Kultūrvēsturiskā gastro-alco ekstrēmā tūre. 7. diena: atkal Mukačevo. Palanokas pils

07 Septembris 2023 Ceļošanas laiks: no 12 augusts 2023 ieslēgts 19 augusts 2023
Reputācija: +3159
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Mē s atgriež amies Mukač evo.

Piestā sim pelmeņ u degustā cijai "Kraftova pelmenā ", kas atrodas paš ā centrā pie Rā tsnama. Neticami garš ī gi.

Un mums ir nepiecieš ams daudz enerģ ijas, lai apmeklē tu Mukač evas simbolu un š ū puli — Palanokas pili, kas majestā tiski paceļ as virs pilsē tas. No centra ik pē c 20 minū tē m kursē mikroautobuss, brauciens arī ilgst 20 minū tes.

Palanokas pils ir Mukač evas sirds. Pati pilsē ta celta kopā ar pili un ap to. Tā ir uzcelta uz vulkā niskas izcelsmes kalna, kura augstums ir 68 m, un tā platī ba ir 1930 kvadrā tmetri. m Precī zs bū vniecī bas laiks nav zinā ms, tač u atseviš ķ os dokumentos, kas datē ti ar 11. gs. , ir atsauces uz to.

Tas ir unikā ls viduslaiku nocietinā jumu arhitektū ras paraugs, kurā ir daž ā du stilu kombinā cija, Palanokas pils ir valsts nozī mes arhitektū ras piemineklis.


Mukač evas pilī tū risti var apskatī t atjaunoto viduslaiku nocietinā jumu arhitektū ru, senos pagalmus un galerijas ar mū sdienu tē lniecī bas izstā dē m. Š eit ir arī vē stures muzeja ekspozī cijas, kas atrodas Augš pils zā lē s. Izstā dī ti reti priekš meti no akmens un vara-bronzas laikmeta, ieroč i un dzelzs instrumenti, kas atrasti arheoloģ isko izrakumu laikā Aizkarpatijā , tostarp pils aizstā vju ieroč i. Plaš i tiek prezentē ta Mukač evas un reģ iona iedzī votā ju etnogrā fija un ikdienas dzī ve.

Un muzeja mā kslas galerijā ir eksponē ti pagā juš ā gadsimta izcilo Aizkarpatu gleznotā ju audekli, 16. –19.  gadsimta ikonu kolekcija.

, tika atklā ta ukraiņ u, ungā ru un poļ u meistaru mū sdienu gleznu izstā de.

Protams, pils ir apvī ta ar leģ endā m.

Paš am pils nosaukumam ir leģ endā ra izcelsme. Ap pilskalnu jau 16. gs. tika izrakts ū dens grā vis, kas tika piepildī ts ar ū deni no Latoritsa upes. 17. gadsimtā grā vis nostiprinā ts ar ozola palisā di – palankī nu. Tā pē c nosaukums "Palanok" ir saglabā jies lī dz mū sdienā m, lai gan pats grā vis un palisā de jau sen ir iznī cinā ta.

Apbrī nojuš i pili lī dz sirds patikai, noguruš i, bet apmierinā ti iekā rtojā mies viesnī cā Zlata Praha. Pa ceļ am pē rkam "suvenī rus" firmas veikalā "Tysa". Vakariņ as gaida leģ endā rajā restorā nā ar noslē pumaino nosaukumu "Bograch".

Uzminiet, ko mē s tur pasū tī jā m? Taisnī ba.

Bograch bija ā rkā rtī gi garš ī gs, un prezentā cija bija oriģ inā la.

Pasū tī ti salā ti, nekas ī paš s. Kopumā salā ti nav Aizkarpatu virtuves stiprā puse. Bet galvenais ē diens izrā dī jā s vienkā rš i pā rsteidzoš s pē c garš as - milzī gs rumpis, kas pildī ts ar gaļ u un sē nē m. Ļ oti iesaku nogarš ot.

Kultū rvē sturiskā vē sturiskā gastro-alko, ekstrē ma tū re. 8. diena: Mukač ova – Kijeva. Atgriezties uz Sumy.

Vilciens uz Mukač evo ieradā s ar vairā k nekā.3 stundu kavē š anos, un tas izjauca visus mū su plā nus. Izrā dī jā s, ka š im vilcienam tā ir bē dī ga norma, pie tā pieķ eras no Eiropas atbraucoš ie vagoni, un kavē š anā s muitoš anas dē ļ notiek ļ oti biež i. 10 vagoni pilni ar cilvē kiem Ukrainā stundā m gaida 2 vagonus no ā rzemē m.

Mē s nepaguvā m pē dē jo autobusu uz Sumi. Satiksme ierobež ota komandantstundas dē ļ .

Jums bū s vai nu jā nakš ņ o Kijevā , vai arī...Negaidī ti aplikā cija "Ukrzaliznica" piedā vā ja alternatī vu risinā jumu. 15:00 vagonā "Lux" ir 2 biļ etes.


Mē s atstā jam savas mantas stacijā un dodamies pastaigā pa Kijevu otro reizi. Mē s apbrī nojam vakara Khreschatyk un Maidan.

Mē s nolē mā m Kijevā atrast Ļ vovas "Drinken Cherry". Iestā de jau ir izvietojusi visu tī klu Ukrainā un daž ā s Eiropas valstī s. Viņ i atklā ja, ka Kijevas Viš ņ a ne ar ko neatš ķ iras no Ļ vovas, ir tikpat piedzē ries. Viņ i atcerē jā s Ļ vovu pē c garš as.

Tuvumā atrodas vairā kas kafejnī cas un restorā ni. Vakariņ ā m izvē lē jā mies mā jī gu gruzī nu virtuves restorā nu "Gruzija". Cenas ir augstā kas nekā Gogi, bet ļ oti garš ī gas.

Salā ti ir tradicionā li gruzī nu, un khinkali ir milzī gi, sulī gi un pē c garš as neticami.

Mē s atgriež amies stacijā caur Brī vī bas arku. Uz tilta klausā mies ļ oti jaudī gu ukraiņ u dziesmu izpildī jumu. Bez kavē š anā s, 3os no rī ta, dodamies mā jā s.

Tā pē c mū su atvaļ inā jums paskrē ja kā mirklis. Ja godī gi, tad laika trū kuma dē ļ brauciens bija ļ oti noslogots. Š ī s nedē ļ as laikā atklā jā m un pē tī jā m mū su Dzimtenes nepā rspē jamā s vietas, satikā m ļ oti interesantus cilvē kus, iepazinā m daž ā du novadu ī patnī bas no ģ eogrā fiskā , vē stures, kultū ras un kulinā rā viedokļ a. Soļ u skaitī tā js rā dī ja katru dienu nobrauktus 10-12 km, 10-12 km skaistuma un piedzī vojumu. Ukraina ir neticama un iespaidī ga, par to ir vē rts cī nī ties un uzvarē t!

Ceru, ka mū su pieredze kā dam noderē s. Bū s jautā jumi, rakstiet, noteikti atbildē š u.

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums