Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Dominikānas republika

Tūristu stāsti par Dominikānas republika pievienot stāstu
Pandēmijas laikā atpūtieties ārzemēs
Azur Air lidojums bija tieš s, bet garš . 12 stundas š aurajā kajī tē bija grū ti. Pagā juš ajā vasarā ar tā du paš u dē li lidojā m uz Turciju, bet tas lidojums ilga tikai 2.
 •  3 gadā atpakaļ
Brīvdienas Puntakānā (Dominikānas Republika)
Tā tad, Dominikā nas Republika, Punta Cana (mē s jau sen gribē jā m tur aizbraukt). Mē s ceļ ojā m no 2020.  gada 15.  novembra lī dz 27.
 •  3 gadā atpakaļ
Cayo Levantado - salas paradīze diviem
Kā pē c Dominikā nas Republika? Es gribē ju apmeklē t Karī bu jū ras reģ ionu pludmales brī vdienu versijā . Es pats savulaik 9 mē neš us pavadī ju darbā Martinikā un Gvadelupā (pat stā sts ir TurPravda) un ceļ...
 •  4 gadā atpakaļ
Dominikāņu piedzīvojumi Karību jūras reģionā!
Dominikā ņ u piedzī vojumi Karī bu jū ras reģ ionā ! Nu, vai esat gatavs klausī ties pasaku par eksotisku un tā lu salu? Sala, kurā apvienots Seiš elu salu pludmaļ u skaistums, valsts, kurai vietā m ir tā ds pats skaistums k...
 •  5 gadiem atpakaļ
Maršruts 13 dienām Dominikānas Republikā un izmaksas
Stā sts par braucienu vē l nav publicē ts, pagaidā m tikai ceļ ojuma marš ruts un detaļ as) Vai Dominikā nas Republika ir tikpat skaista kā citas eksotiskā s salas?
 •  5 gadiem atpakaļ
Krēsla 3. Dominikānas iespaidi
Absurdi sā kā s lidmaš ī nā (lidojums Boryspil - La Romana). Ceļ š ir garš , 13 stundas jā lido tieš i uz Ameriku. Š ajā laikā ir divas galvenā s aktivitā tes: gulē t vai dzert un tad gulē t.
 •  5 gadiem atpakaļ
Starpsezonā Dominikānas Republika
Iespē jams, daž i tū risti interesē jas par to, vai ir vē rts doties uz Dominikā nas Republiku ā rpus sezonas. Padalī š os ar savu atpū tas pieredzi, 2018.
 •  6 gadiem atpakaļ
Gandrīz atpūties Pune Cana
Labs diennakts laiks. Vē los dalī ties iespaidos par savu uzturē š anos Dominikā nas Republikā.2017. gada decembra sā kumā . Nekā rtī bas sā kā s muitā : viņ i atvē ra plē vē ietī tu koferi un atņ ...
 •  6 gadiem atpakaļ
Lidot vai nelidot vēlreiz uz Dominikānas Republiku? Nav vienas atbildes
No 2016.  gada 24.  decembra lī dz 2017.  gada 3.  janvā rim notika mū su ilgi gaidī tā pirmā vizī te Dominikā nas Republikā vai drī zā k tā s Puertoplatas ziemeļ u daļ ā .
 •  7 gadiem atpakaļ
Sirēnas sabojājās
Es ar 10 gadus vecu bē rnu devos uz 22 dienā m uz Sirenis Punta Cana Resort Casino & Aquagames Dominikā nas Republikā otro reizi, jo man patika ar pirmo reizi.
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Šobrīd iekšā Dominikānas republika

  до 3 februāris 2039