Mirage of Nessebar 3*– Atsauksmes

7
Novērtējums 8.110
№10 viesnīcas reitingā Nesebāra
8.3 Numurs
8.1 apkalpošana
8.4 Tīrība
6.3 Uzturs
8.0 Infrastruktūra
Viesnīca Mirage atrodas pie pludmales Nesebras dienvidu krastā, 500 metru attālumā no vecpilsētas. Nesebras centrs atrodas 200 metru attālumā, savukārt autobusu pietura atrodas tikai 100 metru attālumā no viesnīcas Mirage. Populārais Saulainā Krasta kūrorts atrodas 4 minūšu brauciena attālumā. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар d.stalmah
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Lū dzu, ņ emiet vē rā , ka Nessebar dzī vokļ u kompleksa Mirage apskats. Š ogad mē s (ģ imene: divi pieauguš ie un divi bē rni vecumā no 6 un 10 gadiem) nolē mā m atpū sties senajā Nesebras pilsē tiņ ā , kurai, kā izrā dī jā s, ir gandrī z 2500 gadu. … Tomēr ▾ Lū dzu, ņ emiet vē rā , ka Nessebar dzī vokļ u kompleksa Mirage apskats.
Š ogad mē s (ģ imene: divi pieauguš ie un divi bē rni vecumā no 6 un 10 gadiem) nolē mā m atpū sties senajā Nesebras pilsē tiņ ā , kurai, kā izrā dī jā s, ir gandrī z 2500 gadu. Bulgā rijā atpū š amies jau treš o reizi: pirms tam bijā m Sv. Konstantī ns un Sozopols. No Burgasas lī dz Nesebā rai ir aptuveni 35 km. Tedija Kama tikš anā s ballī te. Sapulcinā juš i visus tū ristu brā ļ us, kuri ieradā s saskaņ ā ar partnerī bas lī gumiem, mū s iesē dinā ja ē rtā autobusā un aizveda uz mū su apmeš anā s vietā m. Viņ i uzreiz teica, ka mū s vedī s pa pavisam citu ceļ u nekā parasti, jo tradicionā lajā marš rutā ir sastrē gumi. Grū ti pateikt, ar ko tas marš ruta ziņ ā atš ķ iras no tradicionā lā , bet kā izrā dī jā s, uz Nesebā ru jā ved mū s vienī gie, pā rē jie tū risti izvē lē jā s Saulaino krastu. kū rorts. Un kaut kā agrā k nokļ uvā m Saulainajā krastā , apejot Nesebā ru.
Gide, jauka meitene, mū s uzreiz brī dinā ja, ka bū s jā veic transplantā cija, vienlaikus mierinot, ka komfortā mē s tikai uzvarē sim. Neteikš u, kur tieš i mū s izlaida, ā tri iemeta kopā ar mantā m Mercedes C - W204 un ar lielu komfortu, salī dzinot ar nemazgā tu autobusu, mū s aizveda uz apartamentu viesnī cu.
Apraksts Mirage of Nessebar dzī vokļ u komplekss Sā kš u ar faktu, ka š ī ē ka nav viesnī ca. Tas ir komplekss, kas sastā v no atseviš ķ iem apartamentiem (mū su izpratnē dzī vokļ i), kas piekļ aujas viesnī cai Mirage ar galveno sienu un kam nav kopī gu eju ar viesnī cu, izņ emot baseina zonu, kā arī nav nekā da sakara ar Mirage viesnī cu. De jure š ī s ir divas daž ā das vienī bas. Attiecī gi tiem ir arī daž ā das ievades. Ja Mirā ž ai ir centrā lā ieeja tieš i pretī apvedceļ am, tad daudzdzī vokļ u kompleksam, tas kaut kā atrodas kopē jā s ē kas galā , tieš i, pat neuzkrī toš i. Blakus durvī m ir domofons ar dzī vokļ u sarakstu un pogu komplektu pretī katram numuram.
Reģ istratū ra dzī vokļ u kompleksā ar (to grū ti to nosaukt) atrodas pa labi no ieejas un ir neliela lete, kas ir aptuveni 1.5 metrus gara. Reģ istratū rā pastā vī gi atradā s viena un tā pati meitene, jo vē lā k noskaidrojā m, ka viņ ai ir tikai 18 gadi, š ī bija vakardienas skolniece. Viņ a periodiski kaut kur gā ja un nā ca atkal. Vakarā reģ istratū ra bija tukš a.
Kad mē s reģ istrē jā mies, viņ i apskatī ja mū su pases un iedeva trī s atslē gas: vienu dzī voklim, otru seifam istabā un treš o dzī vokļ u kompleksa ā rdurvī m. Vakarā ieejas durvis, izrā dā s, ir ciet un visiem iedzī votā jiem ir sava atslē ga. Te man radā s jautā jums, ko darī t tū ristiem, kuri ieraduš ies pē c 23.00 vai pirms 08.00? Nu tiem, kas aiziet, ir vieglā k - viņ iem joprojā m ir atslē ga rokā s. Tikai nedomā jiet, ka es to aprakstu, lai pasmietu par noteikumiem š ajā daudzdzī vokļ u kompleksā , nekā dā gadī jumā . Viss, ko es rakstī ju - vairā k nekā atvieglo uzturē š anos daudzdzī vokļ u kompleksā.
Kas attiecas uz mani, tad mana izbraukš ana no dzī vokļ u kompleksa bija 05.55. Mē s devā mies lejā uz reģ istratū ru, atvē rā m ā rdurvis un nolikā m atslē gas uz tukš ā reģ istratū ras galda. Ar to mē s aizgā jā m: ar mierī gu dvē seli, tī ru sirdsapziņ u un bez daudzdzī vokļ u kompleksa ī paš uma. Ja visa pamatā ir uzticē š anā s, ir tik patī kami nodot klientus biznesa vienī bai.
Kas attiecas uz paš u dzī vokļ u kompleksu: tas sastā v no septiņ iem stā viem. Ieeja viesnī cā atrodas otrajā stā vā , pirmajā stā vā ir vestibila bā rs, kurā nekad neesmu redzē jis ne bā rmeni, ne apmeklē tā jus (viņ š vienkā rš i ir), precī zā k, ik pa laikam bija tū risti kuri ieradā s agrā k par 14.00 un gaidī ja savu reģ istrē š anā s laiku. Par apmeklē tā jiem viņ us kaut kā nevar nosaukt: spī dzinā ti cilvē ki ar koferiem, guļ uz ī sa bā ra dī vā na dž insos, kedas un daž i joprojā m dž emperos.
Ē kas iekš ē jā apdare diezgan laba, grī da glancē tas flī zes, spī dī ga, ja grib var redzē t savu atspulgu (bet labā k stā vi stingri uz kā jā m - tad nebū s jā redz sava atspī doš ā seja) , sienas ir apmestas un diezgan tī ras. Ē kā ir divi lifti, no pirmā acu uzmetiena tie rada labvē lī gu iespaidu, tač u, manuprā t, ir ļ oti “lē ni”, un to vadī bas loģ ika ir sā pī gi vienkā rš a, ja ne vienkā rš ā ka. Viņ i vienkā rš i apstā jas visos stā vos, kur tika nospiesta poga. Tas ir, nav svarī gi, ja jū s ejat augš ā ar liftu un kā dam, kas atrodas stā vā , pē kš ņ i ir jā kā pj lejā , lifts apstā sies un aizvedī s pasaž ieri. Un tad izdomā pats, kurš un kur dosies pirmais. Bet tie visi ir sī kumi, tiklī dz atvē rā s durvis starpstā vos, es uzreiz sā ku naidī gi kliegt vai nu “augš up”, vai “lejup”, pavadot savus saucienus ar pirkstu ž estiem tiem, kas mani nesaprata.
Ceļ ojumu gludeklis, ko ņ emam lī dzi, š oreiz nederē ja. Dzī vojamā istaba bija kaut kas lī dzī gs studijai apvienota ar virtuvi, kas aprī kota ar visu nepiecieš amo, ieskaitot sadzī ves tehniku ​ ​ (tē jkanna, tosteris, mikroviļ ņ u krā sns, ledusskapis, divu degļ u elektriskā plī ts, veļ as maš ī na), virtuves piederumi (galda piederumi, naž i, š ķ ī vji, krū zes). , glā zes, katls, panna utt. ) un virtuves galds ar krē sliem. Tieš i istabā atradā s divi atzveltnes krē sli, izvelkamais dī vā ns (jau piepildī ts ar gultas veļ u), kafijas galdiņ š , led televizors un daž as korpusa mē beles.
Telpā atradā s wifi marš rutē tā js, kas nodroš inā ja pieklā jī gu interneta piekļ uves ā trumu visiem č etriem lietotā jiem, par ko esmu ī paš i pateicī gs saimniekam, jo ​ ​ vietnē wifi pieminē š ana attiecā s tikai uz bā ra vestibilu.
Dzī vojamā istabā grī da bija klā ta ar flī zē m, guļ amistabā uz grī das bija laminā ts.
Abā s istabā s bija gaisa kondicionieris (guļ amistaba nedarbojā s ļ oti labi). Izeja uz balkonu bija no abā m istabā m. Uz balkona atradā s grī das ž ā vē tā js, plastmasas galds un krē sli. Ievē roju, ka kaimiņ u balkonos mē beles nebija plastmasas un pī tā s, un uz daž iem balkoniem bija daudz kā pš anas augu, kas radī ja papildu komfortu. Vannas istaba - apvienota, aprī kota ar akrila vannu. Santehnika labā stā voklī . Karstā ū dens padeve nav centralizē ta, vannas istabā bija elektriskā apkures tvertne. Principā tā tilpums bija pietiekams, lai mazgā tu č etrus, bet ļ oti ā tri. Vannasistabā nebija fē na, sieva devā s uz reģ istratū ru, kur viņ ai tā du iedeva. Cik saprotu, visi dzī vokļ i pieder daž ā diem ī paš niekiem, tā pē c mē beļ u komplekts, iekā rtojums un remonts katrā gadī jumā bū s individuā ls.
Ar dzī vokļ iem biju apmierinā ta, vietā m jau ir redzamas š vī kas, bet ko darī t, kad sezonas laikā istabu maina lī dz desmitiem ī rnieku.
Tī rī š ana tika veikta katru dienu. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, gultas veļ a tika mainī ta ik pē c 3 dienā m. Ja viņ i nesakrā va dvieļ us uz kafijas galdiņ a, tad viņ i tos vienkā rš i nemainī ja (kaut kā mana sirdsapziņ a neļ ā va tos mest uz grī das). Lai gan reģ istratū rā mū s brī dinā ja, ka dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, daž kā rt vannas istabā bija dvieļ i, kurus mē s aizmirsā m un nemainī jā m. Vispā r tī rī ja daž ā di, neskatoties uz to, ka katru dienu atstā jā m 3 levas.
Baseins atrodas pirmajā stā vā . Tas ir kopī gs ar Mirage Hotel. Ap baseinu ir saulessargi ar sauļ oš anā s krē sliem. Tas viss ir bez maksas. No Mirage Hotel puses ir restorā na galdi. Netā lu no Mirage dzī vokļ u kompleksa izejas atrodas paplā te ar saldē jumu un vairā ki ledusskapji ar dzē rieniem.
Es nezinu, kam viņ i pieder, bet ē dienkarte, kas tur atrodas, pieder pludmales kafejnī cai, kas atrodas krastmalā (pati pirmā no kā pnē m). Aiz letes stā v apmē ram 60 gadus vecs vī rietis, pareizā k sakot, viņ š sē ž atgā zies sauļ oš anā s krē slā lietussarga ē nā . Viņ š nodarbojas ar tomā tu ē š anu un gatavo dzē rienu no ledusskapjiem un kafijas pā rdoš anu. Par jebkuru nelielu pasū tī jumu viņ š skrien uz iepriekš minē to kafejnī cu krastmalā . Un viņ š neatceras dzē rienu nosaukumu. Tu viņ am parā di ar pirkstu, ko vē lies, tad viņ š izrē ķ ina kokteiļ a kā rtas numuru ē dienkartē un skrien uz kafejnī cu. Turklā t man radā s iespaids, ka ceļ ā viņ š atkā rto sē rijas numurus, lai neaizmirstu tos lī dz brī dim, kad sasniedz bā rmeni. Vispā r forš s onkulis. Mē ģ inā ju nofotografē t š o skaitī tā ju, tā pē c apskatiet kopē jo skatu fotoattē lā . Cenas kokteiļ iem nav augstas: piena kokteiļ i bē rniem 4 levas, alkoholiskie kokteiļ i no 6 levas un vairā k.
Viesnī cas Mirage vestibila bā rā cenas ir nedaudz augstā kas, tač u arī pieņ emamas. Pa kreisi no baseina, ja esat ar skatu uz jū ru, ir izeja ā rpus viesnī cas un dzī vokļ u kompleksa, nekavē joties uz kā pnē m un lejup uz pludmali. Ir arī ieeja trenaž ieru zā lē , masā ž ā un saunā . Trenaž ieru zā le izskatā s pē c nekā . Bijā m vienreiz, gā jā m spē lē t tenisu. Š is prieks maksā.5 levas par 1 stundu. Tiesa, raketes mums dā vinā ja dzī vi jau redzē juš ie un ne viena vien atpū tnieku paaudze. Viņ i izņ ē ma no seifa visu, kas bija, bet no š ī “bija” nebija ko izvē lē ties.
Pludmale smilš aina, jū ra silta augusta otrajā pusē , brī ž iem pē c nelielas vē tras atnesa aļ ģ es, bet kopumā jū ra ir tī ra. Sauļ oš anā s krē slu un lietussargu izmaksas ir 10 levas par katru pozī ciju. Ir pludmales posmi, kuros uzstā dī ti no zariem austi lietussargi (tie nokrā soti zaļ ā krā sā ), tur maksa par sauļ oš anā s krē sliem un lietussargu 8 lev par katru pozī ciju. Nedaudz ekonomiskā ki, tač u š ie lietussargi maz aizsargā no saules.
Kā izklaide var pastaigā ties pa vecpilsē tu, tā ir aptuveni 15 minū š u gā jiena attā lumā . Tas atrodas atseviš ķ ā pussalā , ko ar galveno krastu savieno š aurs zemesš aurums. Padziļ inā jumos un starp vecā s cietokš ņ a mū ra paliekā m un arkveida konstrukcijā m ir daudz suvenī ru veikalu, veikalu, mazu kafejnī cu un restorā nu. Ir arī arheoloģ ijas muzejs. Pie ieejas vecpilsē tā labajā pusē atrodas jū ras osta un jahtklubs, kurā stā v barkeri un piedā vā vizinā ties ar laivā m un buru laivā m. Vairā kas reizes pastaigā jā mies pa vecpilsē tu daž ā diem mē rķ iem, arī vienu reizi nolē mā m kultivē t. Arheoloģ ijas muzejā nebija ī paš as vē lmes apskatī t vecos feniķ ieš u podus un nolē mā m apmeklē t kinomuzeju. Gaidī ju redzē t hologrammas, 3D filmu kadrus, mā kslinieku vaska figū ras. Bet mē s tur neko neatradā m, izņ emot chuel un piederumus no vairā kā m slavenā m filmā m.
Nu, ja viņ i izkā rtu to paš u kostī ma modeli, kurā Di Kaprio filmē jā s filmā "Volstrī tas vilks" vai kā da cita bisti (domā ju, ka, pieejot pie izbā zeņ a, tas vismaz sadalī sies un piecelties - cik es esmu naiva), bija arī klona kostī ms no Zvaigž ņ u kariem, meistara Jodas un Darta Veidera izbā zeņ i, Betmens un vē l kā ds. Vispā r mani neinteresē ja, mans secinā jums ir 30 lev izniekoti. Varat arī pastaigā ties pa veikaliem, kas atrodas uz ielas. Tē vs Paisius un Ivans Vazovs. Starp citu, uz sv. Tē vs Paisiy ir labs lielveikals "Mladost", kur var iegā dā ties visu nepiecieš amo un pat gatavu pā rtiku. Uz tā s paš as ielas ir liela izvē le ar visdaž ā dā kajiem suvenī riem, smuku dž emu, apģ ē rbu un citu nevajadzī gu zvaniņ u un svilpienu. Liels skaits kafejnī cu visos virzienos no apartamentu kompleksa. Ir arī kaut kas lī dzī gs ē dnī cā m, kur ar paplā ti var staigā t pa sadali un izvē lē ties sev tī kamā ko ē dienu.
Tā pē c mū su gide, glī ta meitene ar tetovē jumu uz atslē gas kaula, stā stī ja divā s valodā s: krievu un ungā ru. Sasodī ts, pirmo reizi dzirdē ju ungā ru valodu, turklā t pirmo reizi redzē ju gidu, kurš runā ungā ru valodā , izņ emot gidu, pē c tautī bas ungā rs. Man joprojā m ir jautā jums, vai viņ a tieš i viņ u izvē lē jā s studē jot un cik viņ iem ir tā du valodnieku. Brauciena laikā mums stā stī ja par to, kas mū s sagaida, kā da ir atpū tas un ekskursiju kā rtī ba, kā arī parā dī ja Bulgā rijas garā ko kalnu. Es nekļ ū dī jos: ne augstā kais, bet garā kais. Vispā r Bata ir ciems, kā ciems. Braucā m garā m vī nogu zariem apvī tā m mā jā m, pa ceļ u ar zā ļ ainu ceļ malu, garā m veikalam ar kafejnī cu, kurā sē dē ja vietē jie iedzī votā ji un ar acī m vē roja mū su autobusu. Apstā jā mies iepretim restorā nu kompleksam ar 600 vietā m.
Autobusi un mikroautobusi jau stā vē ja ceļ a malā s. Mū s sagaidī ja pē c senajā m bulgā ru tradī cijā m ar maizi, sā li un garš vielā m. Tā lā k uz ratiem atradā s veselī ga paplā te ar koka krū zē m, kurā bija izliets brendijs. Tie, kas vē lē jā s, varē ja pievienoties nacionā lajam bulgā ru dzē rienam. Tad pabraucā m garā m nelielai teritorijai ar vairā kiem veikaliem un amatniekiem sā nos. Arī tur š ajā vietā var vizinā ties ar poniju vai ē zeli, un centrā bija liels ugunskurs, kura ogles vē lā k tika izmantotas kā galvenā s izrā des atribū ts. Vē l tā lā k bija ieeja tieš i restorā nā . Tur bija gari koka galdi un soli. Viss mū su autobuss satilpa pie trim galdiņ iem. Uz galdiem stā vē ja limonā des pudeles un divas tukš as krū kas. Krū zes bija paredzē tas vī nam: viena sarkanajam, otra baltajam. Vī ns bija jā drukā paš iem no mucā m, kas nebija tā lu no skatuves.
Ē dienkarte nebija grezna: Shopska salā ti, tomā tu zupa, vistas iesmi, vistas fileja un kartupeļ i un arbū zs desertā . Pē c mū su gida ieteikuma, ā tri jā papildina krū zes ar vī nu, jo tā s ir tukš as, jo, ja restorā nā ir daudz krievvalodī go tū ristu, tad vī ns var ā tri beigties. Lī dz vakara beigā m es sapratu, ka viņ a nav melojusi. Gā ju pē c vī na, bet, kā izrā dī jā s, no baltvī na mucas jau tecē ja rozā vī ns. No kā secinā ju, ka baltums mucā gandrī z beidzies un tajā ieliets sarkanvī ns. Tā pē c krā sa izrā dī jā s nedaudz bā la. Pabeiguš i salā tus, visi izklī duš i paskatī ties pa kompleksu, bē rni vizinā jā s ar nabaga dzī vniekiem, nopirka suvenī rus, uzklā ja seju kara krā su un atgriezā s pie galdiem. Sā kā s izklaides programma, piemē ram, kā zu konkursi.
Raidī juma vadī tā js č etrā s valodā s sasauca tos, kas vē lē jā s piedalī ties konkursos uz skatuves un nacionā li: krievi ar vā cieš iem, poļ i ar č ehiem, baltkrievi ar lietuvieš iem, briti ar ungā riem utt. jautri par viņ iem. Pē c tam bija folkloras programma. Iestā joties tumsai, visi tika aicinā ti dejot uz oglē m. Mē s devā mies uz kompleksa laukuma centru, tur bija uzcelts kaut kas lī dzī gs amfiteā trim, kur centrā zemnieks ar grā bekli nolī dzinā ja ogles. Bet viņ š to nolī dzinā ja ļ oti dī vaini, ar kaut kā diem koncentriskiem gredzeniem: gredzenu ar oglē m, gredzenu bez oglē m. Un tad pa praktiski tukš o riņ ķ i, nevis kā pjot, bet it kā slī dot pa virsmu, vī rietis gā ja pa apli. Protams, bija arī vientuļ as ogles, bet pats iespaids nebija tā ds. Pā ris reizes viņ š nē sā ja apkā rt resnas sievietes, vairā kus bē rnus un izrā de bija beigusies.
Apartcomplex "Mirage" pā rspē ja manas cerī bas, godī gi sakot, es gatavojos sliktā kajam. Kopumā par izmitinā š anu es dotu 8 balles no 10. Trū ka parastā baseina bā ra un vestibila bā ra. Protams, bez animā cijas bē rniem, bē rnu istaba, izņ emot plastmasas slidkalniņ u bē rniem pie izejas aiz ž oga. Bet paš i bē rni tur labi nodarbojā s, saspieduš ies grupā s atbilstoš i savā m interesē m. Lī dz ar to jā ņ em vē rā , ka Mirage of Nessebar Apartment Complex ir zemā ka lī meņ a viesnī ca, bet dzī vojamais komplekss ar visiem plusiem un mī nusiem, kas izriet no š ejienes. Es domā ju, ka, ja liktenis mani atkal atvedī s uz Nesebā ru, es ar prieku palikš u š ajā dzī vokļ u kompleksā .
Вход в апарткомплекс апарткомплекс Ресепшен коридор Вид с пляжа вид с бассейна номер номер
аватар varadero28
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tā s ar meitu un sievu no 22.06 lī dz 6.07. Nesebā rā esmu 4. reizi, sieva - otro. Bet tieš i š ajā viesnī cā mē s pirmo reizi nolē mā m atpū sties. Ekskursija tika organizē ta ar Kijevas aģ entū ras "Alma Tour" starpniecī bu, saimnieks Bulgā rijā - "Balkan Inter Travel". … Tomēr ▾ Atpū tā s ar meitu un sievu no 22.06 lī dz 6.07.
Nesebā rā esmu 4. reizi, sieva - otro. Bet tieš i š ajā viesnī cā mē s pirmo reizi nolē mā m atpū sties. Ekskursija tika organizē ta ar Kijevas aģ entū ras "Alma Tour" starpniecī bu, saimnieks Bulgā rijā - "Balkan Inter Travel". Paldies viņ iem par organizē š anu, viss ir skaidrs un laicī gi, bez kavē š anā s.
Viesnī ca ir pavisam jauna, atvē rta pirms 3 gadiem Nesebā ras dienvidu pludmalē . Minimā listisks (bet ļ oti stilī gs un patī kams) interjers.
Viesnī cas reģ istratū rā un visos stā vos ir gaisa kondicionē tā js. Istaba patī kama, bez volā niem, bet viss ļ oti gaumī gi. Uzkopš ana notiek katru dienu, dvieļ i un gultas veļ a tiek mainī ta ik pē c 3 dienā m. Ieraš anā s dienā mē s uzreiz pā rbaudī jā m visas istabā esoš ā s ierī ces un noskaidrojā m, ka vannasistabā nedarbojas fē ns un neslē dzā s kondicionieris. Uz gultas atrada arī nelielus gruž us. Pē c zvana uz reģ istratū ru uz mū su istabu ieskrē ja uzreiz trī s darbinieki (! ! ), problē mas tika novē rstas tajā paš ā dienā . Visā s pā rē jā s dienā s lī dz izbraukš anai jautā jumu vairs nebija. Personā ls ir ļ oti pieklā jī gs un draudzī gs. Viņ i ļ oti slikti runā krieviski, tā pē c daž reiz nā cā s pā riet uz angļ u valodu, kā rezultā tā sarunā izrā dī jā s zinā ms krievu-angļ u sajaukums 
Pludmale atrodas tieš i blakus viesnī cai, kas ir ļ oti ē rta ģ imenē m ar mazu bē rnu, no lifta sliekš ņ a (kas, nospiež ot Beach pogu, no katra stā va nolaiž as tieš i uz pludmali) lī dz ū denim, aptuveni runā jot, daž i soļ i. Pludmale pie viesnī cas ir smilš aina, ļ oti tī rs, dzidrs ū dens, dibens lī dzens. Viesnī cā sauļ oš anā s krē sli un lietussargi tiek apmaksā ti (lī dz 1. jū lijam - 7 Bulgā rijas levas par lietussargu un 7 par solā riju, no 1. jū lija jau kļ uva par 10 levas), tā pē c ņ ē mā m meitu uz pleciem un no rī tiem devā mies uz paš ā pludmales joslas galā uz brī vo zonu. Vakarā viesnī cā var nopeldē ties, izklā jot dvieli tieš i uz smiltī m, un pludmales "kontrolieru" š ajā laikā tikpat kā nav, un mū s netraucē ja.
Brokastis ir vienmuļ as un tā dā m viesnī cā m raksturī gas (olu kultenis, desiņ as, sieri, musli, piens), bet cepš anai pā rsvarā sliecā mies uz pankū kā m, pankū kā m, svaigiem augļ iem, š okolā di un svaigu medu. Kas attiecas uz pusdienā m un vakariņ ā m, ar tā m Nesebā rā nav problē mu, lē tu iestā ž u izvē le ir neierobež ota. Mū su mī ļ ā kais restorā ns (un, starp citu, es to pazī stu kopš.1999. gada) ir Vodopad (tas ir, Vodopad) uz ielas. Kirils un Metodijs (jaunajā pilsē tas daļ ā ) - bulgā ru stila iestā de ar diezgan lielu ē dienkarti un ļ oti labā m cenā m. Nejauciet to ar zī mi "Ū denskritums" tieš i iepretim viesnī cai ielas otrā pusē , es neko nezinu par š ī s vietas reputā ciju. Labas pusdienas man ar sievu un bē rnu 2 gadi 8 mē neš i. maksā ja vidē ji ap 17 levas (ap 8 eiro, ieskaitot alu man) un par 25-30 levā m divi cilvē ki var nopietni pā rē sties. Turklā t mē s iegā dā jā mies augļ us/produktus lielveikalos Mladost un Cherno More, kā arī plaš u augļ u izvē li daudzos ielu veikalos.
Kopumā.2 nedē ļ as ļ oti labi atpū tā mies, ž ē l, ka dzī ves grafika dē ļ nebija iespē jams tur palikt vē l nedē ļ u.
аватар giraffen
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s atpū tā mies ar vī ru un bē rnu (2.5 gadi) Mirage, Nesebar. Atmiņ as ir vislabā kā s. Viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti laba - paš ā krastā (liftā ir pat Beach poga : ), no istabiņ as lī dz pludmalei - tikai pā ris minū tes. … Tomēr ▾ Mē s atpū tā mies ar vī ru un bē rnu (2.5 gadi) Mirage, Nesebar. Atmiņ as ir vislabā kā s. Viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti laba - paš ā krastā (liftā ir pat Beach poga : ), no istabiņ as lī dz pludmalei - tikai pā ris minū tes. Vieta klusa, mierī ga. Personā ls ir draudzī gs, vienmē r sveicina un smaida. Krievu valodu saprot. Istaba tī ra, uzkopta katru dienu. Viesnī cā ir daudz ā rzemnieku - angļ i, vā cieš i, ir arī bulgā ri. Ir divi baseini. Lī dz vecpilsē tai - 15 minū tes, ne vairā k (gā jā m ar bē rnu kā jā m), lī dz Mladost lielveikalam (tur produkti ir daudz lē tā ki nekā citur) - 7 minū tes, lī dz apmainī tā jam - 5 minū tes. Blakus autobusa pietura uz Burgasu. Viesnī ca piedā vā ja tikai brokastis - zviedru galds, desiņ as, speķ is, putras, ceptas olas, daž ā das maizes, sulas, tē ja, kafija, piens u. c. Iegā jā m pusdienot bistro - tuvā kais ir pie restorā na Zelta zivtiņ a ( tā pati ē ka ar to) un netā lu no Mladost lielveikala, kur visi ē dieni ir gatavi, jums nav jā gaida. Bijā m ekskursijā "Bulgā rijas ciems" - 45 lev no cilvē ka, ļ oti patika, jautri, interesanti, tautas dejas un pastaigas pa oglē m, iesaku apmeklē t, lai iepazī tos ar valsts kultū ru. Paš i devā mies uz Saulaino Krastu (maksa - 1 leva no personas), St. Vlas (2 levas), Sozopolu (12 levas). Visvairā k man patika Nesebā ra - tur ir vairā k pludmales, un nav pilsē tas burzmas. Nu, tas ir kā ds, kuram vairā k patī k atpū sties. Atseviš ķ i par pludmali. sauļ oš anā s krē sli un saulessargi ir maksas, varat nolikt savu dvieli ejā starp viesnī cā m vai doties uz bezmaksas pludmali (15 minū tes). Bet jū s varat arī pie baseina un doties lejā uz jū ru. Pludmale ļ oti tī ra, tante visu dienu staigā un savā c kociņ us, glā zes un visā dus atkritumus. Ik pē c 300 m ir glā bē ji, kas svilpo un neļ auj tā lu peldē t. Labi atpū tusies. Nenož ē lojam un iesakā m viesnī cu visiem!
Вид из окна сории за качество, но по другому не получилось - цвет бумаги - сиреневый
аватар Ksandi
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cā atpū tā mies 2011. gada augustā . Bulgā rijā ieradā mies ar auto no Krievijas. Ģ imene: vī rs, es un pieauguš ais dē ls. Mē s dzī vojā m dzī vokļ os. Istaba atradā s baseina lī menī . Sā kumā viņ i uztraucā s, kā bū s. … Tomēr ▾ Viesnī cā atpū tā mies 2011. gada augustā . Bulgā rijā ieradā mies ar auto no Krievijas. Ģ imene: vī rs, es un pieauguš ais dē ls. Mē s dzī vojā m dzī vokļ os. Istaba atradā s baseina lī menī . Sā kumā viņ i uztraucā s, kā bū s. Bet beigā s viss izvē rtā s labi. Un pat daž as priekš rocī bas. ))) Situā cija atbilst fotoattē liem vietnē . Virtuvē -viesistabā ledusskapis, veļ asmaš ī na, izlietne, domino plī ts virsma, cepeš krā sns, galds un 4 krē sli, viesistabas zonā izvelkamais dī vā ns, atzveltnes krē sls, TV, siena, galds. Guļ amistabā ir gulta, skapis, galds ar spoguli. Ē dienu cenā neiekļ ā vā m. Brokastu sviestmaizes un kafija, vai aizsū tī ja ziņ nesi pē c pankū kā m. Netā lu no viesnī cas sā kas daž ā du kafejnī cu rinda. Un š eit pirmajā kafejnī cā viņ i tirgoja pankū kas, tā s gatavo jū su priekš ā ar pildī jumiem pē c jū su izvē les. Ņ ē mā m ar š okolā di. Kā jau minē ts, apkā rt ir daudz kafejnī cu. Piekrastē nedaudz dā rgā k. Pusdienojā m kafejnī cā Zlatna Ribka. Viss ir ļ oti garš ī gi. Ī paš i patika zivis (gobies-popchettes, ceptas š protes, jū ras veltes), coverrma un, protams, Shopska salā ti. Vakariņ as 3 pieauguš ajiem maksā ja 600 rubļ u krievu. Aiz kafejnī cas Zlatka Ribka ir kaut kas lī dzī gs ē damistabai, jū s paņ emat paplā ti un jums to ielej š ķ ī vī , ja vē laties. Tur pusdienas maksā ja 400 krieviem. Pludmalē saulessargi un sauļ oš anā s krē sli ir maksas. 20 lev par 1 sauļ oš anā s krē slu vai lietussargu. Tas nenā ca lē ti. Gribē jā s tē rē t naudu kaut kam vē rtī gā kam, tā pē c devā mies uz brī vu pludmales gabalu tieš i blakus laivai. Jū ra laba, silta, tī ra, krasta tuvumā sekla. Baseins pie viesnī cas ir mazs, bet domā ju, ka vietas pietika visiem. Pie baseina bija iespē ja apgulties sauļ oš anā s krē slā un pē c vē lē š anā s aiziet lī dz jū rai, nopeldē ties un atgriezties. Pie baseina var iegā dā ties saldē jumu un dzē rienus. Salī dzinot ar veikala cenā m 3-4 reizes dā rgā kas. Aiz stū ra saldē jums par 2 levā m, te ir 7. Blakus lielveikals ar normā lā m cenā m. Lielveikalā ir kulinā rijas nodaļ a, daudzi tur iepē rkas. Diskusijai par cenā m es joprojā m nerakstī š u par pā rē jo un iespaidiem. Protams, lielā kā Nesebā ras atrakcija ir Vecā Nesebā ra. Vecā Nesebā ra ir redzama gandrī z no visā m istabā m ar skatu uz jū ru. No viesnī cas varat staigā t pa gleznaino promenā di. Vecajā Nesebā rā ir daudz daž ā du baznī cu un arhitektū ras pieminekļ u. Ir gā jē ju zona. Ceļ i bruģ ē ti ar bruģ akmeņ iem. Ļ oti ī paš a atmosfē ra. Daudz suvenī ru veikalu un kafejnī cu. Viņ i pā rdod skaistus rokā m darinā tus galdautus un salvetes. Ir viens no nedaudzajiem vī na veikaliem, kur var iegā dā ties Snow Wine. Arī Vecajā Nesebā rā paveras skaisti skati uz jū ru, jo to gandrī z no visā m pusē m ieskauj jū ra. Un tas ir ī paš i skaists Vecajā Nesebā naktī , pā rsteidzoš s apgaismojums.
Diemž ē l neliela muš a:
1. Tualetē sū ca caurules. Bija nepatī kami atgriezties no atvaļ inā juma un pastā vī gi redzē t peļ ķ i uz grī das. Vairā kkā rt sazinā jā mies ar reģ istratū ru, atnā ca onkulis, kaut ko darī ja, bet nekas nemainī jā s.
2. Dzī vojamā istabā gaisa kondicionieris bija š vaki. Viņ i atgriezā s un izdarī ja, bet nekā . .
3. par stā vvietu maksā.2 eiro/dienā , kas ir normā li, bet ne visiem pietika atslē gu piekariņ u no barjeras. Tā pē c, nā kot no atvaļ inā juma, sā kā s problē ma, kur un ko atrast, lai to atvē rtu. Ī paš i naktī .
Tā kā braucā m ar maš ī nu, Bulgā rijā apskatī jā m vē l daž us apskates objektus. Devā mies uz Shipku, uz Krievijas-Turcijas kara pieminekli-muzeju. Mē s bijā m Kazanlakā , Rož u ielejā . Mē s apmeklē jā m Varnu, delfinā riju un Piejū ras parku. Kopumā atpū ta bija ļ oti patī kama. Bulgā ri ir brī niš ķ ī gi un viesmī lī gi. Jū ra ir brī niš ķ ī ga un saule labi, uz tā s neizdeg. Visu gadu dzī vojam brī niš ķ ī gos iespaidos no pā rē jiem un sapņ ojam atgriezties.
аватар PoZZitiFF
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Apmetā s kopā ar draugiem š ajā viesnī cā . 1. Man ļ oti patika viesnī ca, viss jauns, viss darbojas, kondicionieris, fē ns duš ā , iepriecinā ja radio ar vairā kiem kanā liem, kurus pati viesnī ca raida tieš i ar daž ā du stilu mū ziku, un pat var klausī ties uz to duš ā : ) Lielisks skats no balkona, jū ra, pludmale , vecā Nesebā ra. … Tomēr ▾ Apmetā s kopā ar draugiem š ajā viesnī cā .
1. Man ļ oti patika viesnī ca, viss jauns, viss darbojas, kondicionieris, fē ns duš ā , iepriecinā ja radio ar vairā kiem kanā liem, kurus pati viesnī ca raida tieš i ar daž ā du stilu mū ziku, un pat var klausī ties uz to duš ā : ) Lielisks skats no balkona, jū ra, pludmale , vecā Nesebā ra. Vienkā rš i neaizmirstama pieredze. Nokā pš ana no viesnī cas tieš i uz pludmali, 5 metri un jū s esat dzidri siltā jū rā . Personā ls ir diezgan draudzī gs gan vestibila bā rā , gan reģ istratū rā . Brokastis tik-tik nekas ī paš s, bet ne pretī gi, katru rī tu bija augļ i melone, arbū zs, plū mes, apelsī ni. vispā rē jā viesnī cā.4+, lī dz pieciem nesanā k, jo mazais baseins, tā mazā teritorija. Tā s bildes, ka visā s virtuvju numuru vietnē s ir dzī vokļ i, kurus var izpirkt viesnī cas otrajā daļ ā , un numuri ir standarta kā visur citur.
2. Nesebā ra viesnī cas rajonā , viss diezgan tī rs, kulturā ls, civilizē ts, sajū ta, ka esi kū rortpilsē tā , nevis stepē ar pā rdesmit ē kā m! : ) Apkā rtnē ir vienkā rš i tū kstoš iem kafejnī cu, tur netā lu ir tirgus, pludmalē ir arī kafejnī ca, Jauks restorā ns, kur gatavo jē ru uz iesma.
3. Ir patī kami pastaigā ties pa veco Nesebā ru, pasē dē t restorā nā ar skatu uz jū ru, skanot mierī gai mū zikai.
Kopumā Mirage un Nessebar jū s atradī siet klusu, relaksē još u brī vdienas bez jebkā das slodzes.
No trū kumiem
- apmaksā ti sauļ oš anā s krē sli un saulessargi par 7-10 levā m, un visa pludmale ir tik noslogota ar tiem, ka nav kur nogulties tā pat vien uz metiena, un apkā rt skraida kaitinoš i pludmales darbinieki.
- Malibu glā bē ji ir atseviš ķ a saruna, daž kā rt gribē ja savu svilpi kaut kur. . . , absolū ti rā mā mierī gā jū rā izkā ra dzeltenu karogu, un katrs, kurš mē ģ inā ja peldē t uz matrač a vai no bē rniem ar riņ ķ iem pakrita zem krusta. svilpe.
- virtuve nav paredzē ta visiem, galvenais ir atrast to, kas jums patī k, bet kopumā viņ i nezina, kā pagatavot gaļ u! vispirms vā ra, tad cep, cep uz grila bez jebkā dā m garš vielā m un mē rcē m. Tā tad amatierim.
- uz visu veco un jauno Nesebā ru ir tikai 4 diskotē kas, 2 viesnī cā s (tautas - nacionā lā mū zika) un 2 tā tad, viena tieš i zem viesnī cas, uz kuģ a jū rā , kapteinis domkrats, otra vecajā Nesebā rā .
Visas diskotē kas sā k strā dā t no 12 naktī un kaut kur lī dz 4. Cilvē ki pā rsvarā ir bulgā ru puiš i, kuri, ņ emot vē rā sarež ģ ī to demogrā fisko situā ciju, kā pj pa galdiem un sā k dejot viens otram priekš ā .
Tā tad, ja vē laties izbaudī t pastaigas pa pilsē tu, klusus restorā nus, mierī gu un ļ oti siltu jū ru, tad atrodaties Nesebā rā , Mirage, bet, ja meklē jat ballī š u naktsdzī vi, tad esat Saulainajā Krastā . Bet tur ū dens pludmalē ir pilnī bā klā ts ar ziedoš ā m aļ ģ ē m, ne pā rā k jauki! : )
Тюлений отдых!:) Тюлений отдых!:) Тюлений отдых!:) Тюлений отдых!:) Тюлений отдых!:) Тюлений отдых!:) Тюлений отдых!:) Вид из номера
аватар mirta82
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mirage ir lieliska viesnī ca. skaists skats uz jū ru, 1. lī nija, lifts tieš i uz pludmali, draudzī gs personā ls, civilizē ti atpū tnieki. ir mazi, bet: - brokastis nav daudzveidī gas (8. dienā jau devā mies brokastot uz kafejnī cu, noguruš i) - gulta ar diviem matrač iem. … Tomēr ▾ Mirage ir lieliska viesnī ca. skaists skats uz jū ru, 1. lī nija, lifts tieš i uz pludmali, draudzī gs personā ls, civilizē ti atpū tnieki.
ir mazi, bet:
- brokastis nav daudzveidī gas (8. dienā jau devā mies brokastot uz kafejnī cu, noguruš i)
- gulta ar diviem matrač iem. . . lai gan prasī ja gultu bez savienojumiem
- un KATRU vakaru 22-00 sā kas diskotē ka zem logiem un dzī vā bulgā ru mū zika, kas kliedz tā , ka nav iespē jams atvē rt logu.
tā pē c, ja jums patī k bulgā ru folklora (daž reiz viltota) katru dienu, tad š ī ir jū su sapņ u viesnī ca
отель вид из окна
аватар svet3
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tā mies Nesebā rā jū lija vidū Mirage 4 * viesnī cā . Viesnī ca ir jauna, ļ oti skaista, klusa, ē rta, atrodas dienvidu krasta pirmajā lī nijā . Standarta numurs: divguļ amā gulta, LCD TV, kondicionieris, neliels ledusskapis, no visā m istabā m skats uz jū ru. … Tomēr ▾ Atpū tā mies Nesebā rā jū lija vidū Mirage 4 * viesnī cā . Viesnī ca ir jauna, ļ oti skaista, klusa, ē rta, atrodas dienvidu krasta pirmajā lī nijā . Standarta numurs: divguļ amā gulta, LCD TV, kondicionieris, neliels ledusskapis, no visā m istabā m skats uz jū ru. Pieklā jī ga attieksme no personā la, kaut arī ne pā rā k labi saprotama krieviski.
Lejā uz pludmali varē ja nobraukt ar liftu, bet pludmale ir maksas (lietussargs un divi sauļ oš anā s krē sli 21-30lev). Lai nokļ ū tu lī dz bezmaksas, jā staigā gar krastu 15 minū tes.
Netā lu no viesnī cas atrodas liela iepirkš anā s iela, lielveikals ar zemā m cenā m un daudzi restorā ni un kafejnī cas. Vecpilsē ta atrodas pastaigas attā lumā . Gan jaunā , gan vecā Nesebra ir tī ras un klusas pilsē tas.
Ē diens ir dā rgs (ī paš i zivis un teļ a gaļ a), nepavisam nav diē tisks, lai gan, ja vē laties, varat atrast kaut ko piemē rotu. Porcijas lielas.
Nesebā ra ir piemē rota klusai un relaksē još ai atpū tai. Iespaids par atpū tu bija ļ oti patī kams.


iemiesojums ajurka
Sveiki! Vai Mirage ir iespējams rezervēt dzīvokļus tieši, bez starpniekiem no īpašniekiem?
10 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums 171818
Iesakiet, ko redzēt, kur doties?
13 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
iemiesojums 171818
Jāparēķina aptuveni, cik naudas līdzi jāņem
13 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 9 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Nesebras vecpilsēta
Novērtējums 8.2
Bulgārija, Nesebāra
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Прибрежный отель Mirage расположен на южном побережье города Несебыр, в 500 метрах от Старого города. Центр города Несебыр находится в 200 метрах, а автобусная остановка — всего в 100 метрах от отеля Mirage. До популярного курорта Солнечный Берег можно доехать за 4 минуты. Подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Аэропорт Бургас находится в 19,3 км.
Pludmales apraksts Пляжная полоса шириной до 30 м и длиной 2,5 км.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Терраса для загара.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
Izklaide un sports Ночной клуб.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • velosipēdu noma
 • sporta zāle
 • disko klubs
Telpu apraksts

В отеле 63 номера.

Istabās

В каждом номере 4-звездочного отеля Mirage обустроен балкон с панорамным видом на море, установлен мини-бар и подключено спутниковое телевидение. В собственной ванной комнате с ванной предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • virtuve / virtuvīte
 • tējas/kafijas automāts
 • mikroviļņu krāsns
 • ledusskapis
 • balkons/terase
Adrese 6 Perla Street , South Beach of New Nessebar, Nessebar 8230
Tālruņi: +359 554 4 68 20
Tīmekļa vietne: Mirage of Nessebar
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.