St. Valentine Hotel 3*– Atsauksmes

5
Novērtējums 1.610
№98 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
1.2 Numurs
1.2 apkalpošana
1.2 Tīrība
1.2 Uzturs
1.2 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Saulainā Krasta ziemeļu daļā, 250 metru attālumā no pludmales. Teritorijas kopējā platība ir 1500 kvadrātmetri. Viesnīca tika uzcelta 2008. gadā. Lieliski piemērots relaksējošām brīvdienām.Vairāk →
аватар ildus1991
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 1.0
Š ī viesnī ca mū s apkrā pa ar 1350 eiro! Es veicu grupas rezervā ciju kā tū risma operatoru uzņ ē mums martā š ajā viesnī cā ! Viesnī cas dā ma ar mums sazinā jā s no marta, lī dz nedē ļ ai pirms mū … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca mū s apkrā pa ar 1350 eiro!
Es veicu grupas rezervā ciju kā tū risma operatoru uzņ ē mums martā š ajā viesnī cā ! Viesnī cas dā ma ar mums sazinā jā s no marta, lī dz nedē ļ ai pirms mū su ieraš anā s ar 46 tū ristu grupu uz Saulaino Krastu! Tad viņ i pā rtrauca ar mums sazinā ties! 3 dienas pirms ieraš anā s mē s sazinā jā mies ar viņ iem citos veidos, kad viņ i mums teica, ka manai tū roperatora kompā nijai nav rezervā cijas, nav naudas, un viņ i nezinā ja, kas mē s esam! Mums bija 2 dienas, lai atrastu mū su tū ristiem jaunas naktsmī tnes!! ! Es, sava uzņ ē muma ī paš nieks, apmaksā ju jaunā s rezervā cijas no savas privā tā s naudas!! ! Jautā jums tiek pā rsū tī ts policijai Bulgā rijā ! Viesnī cas saimnieki nevē las mū s satikt policijas priekš ā un noskaidrot lietas! Mē s esam izmisuš i un nevaram aprakstī t, cik slikti jū tamies par š o krā pš anos!!! ! Esam tieš ā m stresā , fiziski un psihiski noguruš i!!! !
аватар celikova
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 4.0
Kopā ar vī ru atpū tā mies. Ļ oti omulī ga viesnī ca. Apkalpoš ana laba, ē diens daudzveidī gs, gandrī z paš taisī ts, nav atkarī bu. Atrodas 200 metrus no jū ras, pludmale smilš aina. Pie mā jas ir jauka meitene Anastasija. … Tomēr ▾ Kopā ar vī ru atpū tā mies. Ļ oti omulī ga viesnī ca. Apkalpoš ana laba, ē diens daudzveidī gs, gandrī z paš taisī ts, nav atkarī bu. Atrodas 200 metrus no jū ras, pludmale smilš aina. Pie mā jas ir jauka meitene Anastasija. uzņ emš anu, vienmē r gatava palī dzē t. Bū siet apmierinā ti. Bulgā rija pirmo reizi, bet viss ļ oti patika! ! !
аватар werthcnheptk83
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Mē s atpū tā mies viesnī cā Saint Valentine no 27.07. 15. lī dz 08.10. 15. Pā rē jais tika rezervē ts iepriekš janvā ra mē nesī , numura tips bija standarta, kas bija norā dī ts vauč erā un lī gumā . Ierodoties viesnī cā , iekā rtojā mies EKONOMIKAS numuriņ ā , kas no standarta atš ķ iras ar telpas un mē beļ u izmē riem, balkonu un duš u. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies viesnī cā Saint Valentine no 27.07. 15. lī dz 08.10. 15. Pā rē jais tika rezervē ts iepriekš janvā ra mē nesī , numura tips bija standarta, kas bija norā dī ts vauč erā un lī gumā . Ierodoties viesnī cā , iekā rtojā mies EKONOMIKAS numuriņ ā , kas no standarta atš ķ iras ar telpas un mē beļ u izmē riem, balkonu un duš u. Par saš utumu un nepatiku viņ i atbildē ja, ka nav brī vu istabu. Es saprotu, ka lī gumā paredzē tos nosacī jumus var uzlabot, bet, lai to pasliktinā tu, ar to saskaros pirmo reizi. Garastā voklis bija sabojā ts. Neiesaku š o viesnī cu atpū tai Saulainajā Krastā . Ir daudzas citas pieklā jī gas, labas viesnī cas, kurā s viņ i nemaldina savus viesus.
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Brī niš ķ ī gas brī vdienas diviem. Personā la labsajū tas, komforta, tī rī bas un draudzī guma kombinā cija. Runā jot par numuriem, dodiet priekš roku studijai vai standarta divvietī gajam numuram. Cenu starpī ba ar eko (ekonomiskā klase) ir tikai 10 eiro, turklā t bū tiski atš ķ iras arī komforts. … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī gas brī vdienas diviem. Personā la labsajū tas, komforta, tī rī bas un draudzī guma kombinā cija. Runā jot par numuriem, dodiet priekš roku studijai vai standarta divvietī gajam numuram. Cenu starpī ba ar eko (ekonomiskā klase) ir tikai 10 eiro, turklā t bū tiski atš ķ iras arī komforts. Studijas tipa numuri ir aprī koti ar virtuvī ti ar nepiecieš amajiem piederumiem, duš ā m, pietiekami plaš as, ir lieli balkoni ar galdiem un krē sliem. Numurā ir televizors, gaisa kondicionieris, ledusskapis. Numuri tiek uzkopti katru dienu, gultas veļ a tiek mainī ta ik pē c 4 dienā m. Bufete no rī ta un vakarā ar daž ā diem ē dieniem, augļ i ir obligā ti. Viss ļ oti garš ī gi un skaisti noformē ts. Cenā iekļ auta peldbaseina un sauļ oš anā s krē slu, saulessargu izmantoš ana. Viss bija bez maksas. Atseviš ķ i es gribu teikt par personā lu. Visi brī niš ķ ī gi, draudzī gi cilvē ki, lieliski runā.3 valodā s: krievu, vā cu, angļ u. Viesnī ca atrodas 2 krasta lī nijā , kas ļ auj bū t prom no trokš ņ a, bet tajā paš ā laikā netā lu no pludmales un daž ā dā m atpū tas aktivitā tē m. Sabiedriskā transporta pietura atrodas tikai 50 metru attā lumā , un jū s varat braukt uz seno Nesebru tikai par 1 levu un baudī t tā s apskates vietas. Izvē lieties St. Valentine Hotel un izbaudiet savu atvaļ inā jumu!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Kopā ar draugu atpū tā mies 2012. gada augustā . Bijā m ļ oti gandarī ti par apkalpoš anu, viesmī lī bu un saimnieku atsaucī bu. Numuri ir moderni, kā arī ir virtuve un ledusskapis. Jū s vienmē r varat doties uz bā ru pē c ledus un papildu glā zē m, viņ i nekad nav atteikuš i. … Tomēr ▾ Kopā ar draugu atpū tā mies 2012. gada augustā . Bijā m ļ oti gandarī ti par apkalpoš anu, viesmī lī bu un saimnieku atsaucī bu. Numuri ir moderni, kā arī ir virtuve un ledusskapis. Jū s vienmē r varat doties uz bā ru pē c ledus un papildu glā zē m, viņ i nekad nav atteikuš i. Viņ i sistemā tiski tī rī ja, un par dzeramnaudu viņ i pat pā rklā ja pasteļ us =). Brokastis ar daudzveidī gu produktu komplektu, viss vienmē r svaigs. Cienī jamie darbinieki! Vē l viens pluss ir viesnī cas atraš anā s vieta, nedaudz tā lā k no galvenajā m izklaides vietā m, kas garantē labu miegu. Bijā m sajū smā , ž ē l, ka š ogad neizdevā s rezervē t! Iesaku, nenož ē losiet!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель расположен в северной части Солнечного берега, в 250 метрах от пляжа. Общая площадь территории составляет 1500 квадратных метров. Отель построен в 2008 году. Прекрасно подойдёт для спокойного отдыха.

Atrašanās vieta 1 км от центра Солнечного берега. 35 км от аэропорта Бургаса.
Pludmales apraksts Пляж в 250 м.
  • 3. un tālāk
Viesnīcā

Ресторан с террасой, вместимость 160 человек. Лобби-бар, бар у бассейна.

Магазины на территории. Камера хранения багажа.

Bolalar uchun
  • bērnu peldbaseins
O'yin-kulgi va sport
Telpu apraksts

Всего 20 номеров в 4-этажном здании отеля.

  • vanna/duša
  • gaisa kondicionieris
  • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
  • tālrunis
  • virtuve / virtuvīte
  • tējas/kafijas automāts
  • ledusskapis
  • balkons/terase
Adrese Sunny beach resort, Bulgary
Tālruņi: Tel: +359882629095,
Fax: +359887333215
FAQ