kas piedāvā dažādus ēdienus katrai gaumei. Restorāns piedāvā à la carte ēdienus. Tas piedāvā arī itāļu un indiešu virtuves ēdienus bufetes formātā. Dzērieni tiek pasniegti iekštelpu atpūtas bārā. 6 baseini,

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava / skaistumkopšanas salons
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 bērnu baseini. Mini klubs bērniem no 4 gadu vecuma, darba laiks no 10:00-12:00 un no 15:00-17:00. Āra rotaļu laukums. Bērnu animācija.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Viesi var sportot trenažieru zālē, atpūsties spa vai baudīt dažādas masāžas procedūras. Turklāt āra entuziasti laukumos var spēlēt pludmales volejbolu un tenisu. Ziemā neapsildāmajā baseinā 2 ūdens slidkalniņi.
 • ūdens atrakciju parks vai slidkalniņi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Viesnīcā kopumā ir 721 numurs. Viesnīca sastāv no trīsstāvu ēku kompleksa (katrā ar liftu).

Istabās

Numuros: vannas istaba ar dušu vai vannu, fēns, individuālais gaisa kondicionētājs, LCD TV, tējas un kafijas pagatavošanas iespēja (bez maksas), gludeklis pēc pieprasījuma (bez maksas), wi-fi (par maksu), telefons, seifs, mini bārs (atbilstoši viesnīcas koncepcijai), balkons vai terase.

 • vanna/duša
 • fēns
 • mini bārs
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
Adrese Km 32 Safaga Road, Makadi Bay, Hurgada, Ēģipte
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.