Ceļojiet uz Emirātiem, pateicoties uzvarai konkursā TurPravda!

31 Janvāri 2019 Ceļošanas laiks: no 11 Janvāri 2019 ieslēgts 20 Janvāri 2019
Reputācija: +150
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

No 11. lī dz 20. janvā rim es kopā ar vī ru un meitu lidoju uz Emirā tiem, pateicoties Biocon uzvarē tajam konkursam. Par pirmo vietu fotokonkursā man tika pieš ķ irta balva: sertifikā ts UAH 1.000 apmē rā ceļ ojumam un saules aizsargkosmē tikas komplekts no Biocon.

AAE mē s apmetā mies viesnī cā Ramada Hotel & Suites Sharjah, 4 *, bijā m rezervē juš i dzī vokli ar virtuvi. Nolē mā m, ka nebrauksim ekskursijā s, bet ī rē jam auto un ceļ osim paš i. Un tas bija ļ oti labs lē mums! Patstā vī gi plā nojā m sev ē rtu grafiku, kas nebija atkarī gs no neviena, varē ja ilgā k palikt interesantā vietā . Turklā t Emirā tos, atš ķ irī bā no daž ā m citā m dienvidu valstī m, satiksme ir labā s puses kustī ba, tā pē c vadī tā jam nav jā pierod un jā maina joslas kreisā s puses kustī bai. Tā pat neaizmirstiet, ka valsts nav nabadzī ga, tā pē c ceļ i ir ļ oti labā stā voklī un ar daudzā m joslā m) Turklā t benzī ns Dubaijā ir diezgan lē ts: tā izmaksas ir aptuveni 2 reizes zemā kas nekā Kijevā .


No Š ā rdž as mē s devā mies uz Dubaiju un vienu dienu atvē lē jā m Abū Dabī . Tā kā Emirā tos neesam pirmo reizi, izstaigā jā m vietas, kurā s jau esam iemī lē juš ies: Burj Khalifa un strū klaku š ovu. Starp citu, strū klakas un lā zerš ovu var redzē t arī citā vietā : "Dubai Festival City Mall" Dubaijā . No jaunajā m vietā m mē s apmeklē jā m "Global Village" - lielā ko AAE izstā di, kas notika Dubaijā.1, 6 miljonu kvadrā tmetru platī bā . metri. Pasā kums ir ikgadē js. . Ir atrakciju parks, un daudzi restorā ni, un daudzas lietas š opaholiķ iem. Paviljoni izgatavoti daž ā du valstu stilā : Austrumu, Eiropas u. c.

Mū su tradī cija ir kļ uvusi par Dubaijas brī numdā rza apmeklē jumu — pā rsteidzoš u ziedu parku. Viņ iem katru gadu ir jauna izstā de. Parks ir vienkā rš i elpu aizraujoš s. Labā k tur nā kt nevis brī vdienā s un ne piektdienā s, jo tur ir daudz cilvē ku.

Abū Dabī mē s apmeklē jā m Luvru — mā kslas muzeju, kurā ir eksponā ti no neolī ta perioda lī dz mū sdienu mā kslai. Pē c tam apstā jā mies pie Emirates Palace, kas ir otra dā rgā kā viesnī ca, kas jebkad ir uzbū vē ta, apsteidzot pat Marina Bay Sands (Singapū ra) un Burj Al Arab (Dubaija, AAE). Viesnī cas bū vniecī bas izmaksas sasniedza aptuveni 3 miljardus ASV dolā ru. Viesnī ca sevi vē rtē kā "vairā k nekā.5 zvaigznes, jo tā ir pils, nevis viesnī ca". Apmeklē jums tū ristiem ir bez maksas. Vakarā devā mies uz š eiha Zajeda moš eju, bet ja dodaties tur pirmo reizi, tad labā k pa dienu. Dienas gaismā moš eja, š ķ iet, paceļ as gaisā .

Mū su pē dē jā dienā Dubaijā mē s apstā jā mies pie Palm Jumeirah — mā kslī gi izveidotas salas palmas formā . Iespē jams, viena no slavenā kajā m salā m pasaulē . Ar automaš ī nu varat ē rti aizbraukt uz turieni un, ja vē laties, nofotografē ties uz 5 zvaigž ņ u viesnī cas Atlantis The Palm fona.

Kopumā mums ceļ ojums ļ oti patika, tā pē c vē lamies pateikties fotokonkursa organizatoriem – mā jas lapai TurPravda, sponsoriem – kompā nijai Biocon un ceļ ojumu aģ entū rai Hot Line, ī paš i tā s vadī tā jai Natā lijai. Novē lu viņ iem veiksmi un labklā jī bu, bet foruma dalī bniekiem novē lu piedalī ties konkursos un uzvarē t!

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
komentāri (18) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums