Viesnīca, kas mūs ir izkrāpusi ar 11 350 eiro, bez naudas, bez numuriem!

Rakstīts: 3 augusts 2023
Ceļošanas laiks: 29 jūlijā — 5 augusts 2023
Viesnīcas vērtējums:
1.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 1.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 1.0
Uzturs: 1.0
Infrastruktūra: 1.0
Š ī viesnī ca mū s apkrā pa ar 1350 eiro!
Es veicu grupas rezervā ciju kā tū risma operatoru uzņ ē mums martā š ajā viesnī cā ! Viesnī cas dā ma ar mums sazinā jā s no marta, lī dz nedē ļ ai pirms mū su ieraš anā s ar 46 tū ristu grupu uz Saulaino Krastu! Tad viņ i pā rtrauca ar mums sazinā ties! 3 dienas pirms ieraš anā s mē s sazinā jā mies ar viņ iem citos veidos, kad viņ i mums teica, ka manai tū roperatora kompā nijai nav rezervā cijas, nav naudas, un viņ i nezinā ja, kas mē s esam! Mums bija 2 dienas, lai atrastu mū su tū ristiem jaunas naktsmī tnes!! ! Es, sava uzņ ē muma ī paš nieks, apmaksā ju jaunā s rezervā cijas no savas privā tā s naudas!! ! Jautā jums tiek pā rsū tī ts policijai Bulgā rijā ! Viesnī cas saimnieki nevē las mū s satikt policijas priekš ā un noskaidrot lietas! Mē s esam izmisuš i un nevaram aprakstī t, cik slikti jū tamies par š o krā pš anos!!! ! Esam tieš ā m stresā , fiziski un psihiski noguruš i!!! !
Tulkots automātiski no angļu valodas. Skatīt oriģinālu