Lieliskas brīvdienas! Lieliska naktsmītne!

Rakstīts: 30 jūlijā 2017
Ceļošanas laiks: 12 — 26 jūlijā 2017
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 7.0
Infrastruktūra: 8.0
Atpū tā s ar draugu laika posmā.12. 07-26.07. 17 Budva (Melnkalne). Biju patī kami pā rsteigta par viesmī lī bu, ar kā du tiek sagaidī ti tū risti no Krievijas. Daudzi vietē jie saprot krievu valodu.
Villa Todorovich pieder draudzī gam, atsaucī gam un viesmī lī gam saimniekam. Viņ š dzī vo villā kopā ar ģ imeni.
Mums bija istaba STUDIO2 №2.1. stā vā . Istabā bija virtuvī te, lodž ija, duš a vannasistabā , divas vienvietī gas gultas, divi naktsgaldiņ i, drē bju skapis, televizors un kondicionieris. No nepiecieš amā : elektriskā plī ts (apkurei), neliels ledusskapis, tē jkanna, visi piederumi, pat korķ viļ ķ is, fē ns. Ar karsto ū deni problē mu nebija. Katru dienu man iedeva jaunu tualetes papī ra rulli. Gultas veļ a tika mainī ta divas reizes mū su uzturē š anā s laikā , savukā rt dvieļ i - ik pē c divā m dienā m.

Vieta ir ļ oti klusa. Pludmale atrodas nesteidzī gā.10-15 minū š u gā jiena attā lumā . Pludmale ir pilsē tvide, un tajā ir daudz cilvē ku, jū s varat doties ar laivu uz citu pludmali, un ir brī niš ķ ī gi tur uzturē ties. Pludmales ir oļ u, tā pē c ē rtī bas labad iesaku iegā dā ties č ī bas ū dens sportam.
Netā lu no villas atrodas maizes ceptuve, gaļ as veikals (kur var iegā dā ties jebkuru gaļ as ē dienu un tas jums tiks pagatavots turpat bez maksas).
Mums viss ļ oti patika. Liels paldies Draganam! Ž ē l, ka nesanā ca no viņ a personī gi atvadī ties, uz lidostu devā mies ļ oti agri.
Ja atrodaties Budvā , iesaku apstā ties pie Villa Todorovich. Jū s nenož ē losiet.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu